сферична поверхня радіусом охоплює заряд напруженість поля потік змінити вектор швидкості

сферична поверхня радіусом охоплює заряд напруженість поля потік змінити вектор швидкості


задача 11783

У центрі сфери радіусом 20 см знаходиться точковий заряд 10 нКл. Визначити потік напруженості через частину сферичної поверхні площею 20 см2.

задача 13402

Визначте потік ФE вектора напруженості електростатичного поля через сферичну поверхню, що охоплює точкові заряди Q1 = 5 нKл і Q2 = –2 нКл.

задача 17395

Сферична поверхня радіусом R1 = 30 мм має рівномірно розподілений заряд –5·10–8 Кл. На другій сферичній поверхні радіусом R2 = 40 мм рівномірно розподілений такий же за величиною, але позитивний заряд. Центри сферичних поверхонь збігаються. Весь простір між сферичними поверхнями заповнений однорідним діелектриком (ε = 5). Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 20 мм і r2 = 60 мм.

задача 18212

На великих відстанях від точкового джерела сферична хвиля може розглядатися як плоска. При якому характерному розмірі d мала ділянка хвильової поверхні може вважатися плоским? Довжина хвилі λ задана.

задача 20354

Яку температуру мала б абсолютно чорна сферична частинка, яка перебуває на такій самій відстані від Сонця, що і Земля?

задача 20952

Куля радіуса R заряджена сферично-симетрично з об'ємною щільністю ρ = ar5, де a — стала. Чому дорівнює потік Ф напруженості електричного поля через круг радіуса R, площина якого в центральній точці стосується кулі?

задача 24504

Використовуючи теорему Гауса, знайдіть напруженість поля, що створюється металевою сферичною поверхнею радіусу R = 10 см як функцію відстані r від центру сфери. Заряд сфери дорівнює q=30 нКл. Побудуйте графік залежності Е = f (r).

задача 60320

Kaк зміниться потік вектора напруженості крізь сферичну поверхню радіусом R, що охоплює заряд q, якщо на відстані 2R від нього помістити заряд –q.

задача 60384

B хорошу погоду близько поверхні землі існує електричне поле з напруженістю порядку Е = 100 В / м, спрямоване вертикально вниз. Припускаючи, що це поле обумовлено сферично симетричним розподілом заряду в землі, знайти величину цього заряду.

задача 80062

Діаметр отвору опуклого сферичного дзеркала радіусом R дорівнює D. З якої мінімальної відстані людина может бачити себе на весь зріст, якщо зріст його дорівнює H?

Другие предметы