заряджений нескінченна протяжна площину заряд відстань поле знаходить

заряджений нескінченна протяжна площину заряд відстань поле знаходить


задача 13024

На відстані 40 см від зарядженої нескінченно протяжної площині з поверхневою щільністю заряду 77 нКл/м2 знаходиться однойменно заряджений нескінченно довгий провідний циліндр діаметром 620 мкм з поверхневою щільністю заряду 47 мкл/м2. Визначити різницю потенціалів між циліндром і площиною.

задача 14104

На відстані 8 см від нескінченно протяжної зарядженої з поверхневою щільністю –σ = 2·10–6 Кл/м2 площині проведена паралельно їй нескінченно довга нитка, заряджена з лінійною щільністю +τ = 8·10–7 Кл/м. Обчислити напруженість електричного поля в точці, рівновіддаленій від площини і від нитки.

задача 14589

Близько зарядженої нескінченно протяжної площини знаходиться точковий заряд q = 0,66 нКл, що має масу m = 0,1 мг. Заряд переміщається по лінії напруженості поля на відстань Δr = 2 см; при цьому відбувається робота A = 5·10–6 Дж. Чому дорівнює швидкість заряду в кінцевій точці, якщо в початковому положенні її швидкість дорівнювала нулю?

задача 15105

З якою силою Fs на одиницю площі відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно протяжні площини? Поверхнева щільність заряду на площинах σ = 0,3 мКл/м2.

задача 15433

Уздовж силової лінії електричного поля негативно зарядженої протяжної площини рухається електрон. Знайдіть мінімальну відстань, на яку він може наблизитися до площини, якщо на відстані 5 см від площини кінетична енергія електрона 8 кДж, а поверхнева щільність заряду площини 35,4 Кл/м2.

задача 15912

Плоска нескінченно протяжна пластина товщиною d = 4 см несе рівномірно розподілений по об'єму заряд (ρ = 8 нКл/м3). В пластині є сферична порожнина радіуса R = d/2. Визначити по модулю і напрямку, напруженість ЕA електричного поля в точці А, що лежить на прямій, що проходить через центр сфери перпендикулярно площині поверхні пластини.

задача 15913

Плоска, нескінченно протяжна пластина, товщиною d = 4 см, несе рівномірно розподілений по об'єму заряд (ρ = 8 нКл/м3). В пластині є циліндрична порожнина радіуса R = d/2. Визначити по модулю і напрямку, напруженість ЕA електричного поля в точці А, що лежить на прямій, перпендикулярній осі циліндра і площині поверхні пластини.

задача 17087

Нескінченно протяжна заряджена з лінійною щільністю τ = 10-7 Кл/м нитка утворює петлю радіуса R = 0,2 м. Визначити напруженість електричного поля в центрі петлі.

задача 60408

На відстані 20 см від зарядженої нескінченно протяжної площини з поверхневою щільністю заряду 25 нKл/м2 знаходиться однойменно заряджений нескінченно довгий провідний циліндр діаметром 24,8 мкм з поверхневою щільністю заряду 33 мKл/м2. Визначити різницю потенціалів між циліндром і площиною.

задача 60611

Поле створюється суцільним скляним нескінченно протяжним циліндром радіуса R = 15 см. Густина його дорівнює 20 нКл/м3. Визначити напруженість поля як функцію відстані від центру циліндра, використовуючи теорему Гаусса. Побудувати графік залежності E = f(r). ε = 7.