два однакових заряду сила відштовхування знаходиться

два однакових заряду сила відштовхування знаходиться


задача 10189

У вершинах квадрата знаходяться однакові заряди Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 8·10–10 Кл. Який негативний заряд Q потрібно помістити в центрі квадрата, щоб сила взаємного відштовхування позитивних зарядів була урівноважена силою тяжіння негативного заряду?

задача 10277

Шини генератора довжиною l = 4 м знаходяться на відстані d = 10 см один від одного. Знайти силу взаємного відштовхування шин при короткому замиканні, якщо струм Iк.з. короткого замикання дорівнює 5 кА.

задача 10664

У вершинах квадрата знаходяться однакові заряди Q = 3·10–10 Кл. Який негативний заряд Q0 потрібно помістити в центрі квадрата, щоб сила взаємного відштовхування позитивних зарядів була урівноважена силою тяжіння негативного заряду?

задача 10695

При бомбардуванні нерухомого ядра натрію α-часткою сила відштовхування між ними досягла F = 140 H. На яку найменшу відстань наблизилася α-частинка до ядра атома натрію? Яку швидкість мала α-частинка далеко від ядра? Впливом електронної оболонки атома натрію знехтувати.

задача 11661

Дано дві кульки масою m = 1 г кожна. Який заряд Q потрібно повідомити кожній кульці, щоб сила взаємного відштовхування зарядів зрівноважила силу взаємного тяжіння кульок за законом тяжіння Ньютона? Розглядати кульки як матеріальні точки.

задача 11664

Три однакових заряди Q = 1 нКл кожний розташовані по вершинах рівностороннього трикутника. Який негативний заряд Q1 потрібно помістити в центрі трикутника, щоб його тяжіння зрівноважило сили взаємного відштовхування зарядів? Чи буде ця рівновага стійкою?

задача 11723

У вершинах квадрата знаходяться однакові заряди Q = 0,3 нКл кожний. Який негативний заряд Q1 потрібно помістити в центрі квадрата, щоб сила взаємного відштовхування позитивних зарядів була урівноважена силою тяжіння негативного заряду?

задача 11774

Шины генератора представляют собой две параллельные медные полосы длиной l = 2 м каждая, отстоящие друг от друга на расстоянии d = 20 см. Определить силу F взаимного отталкивания шин в случае короткого замыкания, когда по ним течет ток I = 10 кА.

задача 12736

Знайти відношення сили гравітаційного притягання між двома електронами (і двома протонами) до сили їх електростатичного відштовхування.

задача 12851

Під час бомбардування нерухомого ядра натрію α-частинкою сила відштовхування між ними досягла значення F = 140 H. На яку найменшу відстань r підійшла α-частинка до ядра атома натрію? Впливом електронної оболонки атома натрію знехтувати.

задача 12924

На двох однакових крапельках води знаходиться по одному зайвому електрону, причому сила електричного відштовхування крапельок врівноважує силу їх взаємного тяжіння. Визначити радіуси крапельок.

задача 13394

Сила гравітаційного тяжіння двох водяних однаково заряджених крапель радіусами 0,1 мм врівноважується кулонівською силою відштовхування. Визначте заряд крапель. Щільність води дорівнює 1 г/см³.

задача 13396

У вершинах рівностороннього трикутника знаходяться однакові позитивні заряди Q = 2 нКл. Який негативний заряд Q1 необхідно помістити в центр трикутника, щоб сила тяжіння з його боку врівноважила сили відштовхування позитивних зарядів?

задача 15082

У скільки разів сила гравітаційного тяжіння між двома протонами менше сили їх електростатичного відштовхування? Заряд протона дорівнює по модулю і протилежний за знаком заряду електрона.

задача 15340

Дві однакових кулі мають позитивні заряди 2·10–11 Кл і 3,33·10–11 Кл і розташовані в повітрі на відстані, що значно перевищує їх радіуси. Визначте маси куль, якщо відомо, що сила всесвітнього тяжіння, що діє між кулями, врівноважується Кулонівського силою відштовхування.

задача 16079

На малюнку представлений графік залежності проекції результуючої сили взаємодії молекул А і В. Яка точка на графіку відповідає відстані між молекулами, при якій сили тяжіння врівноважують сили відштовхування?

задача 17611

Дві однакові маленькі кулі, що проводять, знаходяться на відстані 1 см одна від одної. Заряди куль відповідно q1 і q2, сила відштовхування між ними 1 мкН. Після того, як кулі привели в зіткнення і рознесли на колишню відстань, сила відштовхування стала рівною 2 МКН. Знайти величини зарядів q1 і q2 до того, як їх привели в зіткнення.

задача 17624

Після того, як на провідну сферу радіуса R = 10 см і маси m = 10 г помістили заряд Q = 3 мкКл, сфера під дією електростатичних сил відштовхування розірвалася на велике число осколків однакової маси. Визначити максимальну швидкість vmax, яку може придбати будь-який з цих осколків.

задача 19116

На двох однакових краплях води знаходиться по одному заряду q = 1,6·10–19 Кл. Сила електричного відштовхування крапель врівноважує силу їх взаємного тяжіння. Гравітаційна стала G = 6,627·10–11 м3/(кг·с2). Маса краплі дорівнює

задача 21842

У вершинах квадрата знаходяться однакові заряди q1 = q2 = q3 = q4 = 8·10–10 Кл. Який негативний заряд q потрібно помістити в центрі квадрата, щоб сила взаємного відштовхування позитивних зарядів була урівноважена силою тяжіння негативного заряду? Визначити потік вектора напруженості електричного поля, створюваного цією системою з 5 зарядів через поверхню сфери, що повністю охоплює систему зарядів.

задача 22064

Чотири однакові частки з зарядом Q = 1 нКл і масою m = 10–20 кг кожна поміщені в вершинах квадрата зі стороною а = 5 см. Вони починають рухатися під дією сил взаємного відштовхування. Визначити граничну швидкість v кожної частки. Показати напрямок швидкостей частинок на малюнку.

задача 23237

Дві однакові металеві заряджені кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 7 мкН. Після того, як кулі привели в дотик і видалили один від одного на колишню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди q1 і q2, які були на кулях до їхнього дотику. Діаметр куль вважається набагато меншим відстань між ними.

задача 23237

Дві однакові металеві заряджені кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 7 мкН. Після того, як кулі привели в дотик і видалили один від одного на колишню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди q1 і q2, які були на кулях до їхнього дотику. Діаметр куль вважається набагато меншим відстань між ними.

задача 23237

Дві однакові металеві заряджені кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 7 мкН. Після того, як кулі привели в дотик і видалили один від одного на колишню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди q1 і q2, які були на кулях до їхнього дотику. Діаметр куль вважається набагато меншим відстань між ними.

задача 60004

Три однакових позитивних заряду Q1 = Q2 = Q3 = 1 нКл розташовані по вершинах рівностороннього трикутника. Який негативний заряд Q4 потрібно помістити в центрі трикутника, щоб сила тяжіння з його боку врівноважила сили взаємного відштовхування зарядів, що знаходяться у вершинах?

задача 60339

На двох однакових крапельках води знаходиться однакова кількість зайвих електронів. Їх число дорівнює 1608. Сила електричного відштовхування крапельок врівноважує силу їх гравітаційної взаємодії. Знайти радіус крапельки в міліметрах.

задача 60482

106 сферичних крапельок, що проводять, зливається в одну краплю. Радіус кaждoй краплі paвен 5•10–4 см, заряд дорівнює 1,6•10–14 Кл. Kакая енергія витрачається на подолання електричних cил відштовхування при з'єднанні крапельок?

задача 60515

Сила взаємного гравітаційного тяжіння двyx водяних, однаково заряджених крапель врівноважується силою електричного відштовхування. Визначити заряд крапель, якщо їх радіуси дорівнюють 1,5•10–4 м.

Другие предметы