симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де

симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де


задача 13366

На малюнку представлена якісна залежність потенційної енергії П взаємодії двох частинок від відстані r між ними. Поясніть, якій відстані між частинками відповідає рівновага, при якій відстані вона є стійкою і при якій - нестійкою.

задача 17182

Частка рухається уздовж осі Х за законом x = at2–bt3, де a і b — позитивні постійні. У момент t = 0 c сила, що діє на частинку, дорівнює F0. Знайти значення сили, коли частка знову опиниться в точці х = 0.

задача 17306

Невеликий брусок починає ковзати по похилій площині, що становить кут α з горизонтом. Коефіцієнт тертя залежить від пройденого шляху х по закону μ = Ах, де A — стала. Знайти шлях, пройдений бруском до зупинки.

задача 17306

Потенційна енергія частинки, що знаходиться в центрально-симетричному гравітаційному полі, має вигляд U = α/r3–β/r2, де α и β — сталі.