енергія кванта атом довжина хвилі

енергія кванта атом довжина хвилі


задача 11244

Червона межа фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 464 нм. Обчислити мінімальну енергію кванта, необхідну для виривання електронів з даного металу. Відповідь дати в еВ.

задача 14008

Червона межа фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 500 нм. Обчислити мінімальну енергію кванта, необхідну для виривання електронів з даного металу. Відповідь дати в еВ.

задача 16979

В енергетичному розподілі випромінювання абсолютно чорного тіла (див. рисунок Г.2) виділені дві ділянки, площі яких S1 і S2 однакові. Чи однакові потужності випромінювання, що припадають на відповідні інтервали довжин хвиль, і чи однакове число випромінюваних квантів?

задача 19121

При анігіляції протона і антипротона утворилися два γ-кванта. Знайдіть імпульс кожного з утворених γ-квантов, вважаючи частки до анігіляції нерухомими.

задача 19244

Скільки квантів випромінювання з довжинами хвиль λ1 = 10 мкм і λ2 = 2 пм міститься в світловому пучку з енергією W = 1 Дж?

задача 22760

Як відносяться числа квантів світла довжиною хвилі λ1 = 0,44 мкм і λ2 = 0,72 мкм, випромінюваних абсолютно чорним тілом при температурі 3200 К?

задача 23003

Атом водню в основному стані поглинув квант світла із довжиною хвилі 1215Ǻ. Визначте радіус електронної орбіти збудженого атома водню.

задача 23443

Внаслідок поглинання кванта світла атомом водню електрон перейшов у цьому атомі з основного стану на третій енергетичний рівень. Яка енергія поглиненого кванта (еВ).

задача 80433

Зорове відчуття у людини може виникнути, якщо енергія світла, що потрапляє в очі, становить 2·10–13 Дж. Скільки квантів червоного світла з довжиною хвилі 700 нм повинно одночасно потрапити в око для створення зорового відчуття?

Другие предметы