знайти наближене значення

знайти наближене значення


задача 14823

У з'єднанні конденсаторів, зображеному на малюнку С1<<С2<<С3. Знайти наближене значення ємності цього з'єднання.

задача 14877

На схемі, зображеній на малюнку R1 << R2 << R3.

Визначити наближене значення опору ділянки АВ.

задача 15343

Найнижчий тиск, що отримується за допомогою найсучаснішої вакуумної техніки, приблизно дорівнює 10–12 Па. Скільки молекул міститься при такому тиску в 1 см3 при температурі 0°С?

задача 17238

Радіус-вектор точки змінюється з часом за законом: r = 2t2i + tj + k. Знайти швидкість v і прискорення w точки, модуль швидкості v в момент t = 2 с, наближене значення шляху S, пройденого точкою за 10-у секунду руху.

задача 17822

У міді концентрація електронів приблизно дорівнює n = 8,45·1028 м–3. Знайти середню швидкість дрейфу електронів при накладенні електричного поля уздовж провідника напруженістю E = 2,0 В/см.

задача 22148

За заданим графіком залежності аx(t) наближено побудуйте графіки vx(t) і x(t) при заданих початкових умовах. Початкові умови задані в момент часу t = 0 і вказані точками на осях x і vx, зображених зліва від графіка аx(t).

задача 22667

Отримати за допомогою формули Планка наближені вирази для спектральної щільності енергії r(ω): a — в області, де ћω << kT; б — в області, де ћω >> kT.

задача 23226

Модуль Юнга поперекових хребців дорівнює приблизно 1,4·108 Па. Знайти силу, що діє на хребець, якщо абсолютна деформація дорівнює 1,38 мм, довжина кісткової пластинки 2,7 см, товщина 4 см, ширина 2,5 см.

задача 24442

Яку роботу треба здійснити, щоб наблизити протон до поверхні зарядженої до потенціалу 400 В металевої кулі. Спочатку протон знаходився на відстані 3R від поверхні кулі. R - радіус кулі.

Другие предметы