поперечний переріз частота визначити площа дорівнює швидкість знайти число

поперечний переріз частота визначити площа дорівнює швидкість знайти число


задача 10256

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0 sin ωt. Знайти заряд Q, що проходить чepeз поперечний переріз провідника за час t, рівний половині періоду T, якщо початкова сила струму I0 = 10 А, циклічна частота ω = 50π с–1.

задача 10712

Визначити число електронів, що проходять в секунду чepeз одиницю площі поперечного перерізу залізного дроту завдовжки l = 10 м пpи напрузі на її кінцях U = 6 В.

задача 12042

У мідному провіднику довжиною 2м і площею поперечного перерізу 0,4 мм йде струм. Потужність, що виділяється в провіднику, дорівнює 0,35 Вт. Визначити число електронів, що проходять за 1 с через поперечний переріз цього провідника і (в мВ/м) напруженість електричного поля. Питомий опір міді дорівнює 17 нОм·м.

задача 12075

Струм на опорі R зменшується за законом I = 10ехр(–t/3). Знайти заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за 6 с.

задача 12541

Розрахуйте силу струму, що проходить по мідному дроту довжиною 100 м і площею поперечного перерізу 0,5 мм2 при напрузі 6,8 В.

задача 13223

Через трубку перетином S1 = 100 см² продувається повітря зі швидкістю 2 м³/хв. B трубці є коротка ділянка з меншим поперечним перерізом S2 = 20 см². Визначте 1) швидкість v1 повітря в широкій частині трубки, 2) різниця рівнів Δh води, використовуваної в приєднаному до даної системи манометрі. Щільність повітря ρ = 1,3 кг/м³ води ρ' = 1000 кг/м³.задача 14394

В одному з цехів м'ясокомбінату електрична проводка виконана мідним дротом довжиною 200 м і перетином 10 мм2. Який її опір? Яким мав би бути перетин алюмінієвої проводки в тому ж цеху? Питомий електроопір міді дорівнює 1,68·10–8 Ом·м, алюмінію – 2,7·10–8 Ом·м.

задача 15298

Обчислити кількість теплоти, що виділяється в провіднику довжиною l = 10 м і поперечним перерізом S = 2 мм2 за перші 3 с, якщо його провідність σ = 107 Ом–1·м–1, а щільність струму в ньому змінювалася від нульового значення за законом j = 1,5·102t1/2 мА/мм2.

задача 15627

Яку роботу потрібно зробити, щоб розтягнути на 1 мм сталевий стрижень довжиною 1 м і площею поперечного перерізу, яка дорівнює 1 см2?

задача 16184

На горизонтальному столі лежить кільце діаметром d = 40 см, виготовлене з мідного дроту площею поперечного перерізу S = 2 мм2. Визначити заряд Q, який протече по кільцю, якщо його перевернути з одного боку на інший. Питомий опір ρ(міді) = 17 нОм·м. Вертикальна складова індукції магнітного поля Землі B

задача 16313

Який заряд пройде за 10 с через поперечний переріз провідника радіусом 1 мм, якщо концентрація вільних носіїв заряду 10+22 см–3, а їх швидкість 10 см/с?

задача 17403

Визначити число електронів, що проходять в секунду через одиницю площі поперечного перерізу залізного дроту довжиною l = 10 м і при напрузі на її кінцях U = 6 В. Питомий опір заліза ρ = 9,8·10–6 Ом·см.

задача 17437

Визначити число електронів, що проходять в секунду через одиницю площі поперечного перерізу залізного дроту довжиною l = 20 м при напрузі на її кінцях U = 16 В.

задача 17564

На розлив квасу доставлена стандартна циліндрична цистерна на 900 літрів діаметром 100 см. В її основі є кран з площею поперечного перерізу 2 см2. Чи встигне продавець Клава на побачення до 19-00, якщо вона почала торгувати в 13-00? Вважаємо, що кінця черги не видно, тобто кухлі заповнюються послідовно, не закриваючи кран. Вирішити завдання при вертикальному і горизонтальному положенні цистерни. В якому випадку рідина витече швидше? Швидкість витікання рідини знаходиться за формулою .

задача 17572

Чому дорівнює електропровідність провідника, поперечний переріз якого S = 1 мм, якщо при напруженості E = 1 В/см сила струму I = 1 A.

задача 20393

Довжина мідних проводів лінії електропередачі дорівнює 1 км, а їх перетин дорівнює 10 мм2. Знайдіть напругу, що втрачається в лінії, якщо струм в ній дорівнює 5 А.

задача 21364

У металевому провіднику з площею поперечного перерізу 10–2 мм2 і опором 10 Ом концентрація вільних електронів дорівнює 8,5·1028 м–3. Визначити середню швидкість дрейфу електронів при напрузі 0,1 В.

задача 22344

Є моток мідного дроту площею поперечного перерізу 0,1 мм2. Маса всього дроту 0,3 кг. Визначити опір дроту.

задача 23615

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0sin ωt. Знайти заряд Q, що проходить через поперечний переріз провідника за час t, рівний половині періоду T, якщо початкова сила струму I0 = 10 А, циклічна частота ω = 50 с–1.

задача 23776

Сума квадратів цифр деякого двозначного числа дорівнює 65. Якщо до цього числа додати 27, то вийде число, яке записується тими самими цифрами, як і початкове, але у зворотному порядку. Визначити це число.

задача 24136

Горизонтальний струмінь води поперечного перерізу S = 4 см2 б'є зі швидкістю v = 5 м/с вертикальну стіну і вільно стікає по ній вниз. Знайти горизонтальну силу, з якою струмінь діє на стіну.

задача 26379

У мідному провіднику довжиною 2м і площею поперечного перерізу 9,4 мм2 тече струм. При цьому щохвилини виділяється кількість теплоти 20,4 Дж. Яка щільність струму в провіднику?

Другие предметы