точка відстоїть відстань визначити швидкість двох друг знайти різницю

точка відстоїть відстань визначити швидкість двох друг знайти різницю


задача 10220

Електричне поле утворене нескінченно довгою зарядженою ниткою, лінійна щільність заряду якої τ = 20 пКл/м. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, віддалених від нитки на відстані r1 = 8 см і r2 = 12 см.

задача 10579

Визначити швидкість v поширення хвиль в пружньому середовищі, якщо різниця фаз Δφ коливань двох точок, віддалених один від одного на 10 см, дорівнює 60°. частота коливань σ = 25 Гц.

задача 10690

Електричне поле утворюється нескінченно довгою ниткою, зарядженою до лінійної щільності t = 10 пKл / м. Визначте різницю потенціалів U двох точок поля, віддалених від нитки на відстані r1 = 5 cм і r2 = 10 см.

задача 10691

Поле утворено нескінченною рівномірно зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду t = 10 нКл/м2. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, віддалених від площини на r1 = 5 см і r2 = 10 см.

задача 11496

Визначити швидкість поширення хвиль в пружному середовищі, якщо різниця фаз коливань двох точок, віддалених одна від одної на Δx = 15 см, дорівнює π/2. Частота коливань 25 Гц.

задача 12628

Знайти різницю фаз між двома точками звукової хвилі у повітрі, що відстоять одна від одної на відстані 30 см, якщо частота коливань 100 Гц, а температура повітря 0°С.

задача 13414

Поле утворено безконечною рівномірно зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду σ = 40 нКл/м2. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, віддалених від площини на r1 = 5 см и r2 = 20 см.

задача 15530

Знайти різницю фаз Δφ коливань двох точок, що лежать на промені і віддалених на відстані l = 2 м одна від одної, якщо довжина хвилі λ = 1 м.

задача 16338

По двох схрещених під прямим кутом і що майже торкаються один одного нескінченно довгих дротах течуть струми силою I1 = 100 А і I2 = 200 А. Визначити індукцію поля в точці А, віддаленій від проводів на d = 10 см. Розглянути всі можливі напрямки струмів (рис. 3.6).

задача 16668

Знайти силу взаємодії двох молекул води, віддалених один від одного на відстань l = 10 нм, якщо їх електричні моменти орієнтовані уздовж однієї і тієї ж прямої. Момент кожної молекули p = 0,62·10–29 Кл·м.

задача 16988

Визначити різницю фаз коливань джерела хвиль і точки середовища, яка відступає на 2 м від джерела. Частота коливанні 5 Гц, швидкість хвилі 40 м/с.

задача 16999

Визначте різницю фаз коливань джерела хвиль, що знаходиться в пружному середовищі, і точки цього середовища, яка відступає на 2 м від джерела. Частота коливань дорівнює 20 Гц, хвилі поширюються зі швидкістю 100 м/с.

задача 17000

Визначте різницю фаз коливань джерела хвиль, що знаходиться в пружному середовищі, і точки цього середовища, яка відступає на 2 м від джерела. Частота коливань дорівнює 500 Гц; хвилі поширюються зі швидкістю 400 м/с.

задача 17367

Поле утворено нескінченно довгою ниткою, зарядженою з лінійною щільністю τ = 20·10–9 Кл/м. Визначити різницю потенціалів в двох точках поля, віддалених від нитки на відстанях a = 8 см і b = 12 см.

задача 17397

Визначити провідність і питому теплову потужність струму в провіднику з концентрацією електронів n = 8·1028 м–3 і середньою дрейфовою швидкістю u = 2,8·10–2 см/с, якщо різниця потенціалів Δφ двох точок однорідного електричного поля в провіднику, віддалених на l = 2,2 мм одна від одної, склала 1,4·10–4 В.

задача 60322

Два однакових заряди, що знаходяться на маленьких кульках, віддалених один від одного на відстані 29 см, взаємодіють у вакуумі з силою 12 мН. Визначити величину зарядів в нКл.

задача 60355

Мається металева сфера, радіус якої R = 50,0 мм, а заряд q = 20,0 нКл. Визначити різницю потенціалів між точками, віддаленими від центру на відстанях r1 = 30,0 мм, r2 = 80,0 мм, і роботу, яку необхідно здійснити для переміщення електрона із внутрішньої точки в зовнішню.