лінія спектра атома водню визначити перший серія Бальмера


задача 12342

Яка довжина хвилі де-Бройля електронів, при зіткненні з якими в спектрі атомів водню спостерігаються три спектральні лінії в серії Бальмера.

задача 12530

В спектрі атома водню інтервал між першими двома лініями серії Бальмера становить Δλ = 1,71·10–7 м. Визначте постійну Рідберга.

задача 14047

Визначте максимальну і мінімальну енергії фотона у видимій серії спектра водню (серії Бальмера).

задача 14074

Грунтуючись на тому, що енергія іонізації атома водню Ei = 13,6 эВ, визначте в електрон-вольтах енергію фотона, відповідну самій довгохвильовій лінії серії Бальмера.

задача 16195

Визначити довжину хвилі λ, що відповідає третій спектральній лінії в серії Бальмера.

задача 16235

Визначивши енергію іонізації атома водню, знайти енергію (в еВ) фотона, що відповідає головній лінії серії Бальмера, і її довжину хвилі.

задача 16236

Грунтуючись на тому, що перший потенціал збудження водневого атома φ1 = 10,2 В, визначити енергію ε (в еВ) фотона, що відповідає першій лінії серії Бальмера.

задача 16237

Визначивши енергію іонізації атома водню, знайдіть в електронвольтах енергію фотона, що відповідає самій короткохвильовій лінії серії Бальмера.

задача 16282

Енергія іонізації атома водню Ei = 13,6 эВ. Визначте енергію фотона, що відповідає другій лінії серії Бальмера.

задача 17041

Знайдіть границі серії Бальмера в частотах і довжинах хвиль.

задача 18098

Яку найменшу енергію треба повідомити йону Не+, що знаходиться в основному стані, щоб він зміг випустити фотон, відповідний головній лінії серії Бальмера?

задача 19462

Визначте довжину хвилі і частоту випромінювання атома водню, що відповідає четвертій (рахуючи від головної) лінії серії Бальмера. Яка при цьому енергія фотона (еВ)?

задача 21117

а) Виразити через постійну Рідберга R частоту w (m) головної лінії m-й спектральної серії водневого атома. б) Знайти відношення частот головних ліній перших чотирьох серій, прийнявши за одиницю частоту w (2) головний лінії серії Бальмера.

задача 21170

Обчислити найбільшу і найменшу (з нескінченно віддаленої орбіти) довжину хвилі, яку випромінює атом водню у видимій області (серія Бальмера). R = 3,29·1015 с–1.

задача 21335

Грунтуючись на тому, що перший потенціал збудження атома водню 10,2 еВ, визначте в електрон-вольтах енергію фотона, що відповідає другій лінії серії Бальмера.

задача 21642

Знайти найбільшу і найменшу довжини хвиль серії Бальмера спектру атома водню.

задача 22104

Обчислити для атомарного водню довжини хвиль перших трьох ліній серії Бальмера. Яким кольорам вони відповідають?

задача 22336

Фотоефект в вакуумному фотоелементі з цезієвим катодом створюється випромінювачем, що містить атомарний водень. Які лінії серії Бальмера можуть викликати фотоефект? Обчисліть найбільшу довжину хвилі серії, при якій фотоефект має місце.

задача 22401

При спостереженні спектру атомарного водню за допомогою дифракційної решітки з періодом 2 мкм виміряно, що куту дифракції рівному 29,05° у другому порядку відповідає одна з ліній серії Бальмера. Визначте, якому переходу електрона всередині атома відповідає ця лінія.

задача 23336

Знайти інтервали довжин хвиль у якому міститься спектральна серія Бальмера іонів He+.

задача 23593

Знайти довжини хвиль першої, другої та третьої ліній видимої серії водню (серія Бальмера).

задача 24481

Якщо вважати, що межа між видимим та ультрафіолетовим випромінюваннями становить 0,4 мкм, то скільки ліній серії Бальмера можна в принципі побачити неозброєним оком у спектрі випромінювання водню?

задача 26465

Визначити максимальну енергію фотона серії Бальмера в спектрі випромінювання атомарного водню.

Другие предметы