незаряджений заряд конденсатора потенціал відстань

незаряджений заряд конденсатора потенціал відстань


задача 10233

Конденсатор ємністю С1 = 10 мкФ заряджений до напруги U = 10 В. Визначити заряд на обкладках цього конденсатора після того, як паралельно йому був підключений інший, незаряджений, конденсатор ємністю C2 = 20 мкФ.

задача 11284

Незаряджений конденсатор С = 8,4 мкФ послідовно з резистором підключають до джерела постійної напруги U0 = 147 В. Резистор має нелінійну вольтамперметричну характеристику. Падіння напруги залежить від величини протікаючого струму за законом UR = α; α = 350 В/А. Через який проміжок часу після підключення заряд на конденсаторі досягає 50% від асимптотичного значення?

задача 11995

Пучок електронів в електронно-променевій трубці прискорюється різницею потенціалів U = 300 В, проходить через незаряджений плоский конденсатор паралельно його пластинам і дає точку світу на екрані, розміщеному на відстані a = 12 см від кінця конденсатора. Коли конденсатор зарядили, точка на екрані змістилася на відстань y = 3 см. Знайдіть різницю потенціалів на пластинах конденсатора, якщо його довжина l = 6 см, а відстань між його пластинами d = 1,4 см.

задача 12133

До конденсатора ємністю 1 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 60 В та відключеному від джерела напруги, приєднали паралельно другий незаряджений конденсатор. Визначити ємність другого конденсатора, якщо після їх з'єднання різниця потенціалів зменшилася до 10 В.

задача 12853

Заряджена куля 1 радіусом R1 = 2 см приводиться в зіткнення з незарядженою кулею 2, радіус якої R2 = 3 см. Після роз'єднання куль енергія кулі 2 дорівнювала W2 = 0,4 Дж. Який заряд q1 був на кулі 1 до торкання з кулею 2?

задача 13237

З трьох незаряджених конденсаторів з ємностями С1 = 3 мкФ, С2 = 6 мкФ, С3 = 3 мкФ зібрана батарея, схема якої показана на малюнку до задачі 15.4. Якою має бути початкова напруга на четвертому конденсаторі з C4 = 15 мкФ, щоб після його приєднання до батареї напруга між точками A і В стала рівною 150 В? Перевірити, чи виконується закон збереження енергії при перерозподілі початкового заряду конденсатора C4 між усіма чотирма конденсаторами.

задача 13266

Батарею послідовно з'єднаних конденсаторів C1 = 4 МК

задача 13441

Батарею конденсаторів, зображену на малюнку у задачі 15.4, спочатку зарядили від джерела струму з напругою 50 В, приєднавши джерело до точок А і В, а потім після від'єднання джерела до цих же точках приєднали незаряджений конденсатор C0 = 2 пФ. Якими стануть напруга, заряд і енергія цього конденсатора, якщо C1 = 9 пФ, C2 = 4,5 пФ, C3 = 5 пФ?

задача 13564

Конденсатор з ємністю 4 мкФ зарядили від джерела струму з напругою 36 В і приєднали в точках А і В з батареєю незаряджених конденсаторів, зображеною на малюнку до задачі 15.3. Причому C1 = 3 мкФ, С2 = 5 мкФ, С3 = 24 мкФ. Знайти заряд, який після цього буде мати конденсатор С3, і зміна загальної енергії всіх чотирьох конденсаторів.

задача 13627

Батарея утворена двома незарядженими конденсаторами з ємностями С1 = 2 пФ і С2 = 3 пф, з'єднаних послідовно. До неї приєднують конденсатор С3 = 0,8 пФ, який попередньо був заряджений до напруги 200 В. Який заряд стече з останнього конденсатора на батарею? Чи зміниться при цьому повна енергія всіх конденсаторів?

задача 14052

До зарядженого конденсатора ємністю С1 = 8 мФ з напругою на обкладинках U = 51 B підключили паралельно незаряджений конденсатор ємністю С2 = 6 мФ. Визначити загальну енергію конденсаторів після з'єднання. Відповідь записати у вигляді числа з 2 знаками після коми.

задача 14587

Куля радіуса R1 = 10 см, що проводить, заряджена до потенціалу φ1 = 100 В, з'єднують з незарядженою кулею тонким дротом, після чого потенціал кожної кулі виявився рівним φ = 40 В. Визначте який заряд при з'єднанні куль перетік на другу кулю?

задача 14611

До конденсатору ємністю 2 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 60 В та відключеного від джерела напруги, приєднали паралельно другий незаряджений конденсатор ємністю 1 мкФ. Визначити різницю потенціалів після їх з'єднання і заряд на конденсаторах.

задача 14777

У неоднорідне електричне поле на осьову силову лінію ОО1 помістили незаряджену металеву кульку.

Чи буде він переміщуватись? І якщо "да", то у якому напрямку?

задача 14815

Точковий заряд q знаходиться всередині незарядженої металевої порожнини М.

Для яких замкнутих поверхонь потік вектора рівний нулю?

задача 14952

Конденсатор ємністю С1 = 20 мкФ заряджений до напруги U1 = 200 В. До нього приєднують паралельно незаряджений конденсатор ємністю C2 = 300 мкФ. Яка напруга встановиться після їх з'єднання?

задача 15152

Пучок електронів, прискорених різницею потенціалів U0 = 300 В, при проходженні через незаряджений плоский горизонтально розташований конденсатор паралельно його пластинам дає світлу пляму на флуоресціюючому екрані, розташованому на відстані x = 12 см від кінця конденсатора. При зарядці конденсатора, пляма на екрані зміщується на відстань y = 3 см. Відстань між пластинами d = 1,4 см; довжина конденсатора l = 6 см. Знайти різницю потенціалів U, прикладену до пластин конденсатора.

задача 17996

При деяких умовах поляризованность нескінченної незарядженої пластини має вигляд P = P0(1–x2/d2), де Р0 — вектор, перпендикулярний пластині, х — відстань від середини пластини, d — її напівтовщина. Знайти напруженість електричного поля всередині пластини і різницю потенціалів між її поверхнями.

задача 19119

Точковий заряд q = 3,4 нКл знаходиться на відстані r = 2,5 см від центра О незарядженого сферичного шару провідника, радіуси якого R1 = 5 см і R2 = 8 см. Знайти потенціал в точці О.

задача 21149

На малюнку з'єднані в батарею конденсатори мають ємності: С1 = 7 мкФ, С2 = 8 мкФ, С3 = 7,5 мкФ. Батарея підключена точками А і В до джерела струму з напругою 60 В.
а) Який загальний заряд цієї батареї?
б) Потім джерело відключили, а до точок А і В приєднали незаряджений конденсатор з ємністю C4 = 15 мкФ. Знайти, який заряд перетече на четвертий конденсатор і на скільки зміниться загальна енергія всіх конденсаторів в результаті приєднання С4.

задача 22423

Точковий заряд 50 нКл знаходиться на відстані 5 см від центру незарядженого сферичного шару провідника, внутрішній і зовнішній радіуси якого рівні відповідно 10 см і 20 см. Знайти потенціал в центрі сферичного шару.

задача 22656

Є два конденсатора ємністю 200 пФ і 100 пФ. Перший конденсатор заряджений до різниці потенціалів 100 В, другий - незаряджений. Конденсатори з'єднали між собою, утворивши замкнуте коло. Знайти заряд і різницю потенціалів кожного конденсатора в колі і енергію, витрачену на утворення іскри.

задача 22930

Два однакові конденсатори, що з'єднані послідовно, заряджені до деякої різниці потенціалів. Після відключення джерела напруги до цих конденсаторів приєднали паралельно два таких же незаряджених послідовно з'єднаних конденсаторів, але заповнених діелектриком з діелектричною проникністю, що дорівнює 2. Як і в скільки разів зміниться енергія системи?

задача 22931

Конденсатор ємністю 666 пФ зарядили до різниці потенціалів 1,5 кВ та відключили від джерела живлення. Потім до конденсатора паралельно приєднали незаряджений конденсатор ємністю 444 пФ. Знайти енергію, витрачену на утворення іскри, яка проскочила при з'єднанні конденсаторів.

задача 22976

Заряджену кулю радіусом 40,0 мм з'єднують із незарядженою кулею радіусом 20,0 мм. Знайти енергію кожної кулі після з'єднання та роботу розряду, якщо з першої кулі на другу перейшов заряд 10,0 нКл.

задача 24283

Як взаємодіють точковий заряд q і незаряджена металева куля радіуса R1.

задача 24494

Металева кулька радіусом 5 см заряджена до потенціалу 150 В. Чому дорівнює (в/см) напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані 10 см від центру кульки? Як зміниться напруженість поля, якщо кульку з'єднати з віддаленою незарядженою кулькою радіуса 10 см?

задача 60135

Чи володіє електричною ємністю незаряджений провідник?

задача 60525

Тіло заряджене до потенціалу φ1 = 50 В. Поєднавши його з незарядженою металевою кулею радіусом R = 7 см, отримали потенціал φ2 = 42 В. Визначити електроємність тіла.

задача 60554

Конденсатор ємністю C1 зарядили до напруги 500 В. При паралельному підключенні цього конденсатора до незарядженого конденсатора ємністю С2 = 4 мкФ напруга знизилася до 100 В. Визначити ємність конденсатора.

Другие предметы