опір провідника довжина сила струму

опір провідника довжина сила струму


задача lab64

Лабораторна робота № 6-4. Визначення інтегрального ступеня чорноти металевих проводников. Звіт по лабораторній роботі.

задача 10253

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0e–αt, де I0 = 20 А, α = 102 с–1. Визначити кількість теплоти, що виділилася в провіднику за час t = 10–2 с. Опір провідника R = 10 Ом.

задача 10255

У провіднику за час t = 10 с при рівномірному зростанні сили струму від I1 = 1 А до I2 = 2 А виділилася кількість теплоти Q = 5 кДж. Знайти опір R провідника.

задача 10255

За час t = 10 с сила струму в провіднику зростала рівномірно від I1 = 1 А до I2 = 2 А. Знайти опір R провідника, якщо за цей час у ньому виділилася кількість теплоти Q = 5 кДж.

задача 10722

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0 sin ωt. Знайти заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за половину періоду, якщо початкова сила струму I0 = 5 А, циклічна частота ω = 100π с–1.

задача 10723

У провіднику за час t = 10 с при рівномірному зростанні струму від I1 = 0 до I2 = 2 A виділилася теплота Q = 2 кДж. Знайти опір r провідника.

задача 10724

По провіднику опором r = 3 Ом тече рівномірно зростаючий струм. За час t = 8 c в провіднику виділилася теплота Q = 200 Дж. Визначити заряд q, що протік за цей час по провіднику. У момент часу, прийнятий за початковий, струм у провіднику дорівнював нулю.

задача 11352

200 м дроту перетином 4 мм2 мають опір 6,5 Ом. Визначити матеріал провідника.

задача 11510

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0 e–αt. Початкова сила струму I0 = 20 A, α = 102 c–1. Визначити кількість теплоти, що виділилася в провіднику за час t = 10–2 c.

задача 11735

Визначити щільність струму j в залізному провіднику довжиною l = 10 м, якщо провід знаходиться під напругою U = 6 В.

задача 11749

До батареї акумуляторів, ЕРС ε якої дорівнює 2 В і внутрішній опір r = 0,5 Ом, приєднаний провідник. Визначити: 1) опір R провідника, при якому потужність, що виділяється в ньому, максимальна; 2) потужність Р, яка при цьому виділяється в провіднику.

задача 11756

По провіднику опором R = 3 Ом тече струм, сила якого зростає. Кількість теплоти Q, що виділилася в провіднику за, час τ = 8 с, дорівнює 200 Дж. Визначити кількість електрики q, що протікає за цей час по провіднику. У момент часу, прийнятий за початковий, сила струму в провіднику дорівнює нулю.

задача 12086

На малюнку зображено перетини чотирьох довгих прямих провідників А, В, С і D, розташованих у вершинах квадрата. Напрямки струмів у всіх провідниках однакові, величини теж і рівні 10 А кожен. Провідники В, С і D закріплені, провідник A може переміщатися. Визначити (в мН) величину результуючої сили, що діє на кожен метр цього провідника, якщо сторона квадрата 5 см.

задача 12175

Визначити щільність струму, якщо за 2 с через провідник перетином 1,6 мм2 пройшло 2·1019 електронів.

задача 12638

По провіднику опором 3 Ом тече рівномірно зростаючий струм. Кількість теплоти, що виділилася в провіднику за 1 хв, дорівнює 2000 Дж. Визначити заряд, що пройшов через провідник за цей час, якщо в момент часу, прийнятий за початковий, струм у провіднику дорівнював нулю.

задача 12644

Яка потужність необхідна для того, щоб провідник довжиною 40 см переміщати зі швидкістю 5 м/с перпендикулярно магнітному полю напруженістю 100 А/м, якщо по провіднику йде струм 20 А.

задача 12896

Провідник має форму дуги, що становить 2/3 кола радіусом 25 см, замкнутої двома відрізками провідника, що виходять з центру кола. Визначити струм у провіднику, якщо напруженість магнітного поля у центрі кола дорівнює 28 А/м.

задача 13257

По провіднику опором 8 Ом за 3,5 хв пройшов заряд в 90 Кл. Знайдіть напругу, прикладену до кінців провідника.

задача 13417

Визначити, якої маси треба взяти мідний провідник довжиною 500 м, якщо по ньому повинен проходити струм 2 А при напрузі 20 В. Знайти щільність струму.

задача 13479

Два циліндричних провідника однакової довжини і однакового перетину, один з міді, а інший з заліза, з'єднані паралельно. Визначити відношення потужностей струмів для цих провідників. Питомі опори міді та заліза рівні відповідно 17 і 98 нОм·м.

задача 13480

Сила струму провідника опором R = 120 Ом рівномірно зростає від I0 = 0 до Imax = 5 А за час τ = 15 с. Визначте кількість теплоти, що виділилася за цей час в провіднику.

задача 13481

Сила струму провідника опором R = 100 Ом рівномірно убуває від I0 = 10 А до I = 0 за час τ = 30 с. Визначте кількість теплоти, що виділилася за цей час в провіднику.

задача 14166

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I(t) = k, де k = 4 А/с2/3. Знайти число електронів, що проходять через поперечний переріз провідника за час t = 1с з моменту включення схеми.

задача 14183

По провіднику опором R = 10 Ом тече рівномірно зростаючий струм. За час τ = 8 с в провіднику виділилася кількість теплоти Q = 2500 Дж. Знайти заряд q, що проходить в провіднику за цей час, якщо сила струму в початковий момент часу I0 = 0.

задача 14328

У провіднику за час τ = 10 с при рівномірному зростанні сили струму від I1 = 1,5 А до I2 = 3 А виділилася кількість теплоти Q = 15 кДж. Знайти опір R провідника.

задача 15267

Різницю потенціалів між точками А і В дорівнює U = 9 В. Є два провідника з опорами R1 = 5 Ом і R2 = 3 Ом. Знайти кількість теплоти Qτ, що виділяється в кожному провіднику в одиницю часу, якщо провідники між точками А і В з'єднані: а) послідовно; б) паралельно.

задача 15297

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = 10sin50πt А. Знайти заряд, що протікає через поперечний переріз провідника за час, що дорівнює 1/6 періоду.

задача 16008

Через поперечний переріз провідника щохвилини проходить 1019 електронів. Визначити силу струму в провіднику.

задача 16009

Напруга на кінцях провідника опором 5 Ом рівномірно зростає від 0 до 20 В. Який заряд проходить через провідник за цей час?

задача 16012

Сила струму в провіднику змінюється за законом, наведеним на графіку. Визначити заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за 1 хв. опір провідника 10 Ом.

задача 16014

Напруга на кінцях провідника опором 5 Ом рівномірно зростає від 5 до 15 В за 0,5 с. Який заряд проходить через провідник за цей час?

задача 16157

Сила струму в провіднику рівномірно зростає від 17 до 30 А протягом часу 9 с. Визначити кількість теплоти, що виділилася в провіднику за цей час. Опір провідника вважати не залежним від його температури і рівним 12 Ом.

задача 16914

По кільцю радіуса R = 0,1 м тече струм I = 2 А. Уздовж осі кільця розташований провідник довжиною L = 0,05 м, по якому тече струм i = 1

задача 16982

По довгому дроту зверху вниз тече струм I = 2 А. Перпендикулярно проводу розташований провідник довжиною L = 10 см і струмом i = 0,5 А (рис. 4.8). Відстань від середини провідника до проводу r = 5 см. Знайти величини і напрямки сил, що діють на провідник з боку магнітного поля дроту з струмом.

задача 17536

Визначити щільність постійного струму, якщо за 2 с через провідник з круглим перетином пройшло 2·1019 електронів. Діаметр провідника 2 мм.

задача 17723

Два паралельних провідника зі струмом знаходяться на відстані 20 см. Визначити силу взаємодії між ними (на одиницю довжини провідників), якщо напруженість поля в точці D дорівнює нулю, а в точці К дорівнює 12 А/м (перетин провідників вказано на малюнку 8.1). СА = 20 см, СD = 10 см, СК = 5 см.

задача 17845

По трьох паралельних провідниках (перетин провідників і напрямок струму в них вказано на малюнку) тече струм 1 А, а = 4 см. Визначити силу (напрямок і величину на одиницю довжини провідника), що діє на четвертий провідник, який проходить через точку С і паралельний трьом іншим. Сила струму в цьому провіднику дорівнює 2 А.

задача 17872

По чотирьох довгих паралельних провідниках, розташованих в вершинах квадрата (перетин провідників і напрямок струмів в них вказано на малюнку), тече струм силою 1 А. Визначити силу на одиницю довжини (напрямок і величину), що діє на довгий провідник, який проходить через центр квадрата. Сила струму в цьому провіднику дорівнює 2 А. Сторона квадрата дорівнює 0,2 м.

задача 18258

Перший атлантичний кабель (1886 г.) мав довжину 3000 км, а діаметр мідної серцевини дорівнював 5 мм. Який був його опір? Прийняти ρ = 0,018 Ом·мм2/м.

задача 19378

По периметру квадрата стороною а = 0,1 м тече струм I = 10 А. На осі квадрата розташований провідник довжиною L = 10 см, по якому тече струм i = 1 А. Відстань між найближчим кінцем провідника і центром квадрата дорівнює S = 0,05 м. Визначити силу, з якою поле квадрата діє на провідник зі струмом.

задача 19603

У магнітному полі Землі в горизонтальній площині рівномірно обертається провідник довжиною l = 1 м. При якій частоті обертання ν різниця потенціалів на його кінцях Δφ складе 1 В? Вертикальну складову вектора В прийняти рівною 50 мкТл. Вісь обертання проходить через один з кінців провідника.

задача 19806

Чотири довгих провідника зі струмом знаходяться в вершинах квадрата зі стороною а = 20 см. Токи рівні I1 = I2 = I3 = I4 = 10 A і спрямовані в одну сторону. Визначити силу, що діє на одиницю довжини провідника з боку трьох провідників зі струмом на четвертий.

задача 20103

Провідник довжиною 50 см, по якому тече струм силою 1 А, рухається зі швидкістю 1,4 м/с перпендикулярно силовим лініям поля напруженістю 20 А/м. Визначити роботу переміщення провідника за 1 год руху.

задача 20345

Кільце радіуса R з діаметральною перемичкою поміщено в магнітне поле В = В0 cos ωt, перпендикулярне площині кільця. Визначити струми, якщо опір одиниці довжини провідника дорівнює ρ.

задача 20359

Провідник довжиною l = 80 см рухається по двом провідним напрямним. Як повинен переміщатися цей провідник в магнітному полі з індукцією В = 0,4 Тл, щоб при підключенні його до джерела ЕРС з ε = 1,2 В сила струму в провіднику дорівнювала нулю.

задача 20575

Два прямолінійних довгих паралельних провідника на деякій відстані один від одного. По провідниках течуть струми, рівні за величиною і напрямком. Знайти силу струму в провідниках, якщо відомо, що для того, щоб розсунути ці провідники на вдвічі більшу відстань, довелося здійснити роботу (на одиницю довжини провідників) 2·10–5 Дж.

задача 20903

Струм в провіднику рівномірно зростає від 0 до 10 А за 10 с. Визначити заряд, що проходить через провідник за перші 5 с, і кількість теплоти, що виділилася за цей час. Опір провідника R = 10 Ом.

задача 21207

Провідник у формі квадрата зі стороною а поміщений в магнітне поле, лінії індукції якого утворюють кут φ з площиною квадрата, а величина індукції змінюється з часом за законом: В = k·t2, де k — постійна. Знайдіть джоулеву теплоту, яка виділяється в провіднику за час від нуля до τ, якщо питомий опір провідника ρ, а площа поперечного перерізу S.

задача 21360

По довгому циліндричному мідному провіднику радіусом 2 см тече струм силою 100 А. Обчислити енергію магнітного поля зосередженого всередині ділянки провідника довжиною 1 м.

задача 21505

По двох паралельних провідниках, розташованих на відстані 10 см, течуть струми 5 А і 15 А. Визначити положення точки, куди можна помістити третій прямий провідник, щоб система перебувала в рівновазі. Визначити силу струму в цьому провіднику.

задача 21522

Напруга на кінцях провідника опором 5 Ом за 0,5 с поступово збільшується від 0 до 20 В. Який заряд проходить через провідник за цей час?

задача 21635

На кінцях провідника довжиною 3 м підтримується різниця потенціалів 1,5 В. Який питомий опір провідника, якщо щільність струму 5×105 А/м2?

задача 21806

Як зміниться опір кола, що складається з п'яти однакових провідників, якщо додати ще два таких же провідника, як показано штриховою лінією на рисунку?

задача 22135

Сила струму I в провіднику змінюється в часі за законом I = 3 + 8t3; де I виражено в амперах, t - в секундах. 1) Яка кількість електрики Q проходить через поперечний переріз провідника за час від t1 = 3 с до t2 = 5 с? 2) При якому постійному струмі I0 через поперечний переріз провідника за цей же час проходить таку ж кількість електрики?

задача 22342

Знайти магнітний потік через площу, яку опише за 0,05 с стрижень довжиною 1,8 м, перпендикулярний нескінченного провідника зі струмом, який лежить в 10 см від найближчого кінця стрижня, якщо останній рухається паралельно току в площині дроту зі швидкістю 20 м/с, а сила струму дорівнює 25 А.

задача 22835

Сила струму в провіднику опором R = 12 Ом рівномірно убуває від I0 = 5 А до I = 0 протягом часу t = 10 с. 1. Знайдіть, яка кількість теплоти Q виділяється в цьому провіднику за вказаний проміжок часу. 2. Визначте кількість електрики q, що минув за цей час по провіднику.

задача 23031

Визначити напругу на кінцях алюмінієвого провідника завдовжки l = 2 м, якщо в ньому тече струм, щільність якого j = 107 А/м2. (ρал = 26 нОм·м).

задача 23052

Два довгих провідника, якими течуть струми однакової сили I, перетинаються, не стикаючись, під прямим кутом. а) Чому дорівнює сила, з якою один провідник діє іншим? б) Як зміниться ця сила, якщо по одному з провідників пустити струм силою 2І?

задача 23197

Визначити напругу на кінцях алюмінієвого провідника завдовжки l = 2 м, якщо в ньому тече струм, щільність якого j = 107 А/м2. (ρал = 26 нОм·м).

задача 23294

Яка потужність потрібна для того, щоб провідник довжиною 40 см переміщувати зі швидкістю, модуль якої 5 м/с, перпендикулярно лініям індукції магнітного поля, якщо модуль індукції В = 1·10–2 Тл і по провіднику тече струм силою 20 А?

задача 23624

Який електричний заряд протікає провідником за 10 с, якщо в цей час напруга залишалася постійною, сила струму зменшилася від 10 до 5 А, а опір провідника зростав лінійно з часом?

задача 23654

За двома паралельними, тонкими, досить довгими провідниками у вакуумі протікають однакові струми силою 10 А. Відстань між провідниками 5 см. Визначити силу взаємодії розраховану на кожен метр довжини провідників. Яким чином спрямовані сили взаємодії в залежності від напрямку струмів у провідниках?

задача 24065

Стрілка міліамперметра відхиляється до кінця шкали приладу, якщо через нього йде струм I = 10 мА. Внутрішній опір міліамперметра R = 2 Ом і кількість поділів N = 100. Провідник якої довжини треба взяти як додатковий опір, щоб прилад можна було використовувати як вольтметр на напругу U = 250 В. Провідник має діаметр d = 0,05 мм і зроблений із сплаву Cn = ніхром. Розрахуйте ціну поділу міліамперметра і вольтметра, що вийшов.

задача 24443

Визначити густину струму в мідному провіднику довжиною 100 м, якщо провідник знаходиться під напругою 10 В.

задача 24713

Три довгі паралельні провідники зі струмами I1 = I2 = I3 = 2 А розташовані так, як показано на малюнку. Напрями струмів I1 і I3 вказано, відстані між провідниками 1 і 2, 1 і 3 однакові та рівні а = 20 см. 1. Знайдіть напрямок результуючої сил Ампера, що діють на провідник зі струмом I2 з боку провідників зі струмами I1 і I3, та покажіть його на малюнку. 2. Визначте силу, що діє на одиницю довжини другого провідника з боку першого та третього провідників.

задача 24777

Сила струму у провіднику змінюється згідно із законом I = 4 + 2t, А. 1) Який заряд пройде через поперечний переріз провідника від t = 2с до t = 6с? 2) Яка теплота виділиться за цей час на провіднику з опором 60 Ом?

задача 25083

Провідник довжиною 20 см зі струмом I1 = 2 А знаходиться в магнітному полі прямого струму I2, і на нього діє сила 2·10–5 Н. Найближчий кінець провідника лежить у площині прямого струму на відстані 4 см. Провідник перпендикулярний до прямого струму і лежить з ним в одній площині. Знайти величину прямого струму I2.

задача 26351

По провіднику опором R = 8 Ом тече рівномірно зростаючий струм. За час t = 8 c в провіднику виділилася кількість теплоти Q = 500 Дж. Визначити заряд q, що протікає за цей час по провіднику. У момент часу, прийнятий за початковий, струм у провіднику дорівнював нулю.

задача 26435

На схемі, показаної на рис. 6.5, опори R1 = R2 = R3 = R4 = 1000 Ом, ε1 = 1,5 В, ε2 = 1,8 В. Визначити струми в опорах.

задача 60037

По залізному провіднику, діаметр d перерізу якого дорівнює 0,6 мм, тече струм 16 А. Визначити середню швидкість <v> спрямованого руху електронів, вважаючи, що концентрація n вільних електронів дорівнює концентрації n' атомів провідника.

задача 60321

Два послідовно з'єднаних провідника, один з алюмінію, інший із сталі, мають однаковий перетин. Порівняти густини струму в цих провідниках. Питомий опір ρалюм = 2,53·10–8 Ом·м, ρсталь = 10·10–8 Ом·м.

задача 60458

Перший провідник має опір 1 Ом, другий – 5 Ом. При паралельному з'єднанні провідників у другому з них тече струм, рівний 0,2 А. Знайти падіння напруги на першому провіднику.

задача 60462

У ланцюзі внутрішній опір джерел струму r1 = 1,5 Ом, r2 = 0,5 Ом, е.р.с. ε1 = 50 В, ε2 = 10 В. Знайти опір R1, при якому сила струму в опорі R0 дорівнює нулю.

задача 60568

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0sinωt. За полпериода выделяется теплота Q = 40 кДж. Визначити середню силу струму Iср в провіднику, якщо його опір R = 25 Ом.

задача 60571

Мідний провідник довжиною 30 см має опір 0,51 Ом. Яка площа його перерізу? Питомий опір міді 1,7·10–8 Ом·м.

задача 60572

До двох паралельно з'єднаних провідників опором 4 Ом кожен, послідовно приєднаний провідник опором 3 Ом. Який загальний опір?

задача 60573

Як зміниться потік вектора напруженості крізь сферичну поверхню радіусом R, що охоплює заряд q, якщо на відстані 2R від нього помістити заряд –q?

задача 60575

Два паралельно з'єднаних провідника, один з алюмінію, другий із сталі, мають однаковий перетин і довжину. Порівняти густини струму в цих провідниках. Питомий опір: ρАl= 2,53·10–8 Ом·м, ρсталі = 10·10–8 Ом·м.

задача 60577

Як треба з'єднати три провідника опором 30 Ом кожен, щоб загальний опір був 10 Ом?

задача 60579

Як треба з'єднати три провідника опором 30 Ом кожен, щоб загальний опір був 45 Ом?

задача 70054

У провіднику за час 10 с при рівномірному зростанні сили струму від 0 до 2 А виділилася кількість теплоти 6 кДж. Знайти опір провідника.

задача 70153

В одній площині лежать довгий прямий провідник із струмом і плоска прямокутна рамка зі сторонами 2 см і 8 см, що містить 717 вит. Відстань від прямого провідника до найближчої до нього (більшої) сторони рамки 3 см. Визначити взаємну індуктивність провідника і рамки.

задача 70172

Провідник має форму дуги, що становить 2/3 кола радіусом 81 см, замкнутої двома відрізками провідника, що виходять з центру кола. Визначити струм у провіднику, якщо напруженість магнітного поля а центрі кола дорівнює 90 А/м.

задача 70277

По паралельним провідникам, розташованим на відстані r = 4 см один від одного, течуть струми I1 = 25 A і I2 = 5 А. Знайти довжину ділянки провідника L, на яку діє сила F = 1,2 мН.

задача 70283

Отримати вираз для сили взаємодії, що припадає на одиницю довжини кожного з паралельних провідників, по яких течуть струми I1 і I2. Вважати, що провідники знаходяться на відстані α один від одного.

задача 70301

З якою силою діє магнітне поле з індукцією 10 мТл на провідник, в якому сила струму 50 А, якщо довжина активної частини провідника 10 см? Поле і струм взаємно перпендикулярні.

Другие предметы