удар маса температура газ моль

удар маса температура газ моль


задача 10581

Знайти число молей ν і число молекул N, що містяться в 2 кг кисню.

задача 10586

Знайти число ν молей і число n молекул, що містяться в об'ємі V = 1 см3 води пpи температурі t = 4° C.

задача 11047

Молот масою m = 1 т падає з висоти h = 2 м на ковадло. Тривалість удару t = 0,01 с. Визначити середнє значення сили удару.

задача 11124

Молотком, маса якого m1 = 1 кг, забивають в стіну цвях масою m2 = 75 г. Визначити ККД η удару молотка за даних умов.

задача 11639

Визначити найбільший об'єм Vmax, який може займати вода, що містить кількість речовини ν = 1 моль.

задача 11646

Кисень, що містить кількість речовини ν = 1 моль, знаходиться при температурі Т = 350 К. Знайти відносну похибку в обчисленні внутрішньої енергії газу, якщо газ розглядати як ідеальний. Розрахунки виконати для двох значень об'єму V: 1) 2 л; 2) 0,2 л.

задача 12171

У закритій посудині при тиску р0 знаходиться суміш з одного моля кисню і двох молей водню. Між газами відбувається реакція з утворенням водяної пари. Який тиск р встановиться в посудині після охолодження до початкової температури? Конденсації пари не відбувається.

задача 12436

У посудині ємністю V = 6 л знаходиться водяна пара масою m = 150 г при температурі Т = 420°С. Обчислити тиск пари на стінки посудини. Яку частину об'єму становить власний об'єм молекул пара? Яку частину тиску становить внутрішній тиск? а = 5,5·10–3 Н·м4/моль2; b = 3·10–5 Н·м3/моль.

задача 14547

Дерев'яним молотком, маса якого m1 = 0,5 кг, вдаряють об нерухому стінку. Швидкість молотка в момент удару v1 = 1 м/с. Вважаючи коефіцієнт відновлення при ударі молотка об стінку k = 0,5, знайти кількість теплоти Q, що виділилася при ударі. (Коефіцієнтом відновлення матеріалу тіла називають відношення швидкості після удару до його швидкості до удару.)

задача 17255

Знайти потужність машини, що піднімає молот масою 900 кг 100 разів на хвилину, на висоту h = 0,6 м, якщо коефіцієнт корисної дії η = 0,8.

задача 17494

Яке з наведених рівнянь відповідає рівнянню стану для одного моля реального газу?
1. P(V – b) = RT.Яке з наведених рівнянь відповідає рівнянню стану для одного моля реального газу?
1. P(V – b) = RT. 2. (Р + (a/V))(V – b) = RT.
3. (P + a/V2моль)(Vмоль – b) = RT. 4. PV = RT.2. (Р + (a/V))(V – b) = RT.
3. (P + a/V2моль)(Vмоль – b) = RT.
4. PV = RT.

задача 17576

Який з наведених виразів для внутрішньої енергії реального газу невірний?
1. U = (i/2)νRT.
2. U = (i/2)νRT – (a/V)ν.
3. U = Uкин + Uпот.
4. U = СТ – а/Vмол.

задача 18112

Визначити, у скільки разів збільшується статистична вага одного моля води при переході її з рідкого в газоподібний стан при температурі t = 100 °С.

задача 20885

Скільки атомів міститься в 0,2 моль заліза?

задача 23390

Чому удар молотом по важкій ковадлі, покладеній на груди циркового артиста, виявляється для нього нешкідливим, тоді як такий удар по тілу артиста є згубним?

задача 25960

Дерев'яним молотком, вага якого 0,5 кг, вдаряють в нерухому стінку. Швидкість молотка під час удару дорівнює 1 м/с. Вважаючи коефіцієнт відновлення при ударі рівним 0,5, знайти кількість тепла, що виділився при ударі. Коефіцієнтом відновлення матеріалу тіла називається відношення величини швидкості тіла після удару до її величині до удару.

задача 26255

Один моль ідеального газу переводять зі стану 1 в стан 2 (див. малюнок). Визначте максимальну температуру Tmax газу в ході процесу.

задача 40751

Молотом вбивають цвях. Маса молота m = 1 кг, його швидкість у момент удару v = 0,5 м/с, глибина просування цвяха Δh = 2,5 см. Визначити середню силу удару.

задача 50084

Визначити кількість речовини v газу, що займає об'єм V = 2 см3 пpи температурі T = 241 К і тиску p = 1 ГПА (1 моль).

задача 50439

Один моль ідеального газу здійснює процес, при якому його тиск залежить від температури за законом p = 400T2. Знайти роботу, яку справить газ, якщо його температура зміниться на ΔT = 200 К.

Другие предметы