нуклон ядро визначити енергію зв'язку

нуклон ядро визначити енергію зв'язку


задача 10472

Визначити енергію, необхідну для розділення ядра 20Nе на дві α-частки і ядро 12C. Енергії зв'язку на один нуклон в ядрах 20Nе, 4Не і 12C рівні відповідно 8,03; 7,07 і 7,68 MеВ.

задача 11390

Обчислити енергію зв'язку ядра і його питому енергію зв'язку, тобто енергію, що припадає на один нуклон для елемента 19679Au.

задача 11964

Прийнявши, що мінімальна енергія Е нуклона в ядрі дорівнює 10 МеВ, оцінити, виходячи зі співвідношення невизначеностей, лінійні розміри ядра.

задача 12547

Атомне ядро, яке поглинуло γ-фотон (λ = 0,47 пм), прийшло в збуджений стан і розпалося на окремі нуклони, що розлетілися в різні боки. Сумарна кінетична енергія Т нуклонів дорівнює 0,4 МеВ. Визначити енергію зв'язку Есв ядра.

задача 12548

Яку найменшу енергію Есв потрібно затратити, щоб розділити на окремі нуклони ядра і ? Чому для ядра берилію ця енергія менше, ніж для ядра літію?

задача 13606

Оцініть щільність ядерної речовини і концентрацію нуклонів в ядрі, виходячи з того, що радіус ядра досить точно задовольняє емпіричній залежності R = 1,5·10–15·A1/3 м. А — загальне число нуклонів в ядрі.

задача 14284

Визначте питому енергію зв'язку ∂Езв (енергію зв'язку, віднесену до одного нуклону) для ядер: 1) ; 2) . Маси нейтральних атомів гелію і вуглецю відповідно рівні 6,6467·10–27 і 19,9272·10–27 кг.

задача 14290

Визначити число нуклонів, які можуть перебувати в ядрі на найнижчому квантовому рівні.

задача 14685

Обчислити за допомогою табличних значень мас атомів енергію на один нуклон, яка виділяється при протіканні термоядерної реакції 6Li+2H→2He4. Порівняти отриману величину з енергією на один нуклон, що звільняється при розподілі ядра 235U; вважати, що розподіл ядра відбувається так, як описано в завданні №...

задача 15032

Обчисліть енергію зв'язку нуклонів в ядрі полонію 84Ро210.

задача 15737

Обчислити питому енергію зв'язку, тобто енергію зв'язку, що припадає на один нуклон ядра 2Не3.

задача 15911

Знайти енергію зв'язку W0, припадає на один нуклон в ядрі атома кисню .

задача 15970

Обчислити (в МеВ) енергію зв'язку, що припадає на один нуклон в ядрі ізотопу срібла (масове число 108, зарядове число 47). Маса ядра цього ізотопу 107,884 а.е.м.

задача 15979

Обчислити (в МеВ з точністю до 0,1) енергію зв'язку, що припадає на один нуклон в ядрі ізотопу берилію (масове число 9, зарядове число 4). Маса ізотопу берилію 9,01218 а.е.м.

задача 16861

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 3Li7 + α → ? + n.

задача 16862

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 13Al27 + α → ? + n.

задача 16863

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + d → α + α.

задача 16864

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H243Tc95 + n.

задача 16865

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 4Be9 + 1H2 → ? + n.

задача 16866

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + α → 15P30 + n.

задача 16867

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 7N14 + n → ? + d.

задача 16869

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 25Mn55 + d → ? + n.

задача 16870

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + α → 5B10 + n.

задача 16871

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H25B10 + n.

задача 16872

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 13Al27 + ? → 15P30 + n.

задача 16873

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 7N14 + ? → 6C14 + d.

задача 16874

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 3Li7 + d → ? + α.

задача 16875

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + d → 26Fe56 + n.

задача 16876

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H243Tc95 + n.

задача 17323

Вкажіть, скільки нуклонів, протонів, нейтронів містять такі ядра: 1) 2He3; 2) 5В10.

задача 17455

Обчислити масу ядра ізотопу калію (зарядове число 19, масове число 41), у якого енергія зв'язку на один нуклон дорівнює 8,4 МеВ. Відповідь виразити в а.е.м і округлити до сотих.

задача 18120

Користуючись значеннями мас протонів і нейтронів, знайти середню енергію зв'язку на один нуклон в ядрі кисню з масовим числом 16 і зарядовим числом 8. Маса ядра кисню 16 а.е.м. Відповідь виразити в МеВ.

задача 19525

Обчислити за допомогою табличних значень мас атомів енергію на один нуклон, яка виділяється при протіканні термоядерної реакції Li6+H2→2He4. Порівняти отриману величину з енергією на один нуклон, що звільняється при розподілі ядра U235. Вважати, що розпад ядер урану відбувається під дією теплових нейтронів і призводить до утворення ізотопів ксенону-141, стронцію-92 і трьох вторинних нейтронів.

задача 19531

Визначити енергію зв'язку на нуклон для ізотопів гелію: He3 і He4, якщо маса атомів 3,0160 і 4,0026 а.е.м.

задача 19533

Визначити дефект маси, енергію зв'язку, і енергію зв'язку на нуклон для ядра Li7, якщо маса атома 7,016 а.е.м.

задача 19534

Визначити енергію зв'язку, що припадає на нуклон для ізотопів літію Li6 і Li7, якщо маси атомів 6,0151 і 7,0160 а.е.м.

задача 21054

Виходячи зі співвідношення невизначеностей, оцінити розміри ядра атома, вважаючи, що мінімальна енергія нуклона в ядрі 8 МеВ.

задача 22518

Обчислити в атомних одиницях маси масу ізотопу 6C12, питома енергія зв'язку якого дорівнює 7,68 МеВ на нуклон.

задача 22523

Обчислити в атомних одиницях маси масу ізотопу 2He4, питома енергія зв'язку якого дорівнює 7,1 МеВ на нуклон.

задача 23799

Обчисліть масу ядра вуглецю, у якого енергія зв'язку на один нуклон дорівнює 604 МеВ.

задача 23926

Оцінити кінетичну енергію нуклону в ядрі, вважаючи радіус ядра рівним 10–14 м.

задача 24824

Розрахуйте дефект маси ядра Δm, енергію зв'язку ΔЕсв та питому енергію зв'язку нуклонів у ядрі εуд. Використовуючи графік залежності питомої енергії зв'язку від масового числа, визначте значення питомої енергії для ніобію. Порівняйте знайдене значення з розрахованим.

задача 90088

Знайти питому енергію Eуд зв'язку (енергію зв'язку, розраховану на один нуклон) ядра 5B11.

задача 90127

У скільки разів відрізняється питома енергія зв'язку (енергія зв'язку, розрахована на один нуклон) для ядер і ?

задача 90129

У скільки разів відрізняється питома енергія зв'язку (енергія зв'язку, розрахована на один нуклон) для ядер і ?

Другие предметы