логарифмічний декремент загасання коливання раз

логарифмічний декремент загасання коливання раз


задача 11356

Амплітуда коливань маятника довжиною l = 1 м за час t = 10 хв зменшилася в два рази. Визначити логарифмічний декремент коливань θ.

задача 11360

Визначити період Т затухаючих коливань, якщо період Т0 власних коливань системи дорівнює 1 с і логарифмічний декремент загасання θ= 0,628.

задача 11361

Знайти число N повних коливань системи, протягом яких енергія системи зменшилась у n = 2 рази. Логарифмічний декремент затухання θ = 0,01.

задача 11367

Визначити логарифмічний декремент коливань θ коливальної системи, для якої резонанс спостерігається при частоті, меншій власної частоти ν0 = 10 кГц на Δν = 2 Гц.

задача 12315

Логарифмічний декремент загасання маятника λ = 0,01. Визначте число повних коливань маятника до зменшення амплітуди в 3 рази.

задача 12962

Контур складається з котушки з індуктивністю 2,87·10–2 Гн і опором 11 Ом і конденсатора ємністю 5,15·10–9 Ф. Знайти логарифмічний декремент загасання коливань в контурі.

задача 13116

Логарифмічний декремент загасання маятника

задача 13235

Пружинний маятник масою 100 г здійснює затухаючі коливання на пружині жорсткістю k = 6 Н/м. Через якийсь проміжок часу його енергія зменшиться в 16 разів, якщо логарифмічний декремент загасання λ = 0,03? Розрахуйте коефіцієнт загасання β.

задача 13693

Період затухаючих коливань T = 1 с, логарифмічний декремент загасання Θ = 0,3, початкова фаза дорівнює нулю. Зсув точки при t = 2Т становить 5 см. Запишіть рівняння руху цього коливання.

задача 13699

Тіло масою m = 0,6 кг, підвішене до спіральної пружини жорсткістю k = 30 Н / м, здійснює в деякім середовищі пружні коливання. Логарифмічний декремент коливань Θ = 0,01. Визначте: 1) час, за який амплітуда коливань зменшиться в 3 рази; 2) число повних коливань, які повинна зробити гиря, щоб відбулося подібне зменшення амплітуди.

задача 13708

Визначте логарифмічний декремент, при якому енергія коливального контуру за N = 5 повних коливань зменшується у n = 8 разів.

задача 13715

Визначте резонансну частоту коливальної системи, якщо власна частота коливань v0 = 300 Гц, а логарифмічний декремент Θ = 0,2.

задача 13786

Логарифмічний декремент загасання камертона, що коливається з частотою 100 Гц, дорівнює 0,002. Визначити проміжок часу, за який амплітуда збудженого камертона зменшиться в 50 разів.

задача 13844

Логарифмічний декремент коливань маятника 0,02. Визначити, у скільки разів зменшиться амплітуда коливань після 100 повних коливань маятника.

задача 14920

Після 100 коливань амплітуда коливань зменшилася в 2,72 рази. Чому дорівнює логарифмічний декремент цього затухаючого коливання?

задача 14921

Знайти логарифмічний декремент загасання коливань маятника, якщо за 100 коливань їх амплітуда зменшується в 7,4 рази.

задача 14923

Визначити логарифмічний декремент загасання коливальної системи, для якої резонанс спостерігається при частоті, меншій власної частоти 100 кГц на 4 Гц.

задача 15084

Знайти логарифмічний декремент загасань λ математичного маятника, якщо за час t = l хв амплітуда коливань зменшилася в 2 рази. Довжина маятника l = 1 м.

задача 15511

Період затухаючих коливань T = 4 с; логарифмічний декремент загасання Θ = 1,6; початкова фаза φ = 0. При t = T/4 зміщення точки х = 4,5 см. Написати рівняння руху цього коливання. Побудувати графік цього коливання в межах двох періодів.

задача 15514

Логарифмічний декремент загасання математичного маятника χ = 0,2. У скільки разів зменшиться амплітуда коливань за одне повне коливання маятника?

задача 15584

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,2 мкФ і котушки з індуктивністю L = 5,07 мГн. При якому логарифмічному декременті загасання λ різницю потенціалів на обкладинках конденсатора за час t = 1 мс зменшиться в три рази? Який при цьому опір R контуру?

задача 16082

Амплітуда коливань математичного маятника довжиною 0,6 м зменшилася в два рази за 10 хв. Визначити логарифмічний декремент загасання і коефіцієнт опору, якщо m = 0,5 г.

задача 16083

Амплітуда коливань математичного маятника довжиною 2 м зменшилася в два рази за 10 хвилин. Визначити логарифмічний декремент загасання.

задача 16401

Рівняння згасаючих коливань матеріальної точки має вигляд x = 0,01e–3tcos(ωt+π/4), м. Логарифмічний декремент загасання коливань λ = 0,02. Знайдіть частоту ω згасаючих коливань.

задача 16467

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 10 мкФ, котушки індуктивності L = 0,23 Гн і опори R = 40 Ом. Конденсатору наданий заряд q = 5,6·10–4 Кл. Обчислити період коливання контуру Т і логарифмічний декремент загасання λ.

задача 16562

Затухаючі коливання відбуваються в коливальному контурі з ємністю конденсатора 2 мкФ, індуктивністю котушки 350 мГн і опором 15,2 Ом. У початковий момент часу напруга на обкладинках конденсатора була 25 В, а струм в контурі був відсутній. Запишіть рівняння затухаючих коливань для заряду і визначте всі параметри цього рівняння. Визначте логарифмічний декремент загасання.

задача 17217

Математичний маятник довжиною l = 24,7 см здійснює затухаючі коливання. Через якийсь час t енергія коливань маятника зменшиться 9,4 рази. Значення логарифмічного декремента загасання θ = 0,01.

задача 17218

Математичний маятник довжиною l = 24,7 см здійснює затухаючі коливання. Логарифмічний декремент загасання θ = 3. Визначити час τ, протягом якого енергія W маятника зменшиться в N = 9,4 рази.

задача 17373

Рівняння згасаючих коливань матеріальної точки має вигляд x = 0,02e–4t cos(ωt+π/3), м. Якщо логарифмічний декремент загасання коливань λ = 0,1, то чому дорівнює період T згасаючих коливань?

задача 17503

За 100 с система встигає зробити 100 коливань. За той же час амплітуда коливань зменшується в 2,718 разів. Чому рівні:
а) коефіцієнт загасання коливань β,
б) логарифмічний декремент загасання λ,
в) добротність системи Q,
г) відносний спад енергії системи — Δ

задача 17626

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 1 хв зменшується вдвічі. У скільки разів вона зменшиться за 3 хв? Чому дорівнює час релаксації і логарифмічний декремент загасання, якщо довжина маятника 1 м?

задача 17829

Пружину жорсткістю k = 0,6 кН/м з грузиком масою m = 0,5 кг на кінці розтягнули на l = 5 см і відпустили. Запишіть рівняння коливань грузика на пружині, якщо він знаходиться в середовищі з коефіцієнтом опору r = 0,9 кг / с. Через який час амплітуда коливань зменшиться в n = 4 раз? Визначте логарифмічний декремент загасання коливань.

задача 17869

Визначити координату x матеріальної точки відносно положення рівноваги в момент часу t = 1,3 с, якщо відомо, що амплітуда згасаючих коливань А0 = 20 см, логарифмічний декремент загасання дорівнює 7,564, початкове відхилення x0 = 0, циклічна частота власних коливань ω0 = 1,26 с–1.

задача 17918

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,2 мкФ, котушки індуктивності з L = 10–3 Гн і активного опору. При якому логарифмічному декременті різниця потенціалів на обкладках конденсатора через Δt = 10–3 с від початку коливань зменшиться в 3 рази? Визначити опір контуру.

задача 17922

Коливання в контурі описуються рівнянням: q(t) = 0,5e–0,1tcos(104πt), мкКл. Визначити: а) період згасаючих коливань; б) логарифмічний декремент загасання; в) добротність контуру. Записати диференціальне рівняння коливань з числовими коефіцієнтами.

задача 18187

Нижче наведені рівняння затухаючих електромагнітних коливань. Логарифмічний декремент загасання найбільший в разі 1) U = 2е–4t cos πt, В 2) q = 0,02е–t cos 4πt, мкКл 3) q = 2e–t cos 2πt, мкКл 4) U = 5e–2t cos(2πt + π), В.

задача 19130

Рівняння згасаючих електромагнітних коливань має вигляд: q = q0·e–βtcosωt, q0 = 10–2 Кл, β = 4 c–1, ω = 4π рад/с.
Чи вірно, що …
1…. це коливання гармонійне?
2…. амплітуда коливань дорівнює q0 = 10–2 Кл?
3…. час релаксації r = 0,25с?
4…. логарифмічний декремент загасання χ = 2?
На скільки питань і які саме Ви відповіли "так, вірно"?

задача 19165

Знайти коефіцієнт загасання β і логарифмічний декремент загасання χ математичного маятника, якщо відомо, що за час t = 100 с коливань повна механічна енергія маятника зменшилася в десять разів. Довжина маятника l = 0,98 м.

задача 19166

Знайти коефіцієнт загасання і логарифмічний декремент загасання математичного маятника, якщо відомо, що за час t = 50 с коливань повна механічна енергія маятника зменшилася в десять разів. Довжина маятника L = 0,98 м.

задача 19317

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 0,2 мкФ і котушки індуктивності 5 мГн. При якому логарифмічному декременті загасання різниця потенціалів на обкладках конденсатора за 0,001с зменшиться в три рази? Чому дорівнює опір контуру.

задача 19319

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 0,20 мкФ і котушки індуктивністю 5,5 мГн. При якому логарифмічному декременті загасання різниця потенціалів на обкладках конденсатора зменшиться в три рази через 1,0 мс? Визначте опір контуру при даних умовах.

задача 19320

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 0,20 мкФ і котушки індуктивністю 7,5 мГн. При якому логарифмічному декременті загасання різниця потенціалів на обкладках конденсатора за час 5,0 мс зменшиться в три рази? Який при цьому активний опір контуру?

задача 24238

За час t = 100 с тіло масою m = 5 г встигає зробити 100 коливань. Логарифмічний декремент загасання λ = 0,01. Визначте коефіцієнт опору середовища.

задача 24240

Амплітуда затухаючих коливань маятника зменшується в е2 раз за час t = 100 с. При цьому система встигає зробити 1000 коливань. Визначте логарифмічний декремент загасання.

задача 24242

Логарифмічний декремент загасання маятника λ = 0,003. Визначте число коливань, яку повинен зробити маятник, щоб його амплітуда зменшилася в два рази.

задача 24245

Амплітуда коливань маятника довжиною L = 1 м за час t = 10 хв зменшилася в два рази. Визначте логарифмічний декремент загасання.

задача 24247

Визначте період власних коливань системи, якщо період згасаючих коливань цієї системи дорівнює 1 с, а логарифмічний декремент загасання λ = 0,628.

задача 24248

Знайдіть число повних коливань системи, протягом яких енергія системи зменшилася в 2 рази, якщо логарифмічний декремент загасання λ = 0,01.

задача 24252

Математичний маятник здійснює коливання в середовищі, для якого логарифмічний декремент загасання ? = 1,5. Чому буде дорівнює логарифмічний декремент загасання, якщо коефіцієнт опору середовища зменшити в два рази?

задача 24255

Логарифмічний декремент загасання математичного маятника λ = 0,2. У скільки разів зменшиться амплітуда коливань за одне повне коливання маятника?

задача 24257

До вертикально висячої пружині підвішують вантаж. При цьому пружина подовжується на ΔL = 9,8 см. Після невеликого впливу вантаж починає здійснювати вертикальні коливання. Чому дорівнює коефіцієнт загасання, якщо логарифмічний декремент загасання коливань λ = 0,06?

задача 24258

У скільки разів зменшиться амплітуда через 50 затухаючих коливань, якщо логарифмічний декремент загасання дорівнює 0,02?

задача 24259

Енергія коливальної системи в початковий момент дорівнює 2 Дж. На скільки вона зменшиться через два повних коливання, якщо логарифмічний декремент загасання λ = 0,02?

задача 40769

Початкова амплітуда згасаючих коливань маятника А0 = 200 мм, а після вчинення ним N = 10 повних коливань амплітуда А = 10,0 мм. Визначити логарифмічний декремент коливань λ і коефіцієнт загасання δ, якщо період коливань Т = 5,00 с.

задача 70036

Логарифмічний декремент загасання тіла, що коливається з частотою 50 Гц, дорівнює 0,01. Визначити: 1) час, за який амплітуда коливань тіла зменшиться в 20 разів; 2) число повних коливань тіла, щоб відбулося подібне зменшення амплітуди.

задача 70168

Контур складається з котушки з індуктивністю 9,63·10–2 Гн і опором 8 Ом і конденсатора ємністю 7,53·10–9 Ф. Знайти логарифмічний декремент загасання коливань в контурі.