однорідне магнітне поле вісь перпендикулярно площині визначити дорівнює сила знайти швидкість

однорідне магнітне поле вісь перпендикулярно площині визначити дорівнює сила знайти швидкість


задача 10279

Тонке кільце, що проводить, із струмом I = 40 А поміщено в однорідне магнітне поле (В = 80 мТл). Площина кільця перпендикулярна лініям магнітної індукції. Радіус R кільця дорівнює 20 см. Знайти силу F, що розтягує кільце.

задача 10323

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,5 Тл обертається з частотою n = 10 с–1 стрижень довжиною l = 20 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції і проходить через один з кінців стержня перпендикулярно його осі. Визначити різницю потенціалів U на кінцях стрижня.

задача 10799

В однорідному магнітному полі індукцією В = 0,4 Тл обертається з частотою n = 16 об/с стрижень довжиною l = 10 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції і проходить через один з кінців стрижня, перпендикулярно до його осі. Визначити різницю потенціалів на кінцях стрижня.

задача 11083

По двох вертикальних проводах (напрямних) вільно (без тертя) ковзає горизонтальна провідна (контактна) перемичка довжиною l = 1 м. Перпендикулярно площині, утвореної проводами, створено однорідне магнітне поле (В = 1 Тл). Якою буде напруга U на пластинах конденсатора, приєднаного до напрямних, коли вільно падаюча з положення (1) перемичка опиниться внизу - в положенні (2), пройшовши у вільному падінні шлях h = 1 м?

задача 11092

Плоский контур у вигляді прямокутника утворений зігнутим мідним дротом і ковзаючим по ньому зі швидкістю v = 1 м/с контактним прямим проводом з того ж матеріалу і тієї ж площі поперечного перерізу (S = 1 мм2). Довжина l перемички дорівнює 10 см. Контур знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,1 Тл), силові лінії якого перпендикулярні площині контуру. Визначити силу струму I в контурі в момент, коли перемичка займе місце, вказане на малюнку. Питомий опір ρ міді дорівнює 17 нОм·м.

задача 11161

Однорідний диск масою m1 = 0,2 кг і радіусом R = 20 см може вільно обертатися навколо горизонтальної осі z, перпендикулярної площині диска і що проходить через точку С. В точку, А на твірній диска потрапляє пластилінова кулька, що летить горизонтально (перпендикулярно осі z) зі швидкістю v = 10 м / с, і прилипає до його поверхні. Маса m 2 кульки дорівнює 10 м Визначити кутову швидкість ? диска і лінійну швидкість u точки О на диску в початковий момент часу. Обчислення виконати для наступних значень а і b: 1) a = b = R; 2) a = R/2,b = R; 3) a = 2R/3, b = R/2; 4) a = R/3, b = 2R/3.

задача 11657

Тиск р вітру на стіну дорівнює 200 Па. Визначити швидкість v вітру, якщо він дме перпендикулярно стіні. Щільність ρ повітря дорівнює 1,29 кг/м 3.

задача 11772

Тонкий дріт у вигляді дуги, що становить третину кільця радіусом R = 15 см, знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 20 мТл). По дроту тече струм I = 30 А. Площина, в якій лежить дуга, перпендикулярна лініям магнітної індукції, і дроти, що підводять, знаходяться поза полем. Визначити силу F, що діє на дріт.

задача 11907

Потік енергії Фе, випромінюється електричною лампою, дорівнює Потужність 600 Вт. На відстані r = 1 м від лампи перпендикулярно падаючим променям розташоване кругле плоске дзеркальце діаметром d = 2см. Беручи, що випромінювання лампи однаково в усіх напрямках і що дзеркальце повністю відображає падаюче на нього світло, визначити силу F світлового тиску на дзеркальце.

задача 12090

Металевий диск радіусом 15 см, площина якого перпендикулярна однорідному магнітному полю, обертається, здійснюючи 10 обертів в секунду. Вісь обертання диска паралельна магнітному полю і проходить через його центр. Індукція магнітного поля 3 Тл. Визначити різницю потенціалів, яка виникає між центром і краєм диска.

задача 12296

Кільце з внутрішнім радіусом 0,2 м і зовнішнім радіусом 0,5 м несе рівномірно розподілений заряд 10 мКл. Вісь обертання перпендикулярна площині кільця. Частота обертання 360 об/хв. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини обертання. Визначити магнітний момент кільця.

задача 12454

Диск діаметром D = 60 см і масою m = 1 кг обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно до його площини з частотою n = 20 об/с. Яку роботу А треба зробити, щоб зупинити диск?

задача 12573

Тонкий дріт зі струмом I = 100 A зігнутий у вигляді параболи і знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 0,1 Тл). Магнітні силові лінії поля перпендикулярні площині, в якій лежить провід. Визначити силу Fy діючу на відрізок проводу, проекції кінців якого на вісь (Ox) укладені в межах від х1 = -10 см до х2 = 10 см.
.

задача 12608

З якою швидкістю і яким курсом повинен летіти літак, щоб за 1,5 години він міг пролетіти у напрямку точно на північ 600 км, якщо під час польоту з заходу дме вітер перпендикулярно до меридіану зі швидкістю 72 км/год? Відповідь дати у позасистемних одиницях і у СІ. До задачі зробити малюнок з дотриманням масштабу.

задача 13427

Визначте лінійну щільність нескінченно довгої зарядженої нитки, якщо робота сил поля з переміщення заряду Q = 1 нКл з відстані r1 = 5 см до r2 = 2 см в напрямку, перпендикулярному нитці, дорівнює 50 мкДж.

задача 13542

Плоский конденсатор, площа кожної пластини якого S = 200 см2 і відстань між ними d = 5 мм, помістили під зовнішнє однорідне електричне поле з Е = 1,3 (кВ/см), Перпендикулярне до пластин. Потім пластини замкнули провідником, після чого провідник прибрали і конденсатор повернули на 180° навколо осі, перпендикулярної до напрямку поля. Знайти вчинену при цьому роботу проти електричних сил.

задача 13570

Кільце з алюмінієвого проводу (ρ = 26 нОм·м) поміщено в магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Діаметр кільця D = 30 см, діаметр проводу d = 2 мм. Визначте швидкість зміни магнітного поля, якщо струм в кільці I = 1 А.

задача 13669

Коток у вигляді однорідного циліндра масою m = 2,0 кг котиться по горизонтальній поверхні під дією сили F = 10 Н, прикладеної до його осі. Сила спрямована перпендикулярно осі котка і становить з горизонтом кут α = 30°. Визначте прискорення, з яким рухається вісь котка і момент сили, що діє відносно осі, яка проходить через точку дотику котка дороги в певний момент часу.

задача 13672

Коток у вигляді однорідного циліндра масою m = 2,0 кг котиться по горизонтальній поверхні під дією сили F = 10 Н, прикладеної до його осі. Сила спрямована перпендикулярно осі котка і становить з горизонтом кут α = 30°. 1) Визначте прискорення, з яким рухається вісь котка; 2) Чому дорівнює момент цієї діючої сили щодо осі, яка проходить через точку дотику котка дороги в певний момент часу? Покажіть на малюнку напрямок цього моменту сили. Радіус котка дорівнює 10 см.

задача 13752

Два легких алюмінієвих кільця, розташовані у вертикальній площині, з'єднані стрижнем і знаходяться на вістрі підставки (див. рис.). Кільце А суцільне, а кільце В має вузький розріз. До кілець перпендикулярно до площини кілець з однієї і тієї ж сторони від підставки наближаються північними кінцями два однакових магніти. Що буде відбуватися з кільцями в цьому випадку?

задача 13804

Круговий контур розташований в однорідному магнітному полі так, що площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Напруженість магнітного поля Н = 200 кА/м. По контуру тече струм I = 1,5 А. Радіус контуру R = 3 см. Яку роботу А треба затратити, щоб повернути контур на кут φ = 90° навколо осі, що збігається з діаметром контуру?

задача 14322

Металевий стрижень довжиною 1 м обертається з частотою 200 Гц в площині, перпендикулярній лініям однорідного магнітного поля (В = 0,2 Тл) навколо осі, що проходить на відстані 25 см від одного з його кінців і паралельного лініям поля. Знайти е.р.с. на кінцях цього стрижня.

задача 14408

Човен рухається перпендикулярно до берега зі швидкістю v = 7,2 км/ч. Течія відносить його на відстань l = 150 м вниз по річці. Знайти швидкість u течії річки і час t, витрачений на переправу через річку. Ширина річки L = 0,5 км.

задача 14647

Диск діаметром D = 60 см і масою m = 1 кг обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно до його площини з частотою n = 20 об/с. Яку роботу А треба зробити, щоб зупинити диск?

задача 14721

Сонячна постійна для Землі (енергія випромінювання Сонця, що падає на одиницю поверхні в перпендикулярному напрямку за одиницю часу на орбіті Землі) дорівнює 1,4 кВт/м26. Знайдіть за цією величиною: 1) температуру Сонця, 2) довжину хвилі, що відповідає максимуму випромінювальної здатності Сонця, 3) потужність випромінювання Сонця.

задача 14847

В однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції розміщений прямолінійний провідник з електричним струмом. Як зміниться модуль сили Ампера, що діє на провідник, якщо його зігнути під гострим кутом: а) в площині, паралельній лініям індукції, б) в площині перпендикулярній лініям індукції?

задача 14863

Електрон пролітає через заряджений плоский конденсатор і потім відразу потрапляє в однорідне магнітне поле, перпендикулярне електричному полю.

Якою буде траєкторія руху електрона в магнітному полі в випадках а) і б).

задача 14886

Човен рухається поперек річки перпендикулярно її берегів зі швидкістю 2 м/с. Під яким кутом до обраного напрямку і з якою швидкістю відносно поверхні води весляр повинен тримати курс, якщо швидкість течії річки 5 км/с.

задача 15400

Круговий контур поміщений в однорідне магнітне поле так, що площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Напруженість магнітного поля H = 150 кА/м. По контуру тече струм I = 2 А. Радіус контуру R = 2 см. Яку роботу А треба зробити, щоб повернути контур на кут φ = 90° навколо осі, що збігається з діаметром контуру?

задача 15526

Дротове кільце (контур) масою m = 40 г може вільно обертатися навколо осі ОО', збігається з одним з його діаметрів. По кільцю проходить струм I = 10 А і воно поміщено в однорідне магнітне поле (В = 0,01 Тл), силові лінії якого паралельні площині кільця і перпендикулярні осі ОО'. Кільце утримується в цьому положенні зовнішніми силами. Яке кутове прискорення ε придбає контур в початковий момент часу після його звільнення від дії зовнішніх сил?

задача 15907

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 40 мТл знаходяться вертикальні рейки, розташовані в площині, перпендикулярній лініям поля. По рейках, відстань між якими 0,5 м, ковзає провідник без тертя масою m = 1 м Якої максимальної швидкості досягне провідник, якщо R = 40 мОм?

задача 16141

Провід, що має форму, параболи (у = kх2), знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площини. З вершини параболи переміщують поступально і без початкової швидкості з прискоренням а = 1 см/с2 провідну перемичку. Знайти е. д. с. індукції ξi при у = 0,3 м, k = 5 см і B = 0,5 Тл.

задача 16519

Провідник довжиною 2 м, рухається зі швидкістю 10 м/с перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Визначити величину магнітної індукції, якщо на кінцях провідника виникає різниця потенціалів 0,02 В.

задача 17078

На малюнках зображені рамки різної форми, виконані з провідника однакової довжини, поміщені в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній. Магнітний потік через контур буде максимальним на малюнку під номером ...

задача 17094

Альфа-частинка рухається в однорідному магнітному полі з напруженістю 9,5·105 А/м по колу радіусом 25 см в площині, перпендикулярній до силових ліній. Визначити: швидкість частинки; період обертання частинки по колу.

задача 17155

Пучок світла (λ = 582 нм) падає перпендикулярно до поверхні скляного клина. Кут клина γ = 20". Яке число k0 темних інтерференційних смуг припадає на одиницю довжини клина? Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 20271

На дві частинки — одну масою m, що летить зі швидкістю v, іншу — масою 2m, що летить зі швидкістю v/2 перпендикулярно першій, — протягом деякого проміжку часу ?t діють однакові за модулем і напрямком сили F. До моменту припинення дії сил перша частка починає рухатися зі швидкістю v в напрямку, перпендикулярному первісному (мал.). З якою швидкістю u буде рухатися при цьому друга частинка?

задача 25905

Однорідний диск масою m1 = 0,2 кг може вільно обертатися навколо горизонтальної осі z, перпендикулярної площині диска і проходить через точку О. В точку А на утворючій диска потрапляє пластилінова кулька, що летить горизонтально (перпендикулярно осі z) зі швидкістю v = 10м/с і прилипає до його поверхні. Маса кульки дорівнює m2 = 10 г. Визначити кутову швидкість ω диска і лінійну швидкість u точки В на диску в початковий момент часу. Обчислення виконати для наступних випадків: 1) a = R, b = R; 2) a = R/2, b = R; 3) a = 2/3R, b = R/2; 4) a = 1/3R, b = 2/3R. Радіус R диска дорівнює 20 см.

задача 25925

Диск вагою в 1 кг і діаметром 60 см обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно його площині, роблячи 20 об/с, яку роботу треба здійснити, щоб зупинити диск?

задача 26266

Металевий диск радіуса r = 10 см розташований в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площині диска. Диск обертається з кутовою швидкістю ω = 500 рад/с. Два ковзних контакти (один на осі диска, інший на його окружності) з'єднані з резистором опором R = 10 Ом. Яка потужність Р виділяється в резисторі, якщо індукція магнітного поля В = 0,50 Тл?

задача 26315

З алюмінієвого дроту перетином S0 = 2 мм2 зроблений круговий контур радіусом r = 5 см і поміщений в однорідне магнітне поле, напруженість якого Н = 2500 А/м. Площина контуру перпендикулярна напрямку магнітного поля. Яка кількість електрики протече через контур при повороті його на кут α = 90°?

задача 26482

Альфа-частинка рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,3 Тл по колу радіусом 49 см в площині, перпендикулярній силовим лініям. Визначити швидкість і кінетичну енергію частинки, якщо її маса m = 6,65•10-27 кг.

задача 40857

Яку швидкість відносно води повинен повідомити мотор катеру, щоб при швидкості течії річки, рівній 2 м/с, катер рухався перпендикулярно до берега зі швидкістю 3,5 м/с відносно берега?

задача 40859

Човен рухається поперек річки перпендикулярно її берегів зі швидкістю 2 км/год. Під яким кутом до обраного напрямку і з якою швидкістю відносно поверхні води весляр повинен тримати курс, якщо швидкість течії річки 5 м/с.

задача 70223

В однорідному магнітному полі під кутом 30 ° до напрямку вектора магнітної індукції В, величина якого В = 0,1 Тл, рухається провідник довжиною L = 2 м зі швидкістю v = 5 м / с. Провідник перпендикулярний вектору швидкості і вектору магнітної індукції. Яка ЕРС індукції в провіднику?

задача 70225

В однорідному магнітному полі індукція якого дорівнює 0,5 Тл провідник перемістився перпендикулярно лініям магнітного поля на 50 см. При цьому була здійснена робота, рівна 55 мДж. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо його довжина дорівнює 45 см?

задача 70285

На нескінченно довгому дроті утворена кругова петля, дотична до дроту. Площину петлі повернули перпендикулярно проводу. Знайдіть напруженість магнітного поля в центрі петлі, якщо її радіус R = 10,0 см, а сила струму в провіднику I = 15,0 A.

задача 70287

У горизонтальному однорідному магнітному полі В = 300 мТл розташували дві довгі вертикальні паралельні мідні шини і замкнули нагорі опором R = 200 мОм. За шинам ковзає вниз без тертя мідна перемичка масою m = 4,00 м. Визначити сталу швидкість ковзання, якщо довжина перемички (відстань між шинами) L = 100 мм, а площина шин перпендикулярна лініям магнітної індукції.

задача 80131

Визначити силу світлового тиску сонячних променів, падаючих перпендикулярно на поверхню площею 100 м2, якщо коефіцієнт відбиття променів дорівнює 0,2 і сонячна стала Е = 1,4·103 Вт/м2.