теплоємність температура питома теплота опір напруга

теплоємність температура питома теплота опір напруга


задача 10132

Знайти питомі сp і cv, а також молярні Ср і Сv теплоємності вуглекислого газу.

задача 10135

Визначити відносну молекулярну масу Мr і молярну масу М газу, якщо різниця його питомих теплоємностей сp–сv = 2,08 кДж/(кг·К).

задача 10136

Визначити молярні теплоємності газу, якщо його питомі теплоємності cv = 10,4 кДж/(кг·К) і сp = 14,6 кДж/(кг·К).

задача 10137

Знайти питомі cv і сp і молярні Cv і Ср теплоємності азоту і гелію.

задача 10138

Обчислити питомі теплоємності газу, знаючи, що його молярна маса М = 4·10–3 кг/моль і ставлення теплоемкостей Сpv = 1,67.

задача 10484

Використовуючи квантову теорію теплоємності Ейнштейна, визначити коефіцієнт пружності β зв'язку атомів в кристалі алюмінію. Прийняти для алюмінію θЕ = 300 К.

задача 10486

Знаючи, що для алмазу θD = 2000 К, обчислити його питому теплоємність при температурі T = 30 К.

задача 10617

Відносна молекулярна маса газу M = 4. Відношення теплоємностей Cp/Cv = l,67. Обчислити питомі теплоємності газу.

задача 10619

Різниця питомих теплоємностей деякого газу ср–cv = 2,08 кДж/(кг·К). Визначити відносну молекулярну масу М газу.

задача 10620

Деякий газ знаходиться при температурі Т = 350 К в балоні ємністю V = 100 л під тиском р = 0,2 МПа. Теплоємність цього газу при сталому об'ємі С = 140 Дж / К. Визначити відношення теплоємностей CP/CV.

задача 10622

Які питомі теплоємності cv і ср суміші газів, що містить кисень масою m1 = 10 г і азот масою m2 = 20 г?

задача 10625

Визначити питомі теплоємності ср і cv суміші газів, що містить гелій масою m1 = 10 г і водень m2 = 10 г.

задача 10627

Обчислити мольні і питомі теплоємності газу, якщо відносна молекулярна маса його М = 30, а відношення теплоємностей γ = 1,4.

задача 10628

Визначити мольні теплоємності Cv і Cp суміші кисню масою m1 = 5 г та азоту масою m2 = 2 г.

задача 11579

Визначити питому теплоємність сv суміші газів, що містить V1 = 5 л водню і V2 = 3 л гелію. Гази знаходяться за однакових умов.

задача 11580

Визначити питому теплоємність сp суміші кисню та азоту, якщо кількість речовини ν1 першого компонента дорівнює 2 моль, і кількість речовини ν2 другого дорівнює 4 моль.

задача 11582

Суміш газів складається з хлору і криптону, взятих за однакових умов і в рівних об'ємах. Визначити питому теплоємність сp суміші.

задача 11583

Визначити питому теплоємність сv суміші ксенону і кисню, якщо кількості речовини газів в суміші однакові і рівні ν.

задача 12155

Який опір R відрізка мідного дроту діаметром 2 мм, якщо маса всього відрізка 0,893 кг? Питомий опір міді ρ = 0,017·10-4 Ом·см і густина τ = 8,93 г/см3.

задача 13328

Питомий обсяг деякого газу за нормальних умов дорівнює v = 0,7 m³/кг. Визначте його питомі теплоємності cv і ср. Який це газ?

задача 13329

Визначте питомі теплоємності cv і ср суміші вуглекислого газу масою т1 = 3 г та азоту масою m2 = 4 г.

задача 13331

Застосовуючи перший початок термодинаміки і рівняння стану ідеального газу, покажіть, що різниця питомих теплоємностей cpcv = R/M.

задача 13870

Знайти питомі теплоємності cv и cp деякого газу, якщо відомо, що його молярна маса дорівнює 30 кг/кмоль і відношення Cp/Cv = 1,4.

задача 14239

Визначити ступінь дисоціації

задача 14762

Знайти питому теплоємність з кисню для: а) V = const; б) p = const.

задача 14931

Визначити молярні теплоємності газу, якщо його питомі теплоємності cv = 742 Дж/(кг·К) і ср = 1039 Дж/(кг·К).

задача 15671

Об'єм води в Світовому океані 1,3·109 км3 із середньою щільністю 1,03·103 кг/м3 і питомою теплоємністю 4,18·103 Дж/(кг·К). Якщо температура підвищиться на один градус, то маса води в в океані збільшиться на ...

задача 15724

Визначити питому теплоємність газу при постійному тиску, якщо відомо, що відносна молекулярна маса газу Мr = 30, відношення Сpv = 1,4.

задача 15950

Користуючись теорією теплоємності Ейнштейна, обчислити питому теплоємність сv алюмінію при Т = θЕ.

задача 17791

Громовідвід закінчується заземленням у вигляді кулі, закопаного на кілька метрів в землю. Обчислити опір R такого заземлення, якщо питомий опір землі ρ = 20 Ом·м і діаметр кулі d = 15 см.

задача 20184

Воду і етиловий спирт змішали в рівних по масі кількостях. Визначте питому теплоємність отриманого розчину.

задача 20698

Визначити зміну ентропії моля алюмінію при нагріванні від температури Т1 = 300 К до

задача 21283

Обчислити питомі і молярні теплоємності при постійному об'ємі і постійному тиску водню, приймаючи його за ідеальний.

задача 21358

Визначити питомі теплоємності cv і cp, якщо відомо, що деякий газ при нормальних умовах має питомий об'єм 5,67 м3/кг. Какой это газ?

задача 21609

Знайдіть питомі теплоємності повітря cP і cV, вважаючи, що в його складі знаходиться 76% азоту, 23% кисню і 1% аргону.

задача 21699

За який час охолоне до температури навколишнього середовища tкон = -20 °С куля радіусом R = 5 см з матеріалу щільністю ρ = 7·103 кг/м3 і теплоємністю λ = 391 Дж/(кг·К), що знаходиться при температурі tнач = 0 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 22863

Обчислити питомі теплоємності кристалів заліза і нікелю при температурі t = 400°С.

задача 22943

Обчислити теплоємність СV (при постійному об'ємі) 1 см3 рівноважного теплового випромінювання, температура якого Т = 104 К.

задача 22972

Порівняти значення питомих теплоємностей міді за температури Т1 = 20 К и Т2 = 600 К. Молярна маса міді М = 64·10–3 кг/моль.

задача 23126

Визначити питому теплоємність азоту V2 при постійному тиску та при постійному об'ємі. Визначити їхнє відношення cp/cv.

задача 23638

Визначити питому теплоємність при постійному тиску кисню, гелію та вуглекислого газу.

задача 24359

Обчислити питомі теплоємності cv і cр суміші двох газів - гелію і кисню, якщо масова частка першого газу дорівнює g1 = 20%, а другого g2 = 80%. Побудувати залежність питомих теплоємностей від відсоткового співвідношення газів та пояснити цю залежність.

задача 24625

Тіло з незалежною від температури теплоємністю С = 20,0 Дж/К охолоджується від t1 = 100°С до t2 = 20°С. Визначити кількість теплоти Q, одержану тілом.

задача 26227

Обчислити питомі теплоємності неону і водню при постійних обсязі (vy) і тиску (ср), приймаючи ці гази за ідеальні.

задача 26454

Як зміниться питомий опір арсенід-галлиевого зразка при нагріванні його від кімнатної температури до 400 К?

задача 26528

У посудину з водою при температурі t = 20 °С помістили тл = 100 г льоду з температурою tл = -8°С. Яка встановиться температура? Теплоємність посудини з водою 1,67 кДж/К.

задача 50096

Визначити питомі теплоємності ср, сv, для суміші 1 кг азоту та 1 кг гелію.

задача 50107

Газова суміш складається з азоту масою m1 = 3 кг і водяної пари масою m2 = 1 кг. Визначити питомі теплоємності cv і сp, газової суміші.

задача 50288

Обчислити питому теплоємність при постійному тиску газової суміші, що складається з 11 г азоту і 21 г аргону. Гази вважати ідеальними.

задача 50312

Обчислити повну теплоємність при сталому тиску газової суміші, що складається з 14 молей кисню і 45 молей неону. Гази вважати ідеальними.

задача 50317

Визначити питомі теплоємності cv і cp для газу, що складається з 85% кисню (О2) і 15% озону (О3).

задача 50325

Відомі питомі теплоємності cv = 649 Дж/(кг·К), cp = 912 Дж/(кг·К). Визначити молярну масу газу і число ступенів свободи його молекул.

задача 50375

У закритій посудині ємністю V = 3,5 м3 міститься повітря при тиску P1 = 1,4 МПа і температурі t1 = 40 °С. У результаті охолодження судини повітря, що міститься в ньому, втрачає теплоту Q = 170 кДж. Приймаючи теплоємність повітря сталою, визначити тиск Р2 і температуру t2, які встановляться в посудині після охолодження.

задача 50401

Визначте питомі теплоємності сv і сp суміші вуглекислого газу масою 59 грам і азоту масою 17 грам.

задача 50464

Обчисліть питомі теплоємності сv і сp суміші, що з 59 грам вуглекислого газу і 17 грам азоту.

задача 50497

Визначте питому теплоємність при постійному тиску 3 кг метану (CH4).

задача 80352

На скільки градусів знизилася б температура Землі за 433 роки в результаті теплового випромінювання, якби на Землю не надходила сонячна енергія? Землю вважати сірим тілом з температурою 290 К і коефіцієнтом поглинання 0,8. Питому теплоємність Землі прийняти рівною 200 Дж/(кг·К), щільність - 5500 кг/м. Врахувати, що рік складається з 3·107 секунд.

Другие предметы