розсіювання фотона расcеять вільний електрон на кут визначити енергію


задача 10403

Фотон з довжиною хвилі λ1 = 15 пм розсіявся на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона λ2 = 16 пм. Визначити кут θ розсіювання.

задача 10407

Фотон з енергією ε1 = 0,51 МэВ при розсіянні на вільному електроні втратив половину своєї енергії. Визначити кут розсіювання θ.

задача 10408

Визначити імпульс ре електрона віддачі, якщо фотон з енергією ε1 = 1,53 МеВ в результаті розсіювання на вільному електроні втратив 1/3 своєї енергії.

задача 10875

Фотон з довжиною хвилі λ1 = 12,6 пм розсіявся на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона λ2 = 15 пм. Визначити кут θ розсіювання.

задача 11593

Енергія фотона до розсіювання на вільному електроні дорівнює подвоєній енергії спокою електрона. Визначити кут розсіювання фотона, якщо 1/3 своєї енергії фотон передав електрону.

задача 11916

Энергия ε падающего фотона равна энергии покоя электрона. Определить долю ω1 энергии падающего фотона, которую сохранит рассеянный фотон, и долю ω2 этой энергии, полученную электроном отдачи, если угол рассеяния θ равен: 1) 60°; 2) 90°; 3) 180°.

задача 12445

Кут розсіювання θ фотона дорівнює 90°. Кут віддачі φ електрона дорівнює 30 °. Визначити енергію ε падаючого фотона.

задача 13275

Фотон з енергією 0,3 МеВ розсіявся під кутом 180° на вільному електроні. Визначити частку енергії фотона, що припадає на розсіяний фотон.

задача 14040

Вузький пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання падає на розсіюючу речовину. Виявляється, що довжини хвиль розсіяного під кутами θ1 = 60° і θ2 = 120° випромінювання відрізняються в 1,5 рази. Визначте довжину хвилі падаючого випромінювання, припускаючи, що розсіювання відбувається на вільних електронах.

задача 14755

В одному з дослідів по дифракції на кристалах пучок малоенергетичних електронів, прискорених різницею потенціалів у 1,6 кВ пропускався через тонку алюмінієву фольгу, яка являла собою полікристалічну структуру. На екрані, розташованому на відстані 20 см від фольги, виникала система дифракційних кілець. Розсіювання першого порядку від кристалічних площин утворює кільце діаметром 6 см. Обчислити міжплощинну відстань для алюмінію. Пояснити наявність дифракційних кілець.

задача 14898

Після розсіювання γ-кванта на вільному електроні ці частинки рухаються під кутом 140° один до одного. Довжина хвилі фотона до і після розсіювання дорівнює відповідно 3 і 5 пм. Визначити імпульс електрона віддачі.

задача 16371

Фотон з енергією ε1 = 0,5 МэВ розсіявся під кутом θ = 180° на вільному електроні. Визначте частку енергії фотона, що припадає на розсіяний фотон.

задача 16934

Фотон з енергією 2mc2 був розсіяний на вільному електроні. Визначити максимальну довжину хвилі фотона після розсіювання і кінетичну енергію електрона віддачі (m — маса електрона, з — швидкість світла).

задача 16936

Фотон розсіюється на спочиваючому протоні. Енергія розсіяного фотона дорівнює кінетичній енергії протона віддачі, кут розсіювання 90°. Знайти енергію падаючого фотона.

задача 17249

Фотон з енергією 0,28 МеВ в результаті розсіювання на вільному електроні, що покоївся, зменшив свою енергію до 133,7 кеВ. Знайти імпульс і напрям поширення електрона віддачі.

задача 17543

Фотон розсіявся під кутом θ = 120° на вільному електроні, що покоївся, в результаті чого електрон отримав кінетичну енергію Т = 0,45 МеВ. Знайти енергію фотона до розсіювання.

задача 18202

Фотон з енергією hv розсіюється назад на електроні, що рухається йому назустріч з енергією Е (включаючи енергію спокою). Визначити енергію фотона після розсіювання.

задача 19246

Випромінювання з довжиною хвилі 17,8 нм розсіюється вільними електронами речовини. Спостерігається випромінювання, розсіяне під кутом π/3. Визначити кут між падаючим фотоном і електроном віддачі.

задача 19998

В результаті пружного розсіювання γ-кванта на вільному електроні первісна енергія фотона 0,1 МеВ зменшилася на 16,3 кеВ. При цьому виявилося, що імпульс електрона віддачі в 2 рази більше імпульсу розсіяного фотона. В якому напрямку рухається електрон?

задача 21053

Визначити кут розсіювання фотона, який зазнав пружної взаємодії з вільним електроном, якщо довжина хвилі розсіяного фотона виросла на Δλ = 3,62·10–3 нм.

задача 21124

Фотон з енергією 1 МеВ розсіявся на практично вільному спочиваючому електроні. Знайти кінетичну енергію електрона віддачі, якщо в результаті розсіювання довжина хвилі фотона змінилася на 25%.

задача 21334

Рентгенівський фотон з енергією 30 кеВ пружно взаємодіє з електроном, що покоїться. В результаті електрон починає рухатися зі швидкістю 20 Мм/с. Знайдіть кут розсіювання фотона.

задача 21561

Фотон з початковою енергією 100 кеВ після розсіювання на вільному електроні має довжину хвилі 14,85 пм. Електрон віддачі рухається під кутом 30° до напрямку первинного поширення фотона. У скільки разів відрізняються імпульси фотона і електрона після розсіювання?

задача 21562

Фотон з імпульсом р1 = 5,44·10–22 кг·м/с розсіявся на вільному нерухомому електроні, в результаті чого його імпульс дорівнював р2 = 1,36·10–22 кг·м/с. Під яким кутом розсіявся фотон? Яку кінетичну енергію отримав при цьому електрон?

задача 21563

В результаті пружного розсіювання γ-кванта на вільному електроні первісна енергія фотона 0,1 МеВ зменшилася на 16,3 кеВ. При цьому виявилося, що імпульс електрона віддачі в 2 рази більше імпульсу розсіяного фотона. В якому напрямку рухається електрон?

задача 21565

Довжина хвилі рентгенівського фотона, що мав спочатку енергію 200 кеВ, в результаті пружного розсіювання на вільному електроні змінилася на 4 нм. В якому напрямку почав рухатися електрон?

задача 21625

Фотон з енергією hv розсіявся під кутом θ на спочатку нерухомому вільному електроні. Визначити імпульс розсіяного фотона.

задача 21797

Фотон з енергією 0,25 МеВ розсіявся на вільному електроні. Енергія розсіяного фотона дорівнює 0,20 МеВ. Визначити кут розсіювання.

задача 21828

Фотон з енергією, що дорівнює енергії спокою електрона, був розсіяний на кут 180° на вільному електроні. Визначити імпульс розсіяного фотона.

задача 22167

Фотон з енергією 0,40 МеВ розсіявся під кутом 90° на вільному електроні. Визначити енергію розсіяного фотона і кінетичну енергію електрона віддачі.

задача 22175

Фотон з енергією 1 МеВ розсіявся на вільному електроні, що покоївся. Знайти кут розсіювання фотона і кінетичну енергію електрона віддачі, якщо в результаті розсіювання довжина хвилі фотона змінилася на 25%.

задача 22440

В результаті ефекту Комптона фотон при зіткненні з вільними електронами розсіявся під кутом 60°. Енергія розсіяного електрона дорівнює 0,4 МеВ. Визначити енергію фотона до розсіювання.

задача 22671

Фотон з імпульсом pф = 1,02 МеВ/c, де с — швидкість світла, розсіявся на вільному електроні, який покоївся, в результаті чого його імпульс дорівнював р'ф = 0,255 МеВ/c. Під яким кутом θ розсіявся фотон?

задача 22672

При якій довжині хвилі λ падаючого фотона після його розсіювання на кут θ = 60° вилітає електрон з кінетичною енергією Ек, рівною його енергії спокою Е0? До взаємодії електрон був нерухомий.

задача 23440

Фотон (λ = 0,4 нм) розсіюється на електроні, що рухається назустріч йому, і після розсіювання рухається у зворотному напрямку (розсіювання на 180°). З якою швидкістю υ повинен рухатися електрон, щоб частота фотона під час розсіювання не змінилася?

задача 23582

Фотон з енергією ε, рівною 1/4 т0с2, розсіюється на кут θ = 90° на вільному нерухомому електроні. Знайти тангенс кута tg φ вильоту електрона.

задача 23585

Фотон з енергією ε, рівної енергії спокою електрона, розсіявся на кут θ = 90° на електроні, що спочатку спочивав. Яку енергію Е'к отримав електрон віддачі?

задача 23588

Фотон довжини хвилі λ = 0,100 нм (Рентгенівське випромінювання) розсіюється під кутом θ = π/2 на вільному електроні, що покоїться. Визначити: а) яку частку початкової енергії втрачає при цьому фотон; б) яку швидкість v набуває електрон.

задача 23883

Довжина хвилі фотона в результаті розсіювання на вільному електроні, що покоїться, змінилася в два рази і стала дорівнювати 2,5 пм. Чому дорівнює кінетична енергія Ек електрона віддачі та під яким кутом φе він вилетів. Рисунком поясніть кут розсіювання θ фотона та кут вильоту електрона φе з урахуванням закону збереження імпульсу.

задача 24001

Гамма-фотон з енергією ε1 = 0,255 МеВ (1/2т0с2) був розсіяний на вільному електроні на кут θ = 2π/3. Визначити кінетичну енергію Т електрона віддачі.

задача 24604

Визначити, на який кут розсіюється світло на майже вільних електронах, якщо зміна його довжини хвилі в 100 разів більша, ніж при подібному його розсіюванні на майже вільних протонах на кут π.

задача 24675

Фотон розвіявся на вільному електроні, який перебував у спокої. Внаслідок цього довжина хвилі розсіяного фотона збільшилася на 15%, а кінетична енергія електрона віддачі склала 45 кеВ. Визначити енергію фотона до розсіювання електроном.

задача 24786

Розсіяний фотон і електрон мають однакову енергію. Розсіювання фотона на електроні, що покоїться, відбулося під кутом 30°. Знайти енергію падаючого фотона.

задача 24893

Фотон з енергією ε = 0,25 МеВ розвіявся на вільному електроні, що спочатку спочивав. Визначте кінетичну енергію електрона віддачі, якщо довжина хвилі розсіяного фотона змінилася на 20%.

задача 26639

Енергія фотона до розсіювання на вільному електроні дорівнює подвоєній енергії спокою електрона. Визначити, яку частку своєї енергії фотон передав електрону, якщо кут розсіяння фотона 90°?

задача 80214

Фотон з енергією 358 кеВ розсіявся на вільному спокою електрона. Знайти кінетичну енергію електрона віддачі, якщо в результаті комптонівського розсіювання довжина хвилі фотона змінилася на 44%. Відповідь дати в кеВ.

задача 80414

Випромінювання з довжиною хвилі λ = 71,4 пм розсіюється на мішені з графіту. На малюнку показана залежність інтенсивності випромінювання, розсіяного під деяким кутом q, від довжини хвилі розсіяного випромінювання. Визначити з малюнка, під яким кутом розсіювання спостерігається такий спектр.

задача 80425

Гамма-випромінювання з довжиною хвилі 50 фм розсіялася на вільних протонах під кутом 180°. Знайти енергію фотона після розсіювання.

задача 80540

Фотон з енергією Wф = 1 кеВ розсіюється назад на електроні, що рухається назустріч фотону з повною енергією We = 10 ГеВ. Яка енергія фотона після розсіювання?

Другие предметы