потенціал іонізації атома водню енергія

потенціал іонізації атома водню енергія


задача 10898

Визначити перший потенціал I1 збудження і енергію іонізації Е1 іона He+, що знаходиться в основному стані.

задача 11262

Потенціал іонізації водневого атома дорівнює 13,6 В. Виходячи з цього, обчислити третій потенціал збудження цього атома.

задача 12373

Визначте мінімальну швидкість електрона, необхідну для іонізації атома водню, якщо потенціал іонізації атома водню Ui = 13,6 В.

задача 14072

Грунтуючись на тому, що енергія іонізації атома водню E1 = 13,6 эВ, визначте перший потенціал збудження φ1 цього атома.

задача 18309

Знайти потенціал іонізації атома водню.

задача 20309

Енергія іонізації атомa водню з основного стану дорівнює Е0. Яку мінімальну енергію потрібно затратити, щоб електрон перейшов з основного в перший збуджений стан?

задача 20310

Енергія іонізації атомa водню з основного стану дорівнює Е0. Яку мінімальну енергію потрібно затратити, щоб електрон перейшов з основного в другий збуджений стан?

задача 21097

Доведіть, що мінімальна кінетична енергія, якою повинен володіти електрон для іонізації одноатомного газу, дорівнює:

де: А — робота іонізації; m — маса електрона; М — маса атома.

задача 21098

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинні пройти іони водню, щоб викликати іонізацію азоту? Потенціал іонізації азоту 14,5 В.

задача 21123

Знайдіть потенціал іонізації і перший потенціал збудження дворазово іонізованого атома літію.

задача 21763

Енергія іонізації гелію дорівнює 24,5 еВ, неону - 21,5 еВ, криптону - 14 еВ і ксенону - 12,1 еВ. Побудуйте графік залежності потенціалу іонізації від порядкового номера в таблиці Менделєєва. За графіком обчисліть енергію іонізації аргону.

задача 22319

Виходячи з напівкласичної теорії атома Бора, визначити перший потенціал U1 збудження і енергію іонізації Ei іону He+, що знаходиться в основному стані.

задача 24132

Знайти енергію іонізації іона гелію He+ (іон стає "голим" ядром).

задача 26453

Визначити радіус, частоту і швидкість обігу електрона для першої орбіти з теорії Бора, а також енергію іонізації для атома гелію.

задача 80448

Потенціал іонізації атома водню дорівнює 13,6 В. Виходячи з цього, обчислити 6-й потенціал збудження цього атома.

Другие предметы