розсіювання фотона расcеять вільний електрон на кут визначити енергію


задача 10403

Фотон з довжиною хвилі λ1 = 15 пм розсіявся на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона λ2 = 16 пм. Визначити кут θ розсіювання.

задача 10407

Фотон з енергією ε1 = 0,51 МэВ при розсіянні на вільному електроні втратив половину своєї енергії. Визначити кут розсіювання θ.

задача 10408

Визначити імпульс ре електрона віддачі, якщо фотон з енергією ε1 = 1,53 МеВ в результаті розсіювання на вільному електроні втратив 1/3 своєї енергії.

задача 10875

Фотон з довжиною хвилі λ1 = 12,6 пм розсіявся на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона λ2 = 15 пм. Визначити кут θ розсіювання.

задача 11593

Енергія фотона до розсіювання на вільному електроні дорівнює подвоєній енергії спокою електрона. Визначити кут розсіювання фотона, якщо 1/3 своєї енергії фотон передав електрону.

задача 11916

Энергия ε падающего фотона равна энергии покоя электрона. Определить долю ω1 энергии падающего фотона, которую сохранит рассеянный фотон, и долю ω2 этой энергии, полученную электроном отдачи, если угол рассеяния θ равен: 1) 60°; 2) 90°; 3) 180°.

задача 12445

Кут розсіювання θ фотона дорівнює 90°. Кут віддачі φ електрона дорівнює 30 °. Визначити енергію ε падаючого фотона.

задача 13275

Фотон з енергією 0,3 МеВ розсіявся під кутом 180° на вільному електроні. Визначити частку енергії фотона, що припадає на розсіяний фотон.

задача 14040

Вузький пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання падає на розсіюючу речовину. Виявляється, що довжини хвиль розсіяного під кутами θ1 = 60° і θ2 = 120° випромінювання відрізняються в 1,5 рази. Визначте довжину хвилі падаючого випромінювання, припускаючи, що розсіювання відбувається на вільних електронах.

задача 14755

В одному з дослідів по дифракції на кристалах пучок малоенергетичних електронів, прискорених різницею потенціалів у 1,6 кВ пропускався через тонку алюмінієву фольгу, яка являла собою полікристалічну структуру. На екрані, розташованому на відстані 20 см від фольги, виникала система дифракційних кілець. Розсіювання першого порядку від кристалічних площин утворює кільце діаметром 6 см. Обчислити міжплощинну відстань для алюмінію. Пояснити наявність дифракційних кілець.

задача 14898

Після розсіювання γ-кванта на вільному електроні ці частинки рухаються під кутом 140° один до одного. Довжина хвилі фотона до і після розсіювання дорівнює відповідно 3 і 5 пм. Визначити імпульс електрона віддачі.

задача 16371

Фотон з енергією ε1 = 0,5 МэВ розсіявся під кутом θ = 180° на вільному електроні. Визначте частку енергії фотона, що припадає на розсіяний фотон.

задача 16934

Фотон з енергією 2mc2 був розсіяний на вільному електроні. Визначити максимальну довжину хвилі фотона після розсіювання і кінетичну енергію електрона віддачі (m — маса електрона, з — швидкість світла).

задача 16936

Фотон розсіюється на спочиваючому протоні. Енергія розсіяного фотона дорівнює кінетичній енергії протона віддачі, кут розсіювання 90°. Знайти енергію падаючого фотона.

задача 17249

Фотон з енергією 0,28 МеВ в результаті розсіювання на вільному електроні, що покоївся, зменшив свою енергію до 133,7 кеВ. Знайти імпульс і напрям поширення електрона віддачі.

задача 17543

Фотон розсіявся під кутом θ = 120° на вільному електроні, що покоївся, в результаті чого електрон отримав кінетичну енергію Т = 0,45 МеВ. Знайти енергію фотона до розсіювання.

задача 18202

Фотон з енергією hv розсіюється назад на електроні, що рухається йому назустріч з енергією Е (включаючи енергію спокою). Визначити енергію фотона після розсіювання.

задача 19246

Випромінювання з довжиною хвилі 17,8 нм розсіюється вільними електронами речовини. Спостерігається випромінювання, розсіяне під кутом π/3. Визначити кут між падаючим фотоном і електроном віддачі.

задача 26639

Енергія фотона до розсіювання на вільному електроні дорівнює подвоєній енергії спокою електрона. Визначити, яку частку своєї енергії фотон передав електрону, якщо кут розсіяння фотона 90°?

задача 80214

Фотон з енергією 358 кеВ розсіявся на вільному спокою електрона. Знайти кінетичну енергію електрона віддачі, якщо в результаті комптонівського розсіювання довжина хвилі фотона змінилася на 44%. Відповідь дати в кеВ.

задача 80414

Випромінювання з довжиною хвилі λ = 71,4 пм розсіюється на мішені з графіту. На малюнку показана залежність інтенсивності випромінювання, розсіяного під деяким кутом q, від довжини хвилі розсіяного випромінювання. Визначити з малюнка, під яким кутом розсіювання спостерігається такий спектр.

задача 80425

Гамма-випромінювання з довжиною хвилі 50 фм розсіялася на вільних протонах під кутом 180°. Знайти енергію фотона після розсіювання.

задача 80540

Фотон з енергією Wф = 1 кеВ розсіюється назад на електроні, що рухається назустріч фотону з повною енергією We = 10 ГеВ. Яка енергія фотона після розсіювання?