маховик обертається момент сили

маховик обертається момент сили


задача 11170

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ = A+Bt+Ct2, де A = 2 рад, B = 32 рад/с, С = –4 рад/с2. Знайти середню потужність, що розвивається силами, що діють на маховик при його обертанні, до зупинки, якщо його момент інерції J = 100 кг·м2.

задача 11171

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ = A+Bt+Ct2, де А = 2 рад, В = 16 рад/с, С = –2 рад/с2. Момент інерції J маховика дорівнює 50 кг·м2. Знайти закони, за якими змінюються обертовий момент М і потужність N. Чому дорівнює потужність в момент часу t = 3 с?

задача 11177

Маховик, момент інерції J якого дорівнює 40 кг·м2, почав обертатися рівноприскорено зі стану спокою під дією моменту сили М = 20 Н·м. Обертання тривало протягом t = 10 с. Визначити кінетичну енергію Т, придбану маховиком.

задача 12961

Маховик у вигляді диска масою m = 95 кг знаходився в стані спокою. Потім він був підключений до двигуна потужністю N = 180 Вт. Протягом Δt = 2 хв частота обертання маховика досягла значення n = 600 об/хв. Визначити діаметр d його диска.

задача 13135

Маховик у вигляді суцільного диска, момент інерції якого J = 150 кг·м3, обертається з частотою n = 240 об/хв. Через t = 1 хв після початку дії сил гальмування він зупинився. Визначте: 1) момент М сил гальмування; 2) число оборотів маховика від початку гальмування до повної зупинки.

задача 13150

Маховик починає обертатися зі стану спокою з постійним кутовим прискоренням ε = 0,4 рад/с². Визначте кінетичну енергію маховика через час t2 = 25 с після початку руху, якщо через t1 = 10 с після початку руху момент імпульсу L1 маховика становив 50 кг·м²/с.

задача 14295

На тіло, що обертається, діє механічний момент, що змінюється за законом М = М0 + At, де М0 = 100 Н·м; А = 200 (Н·м/c). На скільки зміниться момент імпульсу цього тіла за час t = 1,5 с?

задача 14632

Маховик, момент інерції якого J = 63,6 кг·м2 обертається з кутовою швидкістю ω = 31,4 рад/с. Знайти момент сил гальмування М, під дією якого маховик зупиняється через час t = 20 с. Маховик вважати однорідним диском.

Задача 24017

За результатами рішення свого варіанту завдання 11.8 знайдіть: 1) потужність діючих на маховик сил у момент часу t = 10 с. Момент інерції маховика прийняти рівним 2,5 кг·м2; 2) роботу, яку може зробити маховик при гальмуванні, якщо в момент часу t = 10 c вимкнути його зчеплення з двигуном.

задача 15140

Маховик у вигляді диска починає обертатися з кутовим прискоренням 0,5 рад/с2 і через 20 з його кінетична енергія дорівнює 500 Дж. На основі графіка залежності кінетичної енергії W маховика від величини кутової швидкості ω визначити, який момент імпульсу набуває він до цього часу (L = I·ω).

задача 15992

Швидкість обертового маховика змінюється згідно із законом, поданим на графіку. На який кут він повернеться за дві секунди руху.

задача 15998

Маховик обертається навколо нерухомої осі за законом, поданим на графіку. Момент, що обертає, дорівнює 10 Н·м. Визначити момент інерції маховика.

задача 17183

Під час розгону маховик обертається навколо своєї осі за законом φ = πt2/4. Визначити кутову швидкість і кутове прискорення маховика в момент, коли він зробить 27 оборотів.

задача 25950

Маховик обертається з постійною швидкістю, що відповідає n = 10 об/сек; його кінетична енергія Т = 800 Дж. За скільки часу обертаючий момент сил М = 50 H·м, прикладений до цього маховика, збільшить кутову швидкість маховика в два рази?

задача 26330

Маховик, що має вигляд диска масою 80 кг і радіусом 60 см, обертається згідно з рівнянням: φ = 2t+0,5t2. Знайти середню потужність, витрачену на обертання маховика за 2 с від початку обертання.

задача 26620

Маховик масою m = 3 кг під дією обертального моменту Mz = 9t обертається навколо осі Oz за законом φ = 2t3. Визначити радіус інерції маховика.

задача 26630

Визначте момент інерції сталевого маховика щодо осі валу. Щільність сталі ρ = 7800 кг/м3, радіус центрального отвору для вала r = 0,1 м, R1 = 6r, R2 = 4r, R3 = 2r, α = 45°. Плоский маховик товщиною h = 0,02 м з двома симетричними вирізами.

задача 40137

Двом однаковим маховикам, що знаходяться в спокої, надали однакову кутову швидкість 63 рад / с і надали їх самим собі. Під дією сил тертя один маховик зупинився через одну хвилину, а другий зробив до повної зупинки 360 оборотів. У якого маховика гальмуючий момент більше і у скільки разів?

задача 40709

Маховик обертається з постійною швидкістю, що відповідає частоті обертання n = 10 об/с; його кінетична енергія Ек = 7840 Дж. За скільки часу крутний момент сил M = 50 Н·м, прикладений до цього маховика, збільшить кутову швидкість маховика в два рази?

задача 40753

Яку роботу потрібно здійснити, щоб маховику у вигляді диска масою m = 100 кг і радіусом R = 0,4 м повідомити частоту обертання n = 10 c–1, якщо він перебував у стані спокою?