маховик обертається момент сили

маховик обертається момент сили


задача 11170

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ = A+Bt+Ct2, де A = 2 рад, B = 32 рад/с, С = –4 рад/с2. Знайти середню потужність, що розвивається силами, що діють на маховик при його обертанні, до зупинки, якщо його момент інерції J = 100 кг·м2.

задача 11171

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ = A+Bt+Ct2, де А = 2 рад, В = 16 рад/с, С = –2 рад/с2. Момент інерції J маховика дорівнює 50 кг·м2. Знайти закони, за якими змінюються обертовий момент М і потужність N. Чому дорівнює потужність в момент часу t = 3 с?

задача 11177

Маховик, момент інерції J якого дорівнює 40 кг·м2, почав обертатися рівноприскорено зі стану спокою під дією моменту сили М = 20 Н·м. Обертання тривало протягом t = 10 с. Визначити кінетичну енергію Т, придбану маховиком.

задача 12961

Маховик у вигляді диска масою m = 95 кг знаходився в стані спокою. Потім він був підключений до двигуна потужністю N = 180 Вт. Протягом Δt = 2 хв частота обертання маховика досягла значення n = 600 об/хв. Визначити діаметр d його диска.

задача 13135

Маховик у вигляді суцільного диска, момент інерції якого J = 150 кг·м3, обертається з частотою n = 240 об/хв. Через t = 1 хв після початку дії сил гальмування він зупинився. Визначте: 1) момент М сил гальмування; 2) число оборотів маховика від початку гальмування до повної зупинки.

задача 13150

Маховик починає обертатися зі стану спокою з постійним кутовим прискоренням ε = 0,4 рад/с². Визначте кінетичну енергію маховика через час t2 = 25 с після початку руху, якщо через t1 = 10 с після початку руху момент імпульсу L1 маховика становив 50 кг·м²/с.

задача 14295

На тіло, що обертається, діє механічний момент, що змінюється за законом М = М0 + At, де М0 = 100 Н·м; А = 200 (Н·м/c). На скільки зміниться момент імпульсу цього тіла за час t = 1,5 с?

задача 14632

Маховик, момент інерції якого J = 63,6 кг·м2 обертається з кутовою швидкістю ω = 31,4 рад/с. Знайти момент сил гальмування М, під дією якого маховик зупиняється через час t = 20 с. Маховик вважати однорідним диском.

Задача 24017

За результатами рішення свого варіанту завдання 11.8 знайдіть: 1) потужність діючих на маховик сил у момент часу t = 10 с. Момент інерції маховика прийняти рівним 2,5 кг·м2; 2) роботу, яку може зробити маховик при гальмуванні, якщо в момент часу t = 10 c вимкнути його зчеплення з двигуном.

задача 15140

Маховик у вигляді диска починає обертатися з кутовим прискоренням 0,5 рад/с2 і через 20 з його кінетична енергія дорівнює 500 Дж. На основі графіка залежності кінетичної енергії W маховика від величини кутової швидкості ω визначити, який момент імпульсу набуває він до цього часу (L = I·ω).

задача 15992

Швидкість обертового маховика змінюється згідно із законом, поданим на графіку. На який кут він повернеться за дві секунди руху.

задача 15998

Маховик обертається навколо нерухомої осі за законом, поданим на графіку. Момент, що обертає, дорівнює 10 Н·м. Визначити момент інерції маховика.

задача 17183

Під час розгону маховик обертається навколо своєї осі за законом φ = πt2/4. Визначити кутову швидкість і кутове прискорення маховика в момент, коли він зробить 27 оборотів.

задача 19577

Знайти гальмуючий момент, прикладений до маховика радіусом R = 40 см і масою m = 80 кг, якщо час зупинки маховика t = 30 с, а початкова швидкість обертання ω0 = 40 рад/с.

задача 19616

Маховик обертається з постійною швидкістю, що відповідає частоті обертання n = 10 об/с; його кінетична енергія 7,85 кДж. За скільки часу крутний момент М = 50 Н·м, прикладений до цього маховика, збільшить кутову швидкість маховика в два рази?

задача 19899

Маховик у вигляді диска обертався, роблячи 240 об/хв. Після початку гальмування маховик зупинився через 10 с. Знайти момент сил тертя, що сповільнює обертання маховика. Маса маховика 50 кг, радіус 0,4 м.

задача 19900

Обертання маховика відбувається за законом φ = 7 + 20t – 2t2. Визначити середнє значення кутової швидкості за час від початку руху маховика до зупинки і величину чинного на маховик моменту сил. Момент інерції маховика дорівнює 200 кг·м2.

задача 19903

Маховик масою 8 кг і радіусом 20 см обертається з постійним кутовим прискоренням 50 рад/с2. До обіду маховика прикладена постійна дотична сила 50 Н. Знайти момент сил тертя, що діють на маховик. Маховик вважати однорідним диском.

задача 19905

Маховик, що має вигляд диска, масою 100 кг і радіусом 50 см обертався, роблячи 360 об/хв. На циліндричну поверхню маховика по дотичній почала діяти гальмівна сила 20 Н. Скільки оборотів зробить маховик до зупинки?

задача 19918

Маховик, що має вигляд диска, масою 100 кг і радіусом 50 см обертається, роблячи 360 об/хв. На циліндричну поверхню маховика почала діяти гальмівна сила 20 Н. Скільки оборотів зробить маховик до зупинки?

задача 20010

Маховик у вигляді суцільного однорідного циліндра масою 2 кг і радіусом 20 см, обертаючись рівноуповільнено, зменшив частоту свого обертання з 480 об/хв до 120 об/хв і, при цьому, зробив 40 обертів. Визначте роботу гальмування і гальмуючий момент.

задача 20011

Маховик у вигляді однорідного суцільного циліндра, що має масу 2 кг і радіус 20 см, обертаючись рівноуповільнено, зменшив частоту свого обертання з 480 об/хв до 120 об/хв і, при цьому, зробив 50 обертів. Визначте роботу гальмування і гальмуючий момент.

задача 20056

Маховик, маса якого m = 5 кг, обертається навколо осі симетрії за законом φ = 8,5·t2 + 8,8 рад. Визначте радіус інерції маховика, якщо його обертання викликане дією крутного моменту MZ = 190 Н·м.

задача 20164

Маховик у вигляді однорідного кільця масою т і радіусом R з невагомими спицями розкрутили до кутової швидкості ω0 навколо нерухомої осі, що проходить через центр маховика перпендикулярно його площині. До ободу кільця доклали дотичну силу, під дією якої маховик почав зупинятися. В який момент часу τ після початку дії сили маховик зупинився, якщо модуль сили залежить від часу як F = αt, де α — деяка позитивна постійна.

задача 20438

Маховик почав обертатися рівноприскорено і за проміжок часу t = 10 с досяг частоти n = 300 хв–1. Запишіть рівняння залежності φ = f(t) рад, згідно з яким обертається диск.

задача 20741

Диск починає обертатися під дією моменту сил М, графік часової залежності якого представлений на малюнку. Вкажіть графік, що правильно відображає залежність моменту імпульсу диска від часу.


задача 20745

Маховик обертається довкола по закону, вираженому рівнянням φ = 2+3t–4t2, рад. Знайдіть середню потужність, що розвивається силами діючими на маховик при його русі до зупинки, якщо його момент інерції J = 100 кг·м2.

задача 20746

Маховик обертається навколо по закону, вираженого рівнянням φ = 2+16t–2t2, рад. Знайдіть середню потужність, що розвивається силами, що діють на маховик при його русі до зупинки, якщо його момент інерції J = 100 кг·м2. Чому дорівнює потужність в момент часу t = 3 с.

задача 21571

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ = А+Вt+Сt2, де А = 3 рад, В = 28 рад/с, С = – 5 рад/с2. Знайти середню потужність <N>, развиваемую силами, що діють на маховик при його обертанні, до зупинки, якщо його момент інерції J = 100 кг×м2.

задача 23550

Знайти час зупинки маховика радіусом R = 40 см та масою m = 200 кг, якщо частота його обертання ν0 = 10 об/с, а гальмуючий момент М = 80 Н·м.

задача 23554

Маховик масою m = 150 кг та радіусом R = 40 см припиняє рух через t = 20 с після того, як до нього доклали гальмуючий момент М = 60 H·м. З якою початковою частотою ν0 обертався маховик?

задача 24090

Маховик із моментом інерції 1 кг·м2, обертається з кутовою швидкістю 2 рад/с. Яку роботу потрібно здійснити, щоб збільшити швидкість обертання вдвічі?

задача 24725

Диск починає обертатися під впливом моменту сил М, графік часової залежності якого представлений малюнку. Вкажіть графік, який правильно відображає залежність кутової швидкості диска від часу.


задача 25950

Маховик обертається з постійною швидкістю, що відповідає n = 10 об/сек; його кінетична енергія Т = 800 Дж. За скільки часу обертаючий момент сил М = 50 H·м, прикладений до цього маховика, збільшить кутову швидкість маховика в два рази?

задача 26330

Маховик, що має вигляд диска масою 80 кг і радіусом 60 см, обертається згідно з рівнянням: φ = 2t+0,5t2. Знайти середню потужність, витрачену на обертання маховика за 2 с від початку обертання.

задача 26620

Маховик масою m = 3 кг під дією обертального моменту Mz = 9t обертається навколо осі Oz за законом φ = 2t3. Визначити радіус інерції маховика.

задача 26630

Визначте момент інерції сталевого маховика щодо осі валу. Щільність сталі ρ = 7800 кг/м3, радіус центрального отвору для вала r = 0,1 м, R1 = 6r, R2 = 4r, R3 = 2r, α = 45°. Плоский маховик товщиною h = 0,02 м з двома симетричними вирізами.

задача 40137

Двом однаковим маховикам, що знаходяться в спокої, надали однакову кутову швидкість 63 рад / с і надали їх самим собі. Під дією сил тертя один маховик зупинився через одну хвилину, а другий зробив до повної зупинки 360 оборотів. У якого маховика гальмуючий момент більше і у скільки разів?

задача 40709

Маховик обертається з постійною швидкістю, що відповідає частоті обертання n = 10 об/с; його кінетична енергія Ек = 7840 Дж. За скільки часу крутний момент сил M = 50 Н·м, прикладений до цього маховика, збільшить кутову швидкість маховика в два рази?

задача 40753

Яку роботу потрібно здійснити, щоб маховику у вигляді диска масою m = 100 кг і радіусом R = 0,4 м повідомити частоту обертання n = 10 c–1, якщо він перебував у стані спокою?

Другие предметы