адіабатичний обсяг тиск температура робота газу

адіабатичний обсяг тиск температура робота газу


задача 10153

При адіабатному стисненні тиск повітря було збільшено від р1 = 50 кПа до р2 = 0,5 МПа. Потім при незмінному обсязі температура повітря була знижена до початкової. Визначити тиск р3 газу в кінці процесу.

задача 10637

У циліндрі під поршнем знаходиться водень масою m = 0,02 кг при температурі T = 300 К. Водень спочатку розширився адіабатично, збільшивши свій об'єм в 5 разів, а потім був стиснутий ізотермічно, причому об'єм газу зменшився в 5 разів. Знайти температуру Т2 в кінці адіабатичного розширення і повну роботу A, здійснену газом. Зобразити процес графічно.

задача 10639

При адіабатичному стисненні кисню масою m = 1 кг здійснена робота A = 100 кДж. Яка кінцева температура Т2 газу, якщо до стиснення кисень перебував при температурі Т1 = 300 К?

задача 10640

З балона, що містить водень під тиском p1 = 1 МПа при температурі T1 = 290 К, випустили половину газу, що знаходився в ньому. Вважаючи процес адіабатичним, визначити кінцеві температуру Т2 і тиск р2.

задача 10641

Повітря, що знаходилося під тиском p1 = 0,1 МПа, було адіабатично стиснуте до тиску p2 = 1 МПа. Яким буде тиск p3, коли стиснене повітря, зберігаючи обсяг незмінним, охолоне до первинної температури?

задача 11613

Автошина накачана до тиску p1 = 220 кПа при температурі T1 = 290 К. Під час руху вона нагрілася до температури T2 = 330 К і лопнула. Вважаючи процес, що відбувається після пошкодження шини, адіабатних, визначити зміну температури ΔT вийшов з неї повітря. Зовнішній тиск р0 повітря дорівнює 100 кПа.

задача 11614

При адіабатному стисненні кисню масою m = 1 кг здійснена робота А = 100 кДж. Визначити кінцеву температуру T2 газу, якщо до стиснення кисень знаходиться при температурі T1 = 300 К.

задача 11615

При адіабатному розширенні кисню з початковою температурою T1 = 320 К внутрішня енергія зменшилася на ΔU = 8,4 кДж, а його об'єм збільшився в n = 10 разів. Визначити масу m кисню.

задача 11617

Повітря, що займало об'єм V1 = 10 л при тиску p1 = 100 кПа, було адіабатно стиснуте до обсягу V2 = 1 л. Під яким тиском p2 знаходиться повітря після стиснення?

задача 11620

При адіабатному стисненні газу його обсяг зменшився в n = 10 разів, а тиск збільшився в k = 21,4 рази. Визначити відношення Cp/Cv теплоємностей газів.

задача 11621

З балона, що містить водень під тиском р1 = 1 МПа при температурі Т1 = 300 К, випустили половину газу, що знаходиться в ньому. Визначити кінцеву температуру Т2 і тиск р2, вважаючи процес адіабатичним.

задача 11622

Кисень, який займав об'єм V1 = 1 л під тиском р1 = 1,2 МПа, адіабатично розширився до об'єму V2 = 10 л. Визначити роботу А розширення газу.

задача 11625

Одноатомний газ, що містить кількість речовини ν = 0,1 моль, під тиском p1 = 100 кПа займав об'єм V1 = 5 м3. Газ стискувався ізобарно до об'єму V2 = 1 м3, потім стискувався адіабатно і розширювався при постійній температурі до початкових обсягу і тиску. Побудувати графік процесу. Знайти: 1) температури T1, T2, обсяги V1, V2 і тиск p3, відповідне характерних точках циклу; 2) кількість теплоти Q1, отримане газом від нагрівача; 3) кількість теплоти Q2, передане газом охолоджувача; 4) роботу А, досконалу газом за весь цикл; 5) термічний ККД η циклу.

задача 11626

Азот масою m = 2 г, що мав температуру Т1 = 300 К, був адіабатично стиснутий так, що його об'єм зменшився в n = 10 разів. Визначити кінцеву температуру Т2 газу і роботу А стиснення.

задача 12520

Гелій, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 0,25 МПа, температурі T1 = 550 К і займає об'єм V1 = 2,5 л, ізохорно перевели в стан 2 з температурою Т2 = 650 К. Потім адіабатно об'єм газу було збільшено на 3 л. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 12521

Азот, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 220 кПа, температурі T1 = 430 К і займає об'єм V1 = 25 л, ізобарно перевели в стан 2, зменшивши об'єм на сім літрів. Потім адіабатно тиск газу було зменшено на 30%. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 12632

Водень у об'ємі V1 = 5 л, який перебував під тиском Р = 1 атм, адіабатично стиснутий до об'єму V2 = 1 л. Знайти роботу стиснення.

задача 12690

Деяка кількість гелію спочатку адіабатично стиснули. Потім ізобарично розширили до початкового об'єму. У скільки разів змінилася середня швидкість руху молекул гелію при розширенні, якщо відомо, що при стисненні тиск збільшився в 3 рази?

задача 13121

Один моль ідеального одноатомного газу стискається спочатку адіабатно, а потім ізобарно (див. рис.). Кінцева температура дорівнює початковій. Зовнішні сили за весь процес 1-2-3 зробили роботу, рівну 5 кДж. Визначте, чому дорівнює різниця максимальної і мінімальної температур газу ΔT у циклі?

задача 13263

Стиснутий азот, який мав напочатку температуру 400 К, спершу дуже швидко (адіабатично) розширили до об'єму 7 л, а потім дуже повільно (ізотермічно), стиснули. В обох процесах тиск змінювався в 4 рази. Знайти: 1) об'єми газу в початковому і кінцевому станах; 2) зміну середньої арифметичної швидкості молекул азоту в адіабатичному процесі.

задача 13288

У газі відбуваються процеси: а) ізохорне нагрівання; б) адіабатне стиснення. Початкові температури рівні. Кількість теплоти, що поглинається у випадку а) дорівнює роботі над газом у випадку б). Порівняти кінцеві температури газу.

задача 13343

При адіабатному розширенні кисню (ν = 2 моль), знаходиться при нормальних умовах, його обсяг збільшився в n = 3 рази. Визначте: 1) зміну внутрішньої енергії газу; 2) роботу розширення газу.

задача 13344

Азот масою m = 1 кг займає при температурі Т1 = 300 К об'єм V1 = 0,5 м3. В результаті адиабатного стиснення тиск газу збільшилася в 3 рази. Визначте: 1) кінцевий об'єм газу; 2) його кінцеву температуру; 3) зміну внутрішньої енергії газу.

задача 13345

Азот, що знаходився при температурі 400 К, піддали адіабатному розширенню, в результаті якого його об'єм збільшився в n = 5 разів, а внутрішня енергія зменшилася на 4 кДж. Визначте масу азоту.

задача 13351

Робоче тіло - ідеальний газ - теплового двигуна здійснює цикл, що складається з послідовних процесів ізобарного адиабатного і ізотермічного. В результаті ізобарного процесу газ нагрівається від Т1 = 300 К до Т2 = 600 К. Визначте термічний ККД теплового двигуна.

задача 13371

Кисень (ν = 2 моль) займає об'єм V1 = 1 л. Визначте зміну температури кисню, якщо він адіабатно розширюється в вакуум до обсягу V2 = 10 л. Поправку а прийміть рівною 0,136 Η·м4/моль².

задача 13372

Азот (ν = 2 моль) адіабатно розширюється в вакуум. Температура газу при цьому зменшується на 1 К. Визначте роботу, що здійснюється газом проти міжмолекулярних сил тяжіння.

задача 13492

Кисень, який перебував при температурі 370 К, піддали адіабатичному розширенню, в результаті якого тиск зменшився в 4 рази. При подальшому ізотермічному стисненні встановився початковий тиск. Знайти середню квадратичну швидкість руху молекул кисню в ізотермічному процесі. У скільки разів змінився об'єм газу при переході з початкового стану в кінцевий стан.

задача 13864

Початковий об'єм вуглекислого газу 10 л, кінцевий — 20 л. Як доцільніше здійснювати розширення: адіабатично чи ізотермічно?

задача 14042

Кисень, який займав об'єм V = 3 л, адіабатично розширюється, причому тиск падає від P1 = 2·105 Па до P2 = 1·105 Па. Визначте приріст внутрішньої енергії ΔU1-2 і роботу, здійснену газом.

задача 14073

1) Що таке адіабатичний процес? Визначте коефіцієнт Пуасона? 2) Який з перелічених газів при кімнатній температурі має коефіцієнт Пуасона рівний γ = 4/3? 1) гелій 2) водень 3) азот 4) водяна пара.

задача 14229

Азот з масою 1 кг, що знаходиться при температурі 300 К, стискають а) ізотермічно; б) адіабатно, збільшуючи тиск в десять разів. Визначити роботу, витрачену на стиснення газу в обох випадках.

задача 14234

Об'єм кисню, маса якого 10 г, збільшився в чотири рази: а) ізотермічно; б) адіабатно. Яка зміна ентропії в цих випадках?

задача 14235

Об'єм гелію, маса якого 2 кг, збільшився в 5 разів: а) ізотермічно; б) адіабатно. Яка зміна ентропії в цих випадках?

задача 14236

Об'єм гелію, маса якого 1 кг, збільшився в чотири рази: а) ізотермічно; б) адіабатно. Яка зміна ентропії в цих випадках?

задача 14598

14 г азоту адіабатично розширюється, причому тиск падає від Р1 = 2·105 Па до Р2 = 1·105 Па. Потім газ нагрівається при постійному об'ємі до первісної температури Т1 = 420 К. Побудуйте графік процесу в координатах Р – V. Визначте приріст внутрішньої енергії ΔU1-2-3 і роботу газу А1-2-3 за весь процес.

задача 14697

Знайти роботу і зміну внутрішньої енергії при адіабатичному розширенні 28 г азоту, якщо його об'єм збільшився в два рази. Початкова температура азоту 27 °С.

задача 15085

Азот масою m = 35 г, який мав температуру Т = 295 К, адіабатично розширився, збільшившись в об'ємі в 3,5 рази. Потім при ізотермічному стисканні об'єм газу зменшився в 2 рази. Визначте повну роботу газу і його кінцеву температуру.

задача 15135

З балона, що містить водень під тиском 1 МПа при температурі 180 °С, випустили половину кількості газу, що перебувала в ньому. Визначити кінцеву температуру і тиск, вважаючи процес адіабатичним.

задача 16002

При адіабатичному процесі газ здійснив роботу 100 Дж. На скільки змінилася внутрішня енергія газу? В який бік змінилася температура газу?

задача 16003

При адіабатні процесі температура 50 г водню газу змінилася від 300 до 400 К. Знайти зміну внутрішньої енергії і ентропії газу.

задача 16091

В результаті адіабатичного розширення двох молей деякого газу його об'єм збільшився в два рази. Робота зовнішніх сил щодо розширення газу А = 3 кДж. Розрахувати коефіцієнти дифузії і теплопровідності в початковому стані, якщо Т1 = 300 К, Р1 = 0,4 МПа.

задача 16167

Для деякого газу при тиску Р1 = 0,4 МПа і температурі

задача 16211

Газ, розширюючись, переходить з одного і того ж початкового стану з об'ємом V1 в кінцевий стан з об'ємом V2: а) адіабатично; б) ізобарично. В якому процесі газ отримує найбільшу кількість тепла, а в якому здійснює найбільшу роботу? Намалюйте графіки процесів в координатах P-V. Відповідь обґрунтуйте.

задача 16478

До якої температури t2 охолоне повітря, що знаходиться при t1 = 0° С, якщо він розширюється адіабатично від об'єму V1 до V2 = 3V1?

задача 17269

При адіабатичному стисненні аргону масою m = 1 кг здійснена робота А = 105 Дж. Яка буде кінцева температура Т2 газу, якщо до стиснення аргон перебував при температурі t = 27 °С?

задача 17288

При стисненні об'єм горючої суміші газів в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння зменшується в n = 8,5 раз. До стиснення тиск суміші газів р1 = 120 кПа, температура t1 = 150°С. Молекули газу багатоатомні, процес стиснення вважати адіабатичним. Визначити тиск р2 і температуру t2 газу після стиснення. Коливальні ступені свободи не враховувати.

задача 17458

Газ, розширюючись, переходить з одного і того ж початкового стану з об'ємом V1 у кінцевий стан з об'ємом V2: а) ізотермічно: б) адіабатично. В якому процесі газ отримує найменшу кількість теплоти і здійснює найбільшу роботу? Побудуйте графік процесів у координатах P-V.

задача 17463

Газ, розширюючись, переходить з одного і того ж початкового стану з об'ємом V1 у кінцевий стан з об'ємом V2. а) ізобарично; б) адіабатично. Побудуйте графіки цих процесів у координатах P-V. В якому процесі зміна ентропії мінімальна, а чинена робота максимальна?

задача 17484

Робота зовнішніх сил при адіабатичному розширенні двох молей деякого газу А = 3 кДж. У скільки разів збільшиться об'єм газу, якщо в початковому стані Т1 = 300 К, коефіцієнт дифузії D1 = 1,5·10–5 м2/с, коефіцієнт теплопровідності λ1 = 50·10–3 Вт/(м·К)?

задача 17834

Одна і та ж маса двухатомного ідеального газу стискається один раз ізотермічно, а другий раз адіабатно. Початкові параметри газу в обох випадках однакові. Знайти відношення роботи стиснення при адіабатному процесі до роботи при ізотермічному процесі, якщо в обох процесах об'єм зменшився в три рази.

задача 19535

Один кілограм повітря при температурі 293 К і тиску 105 Па стискається, причому виходить остаточний тиск 106 Па. Визначити роботу, яка проводиться при стисненні повітря, якщо: а) стиснення йде при постійній температурі, б) стиснення відбувається адіабатно. Побудувати малюнок.

задача 20672

Один моль одноатомного ідеального газу, що знаходиться при тиску Р1 = 1,0·104 Па, адіабатично розширюється зі стану 1 в стан 2, здійснюючи роботу А = 10 кДж. При цьому його температура знизилася в 2 рази. Знайти об'єми V1 і V2 початкового і кінцевого стану, відповідно.

задача 20677

10 г азоту, що знаходиться при нормальних умовах, адіабатно стискаються до 1 л. Знайти температуру і тиск кисню після адиабатного стиснення.

задача 20678

Кисень, який займає об'єм V1 = 5 л при тиску p1 = 1 МПа, розширили в 3 рази. Визначити усталений тиск і роботу, здійснену газом, якщо процес протікав адіабатно.

задача 20706

Один кілограм повітря, що знаходиться при тиску Р = 106 Па і температурі Т = 500 К, ізотермічно розширюється так, що тиск зменшується в чотири рази. Після цього газ адіабатично стискається до початкового тиску, а потім ізобарічно повертається в первісний стан. Намалювати графік процесу в координатах Р-V. Визначте роботу, здійснену газом за цикл.

задача 20712

Двоатомний газ в кількості ν = 102 моль займає об'єм V1 = 0,5 л, при тиску Р1 = 50 кПа. Газ стискається адіабатично до деякого об'єму V2 и тиску Р2. Потім він охолоджується при постійному об'ємі до первісної температури, причому його тиск стає рівним Р3 = 100 кПа. Побудуйте графік цього процесу в координатах Р-V, попередньо обчисливши параметри другого стану Р2, V2 (в кінці адіабатичного стиснення) і параметр V3 кінцевого стану. Обчисліть роботу, зроблену газом за весь процес.

задача 20793

Азот масою 500 г, що знаходиться під тиском р1 = 1 МПа при температурі t1 = 127 °С, піддали ізотермічному розширенню, в результаті якого тиск газу зменшився в n = 3 рази. Після цього газ піддали адиабатному стиску до початкового тиску, а потім він був ізобарно стиснутий до початкового об'єму. Побудуйте графік циклу і визначте роботу, здійснену газом за цикл.

задача 20883

1 кг кисню стискається адіабатично, внаслідок чого температура газу зростає від 20°С до 500°С. Визначити: а) роботу стискання; б) зміну внутрішньої енергії газу; в) у скільки разів зміниться об'єм газу?

задача 21439

Один моль двоатомних газу, що знаходиться при температурі 400 К, розширюється спочатку ізотермічно від об'єму V1 до V2 = 2V1, а потім адіабатно до об'єму V3 = 3V1. Визначити: 1) роботу А1-2 і А2-3, здійснену газом на ділянках 1-2 і 2-3, 2) кінцеву температуру Т3, 3) зміною ΔU1-3 внутрішньої енергії газу на ділянці 1-3.

задача 21440

Один моль одноатомного газу, що знаходиться при температурі Τ1 = 300 К стискається спочатку ізотермічно, так, що тиск зростає від p1 до р2 = 2p1, а потім адіабатно до тиску р3 = 4p1. Визначити: 1) роботу А1-2 і А2-3 на ділянках 1-2 і 2-3, 2) кінцеву температуру Т3, 3) зміна ΔU1-3 внутрішньої енергії на ділянці 1-3.

задача 21566

Знайти роботу і зміну внутрішньої енергії при адіабатному розширенні повітря, якщо його об'єм збільшився в 10 разів. Початкова температура 15°С, маса m = 0,28 кг.

задача 21922

Коефіцієнт дифузії деякого газу при Т1 = 300 К становить величину D1 = 1,5·10–5 м2/с, а коефіцієнт теплопровідності λ = 50·10–3 Вт/мК. В результаті адіабатичного розширення об'єм двох молей газу збільшився в два рази. Визначити роботу зовнішніх сил щодо розширення газу.

задача 22038

У циліндрі при Т = 293 К знаходиться повітря масою m = 2 кг під тиском р = 0,98 МПа. Визначити роботу повітря при його адіабатному розширенні, якщо зміна температури склала ΔT = 100 К? Молярна маса повітря μ = 0,029 кг/моль.

задача 22185

З балона, що містить водень під тиском 106 Па і при температурі 18 °С, випустили половину що знаходиться в ньому газу. Вважаючи процес адіабатних, визначити кінцеву температуру і тиск газу в балоні.

задача 22194

У циліндрі під поршнем знаходиться водень масою 20 г при температурі 300 К. Водень спочатку розширився адіабатично, збільшивши свій об'єм в п'ять разів, а потім був стиснутий ізотермічно, причому об'єм газу зменшився в п'ять разів. Зобразити процес графічно на діаграмі "тиск – температура". Знайти температуру в кінці адіабатичного розширення і повну роботу, вчинену газом.

задача 22363

Азот, який перебував в стані 1 з параметрами p1 = 0,2 МПа, T1 = 450 К, V1 = 2 л, ізотермічно перевели в стан 2 з об'ємом V2 = 6 л. Потім адіабатно об'єм газу було збільшено до V3 = 9 л. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22364

Кисень, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 250 кПа, температурі T1 = 550 К і займає об'єм V1 = 12 л, ізотермічно перевели в стан 2 з об'ємом V2 = 6 л. Потім адіабатно об'єм газу був зменшений на два літри. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22365

Гелій, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 150 кПа, температурі T1 = 500 К і займає об'єм V1 = 12,5 л, ізотермічно перевели в стан 2 з об'ємом 6,5 літра. Потім адіабатно температура газу була зменшена на 100 К. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22366

Кисень, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 0,25 МПа, температурі T1 = 550 К і займає об'єм V1 = 2,5л, ізохорно перевели в стан 2 з температурою Т2 = 650 К. Потім адіабатно тиск газу було зменшено в 2 рази. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22367

Водень, що знаходиться в стані 1 при тиску p1 = 0,25 МПа, температурі T1 = 550 К і займає об'єм V1 = 2,5 л, ізохорно перевели в стан 2 з тиском р2 = 0,5 МПа. Потім адіабатно об'єм газу було збільшено в 1,5 рази. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22368

Водень, що знаходиться в стані 1 (p1 = 0,1 МПа, T1 = 300 К, V1 = 1 л), перевели в стан 2, адіабатно зменшивши тиск на 20%. Потім ізобарно об'єм газу було збільшено до V3 = 2 л. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22369

Гелій, що знаходиться в стані 1 (p1 = 310 кПа, T1 = 400 К, V1 = 10л), перевели в стан 2, адіабатно збільшивши тиск в два рази. Потім ізотермічно об'єм газу було збільшено на 6 літрів. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22370

Кисень, що знаходиться в стані 1 (p1 = 230 кПа, T1 = 450 К, V1 = 20л), перевели в стан 2, адіабатно зменшивши об'єм в три рази. Потім ізохорно температура газу була збільшена на 100 К. Визначити термодинамічні параметри кожного з станів. Для кожного з описаних процесів знайти: 1) роботу, здійснену газом; 2) зміну його внутрішньої енергії; 3) кількість підведеної до газу теплоти.

задача 22897

На діаграмі (Р,V) зображено цикл Карно для ідеального газу. Для величини роботи адіабатичного розширення газу А2-3 та адіабатичного стиску А4-1 справедливе співвідношення 1) А2-3>|A4-1|; 2) A2-3 = |A4-1|; 3) A2-3<|A4-1|; 4) роботи неможливо порівняти.

задача 26331

У циліндрі під поршнем знаходиться кисень масою 0,016 кг при температурі Т1 = 300 К. Газ спочатку розширюється адіабатично, збільшивши свій об'єм в 5 разів, а потім був стиснутий ізотермічно, причому його об'єм зменшився в 5 разів. Знайти температуру в кінці адіабатичного розширення і повну роботу, досконалу газом. Зобразити процес графічно.

задача 50088

Визначити швидкість вильоту поршня масою 4 кг з циліндра при адіабатному розширенні кисню в 40 разів, якщо початковий тиск повітря 107 Па, а об'єм 0,3 л.

задача 50090

Водень масою 40 г і температурою Т = 300 К, адіабатично розширився, збільшивши об'єм в n1 = 3 рази. Потім при ізотермічному стисненні об'єм газу зменшився в n2 = 2 рази. Визначити повну роботу А, здійснену газом, і кінцеву температуру газу.

задача 50093

При адіабатичному стисканні тиск повітря було збільшено від Р1 = 100 кПа до Р2 = 1 МПа. Потім при незмінному обсязі температура повітря була знижена до початкової. Визначити тиск Р3 газу в кінці процесу.

задача 50097

Кисень масою 1 кг здійснює цикл Карно. При ізотермічному розширенні газу його об'єм збільшується в 2 рази, а при подальшому адіабатичному розширенні відбувається робота 3000 Дж. Визначити роботу, здійснену за цикл.

задача 50142

При адіабатному процесі над газом здійснена робота ΔА = –3·109 Дж. Як змінилася при цьому внутрішня енергія газу? Що станеться з газом — охолодження або нагрівання?

задача 50267

При адіабатичному розширенні азот масою 10 г здійснює роботу, рівну 321 Дж. На скільки зменшилася внутрішня енергія і знизилася температура азоту, якщо його питома теплоємність при постійному обсязі 742 Дж/(кг·К).

задача 50281

Проводиться стиснення деякої маси двоатомного газу один раз ізотермічно, другий раз адіабатно. Початкові температура і тиск стискання газу обидва рази однакові. Кінцевий тиск в 2 рази більше початкового. Знайти відношення робіт стиснення при адіабатному і ізотермічному процесах.

задача 50289

Процес розширення кисню масою 2 кг протікає в два етапи, на кожному з яких обсяг газу подвоюється. Перший етап — ізотермічний, другий — адіабатичний. Знайти зміну ентропії кисню в цьому процесі.

задача 50294

Кисень масою m = 250 г, що мав температуру T1 = 200 К, був адіабатно стиснутий. При цьому була здійснена робота A = 25 кДж. Визначити кінцеву температуру Т газу.

задача 50306

У циліндрі під поршнем знаходиться водень масою 51 г при температурі Т1 = 368 К. Газ спочатку розширився адіабатично, збільшивши об'єм в n раз (n = 3), а потім був стиснутий ізотермічно зі зменшенням обсягу в п'ять разів. Знайти роботу, здійснену газом.

задача 50378

Повітря масою М = 3,5 кг при початковій температурі t1 = 40 °С і тиску P1 = 1,4 МПа стискається адіабатно до кінцевого тиску Р2 = 2,4 МПа. Визначити кінцевий об'єм, кінцеву температуру і роботу, що витрачається.

задача 50387

При адіабатичному стисканні тиск кисню було збільшено від р1 = 50 кПа до р2 = 0,5 МПа. Потім при незмінному обсязі температура кисню була знижена до вихідної. Визначити тиск р3 газу в кінці процесу.

задача 50393

У чотиритактному двигуні Дизеля засмоктане атмосферне повітря в об'ємі 10л піддається 12-кратному стисненню. Вважаючи процес стиснення адіабатним, визначити кінцевий тиск, кінцеву температуру і роботу стиснення, якщо початковий тиск і температура дорівнюють 100 кПа і 283 К.

задача 50407

Азот масою 2г, що мав температуру 300 К, був адіабатично стиснутий так, що його об'єм зменшився в 10 разів. Визначити кінцеву температуру газу і роботу стиснення.

задача 50429

Азот (N2), адиабатически розширюючись, здійснює роботу, рівну 480 кДж. Визначити кінцеву температуру газу, якщо до розширення він мав температуру T1 = 362 К. Маса азоту m = 12 кг.

задача 50441

З балона, що містить кисень (О2) під тиском p = 106 Па при температурі t = 18°С, випустили половину газу, що знаходився в ньому. Вважаючи, що процес адіабатичний, визначити кінцеву температуру і тиск кисню.

задача 50479

Чому дорівнюють робота 1 моля азоту, зміна його внутрішньої енергії, отримана кількість теплоти і зміна ентропії, якщо процес адіабатний, а температура зменшилася з 600 до 300 К.

задача 50481

Як змінюється температура, внутрішня енергія і ентропія при адіабатному стисненні газу? Чому дорівнює кількість теплоти? Запишіть формулу для розрахунку роботи, виконаної в цьому процесі.

Другие предметы