рівняння ван дер Ваальса постійний обсяг тиск температура газ знайти

рівняння ван дер Ваальса постійний обсяг тиск температура газ знайти


задача 11637

У посудині місткістю V = 0,3 л знаходиться вуглекислий газ, що містить кількість речовини ν = 1 моль при температурі Т = 300 К. Визначити тиск р газу: 1) за рівнянням Менделєєва - Клапейрона; 2) за рівнянням Ван-дер-Ваальса.

задача 13368

Деякий газ (ν = 0,25 кмоль) займає об'єм V1 = 1 м³. Пpи розширенні газу дo об'єму V2 = 1,2 м³ була здійснена робота проти сил міжмолекулярного тяжіння, рівна 1,42 кДж. Визначте поправку а, що входить до рівняння Ван-дер-Ваальса.

задача 15347

0,5 кмоль деякого газу займає об'єм 1 м3. При розширенні газу до об'єму 1,2 м3 була здійснена робота проти сил взаємодії молекул 5,684 кДж. Знайти постійну а, що входить в рівняння Ван-дер-Ваальса.

задача 16031

Знайти сталі в рівнянні Ван-дер-Ваальса для вуглекислого газу, якщо критична температура 304 К, критичний тиск 7370 кПа.

задача 19601

Два моля водню розширюються в порожнечу, в результаті чого об'єм газу збільшується від значення V1 = 2,0 л до значення V2 = 10,0 л. Яку кількість теплоти Q потрібно надати газу, щоб температура його не змінилася? (Використовувати модель газу Ван-дер-Ваальса).

задача 23292

Обчислити тиск одного моля аргону, що перебуває при температурі 300 К і займає об'єм 1,0·10–3 м3:
1. Зважаючи на поправку Ван-дер-Ваальса на тиск, але нехтуючи поправкою на об'єм;
2. Беручи до уваги поправку Ван-дер-Ваальса на об'єм, але нехтуючи поправкою на тиск.
Сталі для аргону: "а" = 0,13 Н·м4/моль2, "b" = 3·10–5 м3/моль.

задача 50108

Обчислити постійні a і b в рівнянні Ван-дер-Ваальса для ксенону. Критичну температуру Tкр і критичний тиск pкр для ксенону вважати відомими.

задача 50389

Вуглекислий газ масою m = 10 г знаходиться в посудині місткістю V = 1 л. Приймаючи поправки Ван-дер-Ваальса a = 0,361 Н·м4/моль2 і b = 4,28·10–5 м3/моль, визначити:
1) власний об'єм V' молекул газу.
2) внутрішній тиск р' газу.

задача 50447

Визначити постійні в рівнянні Ван-дер-Ваальса для азоту, якщо його критична температура 126 К, і критичний тиск 3383 кПа.

задача 50466

У посудині ємністю 0,3 л знаходиться 1 моль вуглекислого газу при температурі 27°С. Визначити тиск газу: 1) за рівнянням Клапейрона-Менделєєва; 2) за рівнянням Ван-дер-Ваальса (для вуглекислого газу a = 0,364 Н·м4/моль2, b = 4,3·10–5 м3/моль).

Другие предметы