ерс самоіндукції індуктивність котушки магнітне поле визначити силу струму

ерс самоіндукції індуктивність котушки магнітне поле визначити силу струму


задача 10337

По котушці індуктивністю L = 8 мкГн тече струм I = 6 А. Визначити середнє значення ЕРС <εs> самоіндукції, що виникає в контурі, якщо сила струму зміниться практично до нуля за час Δt = 5 мс.

задача 10814

По котушці індуктивністю L = 5 мкГн тече струм силою I = 3 A. При виключенні струму він змінюється практично до нуля за час Δt = 8 мc. Визначити середнє значення е.р.с. самоіндукції, що виникає в контурі.

задача 10815

Силу струму в котушці рівномірно збільшують за допомогою реостата на ΔI = 0,5 A в секунду. Знайти середнє значення е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки L = 2 мГн.

задача 11303

Енергія магнітного поля котушки з індуктивністю L = 0,2 Гн становить W = 5 Дж. Визначте, чому дорівнює ЕРС самоіндукції в котушці при рівномірному зменшенні сили струму до нуля протягом проміжку часу Δt = 0,1 с.

задача 11569

При зміні струму від 1А до 10А в соленоїді, що містить 400 витків, його магнітний потік збільшився на 6·10–3 Вб. Чому дорівнює середня ЕРС самоіндукції, що виникає в соленоїді, якщо зміна струму відбулося за 0,1 с.

задача 11825

Індуктивність L котушки дорівнює 2 мГн. Струм частотою v = 50 Гц, що протікає по котушці, змінюється за синусоїдальним законом. Визначити середню ЕРС самоіндукції <εi>, що виникає за інтервал часу Δt, протягом якого струм в котушці змінюється від мінімального до максимального значення. Амплітудне значення сили струму I0 = 10 А.

задача 12153

За допомогою реостата рівномірно збільшують силу струму в котушці на ΔI = 0,1 А за 1 с. Індуктивність L котушки дорівнює 0,01 Гн. Знайти середнє значення ЕРС самоіндукції <εi>.

задача 12579

З алюмінієвого дроту довжиною l = 1 м площею поперечного перерізу S = 1 мм2 зроблено кільце. Кільце рівномірно обертається з частотою n = 120 хв–1 навколо осі, що збігається з його діаметром і перпендикулярній лініям індукції однорідного магнітного поля (B = 0,5 Тл). Нехтуючи явищем самоіндукції визначити максимальну силу індукційного струму в кільці. Питомий опір ρ алюмінію дорівнює 26 нОм·м.

задача 13228

За допомогою реостата в котушці рівномірно збільшують силу струму від I1 = 0,1 А до I2 = 0,2 А впродовж часу Δt = 1 с. Котушка має довжину l = 35 см, число витків N = 150, площа S = 2,5 см2, опір R = 10 Ом. Визначте середнє значення е.р.с. самоіндукції, що виникає в контурі і заряд, що пройшов через котушку за час збільшення струму.

задача 13389

Енергія магнітного поля в котушці зменшилася за рахунок зміни струму в ній в n = 4 рази протягом Δt = 0,2 с. Індуктивність котушки L = 0,16 Гн, початковий струм в котушці I0 = 8 А. Визначте ЕРС самоіндукції εs в котушці, вважаючи, що сила струму залежить від часу лінійно.

задача 13573

Дві гладкі замкнуті металеві шини, відстань між якими дорівнює 30 см, з ковзаючою перемичкою, яка може рухатися бeз тертя, знаходяться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Tл, перпендикулярному площині контура. Перемичка масою m = 5 г ковзає вниз з постійною швидкістю v = 0,5 м/c. Визначте опір перемички, нехтуючи самоіндукцією контуру і опором решти контура.

задача 13783

На графіку показана залежність від часу сили змінного електричного струму I, що протікає в котушці з індуктивністю L. У який з моментів часу, зазначених на графіку, ЕРС самоіндукції матиме максимальне значення, позитивне за знаком?

задача 14155

Струм, що змінюється за синусоїдальним законом з частотою рівною 50 Гц, протікає по котушці з індуктивністю 2 мГн. Визначити амплітуду даного струму, якщо значення ЕРС самоіндукції, що виникає за інтервал часу, протягом якого струм в котушці змінюється від мінімального до максимального значення, становить 4 В.

задача 14567

Через котушку, індуктивність якої L = 0,021 Гн, тече струм, що змінюється з часом за законом I = I0 sin ωt, де I0 = 5 А, T = 0,02 с. Чому дорівнює ЕРС самоіндукції εs в момент часу t = 0,03 с?

задача 14873

Струм в контурі змінюється за законом I = 8·t–t2 (I — в A, t — в с). Чи збігаються по напрямку ЕРС самоіндукції і ток в контурі в моменти часу: а) t = 2 с; б) t = 5 с?

задача 16491

По обмотці даного соленоїда тече струм з силою струму 1 А, який зменшується за 0,1 с вдвічі. Середнє значення ЕРС самоіндукції, що виникає при цьому, дорівнює 0,5 В. Визначити число витків на одиницю довжини соленоїда, якщо його довжина l = 0,1 м, а діаметр менше довжини в 5 разів.

задача 19630

На малюнку приведені графіки залежності струму від часу I = I(t) в чотирьох різних колах. В якому колі в момент часу t0 ЕРС самоіндукції мінімальна? Вкажіть її номер. Індуктивності кіл від струму не залежать.

задача 19634

На графіку показана залежність від часу сили змінного електричного струму I, що протікає в котушці з індуктивністю l = 5 мГн. Чому дорівнює модуль ЕРС самоіндукції в момент часу t = 10 мс?

задача 19638

Через контур, індуктивність якого L = 0,02 Гн, тече струм, що змінюється за законом I = 0,5sin500t. Знайдіть амплітудне значення ЕРС самоіндукції, що виникає в контурі.

задача 19644

Через котушку, індуктивність якої L = 0,021 Гн, тече струм, що змінюється з часом за законом I = I0sin ωt, де I0 = 5 А, Т = 0,02 с. Розрахуйте величину ЕРС самоіндукції в момент часу t = 0,04 c. 1) 3,0 В. 2) –32 В. 3) –60 В. 3) –300 B.

задача 19647

Магнітний потік Фs самоіндукції, що пронизує котушку індуктивності коливального контуру, в якому відбуваються ЕМК, змінюється з часом так, як показано на малюнку. Якій точці з виділених на графіку відповідає максимальний струм самоіндукції?

задача 19663

На графіку показана залежність від часу сили змінного електричного струму I, що протікає в котушці з індуктивністю L = 5 мГн. Чому дорівнює ЕРС самоіндукції в момент часу t = 40 мс?

задача 20769

Сила струму в провідному круговому контурі індуктивністю 100 мГн змінюється з плином часу за законом I = (3 + 0,1t3) (в одиницях СІ). Абсолютна величина ЕРС самоіндукції в момент часу 2 с дорівнює ...; при цьому індукційний струм спрямований ... 1) 0,12 В; проти годинникової стрілки 2) 0,38 В; проти годинникової стрілки 3) 0,12 В; за годинниковою стрілкою 4) 0,38; за годинниковою стрілкою.

задача 20772

Через контур, індуктивність якого L = 0,02 Гн, тече струм, що змінюється за законом I = 0,5 sin 500t, A. Визначити амплітудне значення ЕРС самоіндукції, що виникає в контурі.

задача 20775

Сила струму, що протікає в котушці, змінюється за законом I = 1 - 0,2t. Якщо при цьому на кінцях котушки наводиться ЕРС самоіндукції εis = 2,0·10–2 В, то індуктивність котушки дорівнює ...

задача 21446

Сила струму в котушці змінюється з плином часу, як показано на графіку. Записати ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці, якщо довжина котушки l, площа поперечного перерізу S і вона містить N витків (μ = 1).

задача 21485

У котушці, при лінійній зміні струму в ній, швидкість зміни струму 200 А/с. При цьому на затискачах котушки виникла ЕРС 2 Вольта. Визначити індуктивність котушки.

задача 21796

Дві котушки мають взаємну індуктивність L12 = 5 мГн. У першій котушці струм змінюється за законом I = I0 sin ωt, де I0 = 10 А, ω = 2π/Τ і Τ = 0,02 с. Знайти залежність від часу t ЕРС ε2, индуцируемой в другій котушці, і найбільше значення ε2max цієї ерс.

задача 22525

Сформулюйте закон Фарадея для явища електромагнітної індукції. Нерухомий контур, що проводить, знаходиться в змінюваному з часом за гармонійним законом магнітному полі. Які твердження, наведені нижче, є справедливими? Вкажіть суму їх номерів. 1. У контурі виникає індукційний струм. 2. У контурі виникає ЕРС самоіндукції. 4. На вільні носії електричного заряду в контурі діють сили вихрового електричного поля. 8. У контурі виникає струм самоіндукції.

задача 22740

Коефіцієнт самоіндукції однієї з двох котушок, намотаних на один і той же сердечник, L1 = 0,12 Гн, другий L2 = 3 Гн. Чому дорівнює коефіцієнт взаємної індукції цих котушок?

задача 22741

Дві довгі котушки намотані на один сердечник. Коефіцієнти самоіндукції цих котушок: L1 = 0,9 Гн, L2 = 0,1 Гн. Визначити, у скільки разів число витків першої котушки більше, ніж другої.

задача 70137

В котушці індуктивності наводиться ЕРС самоіндукції ε = 3 мВ при швидкості зміни сили струму в котушці dl/dt = 5А/с. При постійному струмі в котушці I = 8А магнітний потік через кожний виток Фм = 40 мВб. Визначити число витків і індуктивність котушки.

задача 70240

Струм, який змінюється за законом І = 3 cos 2t (час – в секундах, струм – в амперах), проходить по котушці індуктивністю L = 40 мГн. Встановити закон зміни і максимальне значення ЕРС самоіндукції.

задача 70273

Визначити індуктивність котушки, якщо при зміні сили струму від 5 до 10 А зa 0,1 с в ній виникає е.р.c. самоіндукції 10 В. Як при цьому змінилася енергія магнітного поля?

Другие предметы