збігається напрямок напруженість позитивний заряд радіус довжина рівень зміщення поширюється вздовж осі коливання різниця фаз момент точка плоска хвиля енергія

збігається напрямок напруженість позитивний заряд радіус довжина рівень зміщення поширюється вздовж осі коливання різниця фаз момент точка плоска хвиля енергія


задача 10580

Дві точки знаходяться на прямій, вздовж якої поширюються хвилі зі швидкістю v = 50 м/с. Період коливань T = 0,5 с, відстань між точками х = 50 см. Знайти різницю фаз Δφ коливань в цих точках.

задача 11381

Дві точки знаходяться на відстані Δх = 50 см один від одного на прямій, вздовж якої поширюється хвиля зі швидкістю θ = 50 м/с. Період Т коливань дорівнює 0,05 с. Знайти різницю фаз Δφ коливань в цих точках.

задача 12184

З якою швидкістю поширюються хвилі вздовж прямої, якщо різниця фаз коливань двох точок, які відстають одна від одної на 10 см, дорівнює π/2, а частота коливань 3 Гц.

задача 12192

Визначити, на якій відстані знаходяться дві точки середовища, розташовані на одному промені і що здійснюють коливання з різницею фаз 0,12π, якщо довжина хвилі 12,6 м.

задача 12943

Дві точки знаходяться на прямій, вздовж якої поширюються хвилі зі швидкістю V = 12 м/с. Період коливання Т = 0,4 с, відстань між точками Δx = 1 м. Знайти різницю фаз.

задача 13753

Плоска синусоїдальна хвиля поширюється уздовж прямої, що збігається з позитивним напрямком осі χ в середовищі, що не поглинає енергію, зі швидкістю ν = 10 м/с. Дві точки, що знаходяться на цій прямій на відстані х1 = 7 м і х2 = 10 м від джерела коливань, коливаються з різницею фаз Δφ = 3π/5. Амплітуда хвилі А = 5 см. Визначте: 1) довжину хвилі λ; 2) рівняння хвилі; 3) зміщення ξ2 другої точки в момент часу t2 = 2 с.

задача 17508

Задані початкова координата точки Х0 = 2 м, її початкова швидкість Vx0 = –5 м/с і змінне прискорення аx = 3t2. Чи збігаються шлях і переміщення для моменту часу t = 3 с? Чи збігаються напрямки швидкості і переміщення в цей момент? Визначте координату точки через перші 3 секунди руху.

задача 26140

Пружна хвиля поширюється вздовж осі х із швидкістю u = 20 м/с. Максимальна швидкість коливань часток дорівнює (dξ/dt)max = 10 см/с, максимальне прискорення (d2ξ/dt2)max = 80 см/с2. Визначити довжину хвилі λ.

задача 40068

Плоска синусоїдальна хвиля поширюється уздовж прямої, що збігається з позитивним напрямком осі х в середовищі, що не поглинає енергію, зі швидкістю v = 15 м/с. Дві точки, що знаходяться на цій прямій на відстанях x1 = 5 м і x2 = 5,5 м від джерела коливань, коливаються з різницею фаз Δφ = π/5. Амплітуда хвилі А = 4 см. Визначити: 1) довжину хвилі; 2) рівняння хвилі; 3) зміщення ξ1 першої точки в момент часу t = 3 с.

задача 40144

Рівняння плоскої звукової хвилі, що розповсюджується вздовж осі x, має вигляд y = 60cos(1800t-5,3х), де зсув y - в мікрометрах. Визначте довжину хвилі, швидкість поширення хвилі і максимальну швидкість коливань частинок середовища.

задача 40556

Частка робить коливання уздовж осі x, при цьому максимальне відхилення від положення рівноваги дорівнює 3 см. Знайти шлях, який пройде частинка за півперіоду.