різнойменний заряд між двома зарядженими

різнойменний заряд між двома зарядженими


задача 11672

Відстань d між двома довгими тонкими дротами, розташованими паралельно одна одній, так само 16 см. Дроти рівномірно заряджені різнойменними зарядами з лінійною щільністю |

задача 12115

Два точкових різнойменних заряди величиною 4 і -4 нКл знаходяться на відстані 6 см один від одного в повітрі. Знайти напруженість і потенціал електростатичного поля в точці, що знаходиться на відстані 6 см від кожного заряду.

задача 13122

У повітрі на шовковій нитці підвішена заряджена кулька масою m = 0,4 г. Знизу підносять до нього на відстань r = 2 см різнойменний і рівний за величиною заряд q. В результаті цього сила натягу нитки Т збільшується у n = 2,0 рази. Знайти величину заряду q.

задача 13409

Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими рівномірно різнойменними зарядами з поверхневою щільністю σ1 = 1 нКл/м² і σ2 = 1 нКл/м². Визначте напруженість електростатичного поля: 1) між площинами, 2) за межами площин. Побудуйте графік зміни напруженості поля уздовж лінії, перпендикулярній площинам.

задача 13517

Різниця потенціалів між довгими і тонкими коаксіальними циліндричними оболонками (R1 = 3 см і R2 = 10 см), зарядженими рівними різнойменними зарядами, дорівнює U = 450 В. Визначити: а) заряд на одиницю довжини оболонок; б) поверхневу щільність зарядів на кожній оболонці; в) напруженість поблизу поверхонь внутрішньої оболонки, на середині відстані між оболонками і поблизу поверхонь зовнішньої оболонки.

задача 14612

Два елементи з ЕРС 1,2 В і 0,9 В і внутрішніми опорами 0,1 Ом і 0,3 Ом відповідно, з'єднані різнойменними полюсами. До отриманої батареї приєднаний резистор опором 1 Ом. Визначити силу струму, що протікає через опір.

задача 17088

Два разноименно заряджених з поверхневою щільністю σ1 = σ2 = 10–9 Кл/м2 тонких паралельно розташованих уздовж однієї осі дисків радіусами R1 = R2 = 10 см знаходяться на відстані а = 12 см. Обчислити напруженість електричного поля в точці, що лежить на осі дисків і рівновіддаленою від обох дисків.

задача 17117

Два джерела струму: один з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 0,2 Ом, другий з ЕРС 12 В і опором 0,4 Ом з'єднані різнойменними полюсами. До точок їх з'єднання підключено опір 10 Ом. Визначити сили струмів в кожному розгалуженні.

задача 17387

Між двома нескінченно довгими, коаксіальними і разноименно зарядженими циліндричними поверхнями малих радіусів R1 = 4 см и R2 = 10 см знаходиться шар діелектрика (ε = 3), прилеглого до циліндричної поверхні більшого радіусу R2. Менший радіус діелектричного шару R0 = 7 см. Лінійна щільність заряду поверхні радіусом R1 складає –3 нКл/м, а зовнішній поверхні радіусом R2 — +3 нКл/м. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 4 см і r2 = 9 см.

задача 17388

Між двома нескінченно довгими, коаксіальними і різнойменно зарядженими циліндричними поверхнями малих радіусів R1 = 4 см і R2 = 10 см знаходиться шар діелектрика (ε = 3), прилеглого до циліндричної поверхні меншого радіуса R2. Зовнішній радіус діелектричного шару R0 = 7 см. Лінійна щільність заряду поверхні радіусом R1 становить +3 нКл/м, а зовнішньої поверхні радіусом –3 нКл/м. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 4 см і r2 = 9 см.

задача 17391

Два нескінченно довгих циліндричних провідника, осі яких збігаються, мають радіуси R1 = 5 cм і R2 = 15см. Циліндри заряджені рівномірно різнойменно з лінійною густиною 2,5·10–9 Кл/м, причому заряд циліндра меншого радіуса від'ємний. Весь простір між циліндричними поверхнями заповнений однорідним діелектриком (ε = 3,0). Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 2 см і r2 = 14 см.

задача 17392

Два нескінченно довгих циліндричних провідника, осі яких збігаються, мають радіуси R1 = 6 cм і R2 = 18 см. Циліндри заряджені рівномірно різнойменно з лінійною густиною 5·10–9 Кл/м, причому заряд циліндра меншого радіуса додатний. Весь простір між циліндричними поверхнями заповнений однорідним діелектриком (ε = 5,0). Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 3 см і r2 = 15 см.

задача 17518

Два різнойменних точкових заряди знаходяться на відстані 1 см один від одного. За величиною другий заряд в 3 рази більше першого. Величина напруженості електричного поля в точці, що лежить посередині між зарядами, дорівнює 2 кВ/м. Знайти потенціал цієї точки і точки, розташованої на відстані 5 см вправо від більшого заряду.

задача 17588

Два точкових різнойменних заряди знаходяться на відстані 20 см один від одного. При зближенні їх на 10 см поле здійснює роботу рівну 5 мкДж. Яку роботу потрібно затратити, щоб розсунути ці заряди на відстань 30 см від їх початкового положення?

задача 19878

Два різнойменних і рівних за величиною заряди q = 5 нКл розташовані в вершинах при гострих кутах рівнобедреного прямокутного трикутника на відстані r = 2 см один від одного. З якою силою ці заряди діють на третій заряд q0 = 1 нКл, розташований в третій вершині трикутника?

задача 20193

Дві маленькі кульки, заряджені рівними, але різнойменними зарядами, закріплені в горизонтальній площині на деякій відстані l одна від одної. Третя заряджена кулька підвішена на нитці. Точку підвісу один раз поміщають так, що ця кулька в стані рівноваги опиняється точно над першою закріпленою кулькою, на відстані l від неї, а іншим разом — над другою. Знайти кут відхилення нитки від вертикалі в обох випадках, якщо відомо, що над першою кулькою кут відхилення нитки в два рази більше, ніж над другою.

задача 20629

Конденсатор складається з двох нерухомих, вертикально розташованих, довгих (L>>d), паралельних різнойменно заряджених пластин. Пластини розташовані на відстані d = 5 см один від одного. Напруженість поля всередині конденсатора Е = 104 В/м. Між пластинами на рівній відстані від них поміщена кулька з зарядом q = 0,1 мкКл і масою m = 20 г. Після того, як кульку відпустили, вона починає падати і вдаряється об одну з пластин. Наскільки зменшиться висота кульки Δh к моменту его удара?

задача 20629

Невелике заряджене тіло знаходиться біля основи похилої площини. Маса тіла m = 90 г, його заряд позитивний, кут α = 30°. На похилій площині на висоті Н = 20 см над горизонтом закріплений точковий негативний заряд q2 = –3 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Тіло починає ковзати без тертя вгору по похилій площині. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 675 мкДж. Чему дорівнює заряд q1 тела?

задача 20632

Конденсатор складається з двох нерухомих, вертикально розташованих, довгих (L>>d), паралельних різнойменно заряджених пластин. Пластини розташовані на відстані d = 5 см один від одного. Напруженість поля всередині конденсатора Е = 104 В/м. Між пластинами на рівній відстані від них поміщена кулька з зарядом q = 0,1 мкКл і масою m = 20 г. Після того, як кульку відпустили, вона починає падати і вдаряється об одну з пластин. Чому дорівнює час падіння Δt кульки?

задача 21067

Дві половини тонкого кільця заряджені різнойменними зарядами з однаковими лінійними плотностями τ = 10 нКл/м. Радіус кільця R = 10 см. Визначте напруженість електричного поля в центрі кільця.

задача 21382

Два різнойменних точкових заряди q і –4q знаходяться на відстані а один від одного. Яким повинен бути третій заряд Q і де слід його розташувати, щоб вся система перебувала в рівновазі?

задача 21420

Два рівних за величиною заряди q1 = q2 = 3·10–9 Кл розташовані в вершинах при гострих кутах рівнобедреного прямокутного трикутника на відстані 2 см. Визначити, з якою силою ці два заряди діють на третій заряд 10–9 Кл, розташований в вершині при прямому куті трикутника. Розглянути випадки, коли перші два заряду одно- і різнойменні.

задача 21830

Два конденсатора ємністю по 3 мкФ заряджені один до напруги 100 В, а інший до 200 В. Визначити напругу між обкладинками конденсатора, якщо вони з'єднані паралельно однойменно зарядженими обкладками; різнойменно зарядженими обкладками.

задача 21936

Два різнойменних точкових заряди q і 4q знаходяться на відстані а один від одного. Яким повинен бути третій заряд Q і де слід його розташувати, щоб вся система перебувала в рівновазі?

задача 22719

Знайти роботу, яку потрібно затратити, щоб збільшити відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора, зарядженого різнойменними зарядами |q| = 0,2 мкКл, на величину Δx = 0,2 мм. Площа кожної пластини конденсатора S = 400 см2.

задача 23139

Два нескінченно довгі циліндричні провідники, осі яких збігаються, мають радіуси. R1 = 6 cм і R2 = 18 см. Циліндри заряджені рівномірно і різноіменно з лінійною щільністю 5·10–8 Кл/м, причому заряд циліндра меншого радіусу позитивний. Весь простір між циліндричними поверхнями заповнено однорідним діелектриком (ε = 5,0). Побудувати графіки функцій E = f1(r) і D = f2(r) для випадків: 1) r < R1; 2) R1 ≤ r ≤ R2; 3) r > R2. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 3 см і r2 = 15 см.

задача 23623

Два різноіменні точкові заряди притягуються у вакуумі на відстані r = 10 см з такою ж силою, як і в гасі. Визначити, на якій відстані знаходяться заряди в гасі.

задача 23733

У двох вершинах рівностороннього трикутника знаходяться два різноіменні заряди +q та –q. Напруженість електричного поля у третій вершині трикутника дорівнює 10 кВ/м. Чому дорівнюватиме напруженість електричного поля в центрі трикутника.

задача 23945

Два різноіменні заряди 50 і -15 нКл розташовані на відстані 20 см один від одного. Який треба взяти за величиною третій заряд і в якій точці його потрібно помістити, щоб рівнодіюча сил, що діють на нього з боку зазначених зарядів, дорівнювала нулю.

задача 24025

Дві паралельні площини різноіменно заряджені з поверхневою щільністю зарядів +3 і –6 нКл/м2. Визначити напруженість поля: а) між площинами; б) поза площинами.

задача 24184

Знайти силу тяжіння двох різноіменно заряджених ниток довжини 10 см, які розташовані паралельно на відстані 1 см одна від одної. Лінійна щільність заряду кожної нитки дорівнює 10–9 Кл/м.

задача 26314

Конденсатор, заряджений до напруги - 100 В, з'єднується з конденсатором такої ж ємності, але заряджений до напруги 200 В. З'єднання відбувається разноименно зарядженими обкладками. Яка напруга встановиться на батареї.

задача 60286

Чому дві однойменно заряджені кулі, розташовані на невеликій відстані одна від одної, взаємодіють з меншою силою, ніж при різнойменних зарядах?

задача 60317

По стрижню рівномірно розподілений заряд q. Стрижень розташований уздовж осі х так, що один з його кінців збігається з початком координат, а другий з точкою, координата якої дорівнює х = b. Яку роботу треба здійснити, що б точковий заряд q0 переміститься вздовж осі х з точки х1 = m в x2 = n. Заряди різнойменні.

задача 60591

Різнойменні точкові заряди однакової величини 36 нКл розташовані в двох вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 2 м. Визначити напруженість електричного поля в третій вершині.

Другие предметы