покоїться первісна енергія визначити швидкість знайти масу

покоїться первісна енергія визначити швидкість знайти масу


задача 10028

Шар масою m1 = 5 кг рухається зі швидкістю v1 = 1 м/с і стикається з кулею масою m2 = 2 кг, що покоїться. Визначити швидкості u1 і u2 куль після удару. Удар вважати абсолютно пружним, прямим, центральним.

задача 10030

Шар масою m1 = 2 кг стикається з кулею більшої маси, що покоїться, і при цьому втрачає 40% кінетичної енергії. Визначити масу m2 більшої кулі. Удар вважати абсолютно пружним, прямим, центральним.

задача 10479

Визначити швидкості продуктів реакції 10В (n, α) 7Li, що протікає в результаті взаємодії теплових нейтронів зі спочиваючими ядрами бору.

задача 10522

Шар масою m1 = 2 кг рухається зі швидкістю v1 = 4 м/с і стикається з кулею масою m2 = 5 кг, що покоїться. Визначити швидкості куль після прямого центрального удару. Кулі вважати абсолютно пружними.

задача 10529

Яку максимальну частину своєї кінетичної енергії може передати частинка масою m1 = 2·10–22 г, стикаючись пружно з часткою масою m2 = 8·10–22 г, яка до зіткнення спочивала?

задача 10530

Абсолютно пружна куля масою m1 = 1,8 кг стикається з пружною кулею більшої маси, що покоїться. B результаті центрального прямого удару куля втратила 36% своєї кінетичної енергії. Визначити масу m2 більшої кулі.

задача 10987

На малюнку дано графік залежності прискорення від часу для деякого руху тіла. Побудувати графіки залежності швидкості і шляху від часу для цього руху, якщо в початковий момент тіло покоїлося.

задача 11126

Куля масою m = 1,8 кг стикається з кулею, що покоїться, більшої маси М. В результаті прямого пружного удару куля втратила w = 0,36 своєї кінетичної енергії T1. Визначити масу більшої кулі.

задача 11128

Визначити максимальну частину w кінетичної енергії T1, яку може передати частинка масою m1 = 2·10–22 г, стикаючись пружно з часткою масою m2 = 6·10–22 г, яка до зіткнення спочивала.

задача 11423

Фотон з довжиною хвилі 3 пм розсіявся на вільному електроні, що покоївся, під прямим кутом. Знайти частоту розсіяного фотона.

задача 11435

Фотон довжини хвилі λ = 700 нм (видима частина спектра) розсіюється під кутом θ = π/2 на вільному спочиваючому електроні. Визначити: а) яку частку первісної енергії втрачає при цьому фотон, б) яку швидкість v набуває електрон.

задача 11509

Вертикальний циліндр може вільно обертатися навколо вертикальної нерухомої осі. Маса циліндра М, радіус R. У циліндр потрапляє куля масою m, що летить горизонтально зі швидкістю v, і моментально застряє в ньому. Траєкторія кулі проходить на відстані b від осі циліндра. Знайдіть кутову швидкість циліндра після удару, якщо до удару циліндр був нерухомий.

задача 11910

Визначити довжину хвилі λ, масу m і імпульс р фотона з енергією ε = 1 МэВ. Порівняти масу цього фотона з масою електрона, що покоїться.

задача 12486

Визначити довжину хвилі фотона, маса якого дорівнює масі спокою електрона?

задача 12495

Яка частка повної енергії, що вивільняється при розпаді нерухомого ядра радону, відноситься α-частинкою. Швидкість продуктів розпаду вважати малою порівняно зі швидкістю світла у вакуумі.
86Rn22284Po218 + 2He4

задача 13115

При центральному пружному ударі рухоме тіло масою m1 вдаряється в спочиваюче тіло масою m2, в результаті чого швидкість першого тіла зменшується в 2 рази. Визначте: 1) у скільки разів маса першого тіла більше маси другого тіла; 2) кінетичну енергію T2 другого тіла безпосередньо після удару, якщо первісна кінетична енергія Т1 першого тіла дорівнює 800 Дж.

задача 13631

Куля стикається з іншою почилою кулею такої ж маси. Доведіть, що в разі пружного, але не центрального удару кут між напрямками швидкостей після удару становить π/2.

задача 14045

Фотон з енергією ε = 0,25 MеВ розсіявся під кутом θ = 120° на електроні, що спочатку покоївся. Визначте кінетичну енергію електрона віддачі.

задача 14062

На спочиваюче тіло маси т = 2 кг починає діяти сила, проекція якої Fl на напрям руху тіла змінюється в залежності від пройденого ним шляху l так, як зображено на малюнку.

1) Чому дорівнює робота, здійснена силою, на шляху l = 4 м?
2) Визначте імпульс р, який придбає тіло, пройшовши шлях l = 4 м.

задача 14289

Визначте, яку частку кінетичної енергії втрачає нейтрон при пружному зіткненні з ядром вуглецю , що покоїться, якщо після зіткнення частки рухаються уздовж однієї прямої. Масу нейтрального атома вуглецю прийняти рівною 19,9272·10–27 кг.

задача 16327

Тіло масою 8 кг переміщається уздовж осі X під дією сили, залежність якої від часу показана на малюнку. Чому дорівнює швидкість тіла до кінця дії сили, якщо спочатку воно покоїлося?

задача 16835

На який кут розсіявся γ-квант з енергію ε = 0,8 МеВ в результаті зіткнення з нерухомим електроном, якщо відомо, що швидкість електрона віддачі становить v = 0,6с?

задача 17541

Фотон з енергією ћω = 250 кеВ розсіявся під кутом θ = 120° на вільному електроні, що спочатку покоївся. Визначити енергію розсіяного фотона.

задача 17546

Фотон з енергією, в η = 2,0 рази перевищує енергію спокою електрона, випробував лобове зіткнення з вільним електроном, що покоївся. Знайти радіус кривизни траєкторії електрона віддачі в магнітному полі B = 0,12 Тл. Передбачається, що електрон віддачі рухається перпендикулярно до напрямку поля.

задача 17693

Рухома частка зазнає пружне нелобове зіткнення з часткою такої ж маси. що покоїться. Знайти кут між векторами швидкостей частинок після зіткнення.

задача 17821

Для порушення реакції (n, α) на ядрах, що покояться, В11 порогова кінетична енергія нейтронів Тпор = 4,0 МэВ. Знайти енергію цієї реакції.

задача 18170

Яку довжину хвилі повинен мати фотон, щоб його маса дорівнювала масі електрона, що покоїться?

задача 19229

Фотон з довжиною хвилі λ = 6,0 пм розсіявся під прямим кутом на вільному електроні, що покоїться. Знайти: a) частоту розсіяного фотона; б) кінетичну енергію електрона віддачі.

Задача 23902

Куля масою m = 10 г потрапляє в підвішену на нитці нерухомий брусок і застряє в ньому. Маса бруска М = 0,1 кг. Яка частка механічної енергії втрачена при ударі?

задача 19558

На горизонтальній площині покоїться куля масою m1 = 450 г. З нею стикається куля масою m2 = 150 г, мав перед ударом швидкість v2 = 2,45 м/с. Удар абсолютно пружний і нецентральний. В результаті швидкість другої кулі спрямована перпендикулярно до початкового руху. Визначити зміну імпульсу другого кулі.

задача 19682

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від часу. Чому дорівнює момент імпульсу тіла в момент часу t = 6 с, якщо в початковий момент часу тіло покоїлося?

задача 20346

На гладкій горизонтальній поверхні льоду покоїться дошка маси М і довжини L, на одному з кінців якої сидить кошеня маси m. З якою найменшою швидкістю щодо льоду воно має стрибнути, щоб потрапити на інший кінець дошки? Який кут α0 з горизонтом повинна становити ця швидкість, щоб кошеня витратило на стрибок до іншого кінця дошки мінімум енергії?

задача 20925

Над первісно нерухомою часткою масою m була здійснена робота A = 2mc2 (с – швидкість світла). Визначити її імпульс.

задача 21147

На надувний човен масою 20 кг, що покоїться, кинули два рюкзака масами 12 кг і 16 кг. У момент падіння в човен горизонтальні складові швидкості були рівні 2 м/с і 2,5 м/с, причому швидкості були спрямовані під прямим кутом одна до одної. Яка швидкість буде у човна з рюкзаками?

задача 21602

Електрон, який має вдалині від протона, що покоїться, енергію 10 еВ, захоплюється в основний стан (рекомбінує). Визначити довжину хвилі випромінюваного фотона.

задача 21613

Частка масою 4·10–2 г стикається з часткою масою 10–19 г, що покоїться. Вважаючи зіткнення абсолютно пружним, визначити максимальну відносну втрату енергії першої частки.

задача 21614

Частка масою 4·10–20 г стикається з часткою масою 10–19 г, що покоїться. Вважаючи зіткнення абсолютно пружним, визначити максимальну відносну втрату енергії першої частки.

задача 22512

На яку мінімальну відстань наблизиться α-частка з кінетичної енергією Т = 40 кеВ (при лобовому зіткненні): а) до ядра атома свинцю, що покоїться; б) до ядра, що спочатку покоїться Li?

задача 22623

Ядро радону, що покоїться, 80Rn230 викинуло α-частинку зі швидкістю 16 Мм/с. У яке ядро перетворилось ядро радону? Яку швидкість воно отримало внаслідок віддачі?

задача 23584

За якої довжини хвилі λ падаючого фотона, розсіяного на кут θ = 90°, кінетична енергія електрона віддачі, що спочатку спочивав, дорівнює його енергії спокою?

задача 24063

Частка масою m1 = 10–24 г має кінетичну енергію Wк1 = 9·10–12 Дж. В результаті пружного зіткнення з часткою, що покоїться, масою m2 = 4·10–24 г надає їй кінетичну енергію Wк2 = 5·10–12 Дж. Визначити кут α, на який відхилиться частка від свого початкового напрямку.

задача 24064

Частка масою m1 = 6·10–24 г має кінетичну енергію Wк1 = 16·10–12 Дж. В результаті пружного зіткнення з часткою, що покоїться, масою m2 = 3·10–24 г надає їй кінетичну енергію Wк2 = 10·10–12 Дж. Визначити кут α, на який відхилиться частка від свого початкового напрямку.

задача 24568

Людина маси m1 = 55 кг, що стоїть на одному кінці візка маси m2 = 120 кг и длины l = 4,5 м, що спочатку спочиває, стрибає зі швидкістю v щодо землі під кутом α = 25° до горизонту та потрапляє на інший кінець візка. Масу коліс, а також сили опору руху візка не враховувати. Визначити швидкість v.

задача 24704

Куля масою 600 г стикається з кулею більшої маси, що покоїться. Внаслідок прямого пружного удару куля втратила 17% своєї кінетичної енергії. Визначити масу кулі, яка до удару була нерухомою.

задача 25918

На поверхні озера спочиває човен масою m1 = 140 кг. Вона розташована перпендикулярно до лінії берега і звернена до нього носом. Відстань l = 0,75 м між носом човна і берегом. Людина, що знаходиться в човні переходить з носа на корму. Який шлях пройде при цьому човен, якщо його довжина L = 2 м? Маса m2 = 60 кг.

задача 40003

До тіла, маса якого 4 кг, прикладена спрямована вертикально вгору сила 46 Н. Визначити кінетичну енергію тіла в момент, коли вона опиниться на висоті 10 м над землею. B початковий момент тіло покоїлося на поверхні землі.

задача 40598

Спостерігач, що знаходиться в лабораторній системі, намагається виміряти довжину стрижня, що покоїться в системі "ракета" і розташованого вздовж осі ОХ. Швидкість цієї системи відносно "лабораторії" складає 0,7 швидкості світла. Як можна провести цей вимір? Який результат отримає спостерігач, якщо в системі "ракета" довжина стрижня l0 = 1 м?

задача 40668

Сила F = 20 Н, що діяла протягом короткого проміжку часу t = 10–2 с на що покоїться тіло, надала йому кінетичну енергію 3 Дж. Яку енергію повідомить ця сила тому ж тілу за той же час, якщо початкова швидкість тіла 10 м/с, а сила діє в напрямку швидкості?

задача 60409

Спочатку спочиваюча заряджена частка масою 7·10–18 кг переміщається в електричному полі з точки А в точку В, різниця потенціалів між якими 710 В. Заряд частинки 25·10–15 Кл. Визначити в МеВ енергію частинки в точці В.

задача 80360

Фотон з довжиною хвилі 1 пм розсіявся на вільному електроні, що покоївся, під прямим кутом. Знайти частоту розсіяного фотона.

задача 80383

Фотон, що має енергію 200 кеВ, розсіявся під прямим кутом на вільному електроні, що покоївся. Знайти частоту розсіяного фотона.

задача 80422

Фотон з енергією 100 кеВ розсіявся під кутом 120 ° на вільному електроні, що спочатку покоївся. Визначити в кеВ енергію розсіяного фотона.

задача 80486

Фотон з довжиною хвилі 3 пм розсіявся на вільному електроні, що покоївся, під прямим кутом. Знайти частоту розсіяного фотона.

задача 80513

Фотон з енергією 0,46 МеВ розсіявся під кутом 120 ° на вільному електроні, що покоївся. Знайти (в МеВ) енергію розсіяного кванта.

Другие предметы