температура одноатомний ідеальний газ кількість теплоти моль

температура одноатомний ідеальний газ кількість теплоти моль


задача 10140

Одноатомний газ при нормальних умовах займає об'єм V = 5 л. Обчислити теплоємність Cv цього газу при сталому об'ємі.

задача 10616

Обчислити теплоємність при сталому об'ємі газу, вміщеного в посудину ємністю V = 20 л при нормальних умовах. Газ одноатомний.

задача 13869

Одноатомний газ при нормальних умовах займає об'єм 5 л. Обчислити теплоємність цього газу при постійному тиску.

задача 14039

Одноатомний ІГ, взятий в кількості 2,0 моль, здійснює процес 1-2-3-4, зображений на малюнку. Кількість теплоти, віддане газом Q2-3 в процесі 2-3, дорівнює ... кДж.

задача 14043

При переході зі стану 1 в стан 4 відношення роботи A14, здійсненої одноатомним газом в цьому процесі, до кількості теплоти Q14 отриманого газом, A14/Q14 дорівнює 1) 0,29 2) 0,76 3) 0,58 4) 0,93.

задача 14077

Діаграма циклічного процесу ідеального одноатомного газу представлена на малюнку.

1) Знайдіть роботу газу в цьому циклічному процесі.
2) Чому дорівнює кількість теплоти, отримана при цьому процесі?
3) Чому дорівнює ККД цього циклу?

задача 14399

З одноатомним ідеальним газом незмінної маси відбувається циклічний процес, показаний на малюнку. За цикл від нагрівача газ отримує кількість теплоти Q = 8 кДж. Чому дорівнює робота за цикл? Чому дорівнює ККД циклу?

задача 15318

Двадцять молей ідеального одноатомного газу розширюються за законом PV2 = const від об'єму V1 = 1 м3 і тиску Р1 = 105 Па до об'єму V2 = 2 м3. Визначте зміну внутрішньої енергії газу. Відповідь подайте в килоджоулях.

задача 16001

Одноатомний газ нагрівають при постійному тиску. Яка частка наданого газу тепла Q йде на здійснення роботи?

задача 16115

Теплова машина, робочим тілом якої є ідеальний одноатомний газ, здійснює цикл, діаграма якого зображена на малюнку. Р2 = 2Р1, V2 = 2V1. Визначити ККД такої теплової машини η.

задача 16462

Яка частина одноатомних молекул газу, що знаходиться в тепловій рівновазі, має кінетичну енергію, що відрізняється від її середнього значення на δη = 1,0%?

задача 17049

При якій температурі середня кінетична енергія теплового руху молекули одноатомного газу дорівнює енергії фотона з довжиною хвилі 6,6·10–6 м. Постійна Больцмана дорівнює 1,38·10–23 Дж/К. Відповідь дати з точністю до цілих.

задача 17093

Одноатомний газ займає об'єм 4 м3 і знаходиться під тиском 8·105 Па. Після ізотермічного розширення цього газу встановився тиск 1 атм. Визначте: а) роботу, здійснену газом при розширенні; б) яка кількість теплоти було поглинуто газом в процесі розширення; в) на скільки змінилася при цьому внутрішня енергія газу.

задача 20458

З одноатомним ідеальним газом незмінної маси відбувається циклічний процес, показаний на малюнку. За цикл газ здійснює роботу Ац = 5 кДж. Визначити кількість теплоти, віддану газом на ділянці 2-3.

задача 20646

У двох молей водню при постійному тиску температура підвищилася на 10 К. При цьому йому надали кількість теплоти, що дорівнює … Дж.

задача 20647

При переході зі стану 1 в стан 4 внутрішня енергія одноатомного ідеального газу … Дж. 1) збільшилася на 22,5 2) зменшилася на 22,5 3) збільшилася на 37,5 4) зменшилася на 37,5.

задача 20649

Один моль одноатомного ідеального газу, що знаходиться при температурі T = 250 К, нагрівали ізобарично. При цьому його об'єм збільшився в 2 рази. Зміна внутрішньої енергії ΔU газу дорівнює … кДж.

задача 20658

Одноатомний ідеальний газ, узятий в кількості 2,0 моль, робить процес 1 – 2 – 3 – 4, зображений на малюнку. Робота A2-3, чинена газом в процесі 2–3, дорівнює ... кДж.

задача 20699

На графіку зображено цикл з ідеальним одноатомних газом незмінної маси кількістю ν = 2 моль. Уявіть графік циклу в координатах Р-V і визначте кількість теплоти, отриману газом за цикл, якщо параметри газу в стані 1 рівні Т1 = 300 К, а тиск Р1 = 105 Па.

задача 20702

Два моля ідеального одноатомного газу спочатку охолодили, а потім нагріли до первісної температури Т1 = 300 К, збільшивши об'єм газу в 3 рази. Після цього система повернулася в початковий стан (див. рисунок). Наведіть графік цього циклу в координатах Р-V. Яку кількість теплоти віддав газ за цикл?

задача 20703

З одним молем ідеального одноатомного газу здійснюють циклічний процес 1-2-3-4-1 (див. рисунок). У скільки разів ККД даного циклу менше, ніж ККД ідеальної теплової машини, що працює при тих же максимальній і мінімальній температурах?

задача 20705

На V-Т діаграмі показаний цикл теплової машини, у якій робочим тілом є 1 моль ідеального одноатомного газу (див. рисунок). Представте графік циклу в координатах Р-V. Визначте ККД циклу.

задача 20707

Один моль ідеального одноатомного газу переводять зі стану 1 з температурою Т1 = 300 К в стан 2 таким чином, що протягом всього процесу тиск газу зростає прямо пропорційно його об'єму. В ході цього процесу газ отримує кількість теплоти Q = 14958 Дж. У скільки разів n зменшується в результаті цього процесу щільність газу?

задача 20708

З одноатомним ідеальним газом незмінної маси в кількості ν = 1 моль відбувається циклічний процес, показаний на малюнку. За цикл газ здійснює роботу А = 5 кДж. Яка кількість теплоти отримує газ за цикл? Чому дорівнює ККД циклу?

задача 22692

Двох атомний ІГ, взятий в кількості 2,0 моль, робить процес 1 - 2 - 3 - 4, зображений на малюнку. Кількість теплоти, віддана газом Q2-3 в процесі 2-3, дорівнює … кДж.

задача 22699

На діаграмі P - V зображений цикл, що проводиться одноатомним ідеальним газом. ККД цього циклу дорівнює … %.

задача 50161

Визначити зміну внутрішньої енергії 5 моль одноатомного ідеального газу при підвищенні його температури на 50 К і при незмінному об'ємі. Молярна теплоємність Сm = 12,46 Дж/(моль·К).

задача 50293

Використовуючи розподіл Максвелла, визначити відносне число одноатомних молекул газу, що мають кінетичну енергію, яка відрізняється від її середнього значення на 0,27%. Газ знаходиться в тепловій рівновазі. Відповідь виразити в %.

задача 50430

Пари ртуті масою 200 г нагріваються при постійному тиску. При цьому температура зросла на 100 К. Визначити збільшення внутрішньої енергії пари і роботу розширення. Молекули парів ртуті одноатомні.

Другие предметы