питома провідність електрон знайти струм

питома провідність електрон знайти струм


задача 10492

Германієвий кристал, ширина ΔE забороненої зони в якому дорівнює 0,72 еВ, нагрівають від температури l1 = 0°С до температури h = 15°С. У скільки разів зросте його питома провідність?

задача 10497

Знайти мінімальну енергію Wmin, необхідну для утворення пари електрон-дірка в кристалі CaAs, якщо його питома провідність γ змінюється в 10 разів при зміні температури від 20 до 3°С.

задача 14237

При зміні температури в кристалі CaAs від 20 до 3 ° С його питома провідність γ змінюється в 10 разів. Якої мінімальної енергії Wmin достатньо для утворення пари електрон-дірка?

задача 16220

Визначити швидкість дрейфу електронів провідності в провіднику, якщо площа його поперечного перерізу 2 мм2, концентрація вільних електронів 1029 м–3 і по провіднику тече струм 5 А.

задача 16223

Визначити швидкість дрейфу провідності в мідному провіднику, по якому тече струм 5 А, якщо площа поперечного перерізу 20 мм2, а число вільних електронів в одиниці об'єму 1029 м–3. Заряд електрона –1,6·10–19 Кл.

задача 17400

Середня дрейфова швидкість електронів провідності u під дією електричного поля Е = 0,36 В/м в металі з концентрацією носіїв заряду n = 1,25·1028 м–3 склала 10–3 м/с. Обчислити кількість теплоти, що виділяється в об'ємі V = 16 см3 в проміжку часу між 3 і 5 секундами.

задача 17930

Через перетин алюмінієвої пластинки пропускається струм силою 5 А. Платівка, поміщена в магнітне поле перпендикулярно напрямку сили струму. Визначити поперечну різницю потенціалів, якщо індукція магнітного поля 0,5 Тл, а товщина пластинки 0,1 мм. Концентрація електронів провідності дорівнює концентрації атомів алюмінію. Молярна маса алюмінію дорівнює 27 кг/кмоль.

задача 23741

Зразок з чистого напівпровідника нагрівають на ΔT = 125 К від температури T1 = 250 К. При цьому його питома електрична провідність збільшується в 800 разів. Як вона зміниться при подальшому нагріванні ще на ΔT = 125 К?

задача 60299

При збільшенні температури кремнієвого зразка в 1,1 рази його провідність збільшилася в 2 рази. Визначити початкову температуру зразка. Ширина забороненої зони кремнію 1,1 еВ.

задача 60371

Дана схема (див. рис.), де ЕРС джерела струму ε = 10 В. При T = 500 K питома провідність напівпровідника з кремнію дорівнює 3 Ом·м, радіус поперечного перерізу 2 мм, довжина 10 сантиметрів. Температура навколишнього середовища дорівнює 300 К. Знайти струм I в контурі.