індуктивність коливального контуру коливання ємність конденсатора

індуктивність коливального контуру коливання ємність конденсатора


задача 11499

Коливальний контур радіоприймача складається з котушки індуктивності 1 мГн і змінного конденсатора, ємність якого може змінюватися в межах від 9 до 90 пФ. У якому діапазоні електромагнітних хвиль може вести прийом радіостанцій цей приймач?

задача 12193

Коливальний контур приймача має індуктивність 0,32 мГн і конденсатор змінної ємності. В яких межах змінюється ємність, якщо приймати хвилі довжиною 188 ... 545 м.

задача 12307

Коливальний контур складається з котушки індуктивності 0,333·10–5 Гн і повітряного конденсатора з площею пластин 100 см2 і відстанню між ними, рівним 0,1 мм. Знайти довжину хвилі, на яку налаштований цей коливальний контур.

задача 12746

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 9·10–7 Ф і котушки з індуктивністю 6,45·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 12750

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 9·10–10 Ф і котушки, індуктивність якої 2·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Опором контуру знехтувати.

задача 12751

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 80 пФ і котушки, індуктивність якої L = 2 мГн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Опором контуру знехтувати.

задача 12752

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 0,902 мкФ і котушки з індуктивністю 8,23 мГн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 12753

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 800 мкФ і котушки, індуктивність якої 2·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 12754

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 0,01 мкФ і котушки з індуктивністю одна девяностая миллигенри. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 12963

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 2,85·10–7 Ф і котушки з індуктивністю 6,04·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 13070

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 6,69·10–7 Ф і котушки індуктивністю 8,99·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 13390

Коливальний контур складається з котушки індуктивності L і конденсатора ємністю С. Активний опір контуру зневажливо малий. Знайдіть зв'язок між силою струму I в котушці і напругою U на конденсаторі, якщо амплітуда напруги на конденсаторі дорівнює U0.

задача 13469

Напруга на конденсаторі коливального контуру змінюється за законом U = 0,1sin(106t) вольт. Ємність конденсатора дорівнює 0,01 мкФ. Знайти індуктивність котушки і довжину хвилі, на яку налаштований контур.

задача 13524

Коливальний контур складається з котушки з індуктивністю L = 0,2 Гн і конденсатора ємності С = 10 мкФ. У момент, коли напруга на конденсаторі дорівнює U = 1 В, струм в котушці дорівнює I = 10 мА. Визначте значення сили струму I1 в контурі, коли енергія контуру виявиться порівну розподіленою між електричним і магнітним полями.

задача 13677

На малюнку зображений графік залежності напруги U на конденсаторі в ідеальному коливальному контурі від часу T. Індуктивність контуру L = 1,0 Гн. Максимальне значення магнітної енергії коливального контуру дорівнює...

задача 13706

Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 10 мГн, конденсатора ємністю С = 0,1 мкФ і резистора опором R = 20 Ом. Визначте, через скільки повних коливань амплітуда струму в контурі зменшиться в е раз.

задача 13709

Коливальний контур містить котушку індуктивністю L = 6 мкГн, конденсатор ємністю С = 10 нФ і резистор опором R = 10 Ом. Визначте для випадку максимуму струму відношення енергії магнітного поля котушки до енергії електричного поля.

задача 13769

Знайдіть максимальну енергію Wmax електричного поля конденсатора, якщо максимальна напруга на конденсаторі коливального контуру Um = 80 В, індуктивність контуру L = 10–2 Гн, період коливання Т = 2π·10–3 с. Опором контуру знехтувати.

задача 13794

Коливальний контур містить конденсатор ємністю С = 0,5 нФ і котушку індуктивністю L = 0,4 мГн. Визначте довжину хвилі випромінювання, що генерується контуром.

задача 13937

Коливальний процес поширюється вздовж прямої зі швидкістю 40 м/с. Частота коливань 5 Гц. Визначити в радіанах різницю фаз коливань між джерелом і точкою, що знаходиться на відстані 3 м від джерела.

задача 14156

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 25 нФ, котушки з індуктивністю 1 мГн і опору 2 Ом. Знайти, у скільки разів зменшиться амплітуда коливань за 5 періодів.

задача 14568

Напруга на клемах конденсатора в коливальному контурі змінюється з плином часу згідно з графіком на малюнку.

Яке перетворення енергії відбувається в контурі в проміжку від 2·10–3 с до 3·10–3 с?
1) Енергія магнітного поля котушки зменшується від максимального значення до нуля
2) Енергія магнітного поля котушки перетворюється в енергію електричного поля конденсатора
3)
4) Енергія електричного поля конденсатора перетворюється в енергію магнітного поля котушки.

задача 15576

Яку індуктивність L треба включити в коливальний контур, щоб при ємності С = 2 мкФ отримати частоту ν = 1000 Гц?

задача 16121

Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 57 мкГн і конденсатора ємністю 40 пФ. У той момент, коли струм в колі дорівнює 420 мА, на конденсаторі був накопичений заряд 20 нКл. Знайдіть енергію, запасену в контурі.

задача 16341

У коливальному контурі з періодом коливань T = 100 мкс напруга на конденсаторі через проміжок часу t = 25 мкс, що пройшов з моменту, коли напруга була рівною нулю, становить U = 500 В. Знайти ємність конденсатора при загальній енергії контуру W = 1 мДж.

задача 16492

Конденсатор ємністю 2 мкФ зарядили до напруги 80 В і підключили до котушки з індуктивністю 350 мГн. Після цього в контурі виникли гармонійні коливання. Запишіть рівняння для сили струму в коливальному контурі і побудуйте графік залежності сили струму в контурі від часу. Знайдіть максимальну енергію магнітного поля в контурі.

задача 16516

Котушка з індуктивністю 350 мГн і конденсатор ємністю 2 мкФ утворюють коливальний контур. По котушці пропускається постійний струм силою 400 мА. Після відключення джерела струму в контурі виникли гармонійні коливання. Знайдіть рівняння коливань для заряду конденсатора і побудуйте графік для електричної енергії в коливальному контурі.

задача 16521

Рівняння зміни від часу різниці потенціалів в коливальному контурі надано у вигляді: U = 50cos(104πt), В. Ємність конденсатора дорівнює 0,1 мкФ. Знайти: а) період коливань; б) індуктивність контуру; в) максимальний струм в контурі. Записати рівняння коливань електричної енергії конденсатора.

задача 16564

Через якийсь час від початку руху точка, яка здійснює коливальний рух за рівнянням х = 7 sin 45°t, проходить шлях від положення рівноваги до максимального зсуву?

задача 16581

Котушка з індуктивністю 200 мГн, активним опором якої можна знехтувати, і конденсатор ємністю 5 мкФ з'єднані паралельно і по котушці пропускається постійний струм 300 мА. Після відключення джерела струму в контурі виникли гармонійні коливання. Запишіть рівняння коливань для сили струму і побудуйте графік залежності сили струму від часу. Знайдіть максимальну електричну енергію в коливальному контурі.

задача 17272

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 4 мкФ і котушки з індуктивністю 0,3 Гн і опором 8 Ом. Яка частина коливальної енергії перетворюється в цьому контурі в тепло за один період? Через скільки часу коливальна енергія в контурі зменшиться в 3 рази? Побудуйте графік убування коливальної енергії в контурі в межах подвоєного часу релаксації.

задача 17738

Коливальний контур, що має індуктивність L = 13·10–4 Гн, ємність, мінливу в межах від С1 до С2, і мізерно малий опір, може бути налаштований на діапазон довжин хвиль від λ1 = 214 м до λ2 = 1406 м. Знайти C1 і C2.

задача 17747

Коливальний контур має індуктивність 0,1 Гн, ємність конденсатора 0,9 мкФ. Скільки часу проходить від моменту, коли конденсатор повністю розряджений, до моменту, коли його енергія вдвічі перевищує енергію котушки? Активний опір контуру дорівнює нулю.

задача 17854

Коливальний контур містить конденсатор ємністю 1 мкФ і котушку індуктивністю 0,12 Гн. У початковий момент енергія контуру була зосереджена в конденсаторі. Через 2,5 мс після початку коливань енергія конденсатора (повна енергія контуру) зменшилася вдвічі, а напруга на конденсаторі стала рівною 2,5 В. Записати рівняння затухаючих коливань напруги на конденсаторі з числовими коефіцієнтами.

задача 18294

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 2 мкФ і котушки індуктивністю L = 2·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Опором контуру знехтувати.

задача 19128

Рівняння електромагнітних коливань має вигляд: q = q0·cosω0t, q0 = 10–6Кл, ω0 = 2π рад/с. Індуктивність контуру L = 1мГн. Визначити максимальне значення енергії магнітного поля Wп цього контуру.

задача 19167

Конденсатор ємністю 0,5 мкФ зарядили до напруги 20 В і підключили до котушки з індуктивністю 0,65 Гн і опором 46 Ом. Знайдіть рівняння для сили струму в коливальному контурі. Через скільки часу амплітуда сили струму зменшиться в 4 рази? Побудуйте графік залежності сили струму від часу.

задача 19189

Коливання вантажу масою 20 г, підвішеного на пружині, описуються рівнянням x = xm0exp(–βt)cosωt, де xm0 = 18 мм, β = 0,15 1/с. Коливання відбуваються з частотою 2 Гц. Знайдіть жорсткість пружини. Через скільки часу коливальна енергія системи зменшиться в 5 разів проти початкової? Побудуйте графік убування коливальної енергії системи в межах подвоєного часу релаксації.

задача 19286

Визначити енергію WL магнітного поля котушки індуктивності коливального контуру, після того, як з моменту початку коливань пройде час, що становить 1/8 періоду. Максимальна напруга на конденсаторі U0 = 500 В, ємність конденсатора С = 1 мкФ. Активним опором знехтувати.

задача 19287

На коливальний контур, елементи якого з'єднані послідовно, подана зовнішня напруга. Частота напруги ω = 334 с–1. Сумарне падіння напруги на котушці і конденсаторі дорівнює нулю. Індуктивність котушки L = 0,1 Гн. Визначити ємність С конденсатора.

задача 19475

У коливальному контурі з індуктивністю 350 мГн виникли гармонійні коливання з періодом 6 мс. Знайдіть рівняння коливань для заряду на конденсаторі, які виникнуть в контурі, якщо в контур включити послідовно додатковий конденсатор ємністю 3 мкФ, зарядити обидва конденсатора до загальної напруги 45 В і потім підключити конденсатори до котушки індуктивності. Побудуйте графік залежності заряду від часу. Обчисліть максимальну електричну енергію цього коливального контуру.

задача 21047

Визначте довжину хвилі, на яку налаштований коливальний контур, якщо максимальний заряд конденсатора Qm = 2·10–8 Кл, а максимальна сила струму в контурі Im = 1 А. Яка ємність конденсатора, якщо індуктивність контуру L = 2·10–7 Гн?

задача 21351

Коливальний контур радіоприймача складається з котушки з індуктивністю L = 1,00 мГн і змінного конденсатора, ємність якого може змінюватися в межах від Cmin = 9,7 пФ до Сmax = 92 пФ. У якому діапазоні довжин хвиль λmin ... λmax може приймати радіостанції цей приймач?

задача 26107

Коливальний контур складається з котушки з індуктивністю, рівною 0,2 Гн, і конденсатора ємністю 10 мкФ. У момент, коли напруга на конденсаторі дорівнює 1 В, струм в контурі дорівнює 10 мА. Визначити максимальне значення сили струму в контурі.

задача 26120

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 мкФ, котушки з індуктивністю 1,6 мГн, опір якої дорівнює 32 Ом. Визначити час t і число повних коливань N, після закінчення яких амплітуда струму в контурі зменшується в 10 разів.

задача 26138

Коливальний контур, що складається з котушки індуктивності і плоского конденсатора, налаштований на довжину хвилі λ = 942 м. Відстань між пластинами конденсатора d = 8,85 мм, діелектрична проникність речовини, яка заповнила простір між пластинами, ε = 4. Площа кожної пластини S = 10 см2. Швидкість світла у вакуумі дорівнює u = 3·108 м/c. Визначити індуктивність котушки L.

задача 60323

Коливальний контур складається з конденсатора з ємністю 6,96·10–7 Ф і котушки з індуктивністю 6,63·10–3 Гн. На яку довжину хвилі настроєний контур? Активним опором контуру знехтувати.

задача 60345

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1,86·10–7 Ф і котушки з індуктивністю 9,37·10–1 Гн. Через скільки часу після початку зарядки конденсатора його енергія в 47 разів перевищить енергію котушки індуктивності? Опором контуру знехтувати.

задача 60380

Коливальний контур, що складається з котушки індуктивності і конденсатора ємністю 1 пФ, має частоту коливань 5 МГц. Знайти максимальну силу струму, що протікає по котушці, якщо повна енергія контуру 0,5 мкДж.

задача 60468

Визначте, на яку довжину хвилі настроєний коливальний контур радіоприймача, якщо індуктивність його котушки дорівнює 25 мкГн, відстань між пластинами плоского конденсатора 5 мм, а площа кожної пластини 200 см2. Діелектрична проникність речовини, яка заповнює простір між пластинами, дорівнює 11.

задача 60501

На малюнку наведено графік залежності сили струму від часу в ході вільних електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі, індуктивність котушки якого дорівнює 0,45 мГн.

а) Обчисліть ємність конденсатора і повну енергію коливального контуру.
б) Визначте, якими будуть через 1,0 мкс після початку відліку часу: фаза коливань, сила струму в контурі, енергія магнітного поля котушки, енергія електричного поля конденсатора, заряд на пластинах конденсатора.
в) Через який найменший інтервал часу енергія магнітного поля котушки буде в два рази більше енергії електричного поля конденсатора?

задача 60528

У коливальному контурі, що складається з індуктивності і ємності струм, змінюється за законом , А. Індуктивність контуру 0,6 Гн. Визначити ємність конденсатора і максимальну енергію магнітного поля котушки.