максимальний дальність польоту висота підйому тіло кинуто кутом горизонту

максимальний дальність польоту висота підйому тіло кинуто кутом горизонту


задача 11874

Матеріальна точка масою m кинуто з поверхні Землі під кутом а = 60° до горизонту з початковою швидкістю v0 = 30 м/с. Визначити найбільшу висоту h підйому точки.

задача 12244

Найбільша висота підйому тіла, кинутого під кутом до горизонту зі швидкістю 20 м/с, становить 10 м. Під яким кутом воно кинуто?

задача 13022

З однієї точки одночасно кинуті два тіла з однаковою швидкістю під різними кутами до горизонту. Визначити відстань між тілами через 3 с після початку руху, якщо початкова швидкість дорівнює 47 м/с, а кути кидання рівні 32° і 73°.

задача 13105

Тіло кинуто під кутом a до горизонту з початковою швидкістю v0. Дальність польоту — хm, висота hm, час польоту — tm. (g = 10 м/с2)
hm, мxm, мv0, м/сαtm, с
???200,68

задача 13651

Тіло, кинуте під кутом α = 60° до горизонту (див. рис.), через час τ = 4 с після початку руху мало вертикальну складову швидкості vy = 10 м/с. Потрібно: 1) написати кінематичні рівняння руху тіла; 2) вивести рівняння траєкторії тіла; 3) визначити дальність L польоту тіла; 4) знайти максимальну висоту Нmax підйому. Тіло розглядати як матеріальну точку і прийняти g = 10 м/с2.

задача 13812

Камінь, кинутий під кутом 30° до горизонту, двічі був на одній і тій же висоті через 3 і 5 с після початку руху. Визначити початкову швидкість і висоту.

задача 14729

Яку початкову швидкість v0 мав снаряд, який вилетів з гармати під кутом α = 30° до горизонту, якщо він пролетів відстань L = 17300 м? Відомо, що опір повітря зменшив дальність польоту у чотири рази.

задача 14730

Яку початкову швидкість v0 мав снаряд, який вилетів з гармати під кутом α = 15° до горизонту, якщо він пролетів відстань 2 км? Відомо, що опір повітря зменшив дальність польоту у чотири рази.

задача 14980

Камінь кидають з висоти h = 3,1 м зі швидкістю u0 = 6,6 м/с. Під яким кутом αm (град) до горизонту слід його кинути, щоб він полетів якнайдалі? Чому дорівнює ця відстань?

задача 15292

Зі столу висотою 1,25 м злітає кулька зі швидкістю 2 м/с, спрямованою горизонтально (прискорення вільного падіння 10 м/с2). Чому дорівнює дальність польоту в горизонтальному напрямку.

задача 15313

Тіло кинуто під кутом 30° до горизонту. З якою швидкістю було кинуто тіло і яка горизонтальна дальність його польоту, якщо воно перебувало в польоті 2 с? Яка максимальна висота підйому тіла? Опором повітря знехтувати.

задача 16056

Камінь кинули під кутом 30° до горизонту зі швидкістю 20 м/с. Знайти максимальну висоту підйому і дальність польоту каменя по горизонталі.

задача 16073

Тіло кинуто під кутом α до горизонту. Знайти величину цього кута, якщо дальність польоту тіла в чотири рази більше максимальної висоти траєкторії.

задача 17527

У скільки разів потрібно змінити швидкість тіла, кинутого горизонтально з висоти h, щоб при киданні його з висоти h/2 отримати колишню дальність польоту?

задача 17880

Камінь кинули з початку координат із швидкістю v0 = 14 м/с. Під яким кутом до горизонту потрібно його кинути, щоб він потрапив в точку з координатами х = 10 м, у = 7,5 м?

задача 19341

Висота радіомаяка над рівнем моря H = 150 м, висота щогли удаляющегося корабля h = 12,5 м, довжина хвилі випромінювання 1,1 м. Визначити, на якій дальності d буде зареєстрований перший максимум сигналу.

задача 19915

Тіло кинуто під кутом 45 ° до горизонту. Визначити найбільшу висоту підйому і дальність польоту, якщо початкова швидкість тіла v0 = 20 м/с.

Задача 26562

Тіло маси m кинули під кутом α до горизонту з початковою швидкістю v. Знайти потужність сили тяжіння як функцію часу. Знайти роботу сили тяжіння за першу і другу половини шляху, а також повну роботу сили тяжіння за час польоту.

задача 20066

Під яким кутом до горизонту треба кинути тіло зі швидкістю 20 м/с, щоб дальність польоту була в 4 рази більше найбільшої висоти підйому? Визначити рівняння траєкторії і радіус кривизни у верхній її точці.

задача 20124

Під яким кутом до горизонту треба кинути тіло, щоб дальність польоту дорівнювала висоті підйому над землею? Визначити тангенціальне і нормальне прискорення тіла в початковий момент часу і в верхній точці траєкторії.

задача 20181

Тіло кинуто під кутом α = 60° до горизонту з початковою швидкістю v0 = 30 м/с. Знайти дальність s і час польоту tп, а також максимальну висоту підйому тіла h. Знайти нормальне аn, тангенціальне ατ і повне а прискорення, а також радіус кривизни траєкторії ρ в момент часу t = tп/3.

задача 20877

Дальність польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту, дорівнює 10 м, час польоту 5 с. Визначити: 1) висоту підйому; 2) радіус кривизни траєкторії в точці кидання і в верхній точці траєкторії.

задача 20962

Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло, щоб дальність його польоту була найбільшою (при заданому значенні початкової швидкості)?

задача 21276

З точки, розташованої на висоті 30 м над землею, кидають камінь зі швидкістю 20 м/с під кутом 45° до горизонту. На якій відстані (по горизонталі) від точки кидка впаде камінь?

задача 21386

Тіло кинуто зі швидкістю v0 під кутом α до горизонту. Знайти швидкість v0 і кут α, якщо відомо, що висота підйому тіла h = 100 м і радіус кривизни траєкторії руху тіла у верхній точці траєкторії R = 500 м.

задача 21395

Тіло кинуто під кутом α = 45° до горизонту з початковою швидкістю v0 = 20 м/с. Знайти дальність s і час польоту tn, а також максимальну висоту підйому тіла h. Знайти нормальне аn, тангенціальне ατ і повне a прискорення, а також радіус кривизни траєкторії ρ в момент часу t = tп/4.

задача 21811

Тіло кинуто під кутом α = 45° до горизонту з початковою швидкістю v0 = 50 м/с. Знайти дальність s і час польоту tn, а також максимальну висоту підйому тіла h. Знайти нормальне аn, тангенціальне ατ і повне a прискорення, а також радіус кривизни траєкторії ρ в момент часу t = 2tп/3.

задача 23253

Скільки разів потрібно змінити швидкість тіла, кинутого горизонтально з висоти h, щоб при киданні його з висоти h/2 отримати колишню дальність польоту?

задача 23258

З трьох труб, розташованих на землі, з однаковою швидкістю б'ють струмені води: під кутом 60°, 45°, 30°. Знайти співвідношення найбільших висот h (h1 : h2 : h3) підйому струменя води, що випливають з кожної труби, і співвідношення дальностей S падіння води на землю.

задача 40318

Під яким кутом до горизонту слід кинути тіло, щоб максимальна висота його підйому дорівнювала дальності кидання?

задача 40615

М'яч, кинутий горизонтально, впав на землю через 3 с на відстані 6 м по горизонталі від місця кидання. Чому дорівнює швидкість, з якою м'яч упав на землю?

задача 40619

Під яким кутом до горизонту кинута куля, якщо відомо, що максимальна висота підйому кулі в 7 разів більше дальності її польоту? Опір повітря не враховувати. Відповідь дати в одиницях СІ.

Другие предметы