виділиться енергія опір ток кількість теплоти визначити

виділиться енергія опір ток кількість теплоти визначити


задача 10239

Дві металеві кульки радіусами R1 = 5 см і R2 = 10 см мають заряди Q1 = 40 нКл і Q2 = –20 нКл відповідно. Знайти енергію W, яка виділиться при розряді, якщо кулі з'єднати провідником.

задача 10260

Сила струму в ланцюзі змінюється за законом I = I0 sin ωt. Визначити кількість теплоти, що виділиться в провіднику опором R = 10 Ом за час, що дорівнює чверті періоду (від t1 = 0 до t2 = Т/4, де T = 10 с).

задача 10261

Сила струму в ланцюзі змінюється з часом за законом I = I0 е–αt. Визначити кількість теплоти, що виділиться в провіднику опором R = 20 Oм за час, протягом якого струм зменшиться в е раз. Коефіцієнт α прийняти рівним 2·10–2 с–1.

задача 10569

Конденсатор ємності С заряджають до напруги U, після чого замикають на опір R. Яка кількість теплоти Q виділиться в опорі при розряді конденсатора?

задача 10705

Дві металеві кульки радіусами R1 = 3 см і R2 = 2 см мають: перший — заряд Q1 = 10 нКл, другий — потенціал φ2 = 9 кВ. Знайти енергію, що виділиться при розряді, якщо кулі з'єднати провідником.

задача 10714

Е.р.с. батареї e = 12 В. Найбільша сила струму, яку може дати батарея, Iмакс = 6 А. Визначити максимальну потужність Pмакс, яка може виділятися у зовнішньому ланцюзі.

задача 10725

Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом I = I0e–αt. Початкова сила струму I0 = 10 А, α = 103 с–1. Визначити теплоту, що виділилася в провіднику за час t = 10–3 с.

задача 11956

При розподілі одного ядра урану-235 виділяється енергія Q = 200 МеВ. Яку частку енергії спокою ядра урану-235 становить енергія, що виділилася?

задача 12657

Визначте кількість теплоти Q, що виділилася при утворенні m = 1 г гелію у результаті ядерної реакції

задача 13482

Визначте напруженість електричного поля в алюмінієвому провіднику об'ємом V = 10 см³, якщо при проходженні по ньому постійного струму за час t = 5 хв виділилося кількість теплоти Q = 2,3 кДж. Питомий опір алюмінію ρ = 26 нОм·м.

задача 13653

Обчислити енергію Q, що виділяється під час реакції 9F19+1p18O16+2He4.

задача 13929

Яка енергія виділиться, якщо при реакції 13Al27 + 2He4 -> 14Si30 + 1H1 перетворюються всі ядра, що містяться в 1 г алюмінію?

задача 13985

Визначте кількість теплоти Q, що виділяється в резисторі за перші дві секунди, якщо сила струму в ньому за цей час зростає за лінійним законом від I1 = 0 до I2 = 4 А. Опір резистора R = 10 Ом.

задача 14357

Визначте енергію (в електрон-вольтах), яку можна отримати при розщепленні 1 г урану , якщо при розщепленні кожного ядра урану виділяється енергія 200 МеВ.

задача 14549

Дерев'яна кулька масою m = 0,1 кг падає з висоти h1 = 2 м. Коефіцієнт відновлення при ударі кульки об підлогу k = 0,5. Знайти висоту h2 на яку підніметься кулька після удару об підлогу, і кількість теплоти Q, що виділилася при ударі.

задача 15248

Опір манганінового дроту при температурі = 20 °С — 500 Ом, а при 280 °С — 500,8 Ом. Визначити температурний коефіцієнт манганіну.

задача 15249

Опір датчика, виконаного з мідного дроту, при 20 °С становить 25 Ом. Визначити виміряну з його допомогою температуру, якщо опір датчика зріс до 32,8 Ом.

задача 15252

У ланцюг включені послідовно мідний і сталевий дріт однакових довжини та діаметру. Знайти: а) відношення кількостей теплоти, що виділяються в цих дротах; б) відношення падінь напруги на цих дротах.

задача 15264

Е.р.с. батареї ε = 120 В, опори R1 = 25 Ом, R2 = R3 = 100 Ом. Знайти потужність Р1, що виділяється на опорі R1.

задача 15914

Знайти енергію Q, що виділяється при реакції 7Li3+1H14He2+4He2.

задача 15920

Знайти енергію Q, що виділяється при реакції 7Li3+2H18Be4+1n0.

задача 16820

Конденсатор ємності С = 5,00 мкФ підключили до джерела постійної е.р.с. ε = 200 B (див. мал.). Потім перемикач K перевели з контакту 1 на контакт 2. Знайти кількість тепла, що виділилося на опорі R1 = 500 Ом, якщо R2 = 330 Ом.

задача 16827

У ядерній реакції 1H2+1H22He3+0n1 виділяється енергія W = 3,27 МеВ. Визначити масу атома 2He3, якщо маса атома 1H2 дорівнює 3,34461·10–27 кг.

задача 17195

Сила струму в колі змінюється з часом за законом I = I0sinωt. Визначити кількість тепла, що виділиться в провіднику опором R = 10 Ом за час, що дорівнює чверті періоду (від t1 = 0 до t2 = T/4, де T = 10 с), якщо початкова сила струму I0 = 15 А.

задача 17196

Сила струму в колі змінюється за законом I = I0sinωt. Визначити кількість теплоти, що виділиться в провіднику опором R = 10 Ом за час, що дорівнює чверті періоду (від t1 = 0 до t2 = T/4, де T = 10 с), якщо початкова сила струму I0 = 10 А.

задача 17197

Сила струму в колі змінюється за законом I = I0sinωt. Визначити кількість тепла, що виділиться в провіднику опором R = 10 Ом за час, що дорівнює чверті періоду (від t1 = 0 до t2 = T/4, де T = 10 с), якщо початкова сила струму I0 = 2 А.

задача 17198

Сила струму в колі змінюється за законом I = I0sinωt. Визначити кількість теплоти, що виділиться в провіднику опором R = 10 Ом за час, що дорівнює чверті періоду (від t1 = 0 до t2 = T/4, де T = 10 с). Амплітуда сили струму I0 = 5 А.

задача 17232

Елемент з е. р. с. ε = 6 В дає максимальний струм I = 3 А. Знайти найбільшу кількість теплоти Qт, яке може бути виділене в зовнішньому опорі в одиницю часу.

задача 17340

Знайти енергію зв'язку ядра 2He4. Скільки гелію необхідно утворити з протонів і нейтронів, щоб виділилася така ж енергія, яка виділяється при згорянні одного вагона вугілля (50 т)?

задача 17398

Електричний опір R деякої ділянки провідника довжиною l = 0,6 м і перетином S = 1,5 мм2 склало 1,12 Ом. Визначити теплову питому потужність, що виділяється на ділянці з напруженістю електричного поля Е = 0,56 В/м. Вважаючи поле однорідним, обчислити кількість теплоти, що виділяється в провіднику за 15 с.

задача 17586

На візок масою М = 19 кг, що рухається зі швидкістю v0 = 10 м/с, падає цегла M = 1 кг і залишається на візку. Визначити, скільки при цьому виділиться тепла.

задача 17868

На рис. 3.1. ε1 = 1,0 В, ε2 = 2,0 В, ε3 = 3,0 В, r1 = 1,0 Ом, r2 = 0,5 Ом, r3 = 1/3 Ом, R1 = 1,0 Ом, R3 = 1/3 Ом. Визначте: 1) сили струму у всіх ділянках кола; 2) теплову потужність, яка виділяється на опорі R3.

задача 18260

У коло включені паралельно залізна і нікелінова проволоки рівної довжини і перетину. В якій з них виділиться більше теплоти за однаковий час проходження струму і у скільки разів більше?

задача 19500

Джерело струму (ε = 4,00 В) дає струм короткого замикання 4,00 А. Визначити максимальну потужність, яка може виділитися на зовнішній ділянці кола цього джерела. Визначити потужність, що виділяється на зовнішньому опорі (R = 4 Ом), підключеному до такого джерела. Визначити інший опір, при підключенні якого до джерела у зовнішньому колі виділяється та ж потужність.

задача 21887

Яку кількість енергії можна отримати від ділення 1 г урану 92U238, якщо при кожному діленні виділяється енергія, приблизно рівна 200 МеВ?

задача 22811

Знайти зміну внутрішньої енергії і роботу 20 г N2, якщо в результаті процесу температура збільшилася на 10 К. Кількість теплоти, передана газу Q = 2 кДж.

задача 23297

Знайти енергію ΔЕ, що виділяється при реакціях: а) 1H2+2He31H1+2He4; б) 3Li6+1H22He4+2He4.

задача 23303

Знайти енергію ΔЕ, що виділяється при реакціях: а) 1Н2 + 1Н21Н1 + 1Н3.

задача 23946

Сила струму у провіднику опором 25 Ом збільшується з плином часу 2 с по лінійному закону від 0 до 6 А. Визначити кількість теплоти, яка виділиться у вказаному провіднику за першу секунду. Визначити кількість теплоти, яка виділилася за другу секунду, а також відношення знайдених кількостей теплоти.

задача 24549

Два провідники, опори яких 7 Ом та 5 Ом, з'єднали паралельно і підключили до джерела струму. У першому провіднику протягом деякого часу виділилося 500 Дж тепла. Яка кількість теплоти виділилася у другому провіднику за той самий час?

задача 24556

Напруга на затискачах 12-вольтового акумулятора, що обертає стартер автомобіля, дорівнює 11,6 В при струмі в колі 40 А. Який внутрішній опір акумулятора? Яку потужність акумулятор розвиває? Яку потужність розвиває стартер автомобіля? Скільки теплової енергії виділиться в акумуляторі за 2 хвилини? Наскільки зменшиться запас хімічної енергії в акумуляторі за 2 хвилини?

задача 24579

У скільки разів зросте опір зразка R з чистого германію, якщо його температура знизиться від T1 = 300 К до Т2 = 250 К. Енергія активації вільних носіїв заряду для германію ΔW = 0,70 еВ.

задача 50374

Яка кількість теплоти виділилася при охолодженні сталевої деталі масою 32 кг, якщо її температура змінилася від 1115 до 15 градусів Цельсія.

задача 50398

При злитті дрібних водяних крапель радіусом 2 мкм, в одну велику краплю радіусом 2 мм, виділяється енергія. Визначити величину цієї енергії.

задача 60455

Ділянка ланцюга складається з паралельно з'єднаних резистора з опором 1 Ом і сталевого провідника довжиною 10 м і перетином 1,2 мм2. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється в цьому ділянці кола за 10 с, якщо загальна сила струму в ділянці 3 А.

задача 60504

При виключенні джерела струму сила струму в ланцюзі убуває за законом I = I0e–αt де I0 = 10 А, α = 5·102 с–1. Визначте кількість теплоти Q, яка виділяється в резисторі опором R = 5 Ом після вимкнення джерела струму.

задача 60513

Сила струму в резисторі рівномірно зростає від нульового значення протягом 10 с. За цей час виділилася кількість теплоти 500 Дж. Визначити швидкість зростання струму, якщо опір резистора 10 Ом.

задача 90040

При спалюванні одного кг нафтопродуктів виділяється 40 МДж енергії. При розпаді одного ядра урану 235 () – 200 МеВ. Визначити кількість урану , необхідну для виділення енергії, еквівалентної спалюванню складу нафти з 40 цистерн. В одній цистерні міститься 50 т нафти.

Другие предметы