напруженість електростатичного поля заряджений потенціал щільність заряду визначити відстань

напруженість електростатичного поля заряджений потенціал щільність заряду визначити відстань


задача 11575

Під дією сил електростатичного поля рівномірно зарядженої нескінченної площини точковий заряд 1 нКл перемістився уздовж силової лінії на відстань 1 см. При цьому здійснена робота 5 мкДж. Визначити поверхневу щільність заряду на площині.

задача 11575

Під дією сил електростатичного поля рівномірно зарядженої нескінченної площини точковий заряд 1 нКл перемістився уздовж силової лінії на відстань 1 см. При цьому здійснена робота 5 мкДж. Визначити поверхневу щільність заряду на площині.

задача 11730

Обчислити енергію W електростатичного поля металевої кулі, якій надано заряд Q = 100 нКл, якщо діаметр d кулі дорівнює 20 см.

задача 12280

Куля радіусом R = 0,1 м заряджена з об'ємною густиною заряду ρ = –kr2, де відстань від центру кулі, а k = 2 нКл/м5. Знайти напруженість електростатичного поля і потенціал на відстані r1 = 0,05 м і r2 = 0,5 м.

задача 12282

Куля радіусом R = 0,1 м заряджена з об'ємною густиною заряду ρ = kr2, де відстань від центру кулі, а k = 2 нКл/м5. Знайти напруженість електростатичного поля і потенціал на відстані r1 = 0,05 м і r2 = 0,5 м.

задача 12365

Металева куля радіусом 5 см несе заряд Q = 10 нКл. Визначте потенціал φ електростатичного поля: 1) на поверхні кулі; 2) на відстані а = 2 см від його поверхні. Побудуйте графік залежності φ(r).

задача 12382

Відстань між пластинами зарядженого відключеного від джерела напруги плоского повітряного конденсатора збільшується в 2 рази. У скільки разів зростає при цьому енергія електростатичного поля в конденсаторі?

задача 12393

Куля радіусом R = 0,1 м заряджена з об'ємною густиною заряду ρ = c(R–r), де r — відстань від центру кулі. Знайти постійну с, якщо напруженість електростатичного поля на відстані r = 0,09 м дорівнює 10 кВ/м. Чому буде дорівнювати потенціал на цій відстані.

задача 12396

Нескінченний циліндр радіусом R = 0,05 м, заряджений зі щільністю заряду ρ = cr, де с = 10 нКл/м4, r — відстань до осі циліндра. Знайти напруженість електростатичного поля на відстані L = 0,1 м від осі циліндра. Чому буде дорівнювати потенціал на відстані L1 = 1 м, якщо на відстані L він дорівнює 1 кВ.

задача 12464

Нитка довжиною l = 10 м заряджена з лінійною густиною заряду τ = τ0х, де х — відстань від початку нитки, τ0 = –10 Кл/м. Знайти напруженість і потенціал електростатичного поля на відстані L = 0,1 м від початку нитки уздовж її осі.

задача 12635

Використовуючи дані і результати розрахунків попереднього завдання, знайти потенціал електростатичного поля у точці, віддаленій від зарядів q1 і q2 на відстань 20 см.
Дані з попередньої задачі: q1 = 6,67·10–8 Кл; q2 = 5·10–9 Кл; r = 10 см.
Попередня задача: Знайти напруженість поля у точці, у якій на заряд 5·10–9 Кл діє сила 3·10–4 Н. Знайти заряд, який створює поле, якщо розглянута точка віддалена від нього на 10 см.

задача 13214

Визначити напруженість електростатичного поля і потенціал зарядженої сфери радіуса R. Заряд Q рівномірно нанесений на поверхню сфери. Намалювати графіки E(r) і φ(r).

задача 13397

Свинцева кулька (ρ = 11,3 г/см³) діаметром 0,5 см поміщена в гліцерин (ρ = 1,26 г/см³). Визначте заряд кульки, якщо в однорідному електростатичному полі кулька виявилася зваженою у гліцерині. Електростатичне поле спрямоване вертикально вгору, і його напруженість Е = 4 кВ/см.

задача 13400

Визначте напруженість електростатичного поля в точці А, розташованої уздовж прямої, що з'єднує заряди Q1 = 10 нКл і Q = -8 нКл і знаходиться на відстані r = 8 см від негативного заряду. Відстань між зарядами l = 20 см.

задача 13404

У вершинах квадрата зі стороною 5 см знаходяться однакові позитивні заряди Q = 2 нКл. Визначте напруженість електростатичного поля: 1) в центрі квадрата, 2) в середині однієї з сторін квадрата.

задача 13408

Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими рівномірно однойменними зарядами з поверхневою щільністю відповідно σ1 = 2 нКл/м² і σ2 = 4 нКл/м². Визначте напруженість електростатичного поля: 1) між площинами; 2) за межами площин. Побудуйте графік зміни напруженості уздовж лінії, перпендикулярній площинам.

задача 13410

На металевій сфері радіусом 15 см знаходиться заряд Q = 2 нКл. Визначте напруженість E електростатичного поля: 1) на відстані r1 = 10 см від центру сфери, 2) на поверхні сфери; 3) на відстані r2 = 20 см від центру сфери. Побудуйте графік залежності Е(r).

задача 13412

Куля радіусом R = 10 см заряджена рівномірно з об'ємною щільністю ρ = 10 нКл/м³. Визначте напруженість електростатичного поля: 1) на відстані r1 = 5 см від центру кулі; 2) на відстані r2 = 15 см від центру кулі. Побудуйте залежність Е(r).

задача 13424

Електростатичне поле створюється позитивним точковим зарядом. Визначте числове значення і напрям градієнта потенціалу цього поля, якщо на відстані r = 10 см від заряду потенціал дорівнює φ = 100 В.

задача 13425

Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, зарядженою рівномірно з поверхневою щільністю σ = 5 нКл/м. Визначте числове значення і напрям градієнта потенціалу цього поля.

задача 13428

Електростатичне поле створюється позитивно зарядженою нескінченною ниткою. Протон, рухаючись від нитки під дією поля уздовж лінії напруженості з відстані r1 = 1 см до r2 = 5 см, змінив свою швидкість від 1 до 10 Мм/с. Визначте лінійну щільність заряду нитки.

задача 13429

Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, рівномірно зарядженою з поверхневою щільністю σ = 1 нКл/м² Визначте різницю потенціалів між двома точками цього поля, що лежать на відстані х1 = 20 см і х2 = 50 см від площини.

задача 13432

Електростатичне поле створюється сферою радіусом R = 5 см, рівномірно зарядженою з поверхневою щільністю σ = 1 нКл/м2. Визначте різницю потенціалів між двома точками поля, що лежать на відстанях r1 = 10 см і r2 = 15 см від центру сфери.

задача 13433

Електростатичне поле створюється рівномірно зарядженою кулею радіусом R = 1 м із загальним зарядом Q = 50 нКл. Визначте різницю потенціалів для точок, що лежать від центру кулі на відстанях 1) r1 = 1,5 м і r2 = 2 м; 2) r1' = 0,3 м и r2' = 0,8 м.

задача 13435

Електростатичне поле створюється кулею радіусом R = 10 см, рівномірно зарядженою з об'ємною щільністю ρ = 20 нКл/м3. Визначте різницю потенціалів між точками, що лежать всередині кулі на відстанях r1 = 2 см і r2 = 8 см від його центру.

задача 13774

У вершинах квадрата зі стороною 15 см знаходяться однакові позитивні заряди Q = 3 нКл. Визначити напруженість електростатичного поля в середині однієї з сторін.

задача 14593

Дана система точкових зарядів у вакуумі і замкнуті поверхні S1, S2 і S3. Через які поверхні потік вектора напруженості електростатичного поля буде дорівнювати q/ε0?

задача 14787

В якій області на лінії, що з'єднує точкові заряди +|q| і –2|q|, знаходиться точка, у якій напруженість електростатичного поля дорівнює нулю?

задача 14789

В якій області на лінії, що з'єднує точкові заряди +|q| і –2|q|, знаходиться точка, у якій потенціал електростатичного поля дорівнює нулю?

задача 14797

Порівняти потенціали полів, створюваних позитивно зарядженими дугами кіл А і В у їх загальному полюсі полярного кута. Лінійні щільності зарядів дуг однакові.

задача 14822

У вершині куба знаходиться точковий заряд q = 24 нКл. Визначити потік вектора електростатичної індукції (електричного зміщення) через поверхню куба.

задача 15099

Електростатичне поле створено нескінченною площиною, рівномірно зарядженою з поверхневою щільністю σ = +2 нКл/м2, і точковим зарядом q = –1 нКл. Визначити величину і напрям напруженості поля в точці А, розташованій на відстані r = 30 см від точкового заряду, як зазначено на малюнку.

задача 16005

Два точкових заряди q1 = +5 пКл и q2 = –15 пКл (1000 альфа-частинок) знаходяться всередині закритого ящика. Обчислити потік вектора напруженості електростатичного поля через стінки ящика.

задача 16070

Потенціал електростатичного поля дорівнює φ = –5(х2+y2), В. Обчислити напруженість електростатичного поля в точці з координатами (1,2) м.

задача 17613

При виробництві поліетиленової плівки її широка смуга рухається по роликах. В результаті тертя і поганого заземлення на плівці з'явився електростатичний заряд, поверхнева щільність якого σ = 1,8·10–8 Кл/м2. Електростатичний пробій в повітрі при даних умовах виникає при напруженості електричного поля Е0 = 106 В/м. Визначити напруженість електричного поля електростатичних зарядів, які знаходяться на плівці, вважаючи її нескінченною рівномірно зарядженою площиною. Чи можливий електричний пробій і виникнення пожежі?

задача 17790

Поле створено точковими зарядами q1 = 10 нКл, q2 = 5 нКл, q3 = –7 нКл, q4 = –6 нКл, розташованими всередині сфери радіусом 15 см. Визначте напруженість електростатичного поля: 1) на поверхні сфери; 2) на відстані r2 = 20 см від центру сфери. Побудуйте графік залежності E(r).

задача 17937

Електростатичне поле утворено трьома паралельними нескінченними зарядженими площинами. Площини зарядів вказані на малюнку. Чому дорівнює різниця потенціалів φ1–φ2 двох точок, відстань між якими дорівнює d, а з'єднуючий їх відрізок становить з вертикаллю кут 45°?

задача 18055

Визначити величину напруженості електростатичного поля в заданій точці r000) по заданій залежності потенціалу від координат φ(х,у). Відповідь вказати з точністю до трьох значущих цифр. Вихідні дані: φ = –50(2х+у), r0(2,1) см.

задача 20173

Дві малі паралельні заряджені площадки S1 і S2 з однаковою поверхневою щільністю зарядів σ обмежені одним тілесним кутом dΩ. Порівняйте напруженості E1 і E2 полів, створюваних зарядженими площадками S1 і S2 в вершині 0 тілесного кута (r >> .
, де r — відстань від площадки до вершини 0, S — величина площі площадки). 1) E1 = E2; 2) E1 < E2; 3) E1 > E2; 4) E1 >> E2.

задача 20757

Залежність потенціалу електростатичного поля від відстані між центром рівномірно зарядженої провідної сфери радіусом R, і точкою, де визначається потенціал, правильно відображена на графіку ...

задача 20900

Електростатичне поле створено двома нескінченними паралельними площинами з поверхневою щільністю заряду σ1 = 1,8 нКл/м2 і σ2 = –3,5 нКл/м2. Визначити напруженість поля між площинами і поза площин.

задача 21252

Знайдіть за допомогою електростатичної теореми Гаусса напруженість всередині рівномірно зарядженого кульового шару з об'ємною густиною заряду ρ і визначте різницю потенціалів між центром O і точкою на зовнішній поверхні шару, якщо радіуси цих поверхонь рівні R1 і R2, відповідно.

задача 21429

Електростатичне поле створюється позитивно зарядженою нескінченною площиною з поверхневою щільністю σ = 10 нКл/м2. Яку роботу треба зробити для того, щоб перенести електрон уздовж лінії напруженості з відстані r1 = 2 см до r2 = 1 см?

задача 21711

Капелька масла, заряджена негативно, поміщена між пластинами горизонтально розташованого плоского конденсатора. Напруженість електростатичного поля підібрана так, що крапелька спочиває. Визначити заряд крапельки, якщо різниця потенціалів між пластинами конденсатора U = 500 В, відстань між пластинами d = 0,50 см, радіус крапельки r = 7,6·10–5 см, плотность масла ρ = 0,90·103 кг/м3.

задача 22199

Електростатичне поле утворено позитивно зарядженою нескінченно довгою ниткою. Протон, рухаючись під дією цього поля від точки, що знаходиться на відстані х1 = 1,0 см від нитки, до точки x2 = 4,0 см, змінив свою швидкість від 2,0·105 до 3,0·106м/с. Знайдіть лінійну щільність заряду нитки m. Маса протона m = 6,67·10–27 кг.

задача 22422

Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, рівномірно зарядженої з поверхневою щільністю σ = 4 нКл/м2. Визначте різницю потенціалів між двома точками цього поля, що лежать на відстані r1 = 10 см і r2 = 30 см від площини.

задача 22816

Куля радіусом R = 0,1 м заряджена з об'ємною густиною заряду ρ = kr, де r — відстань від центру кулі, а k = –30 нКл/м4. Використовуючи теорему Гаусса знайти напруженість електростатичного поля на відстані r1 = 0,05 м і r2 = 0,5 м. Побудувати графік Е(r).

задача 22865

Потенціал електростатичного поля заданий виразом , де а = b = с = 0,1 м. Визначити напруженість електростатичного поля в точці з координатами х = 0,2 м, у = –0,2 м, z = 0,1 м.

задача 22866

Потенціал електростатичного поля заданий виразом , де а = 0,1 м, b = 0,2 м. Визначити напруженість електростатичного поля в точці з координатами х = у = 0,2 м, z = 0,1 м.

задача 24702

У вакуумі утворилося накопичення зарядів у формі кулі з радіусом R = 10см. Заряд рівномірно розподілено за об'ємом з об'ємною щільністю ρ = 1 нКл/м3. Визначити напруженість Е електростатичного поля в точках, що знаходяться на відстанях: а) r1 = 6см; б) r2 = 10см; в) r3 = 12см. Побудувати графік залежності напруженості від відстані r.

задача 24719

Як і скільки разів зміниться модуль напруженості електростатичного поля двох однакових за модулем точкових зарядів у точці А, якщо один із зарядів видалити? 1) зменшиться у √3 разів; 2) не зміниться; 3) зменшиться у 2 рази; 4) збільшиться у 2 рази?

задача 60101

Під дією сил електростатичного поля точковий заряд перемістився з точки, що знаходиться на відстані 8 см від нескінченно довгої рівномірно зарядженої нитки в точку, що знаходиться на відстані 2 см; при цьому відбувається робота 52 мкДж. Знайти величину заряду, якщо лінійна щільність заряду нитки 50 нКл/см.

задача 60296

При якому значенні напруженості магнітного поля у вакуумі об'ємна щільність енергії цього поля буде такою ж, як у електростатичного поля з напруженістю 107 МВ/м (теж у вакуумі)?

задача 60383

Напруженість деякого електростатичного поля визначається виразом , де а – константа, і 1 вектори. Знайти потенціал цього поля φ(r).

задача 60437

Визначити роботу сил електростатичного поля при переміщенні точкового заряду –20 нКл з нескінченності в точку, що знаходиться на відстані 4 см від поверхні сфери радіусом 1 см, рівномірно зарядженої з поверхневою щільністю заряду 3 нКл/см2.

задача 70134

При якому значенні напруженості магнітного поля у вакуумі об'ємна щільність енергії цього поля буде такою ж, як у електростатичного поля з напруженістю 147 МВ/м (теж у вакуумі)?

Другие предметы