магнітна індукція поля контур радіус площину сторона квадрата точка сила струму напрямок визначити

магнітна індукція поля контур радіус площину сторона квадрата точка сила струму напрямок визначити


задача 10278

Квадратний контур зі стороною a = 10 см, по якому тече струм I = 50 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі (В = 10 мТл). Визначити зміну ΔП потенційної енергії контуру при повороті навколо осі, що лежить у площині контуру, на кут θ = 180º.

задача 10319

В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею S = 100 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 50 А, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити магнітну індукцію В поля, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота A = 0,4 Дж.

задача 10764

На осі контуру із струмом, магнітний момент якого рм = 10–2 А·м2, знаходиться інший такий же контур. Магнітний момент другого контуру перпендикулярний осі. Обчислити механічний момент М, що діє на другий контур. Відстань між контурами r = 50 см. Розміри контурів малі в порівнянні з відстанню між ними.

задача 10787

В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею S = 400 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 20 А, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити індукцію B магнітного поля, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота A = 0,2 Дж.

задача 11084

Літак описує петлю Нестерова радіусом R = 200 м. У скільки разів сила F, з якою льотчик тисне на сидіння в нижній точці, більше сили тяжіння Р льотчика, якщо швидкість літака v = 100 м/с?

задача 11775

По двох однакових квадратних плоских контурах зі стороною а = 20 см течуть струми I = 10 А в кожному. Визначити силу F взаємодії контурів, якщо відстань d між відповідними сторонами контурів дорівнює 2 мм.

задача 12128

Плоский контур, площа S якого дорівнює 300 см2, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,01 Тл. Площина контуру перпендикулярна лініям індукції. У контурі підтримується незмінний струм I = 10 А. Визначити роботу А зовнішніх сил по переміщенню контура із струмом в область простору, магнітне поле в якому відсутнє.

задача 12134

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 100 А, а = 1 м.

задача 12284

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 10 A, R = 0,5 м і а = 1 м.

задача 12291

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 20 A, R = 0,1 м.

задача 12398

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т. А (див. рис.), якщо струм I = 100 А, R = 0,1 м.

задача 12642

Плоский контур зі струмом, що представляє собою прямокутник зі сторонами 10 і 20 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого 7·10–3 Тл. По контуру тече струм 5 А. Знайти момент сил, діючий на контур зі струмом, якщо його площина складає кут 100° з лініями поля. До задачі надати малюнок.

задача 12643

Використовуючи умову попередньої задачі, визначити, яку роботу треба зробити, щоб кут між площиною контуру і лініями поля склав 120°?
З умови попередньої задачі: a = 10 см, b = 0,2 м, В = 7·10–3 Тл, I = 5 А, α = 100°.
Попередня задача: Плоский контур зі струмом, що представляє собою прямокутник зі сторонами 10 і 20 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого 7·10–3 Тл. По контуру тече струм 5 А. Знайти момент сил, діючий на контур зі струмом, якщо його площина складає кут 100° з лініями поля. До задачі надати малюнок.

задача 13766

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на рис. А. За яким законом змінюється ЕРС індукції, що наводиться в контурі? Вкажіть номер відповідного графіка на рис. Б і поясніть свій вибір.

задача 14319

Визначити індукцію магнітного поля в точці О нескінченного провідника, що утворює контур, зображений на рис., Якщо R = 15 см, а струм в контурі дорівнює 20 А.

задача 14565

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на малюнку під номером 1.

Графік, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, яка виникає в контурі, представлений на малюнку під номером ...

задача 14566

В одній площині розташовані два провідних контури 1 і 2. По першому контуру тече спадаючий з часом струм. Як спрямований індукційний струм, що виникає при цьому в другому контурі?

задача 14613

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. Рис.), Якщо струм I = 100 A, a = 1 м.

задача 14848

В однорідне магнітне поле помістили трикутний провідний контур, в якому є електричний струм. Лінії індукції магнітного поля перпендикулярні площині контуру.

Визначити напрямок результуючої сили Ампера, що діє на контур.

задача 14872

Провідний контур виймають з простору між полюсами магніту. Чи залежить від часу переміщення контуру: а) кількість теплоти, що виділилася в контурі; б) заряд, що протік по контуру?

задача 15456

Круговий контур радіусом r = 2 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого В = 0,2 Тл. Площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Опір контуру R = 1 Ом. Яка кількість електрики q пройде через котушку при повороті її на кут α = 90°?

задача 15580

Потік магнітної індукції, зчеплений з контуром індуктивністю 0,01 Гн, дорівнює 0,6 Вб. Знайти силу струму в контурі.

задача 15954

По контуру у вигляді квадрата йде струм I = 50 А. Довжина а сторони квадрата дорівнює 20 см. Визначити магнітну індукцію B в точці перетину діагоналей.

задача 16140

Квадратний провідний контур розташований в одній площини з прямим, нескінченно довгим дротом. По дроту і контуру течуть однакові струми (I1 = I2 = 120 A). Визначити сили, що діють на кожну зі сторін контуру.

задача 16174

Дан мідний диск радіуса r = 0,235 метрів. Площина диска перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Індукція магнітного поля дорівнює В = 0,2 Тл. Струм силою I = 5 А проходить по радіусу диска від центру до краю (ковзаючі контакти). Диск обертається з частотою ν = 10,4 оборотів в секунду. Знайти потужність такого електродвигуна Р Вт.

задача 16415

Кільце радіусом 10 см з мідного дроту діаметром 1 мм поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл так, що площина кільця перпендикулярна лініям індукції магнітного поля. Кільце перетворять в квадрат. Який електричний заряд пройде по провіднику при цьому?

задача 16515

Квадратний контур зі стороною 10 см, по якому тече струм 5 А вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією 100 мТл. Визначити зміну потенційної енергії контуру при повороті його навколо осі, що лежить в площини контуру на кут рівний 180°.

задача 16649

Постійний магніт південним полюсом наближають до провідного контуру, розташованого перпендикулярно до площини малюнка. В якому напрямку буде протікати індукційний струм Ii в контурі? Вкажіть номер правильної відповіді і поясніть свій вибір.

задача 16650

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф. У яких одиницях він вимірюється?

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на малюнку на графіку під номером 1. Вкажіть номер графіка, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, що виникає в контурі. Поясніть свій вибір.

задача 17079

По двох рейках, з'єднаних перпендикулярною поперечиною, починають тягнути перемичку в напрямку стрілки. Вся система розташована в магнітному полі, лінії індукції якого спрямовані перпендикулярно площині, в якій лежать рейки. Користуючись правилом Ленца, показати напрямок індукційного струму, що виникає в контурі і напрямок сили, з якою магнітне поле діє на перемичку.

задача 17873

Квадратний контур зі стороною 10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0,9 Тл під кутом 60° до ліній індукції. У контурі тече струм 5 А. Визначити роботу, яку потрібно зробити, щоб повернути контур на кут, який відповідає максимальному потоку через контур і при незмінній силі струму змінити її форму на коло.

задача 18116

Магнітна стрілка, поміщена в центрі кругового дроту радіусом R = 10 см, утворює кут α = 20° з вертикальною площиною, в якій знаходиться провід. Коли по дроту пустили струм I = 3 А, то стрілка повернулася в такому напрямку, що кут α збільшився. Визначити кут повороту стрілки. Горизонтальну складову Bг магнітної індукції поля Землі прийняти рівною 20 мкТл. Відповідь виразити в градусах.

задача 18126

П- подібний контур знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площині контуру (див. рис.). Індукція магнітного поля В = 0,2 Тл. По контуру з постійною швидкістю ковзає перемичка довжиною l = 20 см і опором R = 15 Ом. Сила індукційного струму в контурі I = 4 мА. Перемичка рухається зі швидкістю ... .

задача 18183

В чому полягає явище електромагнітної індукції? Провідний контур знаходиться в магнітному полі, індукція якого зростає по модулю (см.рисунок). Вкажіть суму номерів правильних тверджень. 1. У контурі виникає ЕРС індукції. 2. Індукційний струм спрямований проти руху годинникової стрілки. 3. На вільні носії електричного заряду в контурі діють сили Лоренца. 4. Сторонніми силами, що викликають ЕРС індукції в контурі, є сили вихрового електричного поля.

задача 19122

Квадратна рамка з дроту зі стороною а = 10 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією B = At3, де А = 0,01 мТл/c3 (t — час). Нормаль до площини рамки становить з лініями магнітної індукції кут 30°. Яка кількість теплоти виділиться в рамці за проміжок часу Δt від 0 до 10 с? Діаметр дроту 0,5 мм, а її питомий опір 1,75·10–8 Ом·м.

задача 19172

Квадратна рамка зі стороною b = 10 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією, що змінюється за законом: В = kt, (t — час, k = 100 мТл

задача 19507

По контуру, наведеному на малюнку, тече струм I = 10 А. Знайдіть напрямок і модуль вектора В0 магнітного поля контуру в точці О, розташованої в центрі дуги АС радіуса R = 10 см з кутом φ = 60°.

задача 19527

Знайти індукцію магнітного поля на осі кругового контуру на відстані 3 см від його площини. Радіус контуру 4 см, сила струму в контурі 2 А.

задача 19625

Квадратна рамка з довжиною сторони l = 20 см знаходиться в однорідному магнітному полі, причому лінії магнітної індукції перпендикулярні площині рамки. Визначте зміну магнітного потоку при повороті рамки на кут α = 30° навколо однієї зі сторін. Індукція магнітного поля дорівнює В = 100 мТл.

задача 19627

Є два провідних контури 1 і 2, площини яких взаємно перпендикулярні (див. рисунок). По першому контуру тече зростаючий з часом струм. Чи виникне при цьому індукційний струм у другому контурі? Якщо виникне, то в якому напрямку він буде текти?

задача 19629

Поблизу північного полюса магніту падає мідна рамка ABCD. Як спрямований індукційний струм в стороні АВ рамки при проходженні верхнього і нижнього положень рамки, показаних на малюнку.

задача 19640

З провідним контуром, розташованим в площині креслення, зчеплений магнітний потік, що змінюється з часом t згідно з графіком, наведеним на малюнку. На якому інтервалі часу індукційний струм буде текти за годинниковою стрілкою?

задача 19646

В одній площині розташовані два провідних контури 1 і 2. По першому контуру тече зростаючий з часом струм. Використовуючи правило Ленца, визначте напрямок індукційного струму, що виникає при цьому в другому контурі.

задача 19655

Дротяний квадратний контур, сторона якого а = 20 см, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією поля В = 102 Тл. Контур повертають навколо осі OO' на α = 90°. У початковий момент часу лінії магнітної індукції паралельні площині контуру. Визначте, чому дорівнює зміна потоку вектора магнітної індукції в цьому випадку.

задача 19658

Є два провідних контури 1 і 2, площини яких взаємно перпендикулярні (див. рисунок). По першому контуру тече спадаючий з часом струм. Чи виникне при цьому індукційний струм у другому контурі? Якщо виникне, то в якому напрямку він буде текти?

задача 19665

З провідним контуром, розташованим в площині креслення, зчеплений магнітний потік, що змінюється з часом t згідно з графіком, наведеним на малюнку. Вкажіть суму номерів правильних тверджень.
1) У контурі виникає індукційний струм, поточний в інтервалі часу
0 < t < t1 за годинниковою стрілкою.
2) У момент часу t = t1 ЕРС індукції в контурі дорівнює нулю.
4) У момент часу t = t2 ЕРС індукції в контурі дорівнює нулю.
8) У контурі виникає індукційний струм, що тече в інтервалі часу t1 < t < t2 за годинниковою стрілкою.

задача 19667

У провідному контурі наведена ЕРС індукції, модуль і знак якої протягом часу не змінюються. Чи означає це, що:
1) контур обов'язково повинен рухатися в магнітному полі?
2) індукція магнітного поля, який створив цю ЕРС, обов'язково повинна змінюватися з плином часу?
4) магнітний потік, зчеплений з контуром, обов'язково повинен змінюватися?
8) швидкість зміни магнітного потоку, зчепленого з контуром, обов'язково повинна бути незмінною? На які питань Ви відповіли "так, обов'язково"? Вкажіть суму їх номерів.

задача 19788

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм I = 30 А. Довжина а сторони трикутника дорівнює 20 см. Визначити магнітну індукцію В в точці перетину висот.

задача 19792

Обчислити модуль індукції результуючого магнітного поля, створеного струмами I1 і I2, що течуть по прямому нескінченно довгому провіднику і круговому контуру радіуса R = 20 см в точці O (див. малюнок). Круговий контур і точка O лежать в площині креслення; напрямок струмів вказано на малюнку, причому I1 = I2 = 10 А.

задача 19837

Літак робить петлю у вертикальній площині. Визначити вагу льотчика у верхній і нижній точках петлі, якщо радіус петлі 200 м, маса льотчика 80 кг, швидкість літака 360 км/год.

задача 20156

Радіус-вектор точки прикладання сили f = ix + jy + kz, а сила F = iFx + jFy + kFz. Визначити момент сили M.

задача 20328

Контур АСД, що має форму половини квадрата зі стороною а = 10 см, поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл. По контуру йде струм I = 50 А. Площина контуру перпендикулярна напрямку магнітного поля. Знайти результуючу силу, діючу на контур.

задача 20509

Плоский контур зі струмом силою 7 А вільно встановився в однорідному магнітному полі Н = 6·104 А/м. Площа контура 300 см2. Підтримуючи струм в контурі незмінним, його повернули відносно осі, що лежить в площині контуру, на кут 60°. Визначити здійснену при цьому роботу.

задача 20510

В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею S = 1400 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 12 А, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити індукцію магнітного поля В, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота А = 0,2 Дж.

задача 20606

На рис. 3.38 зображений кругової проводить плоский контур, поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією В, спрямоване на нас. Вказати напрямок струму, що виникає в контурі в разі, якщо: а) B зростає, б) B убуває, в) контур розтягується, г) контур стискається.

задача 20607

Є круговий проводить плоский контур радіуса а з опором R (рис. 3.39). Спочатку струм в ньому відсутній. Потім включається перпендикулярне до площини контура однорідне магнітне поле з індукцією В, спрямоване за креслення. а) В якому напрямку буде текти виниклий при цьому струм? б) Який заряд q протече по контуру?

задача 20641

По кільцю, площина якого перпендикулярна до силових ліній магнітного поля з індукцією 0,1 Тл, тече струм силою струму 2 А. Радіус кільця дорівнює 12 см. Не змінюючи силу струму і орієнтацію площині кільця в магнітному полі, йому надали форму вісімки, що складається з двох кілець, причому радіус меншого кільця дорівнює 3 см. Визначити роботу, яку необхідно здійснити зі зміни форми кільця в магнітному полі.

задача 20642

По кільцю, площина якого перпендикулярна вектору магнітної індукції магнітного поля (В = 0,1 Тл), тече струм силою струму 2 А. Радіус кільця дорівнює R = 12 см. Не зраджуючи силу струму і орієнтацію площини кільця в магнітному полі, йому надали форму вісімки, що складається з двох кілець, причому радіус меншого кільця дорівнює R2 = R/4. Визначити роботу, яку необхідно здійснити зі зміни форми кільця в магнітному полі.

задача 20670

Довгий тонкий провід має вигин у формі трьох сторін квадрата зі стороною а = 1,0 м. По дроту тече струм силою I = 10,0 А. Визначте індукцію магнітного поля в центрі квадратного вигину, точка А. Рішення поясніть малюнком, на якому покажіть напрями векторів індукції магнітного поля, що створюється кожною ділянкою провідника зі струмом в точці А.

задача 20688

Провідна рамка поміщена в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл. Площина рамки складає з напрямком магнітного поля кут φ = 30°. Площа рамки S = 20 см2, опір R = 0,1 Ом. Магнітне поле рівномірно зменшується до нуля за час Δt = 0,1 с. Визначте: а) середнє значення е.р.с. індукції, що виникає в рамці; б) силу індукційного струму; в) заряд, який протече по рамці за час зменшення поля.

задача 20728

Знайти індукцію магнітного поля в центрі контуру, що має вигляд прямокутника, якщо його діагональ d = 16 см, кут між діагоналями φ = 30° і струм в контурі I1 = 5,0 А.

задача 20732

Знайти індукцію магнітного поля в точці O контуру зі струмом I, якщо відомі радіуси a і b, а також кут φ

задача 20845

Індукція магнітного поля в точці перетину бісектрис рівностороннього трикутника, по якому тече струм I = 40 А, дорівнює В = 0,12·10–3 Тл. Не зраджуючи сили струму в контурі, йому надали форму кола. Чому дорівнює індукція магнітного поля в центрі кола?

задача 20851

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника тече струм I = 5 А. Сторона трикутника a = 20 см. Визначити індукцію магнітного поля в точці перетину висот.

задача 20905

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм силою I = 10 А. Визначити індукцію магнітного поля, створюваного цим струмом в точці О. R = 10 см.

задача 21301

Круговий провідний контур радіусом r = 5 см і струмом I = 1 А знаходиться в магнітному полі, причому площина контуру перпендикулярна напрямку поля. Напруженість поля дорівнює 10 кА/м. Визначити: 1) роботу, яку необхідно зробити, щоб повернути контур на 90° навколо осі, що збігається з діаметром контуру і перпендикулярній до напрямку поля; 2) середню ЕРС, індуковану в контурі, якщо поворот буде здійснений за 6 секунд?

задача 21365

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф та одиниці його вимірювання. Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом t так, як показано на малюнку на графіку під номером 1. Вкажіть номер графіка, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εI, виникає в контурі. Поясніть свій вибір.

задача 21449

Знайти індукцію магнітного поля в точці О контуру зі струмом I (див. рисунок), якщо відомі радіус a і сторона b квадрата.

задача 21815

По плоскому контуру, зображеному на малюнку, тече струм силою I = 1 А. Кут між прямолінійними ділянками контуру прямої. Радіуси r1 = 10 см і r2 = 20 см. Знайти магнітну індукцію В в точці С.

задача 21933

Круговий контур радіусом r = 2 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого В = 0,2 Тл. Площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Опір контуру R = 1 Ом. Який заряд q пройде по котушці при зникненні магнітного поля?

задача 22526

Сформулюйте закон Фарадея для явища електромагнітної індукції. У провідному контурі, що знаходиться в магнітному полі, ЕРС індукції виникає за рахунок дії сил Лоренца. Чи вірно, що ... 1 .... магнітне поле змінюється з часом? 2 .... контур, що проводить, може обертатися при цьому в постійному в часі магнітному полі? 4 .... площа контура при цьому може змінюватися з часом? 8 .... в контурі може виникати індукційний струм? Вкажіть суму номерів питань, на які Ви відповіли "так, вірно".

задача 22527

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф та одиниці його вимірювання. Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом t так, як показано на малюнку на графіку під номером 1. Вкажіть номер графіка, що відповідає залежності від часу t ЕРС індукції, яка виникає в контурі. Поясніть свій вибір.

задача 22528

В чому полягає явище електромагнітної індукції? З контуром, що проводить, розташованим в площині креслення, зчеплений магнітний потік Ф, який змінюється з часом згідно з графіком, наведеним на малюнку. Вкажіть суму номерів правильних тверджень.
1. У контурі виникає індукційний струм, що тече в моменти часу 0<t<t1 по годинниковій стрілці.
2. У момент часу t = t1 ЭДС індукції в контурі дорівнює нулю.
4. У момент часу t = t2 ЭДС індукції в контурі менше нуля.
8. Сторонніми силами, що викликають появу ЕРС індукції, є сили вихрового електричного поля.

задача 22800

Плоский контур, площа якого S = 300 см2, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,01 Тл. Площина контуру перпендикулярна лініям індукції. У контурі підтримується незмінний струм I = 10 А. Визначити роботу А зовнішніх сил по переміщенню контура зі струмом в область простору, в якій магнітне поле відсутнє. Яка середня ЕРС індукується в контурі, якщо це переміщення буде здійснено за 2 секунди?

задача 22801

По кільцю радіусом R = 10 см, зробленому з тонкого гнучкого проводу, тече струм I = 100 A. Перпендикулярно площині кільця порушено магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл, у напрямку збігається з індукцією В1 власного магнітного поля кільця. Визначити роботу А зовнішніх сил, які, діючи на провід, деформували його і надали йому форму квадрата. Сила струму при цьому підтримувалася незмінною. Роботою проти пружних сил знехтувати. Визначити середню ЕРС, що виникла при цьому в замкнутому контурі, якщо зміна конфігурації сталася за 5 секунд?

задача 22804

В однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 Тл знаходиться квадратний контур, що проводить, зі стороною а = 20 см і струмом I = 10 А. Площина квадрата становить з напрямком поля кут 30°. Визначити роботу видалення дроту за межі поля і ЕРС, що виникла в ньому, якщо видалення було скоєно за 7 секунд.

задача 22899

Нерухомий провідний контур знаходиться в магнітному полі, що змінюється з часом. Викликають появу ЕРС індукції в контурі сили електричного поля.

задача 22900

Магнітний потік Ф, зчеплений із провідним контуром, змінюється згодом так, як показано на малюнку під номером 1.

Графік, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, що виникає в контурі, представлений на малюнку під номером 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

задача 22902

Для отримання ЕРС індукції у провідному контурі, що знаходиться в магнітному полі, можна змінювати з часом: 1) площу контуру; 2) кут між нормаллю до площини контуру та вектором B магнітної індукції; 3) модуль вектора B. Сили Лоренца є сторонніми силами у випадках ...

задача 22903

Магнітний потік Ф, зчеплений із провідним контуром, змінюється згодом так, як показано на малюнку під номером 1.

Графік, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, що виникає в контурі, представлений на малюнку під номером 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

задача 22904

Магнітний потік Ф, зчеплений із провідним контуром, змінюється згодом так, як показано на малюнку під номером 1.

Графік, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, що виникає в контурі, представлений на малюнку під номером 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

задача 22923

Знайти індукцію магнітного поля в точці О контуру зі струмом I = 100 А, який показаний на рис. 17.10. Радіуси R1 = 0,1 м і R2 = 0,2 м, а кут φ = 90°.

задача 22935

Знайти індукцію магнітного поля в точці O контуру зі струмом I, який показаний на малюнку; радіуси а та b, а також кут φ відомі.

задача 23046

По довгому прямому вертикальному проводу протікає струм 1,41 А. У горизонтальній площині знаходиться квадратна рамка зі стороною а = 4 см, по якій протікає струм 1 А. Сторона рамки, що найближча до проводу, віддалена від нього на відстань a/2. Знайти магнітну індукцію у центрі рамки.

задача 23060

Розімкнутий провідний контур 1 знаходиться в магнітному полі, створеному струмом, поточним в колі 2 (см, малюнок), величина якого за рахунок переміщення двигуна збільшується з часом за законом I = kt2? Чи вірно, що в контурі 1 тече індукційний струм від точки А до точки В. Вкажіть номер правильної відповіді та поясніть вибір. 1) Так, вірно. 2) Ні, не вірно.

задача 23184

Магнітний потік Ф, зчеплений із провідним контуром, змінюється за законом Ф = B·S·cos(2πt/T–π/2). За яким законом змінюватиметься ЕРС індукції εинд, наведена у цьому контурі? Вкажіть номер відповідного графіка. Поясніть свій вибір.

задача 23219

Що розуміють під струмом зсуву? Запишіть формулу для модуля густини струму зсуву. Чи виникатиме струм зсуву, якщо у просторі створити змінне магнітне поле, модуль вектора індукції якого лінійно зростає з часом? Вкажіть номер правильної відповіді та поясніть свій вибір. 1. Так, буде. 2. Ні, не буде.

задача 23280

Два однакові кругові контури розташовані так, що їхні центри лежать на одній прямій, а площини контурів паралельні один одному і знаходяться на відстані b = 1 см. По контурах течуть струми одного напрямку, сила струму I1 = 2I2 = 1 А, радіуси контурів рівні R1 = R2 = 1 см. Визначити магнітну індукцію магнітного поля у центрі першого витка.

задача 23312

Знайти індукцію магнітного поля до точки О контуру зі струмом I, який показаний:
а) на рис. 2.62; радіуси а та b, а також кут φ відомі;
б) на рис. 2.63; радіус а та сторона b відомі.

задача 23358

Сформулюйте закон Фарадея явища електромагнітної індукції. Наведіть його виведення на основі закону збереження енергії. Для отримання ЕРС індукції у провідному контурі, що знаходиться в магнітному полі, змінюють з часом 1. площу контуру; 2. кут між нормаллю до площини контуру і вектором магнітної індукції; 3. модуль вектора У. У яких із наведених способів сторонніми силами є сили Лоренца? Вкажіть суму їх номерів.

задача 23870

З дроту завдовжки l = 20 см зроблено контури: 1) квадратний і 2) круговий. Знайдіть момент, що обертає, сил M, які діють на кожен контур, поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,01 Тл. По контурах тече струм силою I = 2 А. Площина контуру становить кут 45° із напрямком індукції магнітного поля. Знайдіть магнітний момент контурів pm. Зробіть креслення із зображенням магнітного та крутного моментів.

задача 24446

Плоский квадратний контур зі стороною 10 см, яким тече струм силою 100 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл. Визначити роботу, що здійснюється зовнішніми силами при повороті контуру щодо осі, що проходить через середину його протилежних сторін на кут 90°.

задача 24544

У чому полягає явище взаємної індукції? Як визначається взаємна індуктивність двох контурів М? У першому контурі тече струм, що змінюється з часом t за законом I1 = 0,01cos(200t), А. При цьому в другому контурі виникає ЕРС індукції, максимальне значення якої дорівнює εi2m = 0,01 В. Знайдіть взаємну індуктивність М цих контурів. Вкажіть номер правильної відповіді. Середовище, що оточує контури, не є феромагнітним. 1. M = 1 Гн. 2. М = 0,02 Гн. 3. М = 0,005 Гн. 4. М = 200 Гн.

задача 24645

В однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл вміщено квадратну рамку площею S = 25 см2. Нормаль до площини рамки становить із напрямком магнітного поля кут 60°. Визначте крутний момент, що діє на рамку, якщо по ній тече струм I = 1 А.

задача 24837

Визначити магнітну індукцію у точці, що знаходиться на осі плоского кругового контуру радіусом R = 10 см, на відстані h = 10 см від центру контуру. По контурі тече струм I = 50 А.

задача 26360

Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля в точці, розташованій в центрі рамки зі струмом I = 7 A, що має форму правильного трикутника зі стороною 40 см.

задача 26672

По контуру АВС тече струм I = 0,4 А. Визначити магнітну індукцію в точці О, якщо ОВ = ОС = R = 10 см, АВ = ОА, BC - дуга радіуса R.

задача 70163

Алюмінієве кільце радіусом R = 12 см виготовлене з дроту діаметром d = 2 мм, знаходиться в однорідному магнітному полі, направленому перпендикулярно до площини кільця. Визначте швидкість зміни індукції ΔB/Δt, якщо сила індукційного струму в кільці I = 12 А.

задача 70208

Яка ЕРС індукції виникає в круговому контурі, радіус якого 5 см, якщо він розташований перпендикулярно лініям індукції магнітного поля, індукція якого рівномірно змінюється від 0,02 Тл до 0 за 0,04 с?

задача 70319

Плоский замкнутий металевий контур площею S1 = 10 см2 деформується в однорідному магнітному полі, індукція якого B = 1·10–2 Тл. Площа контуру за час τ = 2 с рівномірно зменшується (площина контура при цьому залишається перпендикулярною силовим лініям поля) до величини S2 = 2 см2. Визначити силу струму, що проходить по контуру протягом часу τ, якщо опір контуру R = 1 Ом.

задача 70322

Квадратна рамка зі стороною 10 см поміщена в магнітне поле з індукцією 0,1 Тл так, що її площина перпендикулярна лініям індукції. Про рамці тече струм 20 А. Яку роботу треба здійснити, щоб видалити рамку з магнітного поля?

Другие предметы