нормально падає паралельний потік моноенергетичних електронів ширина прямокутної потенційний бар'єр енергія діафрагма відстоїть екран відстань центральний дифракційний максимум вузька щілина

нормально падає паралельний потік моноенергетичних електронів ширина прямокутної потенційний бар'єр енергія діафрагма відстоїть екран відстань центральний дифракційний максимум вузька щілина


задача 10433

Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму у вигляді вузької прямокутної щілини, ширина якої а = 0,06 мм. Визначити швидкість цих електронів, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 40мм; ширина центрального дифракційного максимуму b = 10 мкм.

задача 10433

На діафрагму у формі вузької прямокутної щілини шириною а = 0,06 мм нормально падає паралельний пучок моноенергетичних електронів. Визначити швидкість електронів, якщо ширина центрального дифракційного максимуму на екрані, розташованому від щілини на відстані l = 40мм, дорівнює b = 10 мкм.

задача 10435

З катодної трубки на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною нормально до площини діафрагми спрямований потік моноенергетичних електронів. Визначити анодну напругу трубки, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 0,5 м, ширина центрального дифракційного максимуму δx = 10,0 мкм. Ширину b щілини прийняти рівною 0,10 мм.

задача 10442

Яка повинна бути кінетична енергія Т протона в моноенергетичному пучку, використовуваному для дослідження структури з лінійними розмірами l ≈ 10–13 см?

задача 10447

Моноенергетичний пучок електронів висвічує в центрі екрана електронно-променевої трубки пляму радіусом r ≈ 10–3 см. Користуючись співвідношенням невизначеностей, знайти, у скільки разів невизначеність δx координати електрона на екрані в напрямку, перпендикулярному осі трубки, менше розміру r плями. Довжину L електронно-променевої трубки прийняти рівною 0,50 м, а прискорюючу електрон напругу U — рівною 20 кВ.

задача 11604

Знайти щільність потоку фотонів на відстані r = 1,0 м від точкового ізотропного джерела світла потужністю Р = 1,0 Вт, якщо світло: а) моноенергетичне з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм; б) містить дві спектральні лінії з довжинами хвиль λ1 = 0,70 мкм і λ2 = 0,40 мкм, інтенсивності яких відносяться як 1:2 відповідно.

задача 14098

Моноенергетичний пучок нейтронів, що отримується в результаті ядерної реакції, падає на кристал з періодом d = 0,15 нм. Визначте швидкість нейтронів, якщо бреггівське відображення першого порядку спостерігається, коли кут ковзання θ = 30°.

задача 14099

Паралельний пучок моноенергетичних електронів спрямований нормально на вузьку щілину шириною а = 1 мкм. Визначте швидкість цих електронів, якщо на екрані, віддаленому на відстані l = 20 см від щілини, ширина центрального дифракційного максимуму становить Δх = 48 мкм.

задача 14746

Паралельний потік моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму з вузькою прямокутною шириною 1 мкм. Визначити швидкості цих електронів, якщо на екрані, розташованому від щілини на відстані 50 см, ширина центрального дифракційного максимуму дорівнює 0,36 мм.

задача 16019

Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною, ширина якої а = 2,0 мкм. Визначити швидкість електронів, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 50 см, ширина центрального максимуму b = 80 мкм.

задача 21288

Вузький пучок моноенергетичних електронів з енергією 26,0 еВ падає на природну грань монокристала під кутом ковзання, рівним 30°, при цьому спостерігається максимальна інтенсивність електронного пучка при куті відбиття 30°. Знайти міжплощинну відстань для цього кристала.

задача 21861

Вузький пучок моноенергетичних електронів падає нормально на поверхню монокристала нікелю. У напрямку, що становить кут θ = 55° з нормаллю до поверхні, спостерігається максимум відображення четвертого порядку при енергії електронів 180 еВ. Обчислити відповідне значення міжплощинної відстані.

задача 21967

Потік моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму з вузькою щілиною шириною b = 2,0 мкм. Знайти швидкість електронів, якщо на екрані, віддаленому від щілини на l = 50 см, ширина центрального дифракційного максимуму Δx = 0,36 мм.

задача 22538

Моноенергетичний пучок нейтронів, отриманий в результаті ядерної реакції, падає на кристал з періодом 0,15 нм. Визначити швидкість нейтронів, якщо дифракційний максимум першого порядку спостерігається при куті ковзання, рівному 30°.

задача 22539

Вузький пучок моноенергетичних електронів падає під кутом ковзання θ = 30° на природну грань монокристала алюмінію. Відстань між сусідніми кристалічними площинами, паралельними цій межі монокристалу, d = 0,20 нм. При деякій прискорюючій напрузі U0 спостерігали максимум дзеркального відображення. Знайти U0, якщо відомо, що наступний максимум дзеркального відображення виникав при збільшенні прискорювальної напруги U0 в η = 2,25 рази.

задача 24500

Паралельний пучок електронів, що рухаються з однаковою швидкістю, нормально падає на діафрагму з довгою щілиною шириною а = 2 мкм. Проходячи через щілину, електрони розсіюються і утворюють дифракційну картину на екрані, розташованому на відстані 50 см від щілини та паралельному площині діафрагми. Визначити швидкість електронів, якщо лінійна відстань між іншими дифракційними максимумами дорівнює 6 мм.

задача 24501

Паралельний пучок електронів, що рухаються з однаковою швидкістю 1 Мм/с, нормально падає на діафрагму з довгою щілиною шириною а = 1 мкм. Проходячи через щілину, електрони розсіюються і утворюють дифракційну картину на екрані, розташованому на відстані 10 см від щілини та паралельному площині діафрагми. Визначити лінійну відстань між першими дифракційними мінімумами.

задача 24727

Розглянемо наступний уявний експеримент. Нехай моноенергетичний пучок електронів з Wk = 10 еВ падає на щілину шириною а. Можна вважати, що якщо електрон пройшов через щілину, його координата відома з точністю Δx = а. Оцінити отримувану при цьому відносну невизначеність у визначенні імпульсу електронів у 2-х випадках: 1) а = 10 нм; 2) a = 0,1 нм.

задача 24822

Пучок моноенергетичного γ-випромінювання з енергією ε = 3,2 МеВ проходить через бетон. 1. Знайдіть довжину хвилі λ, що відповідає цьому випромінюванню. 2. Визначте лінійний коефіцієнт ослаблення μ, відповідний даному випромінюванню. Скористайтеся графіком залежності лінійного коефіцієнта ослаблення μ від енергії фотонів ε, даним у додатку. 3. Розрахуйте, якою товщиною х має бути пластинка з бетону, щоб інтенсивність γ-випромінювання зменшилося в k = 18 разів?

Другие предметы