зсув фаз між повний опір індуктивності ємності напруга ланцюга змінного струму визначити знайти

зсув фаз між повний опір індуктивності ємності напруга ланцюга змінного струму визначити знайти


задача 11326

У колі змінної напруги u = 28,2sin(ωt+40°) В промислової частоти включена ідеальна (її R = 0) котушка індуктивності L = 40 мГн. Необхідно: а) Розрахувати реактивний (індуктивний) опір котушки, записати комплекс цього опору. б) Визначити комплекс діючого значення напруги. в) Розрахувати комплекс струму в ланцюзі. г) Побудувати векторну діаграму і визначити зсув фаз φ між напругою і струмом.

задача 14390

Різниця ходу звукових хвиль, що приходять в ліве і праве вухо людини, становить 1 см. Визначити зсув фаз між обома звуковими відчуттями для тону з частотою 1000 Гц.

задача 15598

У ланцюг змінного струму напругою U = 220 В і частотою ν = 50 Гц включені послідовно ємність С = 35,4 мкФ, опір R = 100 Ом і індуктивність L = 0,7 Гн. Знайти струм I в ланцюзі і падіння напруги UC, UR і UL на ємності, опорі й індуктивності.

задача 16133

Котушка з активним опором 10 Ом і індуктивністю L включена в ланцюг змінного струму, напругою 127 В і частотою 50 Гц. Знайти індуктивність котушки, якщо відомо, що котушка поглинає потужність 400 Вт і зсув фаз між напругою і струмом дорівнює 60°.

задача 17080

На малюнку наведені графіки зростання з часом t сили струму I при замиканні двох електричних кіл, для яких індуктивність кола однакова. Для якого кола активний опір буде більше? Вкажіть її номер і поясніть свою відповідь.

задача 19160

У коло змінного струму напругою U = 220 В включені послідовно ємність С, опір R і індуктивність L. Знайти падіння напруги UR на опорі, якщо відомо, що падіння напруги на конденсаторі UC = 2UR, на індуктивності UL = 3UR.

задача 19641

На малюнку наведені графіки зростання з часом t сили струму I при замиканні двох електричних кіл, для яких активні опори R однакові. Для якого кола індуктивність кола буде більше? Вкажіть її номер і поясніть свою відповідь.

задача 19714

Коло змінного струму утворено послідовно включеними активним опором R = 800 Ом, індуктивністю L = 1,27 Гн і ємністю С = 1,59 мкФ. На затискачі кола подано 50-періодну діючу напругу U = 127 В. Знайти: а) діюче значення сили струму I в кола, б) зсув по фазі φ між струмом і напругою, в) діючі значення напруг UR, UL і UС нa затискачах кожного з елементів кола, г) потужність Р, що виділяється в колі.

задача 21486

Коло змінного струму має наступні параметри: індуктивний опір 4 Ом, опір місткості 10 Ом, з'єднані послідовно з активним опором, потужність якого 200 Вт, при струмі в колі 5 А. Визначити активний опір, напругу прикладену до кола, повний опір, напруги на ємності і індуктивності, а також потужності: реактивну і повну. Побудувати векторну діаграму напруг.

задача 21487

Паралельно включені дві гілки. До кола прикладена напруга 100 В. Активний опір гілки з індуктивністю 3 Ом, активний опір в гілці з ємністю 8 Ом. Індуктивний опір 4 Ом, ємкісний - 6 Ом. Визначити струми в гілках і в нерозгалуженій частини кола, а також індуктивність і ємність, якщо частота струму 50 Гц.

задача 21488

До зажимів чотирипровідного трифазного кола прикладена напруга лінійна 380 В. Відомі опори фаз: першої і другої по 10 Ом, а третьої - 20 Ом. Визначити значення струмів в фазах і в нейтральному проводі, а також потужність трифазного кола. Намалювати схему кола.

задача 24845

До мережі змінного струму з частотою f = 50 Гц послідовно підключені реостат та котушка індуктивності L = 0,1 Гн. Між напругою та струмом спостерігається зсув фаз φ = 30°. Чому дорівнює опір реостату? Яку ємність треба включити в коло, щоб усунути зсув фаз?

задача 24870

У коло змінного струму частотою ν = 50 Гц та діючою напругою Uэфф = 220 В послідовно включені активне навантаження опором R=100 Ом, котушка індуктивністю L=3,2 Гн та конденсатор електроємністю С=3,2 мкФ. Визначте: 1) діюче значення сили струму в колі; 2) зсув фази між коливаннями струму і напруги.

задача 60379

Котушка з індуктивністю 30 мГн і резистор включені послідовно в ланцюг змінного тoкa з діючим значенням напруги 220 B і частотою 50 Гц. Haйті опір резистора і діюче значення напруги на ньому, якщо зсув фаз між коливаннями cіли струму і напруги π/3.

задача 60467

Визначте індуктивність котушки, опір якої при частоті змінного струму 50 Гц дорівнює 20 Ом.

задача 60600

У ланцюг змінного струму з ефективною напругою U = 110 В послідовно включені котушка індуктивністю L = 0,2 Гн і активний опір R = 20 Ом. Визначте потужність струму, якщо його частота ν = 50 Гц.

Другие предметы