однорідне магнітне поле вісь перпендикулярно площині визначити дорівнює сила знайти швидкість

однорідне магнітне поле вісь перпендикулярно площині визначити дорівнює сила знайти швидкість


задача 10279

Тонке кільце, що проводить, із струмом I = 40 А поміщено в однорідне магнітне поле (В = 80 мТл). Площина кільця перпендикулярна лініям магнітної індукції. Радіус R кільця дорівнює 20 см. Знайти силу F, що розтягує кільце.

задача 10323

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,5 Тл обертається з частотою n = 10 с–1 стрижень довжиною l = 20 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції і проходить через один з кінців стержня перпендикулярно його осі. Визначити різницю потенціалів U на кінцях стрижня.

задача 10799

В однорідному магнітному полі індукцією В = 0,4 Тл обертається з частотою n = 16 об/с стрижень довжиною l = 10 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції і проходить через один з кінців стрижня, перпендикулярно до його осі. Визначити різницю потенціалів на кінцях стрижня.

задача 11083

По двох вертикальних проводах (напрямних) вільно (без тертя) ковзає горизонтальна провідна (контактна) перемичка довжиною l = 1 м. Перпендикулярно площині, утвореної проводами, створено однорідне магнітне поле (В = 1 Тл). Якою буде напруга U на пластинах конденсатора, приєднаного до напрямних, коли вільно падаюча з положення (1) перемичка опиниться внизу - в положенні (2), пройшовши у вільному падінні шлях h = 1 м?

задача 11092

Плоский контур у вигляді прямокутника утворений зігнутим мідним дротом і ковзаючим по ньому зі швидкістю v = 1 м/с контактним прямим проводом з того ж матеріалу і тієї ж площі поперечного перерізу (S = 1 мм2). Довжина l перемички дорівнює 10 см. Контур знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,1 Тл), силові лінії якого перпендикулярні площині контуру. Визначити силу струму I в контурі в момент, коли перемичка займе місце, вказане на малюнку. Питомий опір ρ міді дорівнює 17 нОм·м.

задача 11161

Однорідний диск масою m1 = 0,2 кг і радіусом R = 20 см може вільно обертатися навколо горизонтальної осі z, перпендикулярної площині диска і що проходить через точку С. В точку, А на твірній диска потрапляє пластилінова кулька, що летить горизонтально (перпендикулярно осі z) зі швидкістю v = 10 м / с, і прилипає до його поверхні. Маса m 2 кульки дорівнює 10 м Визначити кутову швидкість ? диска і лінійну швидкість u точки О на диску в початковий момент часу. Обчислення виконати для наступних значень а і b: 1) a = b = R; 2) a = R/2,b = R; 3) a = 2R/3, b = R/2; 4) a = R/3, b = 2R/3.

задача 11657

Тиск р вітру на стіну дорівнює 200 Па. Визначити швидкість v вітру, якщо він дме перпендикулярно стіні. Щільність ρ повітря дорівнює 1,29 кг/м 3.

задача 11772

Тонкий дріт у вигляді дуги, що становить третину кільця радіусом R = 15 см, знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 20 мТл). По дроту тече струм I = 30 А. Площина, в якій лежить дуга, перпендикулярна лініям магнітної індукції, і дроти, що підводять, знаходяться поза полем. Визначити силу F, що діє на дріт.

задача 11907

Потік енергії Фе, випромінюється електричною лампою, дорівнює Потужність 600 Вт. На відстані r = 1 м від лампи перпендикулярно падаючим променям розташоване кругле плоске дзеркальце діаметром d = 2см. Беручи, що випромінювання лампи однаково в усіх напрямках і що дзеркальце повністю відображає падаюче на нього світло, визначити силу F світлового тиску на дзеркальце.

задача 12090

Металевий диск радіусом 15 см, площина якого перпендикулярна однорідному магнітному полю, обертається, здійснюючи 10 обертів в секунду. Вісь обертання диска паралельна магнітному полю і проходить через його центр. Індукція магнітного поля 3 Тл. Визначити різницю потенціалів, яка виникає між центром і краєм диска.

задача 12296

Кільце з внутрішнім радіусом 0,2 м і зовнішнім радіусом 0,5 м несе рівномірно розподілений заряд 10 мКл. Вісь обертання перпендикулярна площині кільця. Частота обертання 360 об/хв. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини обертання. Визначити магнітний момент кільця.

задача 12454

Диск діаметром D = 60 см і масою m = 1 кг обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно до його площини з частотою n = 20 об/с. Яку роботу А треба зробити, щоб зупинити диск?

задача 12573

Тонкий дріт зі струмом I = 100 A зігнутий у вигляді параболи і знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 0,1 Тл). Магнітні силові лінії поля перпендикулярні площині, в якій лежить провід. Визначити силу Fy діючу на відрізок проводу, проекції кінців якого на вісь (Ox) укладені в межах від х1 = -10 см до х2 = 10 см.
.

задача 12608

З якою швидкістю і яким курсом повинен летіти літак, щоб за 1,5 години він міг пролетіти у напрямку точно на північ 600 км, якщо під час польоту з заходу дме вітер перпендикулярно до меридіану зі швидкістю 72 км/год? Відповідь дати у позасистемних одиницях і у СІ. До задачі зробити малюнок з дотриманням масштабу.

задача 13427

Визначте лінійну щільність нескінченно довгої зарядженої нитки, якщо робота сил поля з переміщення заряду Q = 1 нКл з відстані r1 = 5 см до r2 = 2 см в напрямку, перпендикулярному нитці, дорівнює 50 мкДж.

задача 13542

Плоский конденсатор, площа кожної пластини якого S = 200 см2 і відстань між ними d = 5 мм, помістили під зовнішнє однорідне електричне поле з Е = 1,3 (кВ/см), Перпендикулярне до пластин. Потім пластини замкнули провідником, після чого провідник прибрали і конденсатор повернули на 180° навколо осі, перпендикулярної до напрямку поля. Знайти вчинену при цьому роботу проти електричних сил.

задача 13570

Кільце з алюмінієвого проводу (ρ = 26 нОм·м) поміщено в магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Діаметр кільця D = 30 см, діаметр проводу d = 2 мм. Визначте швидкість зміни магнітного поля, якщо струм в кільці I = 1 А.

задача 13669

Коток у вигляді однорідного циліндра масою m = 2,0 кг котиться по горизонтальній поверхні під дією сили F = 10 Н, прикладеної до його осі. Сила спрямована перпендикулярно осі котка і становить з горизонтом кут α = 30°. Визначте прискорення, з яким рухається вісь котка і момент сили, що діє відносно осі, яка проходить через точку дотику котка дороги в певний момент часу.

задача 13672

Коток у вигляді однорідного циліндра масою m = 2,0 кг котиться по горизонтальній поверхні під дією сили F = 10 Н, прикладеної до його осі. Сила спрямована перпендикулярно осі котка і становить з горизонтом кут α = 30°. 1) Визначте прискорення, з яким рухається вісь котка; 2) Чому дорівнює момент цієї діючої сили щодо осі, яка проходить через точку дотику котка дороги в певний момент часу? Покажіть на малюнку напрямок цього моменту сили. Радіус котка дорівнює 10 см.

задача 13752

Два легких алюмінієвих кільця, розташовані у вертикальній площині, з'єднані стрижнем і знаходяться на вістрі підставки (див. рис.). Кільце А суцільне, а кільце В має вузький розріз. До кілець перпендикулярно до площини кілець з однієї і тієї ж сторони від підставки наближаються північними кінцями два однакових магніти. Що буде відбуватися з кільцями в цьому випадку?

задача 13804

Круговий контур розташований в однорідному магнітному полі так, що площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Напруженість магнітного поля Н = 200 кА/м. По контуру тече струм I = 1,5 А. Радіус контуру R = 3 см. Яку роботу А треба затратити, щоб повернути контур на кут φ = 90° навколо осі, що збігається з діаметром контуру?

задача 14322

Металевий стрижень довжиною 1 м обертається з частотою 200 Гц в площині, перпендикулярній лініям однорідного магнітного поля (В = 0,2 Тл) навколо осі, що проходить на відстані 25 см від одного з його кінців і паралельного лініям поля. Знайти е.р.с. на кінцях цього стрижня.

задача 14408

Човен рухається перпендикулярно до берега зі швидкістю v = 7,2 км/ч. Течія відносить його на відстань l = 150 м вниз по річці. Знайти швидкість u течії річки і час t, витрачений на переправу через річку. Ширина річки L = 0,5 км.

задача 14647

Диск діаметром D = 60 см і масою m = 1 кг обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно до його площини з частотою n = 20 об/с. Яку роботу А треба зробити, щоб зупинити диск?

задача 14721

Сонячна постійна для Землі (енергія випромінювання Сонця, що падає на одиницю поверхні в перпендикулярному напрямку за одиницю часу на орбіті Землі) дорівнює 1,4 кВт/м26. Знайдіть за цією величиною: 1) температуру Сонця, 2) довжину хвилі, що відповідає максимуму випромінювальної здатності Сонця, 3) потужність випромінювання Сонця.

задача 14847

В однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції розміщений прямолінійний провідник з електричним струмом. Як зміниться модуль сили Ампера, що діє на провідник, якщо його зігнути під гострим кутом: а) в площині, паралельній лініям індукції, б) в площині перпендикулярній лініям індукції?

задача 14863

Електрон пролітає через заряджений плоский конденсатор і потім відразу потрапляє в однорідне магнітне поле, перпендикулярне електричному полю.

Якою буде траєкторія руху електрона в магнітному полі в випадках а) і б).

задача 14886

Човен рухається поперек річки перпендикулярно її берегів зі швидкістю 2 м/с. Під яким кутом до обраного напрямку і з якою швидкістю відносно поверхні води весляр повинен тримати курс, якщо швидкість течії річки 5 км/с.

задача 15400

Круговий контур поміщений в однорідне магнітне поле так, що площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Напруженість магнітного поля H = 150 кА/м. По контуру тече струм I = 2 А. Радіус контуру R = 2 см. Яку роботу А треба зробити, щоб повернути контур на кут φ = 90° навколо осі, що збігається з діаметром контуру?

задача 15526

Дротове кільце (контур) масою m = 40 г може вільно обертатися навколо осі ОО', збігається з одним з його діаметрів. По кільцю проходить струм I = 10 А і воно поміщено в однорідне магнітне поле (В = 0,01 Тл), силові лінії якого паралельні площині кільця і перпендикулярні осі ОО'. Кільце утримується в цьому положенні зовнішніми силами. Яке кутове прискорення ε придбає контур в початковий момент часу після його звільнення від дії зовнішніх сил?

задача 15907

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 40 мТл знаходяться вертикальні рейки, розташовані в площині, перпендикулярній лініям поля. По рейках, відстань між якими 0,5 м, ковзає провідник без тертя масою m = 1 м Якої максимальної швидкості досягне провідник, якщо R = 40 мОм?

задача 16141

Провід, що має форму, параболи (у = kх2), знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площини. З вершини параболи переміщують поступально і без початкової швидкості з прискоренням а = 1 см/с2 провідну перемичку. Знайти е. д. с. індукції ξi при у = 0,3 м, k = 5 см і B = 0,5 Тл.

задача 16519

Провідник довжиною 2 м, рухається зі швидкістю 10 м/с перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Визначити величину магнітної індукції, якщо на кінцях провідника виникає різниця потенціалів 0,02 В.

задача 17078

На малюнках зображені рамки різної форми, виконані з провідника однакової довжини, поміщені в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній. Магнітний потік через контур буде максимальним на малюнку під номером ...

задача 17094

Альфа-частинка рухається в однорідному магнітному полі з напруженістю 9,5·105 А/м по колу радіусом 25 см в площині, перпендикулярній до силових ліній. Визначити: швидкість частинки; період обертання частинки по колу.

задача 17591

Сила F3 = 10 Н складає з віссю ОХ кут 30°, сили F1 і F2 перпендикулярні осі ОХ. Визначити модуль сили F2, якщо відомо, що сила F1 = 5 Н, а сума сил уздовж осі OY дорівнює нулю. Чому дорівнює сила, що діє уздовж осі ОХ?

задача 17641

Тонкий дріт у вигляді дуги, що становить третину кільця радіусом R = 15 см, знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 20 мТл). По дроту тече струм I = 30 А. Площина, в якій лежить дуга, перпендикулярна лініям магнітної індукції, і дроти, що підводять, знаходяться поза полем. Визначити силу F, що діє на провід.

задача 17682

На осі контуру зі струмом, магнітний момент якого дорівнює 0,2 А·м2, знаходиться інший такий же контур. Магнітний момент другого контуру перпендикулярний осі. Обчислити момент сил, що діє на другий контур. Відстань між контурами r дорівнює 100 см. Розміри контурів малі в порівнянні з відстанню між ними.

задача 17683

На осі контуру зі струмом, магнітний момент якого дорівнює 20 мА·м2, знаходиться інший такий же контур. Вектор магнітного моменту другого контуру перпендикулярний осі. Обчислити механічний момент, що діє на другий контур. Відстань між контурами дорівнює 50 см. Розміри контуру малі в порівнянні з відстанню між ними.

задача 17703

По двох вертикальних провідниках може рухатися без тертя, але з ідеальним електричним контактом провідник довжиною l і масою m. Перпендикулярно площині креслення створено однорідне магнітне поле з індукцією В. Визначити різницю потенціалів як функцію h.

задача 19255

Частка масою m = 6·10–12 кг і зарядом q = 3·10–10 Кл рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 10 Тл. Кінетична енергія частинки Eк = 10–6 Дж. Який шлях пройде частка за час, протягом якого її швидкість змінить напрямок на кут α = 180°? Магнітне поле перпендикулярне швидкості частинки.

задача 19259

Протон рухається зі швидкістю ν = 106 м/с перпендикулярно однорідному магнітному полю з індукцією B = 1 Тл. Знайти силу, що діє на протон, і радіус кола, по якому він рухається.

задача 19372

Частинка з масою m і зарядом е потрапляє в однорідне електричне поле, що міняється по закону Е = E0cos ωt зі швидкістю v0, перпендикулярною до напрямку електричного поля. Визначити траєкторію руху частинки.

задача 19573

Протон і нейтрон, що летить слідом за ним на відстані L = 65,5 мм, потрапляють в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,5 Тл, перпендикулярною напряму польоту частинок. Швидкості частинок однакові і рівні 106 м/с. Маса протона дорівнює 1,67·10–27 кг, маса нейтрона 1,68·10–27 кг. Визначити відстань між частинками в той момент, коли вектор швидкості протона повернеться на кут 180°.

задача 19632

Прямокутну рамку площею S, розташовану в однорідному магнітному полі з індукцією В так, що її площина перпендикулярна полю (рис. А), повертають на 180° (рис. б). Чому дорівнюватиме при цьому зміна магнітного потоку через площу рамки?

задача 19639

На малюнку вказані знаки потенціалів на кінцях провідників, що рухаються в магнітному полі перпендикулярно до ліній поля. Який з провідників на малюнку рухається вліво?

задача 19659

На малюнку вказані знаки потенціалів на кінцях провідників, що рухаються в магнітному полі перпендикулярно до ліній поля. Який з провідників рухається вниз? Вкажіть його номер.

задача 20271

На дві частинки — одну масою m, що летить зі швидкістю v, іншу — масою 2m, що летить зі швидкістю v/2 перпендикулярно першій, — протягом деякого проміжку часу ?t діють однакові за модулем і напрямком сили F. До моменту припинення дії сил перша частка починає рухатися зі швидкістю v в напрямку, перпендикулярному первісному (мал.). З якою швидкістю u буде рухатися при цьому друга частинка?

задача 20507

Знайти напруженість магнітного поля в центрі дуги радіусом 0,2 м, що замикає два паралельних напівнескінченних провідника, якщо вони лежать в площині, перпендикулярній площині дуги, а сила струму в колі 14 А.

задача 20570

Стрижень довжиною 1 м обертається навколо осі, що проходить через один з його кінців. Частота обертання дорівнює 20 оборотів в хвилину. Магнітне поле перпендикулярне до площини обертання. Індукція поля 0,1 Тл. Визначити роботу, яку здійснює магнітне поле за 2 хв, якщо струм, що тече по стрижню, дорівнює 3 А.

задача 20596

Два металевих стрижня розташовані вертикально і замкнуті вгорі провідником. По цих стержнях без тертя і порушення контакту ковзає перемичка довжиною 0,5 м і масою 50 г. Вся система знаходиться в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл, вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки. Швидкість руху перемички дорівнює 6 м/с. Знайти опір перемички.

задача 20608

За П-образному проводу переміщається з постійною швидкістю v під дією сили F замикаюча провід перемичка (рис. 3.40). Контур знаходиться в перпендикулярному до його площини однорідному магнітному полі. Чому дорівнює сила F, якщо в контурі виділяється щосекунди кількість теплоти Q?

задача 21130

Який характер поляризації має плоска електромагнітна хвиля, проекції вектора Е якої на осі х і у, перпендикулярні до напрямку її поширення, визначаються наступними рівняннями:
а) Ex = Ecos(wt–zk), Ey = Esin(wt–zk);
б) Ex = Ecos(wt–zk), Ey = Ecos(wt–zk+π/4);
в) Ex = Ecos(wt–zk), Ey = Ecos(wt–zk+π).

задача 21536

П-подібний провідник знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному до площини провідника і змінюється зі швидкістю B = 0,10 Тл/с. Уздовж паралельних сторін цього провідника переміщують без початкової швидкості провідник-перемичку з прискоренням а = 10 см/с2. Довжина перемички l = 20 см. Знайти ЕРС індукції в контурі через t = 2,0 с після початку переміщення, якщо в момент t = 0 площа контуру і індукція магнітного поля дорівнюють нулю.

задача 21810

Магнітне поле, індукція якого В = 0,5 мТл, направлене перпендикулярно до електричного поля, напруженість якого Е = 1 кВ/м. Пучок електронів влітає в електромагнітне поле, причому швидкість v електронів перпендикулярна до площини, в якій лежать вектори Е і В. Знайти швидкість електронів v, якщо при одночасній дії обох полів пучок електронів не відчуває відхилення. Яким буде радіус R траєкторії руху електронів за умови включення одного магнітного поля?

задача 21955

Елемент струму, що знаходиться на площині в точці з координатами (4,8; 4) см, створює в точці (6,6; 1,6) см магнітне поле В1. Знайти кут між напрямком вектора В1 і позитивним напрямом осі ОХ. Відповідь виразити в градусах.

задача 22339

Провідник довжиною l = 0,5 м розташований перпендикулярно однорідному магнітному полю. На переміщення провідника зі швидкістю v = 10 см/с в напрямку, перпендикулярному полю і провіднику, за час t = 4 с витрачається енергія 0,2 Дж. Визначити силу струму в провіднику. Індукція магнітного поля В = 0,1 Тл.

задача 22340

В однорідному магнітному полі, напруженість якого Н = 4·104 А/м , рівномірно рухається провідник, перпендикулярний полю, довжиною l = 12 см. По провіднику тече струм I = 2,8 А. Швидкість руху провідника v = 28 м/с і спрямована перпендикулярно магнітному полю і провіднику. Знайти потужність, яка витрачається на переміщення провідника.

задача 22732

Два взаємно перпендикулярних елемента струму I1dl1 и I2dl2 знаходяться на відстані r один від одного (рис. 61). Чи рівні сили, що діють на кожен з них? Як така взаємодія узгоджується з III законом Ньютона?

задача 22841

В однорідному магнітному полі з напруженістю Н = 0,95·105 А/м перпендикулярно полю переміщається провідник довжиною l = 50 см зі швидкістю υ = 0,25 м/с. Визначте величину різниці потенціалів Δφ, виникає між кінцями провідника.

задача 23429

Однорідне магнітне поле в повітрі діє з силою 0,01 Н на 1 см довжини дроту зі струмом 1000 А, розташованого перпендикулярно до поля. Знайти об'ємну густину енергії поля.

задача 24041

У площині, перпендикулярній однорідному магнітному полю з магнітною індукцією, що дорівнює 0,005 Тл, обертається стрижень довжиною 0,5 м щодо осі, що проходить через його кінець. У стрижні індукується електрорушійна сила, що дорівнює 3 В. Визначити кутову швидкість стрижня.

задача 24670

Рамка, площа якої 16 см2 обертається в однорідному магнітному полі зі швидкістю 2 об/с. Вісь обертання розташована в площині рамки та перпендикулярна лініям магнітної індукції. Напруженість магнітного поля 7,96·104 А/м. Визначити: 1) залежність величини магнітного потоку через площину рамки від часу; 2) максимальне значення магнітного потоку.

задача 24854

Металеве кільце радіусом R має заряд q. Напруженість поля Е в центрі кільця і на відстані а від центру вздовж осі перпендикулярної площині кільця дорівнює:

задача 25905

Однорідний диск масою m1 = 0,2 кг може вільно обертатися навколо горизонтальної осі z, перпендикулярної площині диска і проходить через точку О. В точку А на утворючій диска потрапляє пластилінова кулька, що летить горизонтально (перпендикулярно осі z) зі швидкістю v = 10м/с і прилипає до його поверхні. Маса кульки дорівнює m2 = 10 г. Визначити кутову швидкість ω диска і лінійну швидкість u точки В на диску в початковий момент часу. Обчислення виконати для наступних випадків: 1) a = R, b = R; 2) a = R/2, b = R; 3) a = 2/3R, b = R/2; 4) a = 1/3R, b = 2/3R. Радіус R диска дорівнює 20 см.

задача 25925

Диск вагою в 1 кг і діаметром 60 см обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно його площині, роблячи 20 об/с, яку роботу треба здійснити, щоб зупинити диск?

задача 26266

Металевий диск радіуса r = 10 см розташований в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площині диска. Диск обертається з кутовою швидкістю ω = 500 рад/с. Два ковзних контакти (один на осі диска, інший на його окружності) з'єднані з резистором опором R = 10 Ом. Яка потужність Р виділяється в резисторі, якщо індукція магнітного поля В = 0,50 Тл?

задача 26315

З алюмінієвого дроту перетином S0 = 2 мм2 зроблений круговий контур радіусом r = 5 см і поміщений в однорідне магнітне поле, напруженість якого Н = 2500 А/м. Площина контуру перпендикулярна напрямку магнітного поля. Яка кількість електрики протече через контур при повороті його на кут α = 90°?

задача 26482

Альфа-частинка рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,3 Тл по колу радіусом 49 см в площині, перпендикулярній силовим лініям. Визначити швидкість і кінетичну енергію частинки, якщо її маса m = 6,65•10-27 кг.

задача 40857

Яку швидкість відносно води повинен повідомити мотор катеру, щоб при швидкості течії річки, рівній 2 м/с, катер рухався перпендикулярно до берега зі швидкістю 3,5 м/с відносно берега?

задача 40859

Човен рухається поперек річки перпендикулярно її берегів зі швидкістю 2 км/год. Під яким кутом до обраного напрямку і з якою швидкістю відносно поверхні води весляр повинен тримати курс, якщо швидкість течії річки 5 м/с.

задача 70223

В однорідному магнітному полі під кутом 30 ° до напрямку вектора магнітної індукції В, величина якого В = 0,1 Тл, рухається провідник довжиною L = 2 м зі швидкістю v = 5 м / с. Провідник перпендикулярний вектору швидкості і вектору магнітної індукції. Яка ЕРС індукції в провіднику?

задача 70225

В однорідному магнітному полі індукція якого дорівнює 0,5 Тл провідник перемістився перпендикулярно лініям магнітного поля на 50 см. При цьому була здійснена робота, рівна 55 мДж. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо його довжина дорівнює 45 см?

задача 70285

На нескінченно довгому дроті утворена кругова петля, дотична до дроту. Площину петлі повернули перпендикулярно проводу. Знайдіть напруженість магнітного поля в центрі петлі, якщо її радіус R = 10,0 см, а сила струму в провіднику I = 15,0 A.

задача 70287

У горизонтальному однорідному магнітному полі В = 300 мТл розташували дві довгі вертикальні паралельні мідні шини і замкнули нагорі опором R = 200 мОм. За шинам ковзає вниз без тертя мідна перемичка масою m = 4,00 м. Визначити сталу швидкість ковзання, якщо довжина перемички (відстань між шинами) L = 100 мм, а площина шин перпендикулярна лініям магнітної індукції.

задача 80131

Визначити силу світлового тиску сонячних променів, падаючих перпендикулярно на поверхню площею 100 м2, якщо коефіцієнт відбиття променів дорівнює 0,2 і сонячна стала Е = 1,4·103 Вт/м2.

Другие предметы