показник адіабати ідеальний газ здійснює процес обсяг знайти температуру

показник адіабати ідеальний газ здійснює процес обсяг знайти температуру


задача 10133

Визначити показник адіабати γ ідеального газу, який при температурі T = 350 К і тиску р = 0,4 МПа займає об'єм V = 300 л і має теплоємність Cv = 857 Дж/К.

задача 11584

Знайти показник адіабати γ для суміші газів, що містить гелій масою m1 = 10 г і водень масою m2 = 4 г.

задача 11585

Суміш газів складається з аргону і азоту, взятих за однакових умов і в однакових об'ємах. Визначити показник адіабати γ такої суміші.

задача 13330

Визначте показник адіабати γ для суміші газів, що містить гелій масою m1 = 8 г і водень масою т2 = 2 г.

задача 15108

Деяку масу азоту стиснули в η = 5 разів (за об'ємом) один раз адіабатично, іншим разом ізотермічно. Початковий стан газу в обох випадках однаковий. Знайдіть відношення відповідних робіт, витрачених на стиск. Показник адіабати для азоту γ = 1,40.

задача 17132

Ідеальний газ здійснює цикл, який складається з ізотерм і адіабат, що чергуються (рис. 2.3). Температури, при яких відбуваються ізотермічні процеси, рівні Т1, Т2 і Т3. Знайти к.к.д. такого циклу, якщо при кожному ізотермічному розширенні об'єм газу збільшується в одне і те ж число раз.

задача 20473

На рис. 2.2 зображений графік процесу, проведеного з ідеальним газом в координатах pV, ділянки 2–3 и 4–1 — гіперболи. Зобразити цей процес в координатах pT і VT.

задача 20560

Зі скількох атомів складаються молекули газу, якщо при "заморожуванні" коливальних ступенів свободи постійна адіабати γ збільшується в 1,2 рази?

задача 20562

Обчислити показник адіабати для суміші, що складається з двох молей одноатомного газу і трьох молей двоатомного газу. Коливальні ступені свободи не враховувати.

задача 20616

На рис. 2.6 зображений в координатах TV графік процесу, проведеного з ідеальним газом. Зобразити цей процес в координатах pV і pT.

задача 20676

На рис. 2.4 зображений в координатах pV графік процесу, проведеного з ідеальним газом, ділянки 1–2 і 3–4 — гіперболи. Зобразити цей процес в координатах pT і VT.

задача 21172

Визначити молярні теплоємності СP і CV і показник адіабати для суміші, утвореної 8 г азоту, 15 г кисню і 20 г вуглекислого газу.

задача 21671

Ідеальний газ складається з суміші 2 кмоль одноатомного газу і 0,5 кмоль двохатомного. Чому дорівнює показник адіабати цього газу?

задача 22630

Ідеальний газ, розширюючись ізотермічно при Т = 300 К, переходить зі стану, відповідного адіабаті зі значенням ентропії S1 = 13,6 Дж/К, в інший стан, що відповідає адіабаті зі значенням S2 = 210,6 Дж/К. Яку роботу виконує газ в ході цього процесу?

задача 22725

У посудині об'ємом V = 150 л знаходиться ідеальний газ при температурі Т = 350 К і тиску Р = 0,2 МПа. Знайдіть теплоємність СV газу, якщо показник адіабати γ = 1,4.

задача 50311

Знайти показник адіабати суміші водню і неону, якщо масова частка водню в суміші становить 0,21.

задача 50366

Яка частина молекул двоатомного газу розпалася на атоми, якщо показник адіабати γ суміші, що утворилася, дорівнює 1,5?

задача 50388

Визначити показник адіабати суміші неону і водню, які за однакових умов знаходяться в однакових об'ємах.

задача 50456

Ідеальний багатоатомний газ в кількості ν = 0,4 моль здійснив прямий цикл, який складався з ізобари, адіабати і ізотерми. У початковому стані обсяг газу дорівнює V1 = 10 л при тиску р1 = 100 кПа. При постійному тиску об'єм газу збільшився в n = 3 рази, потім при адіабатні розширенні його температура зменшилася до первісної, потім ізотермічним стиском газ повернувся в первинний стан. Побудуйте графік циклу в координатах р, V. Визначте температуру Т газу в характерних точках циклу, термічний ККД η циклу і зміна ентропії S на ділянці ізобарного нагрівання.

Другие предметы