незаряджений заряд конденсатора потенціал відстань

незаряджений заряд конденсатора потенціал відстань


задача 10233

Конденсатор ємністю С1 = 10 мкФ заряджений до напруги U = 10 В. Визначити заряд на обкладках цього конденсатора після того, як паралельно йому був підключений інший, незаряджений, конденсатор ємністю C2 = 20 мкФ.

задача 11284

Незаряджений конденсатор С = 8,4 мкФ послідовно з резистором підключають до джерела постійної напруги U0 = 147 В. Резистор має нелінійну вольтамперметричну характеристику. Падіння напруги залежить від величини протікаючого струму за законом UR = α; α = 350 В/А. Через який проміжок часу після підключення заряд на конденсаторі досягає 50% від асимптотичного значення?

задача 11995

Пучок електронів в електронно-променевій трубці прискорюється різницею потенціалів U = 300 В, проходить через незаряджений плоский конденсатор паралельно його пластинам і дає точку світу на екрані, розміщеному на відстані a = 12 см від кінця конденсатора. Коли конденсатор зарядили, точка на екрані змістилася на відстань y = 3 см. Знайдіть різницю потенціалів на пластинах конденсатора, якщо його довжина l = 6 см, а відстань між його пластинами d = 1,4 см.

задача 12133

До конденсатора ємністю 1 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 60 В та відключеному від джерела напруги, приєднали паралельно другий незаряджений конденсатор. Визначити ємність другого конденсатора, якщо після їх з'єднання різниця потенціалів зменшилася до 10 В.

задача 12853

Заряджена куля 1 радіусом R1 = 2 см приводиться в зіткнення з незарядженою кулею 2, радіус якої R2 = 3 см. Після роз'єднання куль енергія кулі 2 дорівнювала W2 = 0,4 Дж. Який заряд q1 був на кулі 1 до торкання з кулею 2?

задача 13237

З трьох незаряджених конденсаторів з ємностями С1 = 3 мкФ, С2 = 6 мкФ, С3 = 3 мкФ зібрана батарея, схема якої показана на малюнку до задачі 15.4. Якою має бути початкова напруга на четвертому конденсаторі з C4 = 15 мкФ, щоб після його приєднання до батареї напруга між точками A і В стала рівною 150 В? Перевірити, чи виконується закон збереження енергії при перерозподілі початкового заряду конденсатора C4 між усіма чотирма конденсаторами.

задача 13266

Батарею послідовно з'єднаних конденсаторів C1 = 4 МК

задача 13441

Батарею конденсаторів, зображену на малюнку у задачі 15.4, спочатку зарядили від джерела струму з напругою 50 В, приєднавши джерело до точок А і В, а потім після від'єднання джерела до цих же точках приєднали незаряджений конденсатор C0 = 2 пФ. Якими стануть напруга, заряд і енергія цього конденсатора, якщо C1 = 9 пФ, C2 = 4,5 пФ, C3 = 5 пФ?

задача 13564

Конденсатор з ємністю 4 мкФ зарядили від джерела струму з напругою 36 В і приєднали в точках А і В з батареєю незаряджених конденсаторів, зображеною на малюнку до задачі 15.3. Причому C1 = 3 мкФ, С2 = 5 мкФ, С3 = 24 мкФ. Знайти заряд, який після цього буде мати конденсатор С3, і зміна загальної енергії всіх чотирьох конденсаторів.

задача 13627

Батарея утворена двома незарядженими конденсаторами з ємностями С1 = 2 пФ і С2 = 3 пф, з'єднаних послідовно. До неї приєднують конденсатор С3 = 0,8 пФ, який попередньо був заряджений до напруги 200 В. Який заряд стече з останнього конденсатора на батарею? Чи зміниться при цьому повна енергія всіх конденсаторів?

задача 14052

До зарядженого конденсатора ємністю С1 = 8 мФ з напругою на обкладинках U = 51 B підключили паралельно незаряджений конденсатор ємністю С2 = 6 мФ. Визначити загальну енергію конденсаторів після з'єднання. Відповідь записати у вигляді числа з 2 знаками після коми.

задача 14587

Куля радіуса R1 = 10 см, що проводить, заряджена до потенціалу φ1 = 100 В, з'єднують з незарядженою кулею тонким дротом, після чого потенціал кожної кулі виявився рівним φ = 40 В. Визначте який заряд при з'єднанні куль перетік на другу кулю?

задача 14611

До конденсатору ємністю 2 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 60 В та відключеного від джерела напруги, приєднали паралельно другий незаряджений конденсатор ємністю 1 мкФ. Визначити різницю потенціалів після їх з'єднання і заряд на конденсаторах.

задача 14777

У неоднорідне електричне поле на осьову силову лінію ОО1 помістили незаряджену металеву кульку.

Чи буде він переміщуватись? І якщо "да", то у якому напрямку?

задача 14815

Точковий заряд q знаходиться всередині незарядженої металевої порожнини М.

Для яких замкнутих поверхонь потік вектора рівний нулю?

задача 14952

Конденсатор ємністю С1 = 20 мкФ заряджений до напруги U1 = 200 В. До нього приєднують паралельно незаряджений конденсатор ємністю C2 = 300 мкФ. Яка напруга встановиться після їх з'єднання?

задача 15152

Пучок електронів, прискорених різницею потенціалів U0 = 300 В, при проходженні через незаряджений плоский горизонтально розташований конденсатор паралельно його пластинам дає світлу пляму на флуоресціюючому екрані, розташованому на відстані x = 12 см від кінця конденсатора. При зарядці конденсатора, пляма на екрані зміщується на відстань y = 3 см. Відстань між пластинами d = 1,4 см; довжина конденсатора l = 6 см. Знайти різницю потенціалів U, прикладену до пластин конденсатора.

задача 17996

При деяких умовах поляризованность нескінченної незарядженої пластини має вигляд P = P0(1–x2/d2), де Р0 — вектор, перпендикулярний пластині, х — відстань від середини пластини, d — її напівтовщина. Знайти напруженість електричного поля всередині пластини і різницю потенціалів між її поверхнями.

задача 19119

Точковий заряд q = 3,4 нКл знаходиться на відстані r = 2,5 см від центра О незарядженого сферичного шару провідника, радіуси якого R1 = 5 см і R2 = 8 см. Знайти потенціал в точці О.

задача 60135

Чи володіє електричною ємністю незаряджений провідник?

задача 60525

Тіло заряджене до потенціалу φ1 = 50 В. Поєднавши його з незарядженою металевою кулею радіусом R = 7 см, отримали потенціал φ2 = 42 В. Визначити електроємність тіла.

задача 60554

Конденсатор ємністю C1 зарядили до напруги 500 В. При паралельному підключенні цього конденсатора до незарядженого конденсатора ємністю С2 = 4 мкФ напруга знизилася до 100 В. Визначити ємність конденсатора.