ізобарний визначити обсяг газу роботу

ізобарний визначити обсяг газу роботу


задача 10100

Знайти збільшення внутрішньої енергії гелію, що ізобарично розширився від об'єму 5 л до об'єму 10 л. Процес відбувався при тиску 0,2 МПа.

задача 10156

Азот масою m = 0,1 кг був ізобарно нагрітий від температури T1 = 200 К до температури T2 = 400 К. Визначити роботу А, здійснену газом, отриману ним теплоту Q та зміну δU внутрішньої енергії азоту.

задача 11057

При ізобаричному нагріванні кисню масою 1 кг його температура збільшилася в n = 3 рази. Визначити зміну ентропії при цьому процесі.

задача 11142

У результаті изобарического процесу при тиску p = 2 МПа водень масою m = 280 г здійснив роботу A = 1,43 кДж. Визначити кінцевий об'єм газу, якщо початкова температура водню T1 = 290 K.

задача 11147

При ізобаричному нагріванні кисню масою 1 кг його температура збільшилася в n = 3 рази. Визначити зміну ентропії при цьому процесі.

задача 11430

Визначити початковий об'єм газу, якщо після ізобарного охолодження від 317 °С до 22 °С його обсяг становив 15 л.

задача 11445

Газ, який займав об'єм V1 = 12 л під тиском p = 100 кПа, був ізобарно нагрітий від температури T1 = 300 К до T2 = 400 К. Визначити роботу А розширення газу.

задача 11616

Розширюючись, водень здійснив роботу A = 6 кДж. Визначити кількість теплоти Q, підведену до газу, якщо процес протікав: 1) ізобарно; 2) ізотермічно.

задача 12271

Водень масою m = 200 г розширюється ізобарично під тиском р = 3·105 Па, поглинаючи в процесі розширення теплоту Q = 20 кДж. Визначити роботу розширення газу.

задача 12414

Газ масою m = 0,18 кг розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 106 Па. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 7000 Дж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 280 °С. Газ — кисень.

задача 12667

Багатоатомний газ, що знаходиться під тиском 1,5·105 Па при температурі 7°С, був ізобарично нагрітий на 50°С, у результаті чого він зайняв об'єм 12 л. Визначити кількість теплоти, передану газу.

задача 12719

Визначити зміну ентропії при ізобарному нагріванні азоту масою m = 0,1 кг від температури t1 = 17

задача 13274

Об'єм 3 кг вуглекислого газу при ізобаричному розширенні збільшився втричі. Визначити вчинену газом роботу, якщо первісна його температура 273 К і тиск 2,5·105 Па.

задача 13335

При изобарном нагріванні деякого ідеального газу (v = 2 моль) на ΔT = 90 К йому була надана кількість теплоти 5,25 кДж. Визначте: 1) роботу, що здійснюється газом; 2) зміну внутрішньої енергії газу; 3) величину γ = ср/сv.

задача 13336

Азот масою m = 280 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску p = 1 МПа. Визначте: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 5 кДж, а початкова температура азоту Т1 = 290 К.

задача 13439

Деяку кількість азоту спочатку адіабатично стиснули, потім ізобарично розширили до початкового об'єму. Відомо, що при ізобаричному розширенні середня швидкість руху молекул зросла в 1,41 рази. У скільки разів збільшився тиск при стисненні?

задача 13561

Азот з початковими параметрами P1 = 500 кПа,

задача 13874

Об'єм 160 г кисню, температура якого 273 К, при ізобарному нагріванні збільшився вдвічі. Знайти роботу газу при розширенні, зміну внутрішньої енергії і отриману кількість теплоти.

задача 13885

При ізобарному нагріванні 2 г гелію його об'єм збільшився в 10 разів. Визначити зміну ентропії газу.

задача 15323

В циліндрі з поршнем знаходиться 2 кг повітря. Початкова температура газу 293 К, а тиск 0,98 МПа. Газ ізобарно нагрівають до температури 393 К. Чому при цьому дорівнює робота, здійснена газом? Молярна маса повітря 0,029 кг/моль.

задача 15855

Газ масою m = 280 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 1,65 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 5 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 290 °С. Газ — водень.

задача 15856

Газ масою m = 200 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,95 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 4,5 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 270 °С. Газ — азот.

задача 15857

Газ масою m = 220 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 1,12 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 3 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 250 °С. Газ — гелій.

задача 15858

Газ масою m = 230 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,4 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 4 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 220 °С. Газ — аргон.

задача 15859

Газ масою m = 240 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,7 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 8 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 300 °С. Газ — вуглекислий газ.

задача 15860

Газ масою m = 250 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,5 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 6,5 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 320 °С. Газ — азот.

задача 15861

Газ масою m = 170 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,85 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 4,5 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 350 °С. Газ — гелій.

задача 15863

Газ масою m = 270 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 1,35 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 5,5 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 340 °С. Газ — аргон.

задача 15864

Газ масою m = 300 г розширюється в результаті ізобарного процесу при тиску р = 0,15 МПа. Визначити: 1) роботу розширення; 2) кінцевий об'єм газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 9 кДж, а початкова температура газу дорівнює Т1 = 275 °С. Газ — вуглекислий газ.

задача 15999

Азот при тиску 105 Па і температурі 77° С нагріли ізобарно так, що його об'єм збільшився в три рази. При цьому газ здійснив роботу 1000 Дж. Знайти масу азоту.

задача 16000

Яку роботу здійснили 2 моля ідеального газу при изобарном нагріванні на 50 К?

задача 16394

Яку кількість тепла необхідно повідомити азоту при його ізобаричному нагріванні, щоб газ здійснив роботу А = 2,0 Дж?

задача 16395

Яку кількість теплоти треба передати азоту при ізобарному нагріванні, щоб газ виконав роботу А = 2 Дж?

задача 17186

Визначити, у скільки разів зміниться концентрація молекул газу, якщо ізобарично зменшити абсолютну температуру в а = 7 разів, а потім кількість газу зменшити в b = 14 разів при тому ж тиску.

задача 17465

При ізобарному розширенні одного моля водню і одного моля кисню їх температури збільшилися в однакове число раз. Яке співвідношення між змінами ентропії цих газів?

задача 17467

Газ, розширюючись, переходить з одного і того ж початкового стану з об'ємом V1 в кінцевий стан з об'ємом V2. а) ізотермічно; б) ізобарично. В якому процесі газ вчиняє максимальну роботу? Намалюйте графіки процесів в координатах P-V.

задача 17903

Яку кількість теплоти потрібно повідомити 1 моль кисню, щоб він вчинив роботу 10 Дж; а) при ізотермічному процесі; б) при ізобарному?

задача 17904

Яку кількість теплоти потрібно надати 2 моль повітря, щоб вони вчинили роботу в 1000 Дж: а) при ізотермічному процесі; б) при ізобаричному процесі.

задача 19265

Азот масою m = 30 г знаходиться при температурі T = 200 К. Яку кількість теплоти необхідно надати азоту, щоб підвищити його абсолютну температуру вдвічі при ізобарному нагріванні? Яку роботу при цьому зробить газ і як зміниться його внутрішня енергія?

задача 19730

Один моль кисню нагрівається ізобарично. Робота, здійснена при розширенні газу, A = 10R, де R - універсальна газова стала. На скільки градусів змінилася температура газу? Яку кількість тепла надано газу?

задача 20471

Одноатомного ідеальному газу в результаті изобаричного процесу підведено кількість теплоти Q. На роботу газу витрачається частина теплоти A/Q, що дорівнює ...

задача 20654

У циліндрі знаходиться водень. Циліндр закритий поршнем, на якому лежить вантаж масою 74 кг. Яку кількість теплоти треба підвести до газу, щоб вантаж піднявся на 0,6 м? Процес вважати ізобарним, теплоємністю судини і зовнішнім тиском знехтувати.

задача 20709

Робочою речовиною теплового двигуна є одноатомний ідеальний газ. Цикл двигуна складається з ізобаричного, адіабатного і ізотермічного процесів. При ізобаричному процесі температура газу збільшується в два рази. Початкова температура Т1 = 300 К. Побудуйте графік циклу в координатах Р-V. Визначте ККД теплового двигуна.

задача 23132

Кисень здійснює два послідовні процеси — ізотермічний та ізобарний. Два моля газу ізотермічно стискають від об'єму V1 = 5 л до V2 = 2 л, а в результаті ізобарного процесу газ нагрівається до температури T = 600 К та розширюється до V3 = 4 л. Побудуйте графіки процесів та визначте кількість теплоти, отриману газом.

задача 23974

Порцію гелію ізобарично розширили втричі. Як змінився коефіцієнт в'язкості?

задача 24034

Визначити кількість теплоти, повідомлену 100 г вуглекислого газу, якщо він був ізобарично нагрітий від 250 К до 350 К. Яку роботу при цьому може здійснити газ і як зміниться його внутрішня енергія?

задача 24371

Одноатомний газ, що під тиском 0,3 МПа, ізобарно розширюється від 2 до 7 дм3. Визначити роботу, здійснену газом, збільшення внутрішньої енергії та кількість підведеного тепла.

задача 50148

Газ ізобарно збільшився в об'ємі в три рази при тиску 3·105 Па. Визначити первинний об'єм газу, якщо на збільшення його об'єму потрібно було здійснити роботу 12,9 кДж.

задача 50149

Визначити початкову температуру 0,56 кг азота N2, якщо при ізобарному нагріванні до 370 К здійснена робота 16,62 кДж на збільшення його об'єму.

задача 50150

Один кілограм вуглекислого газу со2 ізобарно нагрітий від 268 до 400 К. Визначити роботу, здійснену газом при збільшенні його об'єму, та зміну внутрішньої енергії цього газу.

задача 50153

Визначити початкову і кінцеву температури ідеального газу, якщо при ізобарному охолодженні на 290 К його обсяг зменшився вдвічі. Накреслити графік ізопроцесу в координатних осях Т, V.

задача 50298

Азот масою m = 0,1 кг був ізобарно нагрітий від температури T1 = 200 К до температури Т2 = 400 К. Знайдіть зміну ΔS ентропії і роботу А, здійснену газом.

задача 50318

Газ, що займає об'єм V = 5 л, знаходиться під тиском Р = 2·103 Па і при температурі t = 17° С, був нагрітий ізобарично. Робота розширення газу А = 200 Дж. На скільки градусів нагрітий газ?

задача 50334

При ізобаричному нагріванні від температури t1 = 0 °C до температури t2 = 100 °C моль ідеального газу поглинає Q = 3,32 кДж тепла. Визначити значення γ = Cp/Cv.

задача 50380

Два моля кисню ізотермічно стиснули, а потім ізобарично розширили до початкового об'єму. Відомо, що P1 = 550 кПа, V1 = 9·10–3 м3, а середня квадратична швидкість руху молекул в кінцевому стані дорівнює 720 м / с. На скільки зміниться кінцева середня кінетична енергія його молекул щодо початкової. Подати графіки описаних процесів в координатах V-Т.

задача 50419

При ізобаричному стисненні азоту була здійснена робота, рівна 12 кДж. Визначити витрачену кількість теплоти й зміну внутрішньої енергії газу.

задача 50472

Газ, який займав об'єм 12 л, ізобарно охолодили на 45°, після чого його обсяг став 10 л. Яка початкова температура газу?

задача 50480

Визначити роботу изобарического розширення газу від V1 = 2 л до V2 = 6 л, якщо Р = 5 МПа.

задача 50483

Як змінюється температура і ентропія при изобарном стисненні газу? Чому дорівнює робота, здійснена газом, отримана їм кількість теплоти й зміна внутрішньої енергії?

Другие предметы