симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де

симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де


задача 13366

На малюнку представлена якісна залежність потенційної енергії П взаємодії двох частинок від відстані r між ними. Поясніть, якій відстані між частинками відповідає рівновага, при якій відстані вона є стійкою і при якій - нестійкою.

задача 17182

Частка рухається уздовж осі Х за законом x = at2–bt3, де a і b — позитивні постійні. У момент t = 0 c сила, що діє на частинку, дорівнює F0. Знайти значення сили, коли частка знову опиниться в точці х = 0.

задача 17306

Невеликий брусок починає ковзати по похилій площині, що становить кут α з горизонтом. Коефіцієнт тертя залежить від пройденого шляху х по закону μ = Ах, де A — стала. Знайти шлях, пройдений бруском до зупинки.

задача 17306

Потенційна енергія частинки, що знаходиться в центрально-симетричному гравітаційному полі, має вигляд U = α/r3–β/r2, де α и β — сталі.

задача 20363

Потенційна енергія частинки задається функцією U = –3·xy2z. Визначити Fy –компоненту (в Н) вектора сили, що діє на частинку в точці А (3, 1, 2). Функція U і координати точки А задані в одиницях СІ.

задача 20369

Потенційна енергія частинки задається функцією U = –6x2yz. Знайти величину компоненти Fx вектора сили (в Н), що діє на частинку в точці А (2, 3, 1). Функція U і координати точки А задані в одиницях СІ.

задача 20451

Потенційна енергія частинки, що знаходиться в центрально-симетричному гравітаційному полі, має вигляд U = а/r3 – b/r2, де а і b — позитивні константи. Знайти силу, що діє на частинку, і роботу, що здійснюються над часткою силами поля при переході частинки з точки (1, 1, 1) в точку (2, 2, 3).

задача 21162

Частка знаходиться в потенційному ящику. Знайти співвідношення різниці сусідніх енергетичних рівнянь ΔEn, n+1 до енергії En частинки в випадках: 1) n = 2, 2) n = 10.

задача 22871

На частинку масою m діє сила F = α ехр (–βt), где α і β — позитивні сталі. При t = 0 швидкість частинки v = 0. Знайти роботу сили за дуже великий проміжок часу (t → ∞).

Другие предметы