накреслити залежність графік швидкість

накреслити залежність графік швидкість


задача 11250

Рівняння координати матеріальної точки має вигляд х = 2 cos π·t, см. Обчисліть:
1) залежність швидкості і прискорення від часу;
2) максимальну координату, швидкість і максимальне прискорення;
3) накресліть графіки залежності х = f(t), v = f(t), a(t) = f(t) для моментів часу t = 0,
4) назвіть характер руху точки;
5) моменти часу, при яких координата, швидкість і прискорення будуть максимальні.

задача 17486

Рівняння координати матеріальної точки має вигляд:
x(t) = 2cos(πt+π), см. Обчисліть:
1) залежність швидкості і прискорення від часу;
2) максимальні значення координати, швидкості і прискорення точки;
3) накреслити графіки залежності x = f(t), v = f(t), a = f(t);
4) моменти часу, при яких координата, швидкість і прискорення будуть максимальні.

задача 19493

Сила струму через напівпровідник підтримується постійною. При температурі t1 = 25 °C падіння напруги на зразку U1 = 30 В. Зі збільшенням температури до t2 = 95 °C падіння напруги змінилося і стало U2 = 12 В. Визначте ширину забороненої зони. Накресліть графік залежності ln n від 1/T. Пояснити. Визначити концентрацію власних носіїв заряду в матеріалі 1-го завдання, використовуючи результати рішення t = 25 °C, Nc = Nv = 2,5·1019 см–3.

задача 22883

Тіло рухається прямолінійно, причому швидкість залежить від часу за законом: V = 3t3 – 10t + 2. Накреслити графік залежності прискорення від часу a(t). Знайти значення прискорення при t = 5 c.

задача 23531

Тіло рухається так, що залежність координати від часу визначається рівнянням: x = 0,5t + t2 (м). Обчисліть: 1) залежність швидкості та прискорення від часу; 2) середню швидкість за другу секунду; 3) шлях, пройдений за 5 с і за п'яту секунду; 4) накресліть графіки залежності: x = f(t), v = f(t), a = f(t); 5) назвіть характер руху тіла.

задача 25897

Знайти співвідношення заряду електрона до його маси для наступних швидкостей: 1) v << c; 2) 2·1010 см/с, 3) 2,2·1010 см/с, 4) 2,4·1010 см/с, 5) 2,6·1010 см/с, 6) 2,8·1010 см/с. Скласти таблицю і накреслити графіки залежностей m і e/m від ставлення v/c для зазначених швидкостей.

задача 26250

Є 4 однакових резистора опором R = 6 Ом. Які опору можна отримати з їх допомогою? Накреслити відповідні схеми з'єднань.

Другие предметы