магнітна індукція поля контур радіус площину сторона квадрата точка сила струму напрямок визначити

магнітна індукція поля контур радіус площину сторона квадрата точка сила струму напрямок визначити


задача 10278

Квадратний контур зі стороною a = 10 см, по якому тече струм I = 50 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі (В = 10 мТл). Визначити зміну ΔП потенційної енергії контуру при повороті навколо осі, що лежить у площині контуру, на кут θ = 180º.

задача 10319

В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею S = 100 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 50 А, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити магнітну індукцію В поля, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота A = 0,4 Дж.

задача 10764

На осі контуру із струмом, магнітний момент якого рм = 10–2 А·м2, знаходиться інший такий же контур. Магнітний момент другого контуру перпендикулярний осі. Обчислити механічний момент М, що діє на другий контур. Відстань між контурами r = 50 см. Розміри контурів малі в порівнянні з відстанню між ними.

задача 10787

В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею S = 400 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 20 А, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити індукцію B магнітного поля, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота A = 0,2 Дж.

задача 11084

Літак описує петлю Нестерова радіусом R = 200 м. У скільки разів сила F, з якою льотчик тисне на сидіння в нижній точці, більше сили тяжіння Р льотчика, якщо швидкість літака v = 100 м/с?

задача 11775

По двох однакових квадратних плоских контурах зі стороною а = 20 см течуть струми I = 10 А в кожному. Визначити силу F взаємодії контурів, якщо відстань d між відповідними сторонами контурів дорівнює 2 мм.

задача 12128

Плоский контур, площа S якого дорівнює 300 см2, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,01 Тл. Площина контуру перпендикулярна лініям індукції. У контурі підтримується незмінний струм I = 10 А. Визначити роботу А зовнішніх сил по переміщенню контура із струмом в область простору, магнітне поле в якому відсутнє.

задача 12134

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 100 А, а = 1 м.

задача 12284

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 10 A, R = 0,5 м і а = 1 м.

задача 12291

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. рис.), якщо струм I = 20 A, R = 0,1 м.

задача 12398

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т. А (див. рис.), якщо струм I = 100 А, R = 0,1 м.

задача 12642

Плоский контур зі струмом, що представляє собою прямокутник зі сторонами 10 і 20 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого 7·10–3 Тл. По контуру тече струм 5 А. Знайти момент сил, діючий на контур зі струмом, якщо його площина складає кут 100° з лініями поля. До задачі надати малюнок.

задача 12643

Використовуючи умову попередньої задачі, визначити, яку роботу треба зробити, щоб кут між площиною контуру і лініями поля склав 120°?
З умови попередньої задачі: a = 10 см, b = 0,2 м, В = 7·10–3 Тл, I = 5 А, α = 100°.
Попередня задача: Плоский контур зі струмом, що представляє собою прямокутник зі сторонами 10 і 20 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого 7·10–3 Тл. По контуру тече струм 5 А. Знайти момент сил, діючий на контур зі струмом, якщо його площина складає кут 100° з лініями поля. До задачі надати малюнок.

задача 13766

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на рис. А. За яким законом змінюється ЕРС індукції, що наводиться в контурі? Вкажіть номер відповідного графіка на рис. Б і поясніть свій вибір.

задача 14319

Визначити індукцію магнітного поля в точці О нескінченного провідника, що утворює контур, зображений на рис., Якщо R = 15 см, а струм в контурі дорівнює 20 А.

задача 14565

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на малюнку під номером 1.

Графік, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, яка виникає в контурі, представлений на малюнку під номером ...

задача 14566

В одній площині розташовані два провідних контури 1 і 2. По першому контуру тече спадаючий з часом струм. Як спрямований індукційний струм, що виникає при цьому в другому контурі?

задача 14613

Визначити напрямок і величину індукції магнітного поля в т.А (див. Рис.), Якщо струм I = 100 A, a = 1 м.

задача 14848

В однорідне магнітне поле помістили трикутний провідний контур, в якому є електричний струм. Лінії індукції магнітного поля перпендикулярні площині контуру.

Визначити напрямок результуючої сили Ампера, що діє на контур.

задача 14872

Провідний контур виймають з простору між полюсами магніту. Чи залежить від часу переміщення контуру: а) кількість теплоти, що виділилася в контурі; б) заряд, що протік по контуру?

задача 15456

Круговий контур радіусом r = 2 см поміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого В = 0,2 Тл. Площина контуру перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Опір контуру R = 1 Ом. Яка кількість електрики q пройде через котушку при повороті її на кут α = 90°?

задача 15580

Потік магнітної індукції, зчеплений з контуром індуктивністю 0,01 Гн, дорівнює 0,6 Вб. Знайти силу струму в контурі.

задача 15954

По контуру у вигляді квадрата йде струм I = 50 А. Довжина а сторони квадрата дорівнює 20 см. Визначити магнітну індукцію B в точці перетину діагоналей.

задача 16140

Квадратний провідний контур розташований в одній площини з прямим, нескінченно довгим дротом. По дроту і контуру течуть однакові струми (I1 = I2 = 120 A). Визначити сили, що діють на кожну зі сторін контуру.

задача 16174

Дан мідний диск радіуса r = 0,235 метрів. Площина диска перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Індукція магнітного поля дорівнює В = 0,2 Тл. Струм силою I = 5 А проходить по радіусу диска від центру до краю (ковзаючі контакти). Диск обертається з частотою ν = 10,4 оборотів в секунду. Знайти потужність такого електродвигуна Р Вт.

задача 16415

Кільце радіусом 10 см з мідного дроту діаметром 1 мм поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл так, що площина кільця перпендикулярна лініям індукції магнітного поля. Кільце перетворять в квадрат. Який електричний заряд пройде по провіднику при цьому?

задача 16515

Квадратний контур зі стороною 10 см, по якому тече струм 5 А вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією 100 мТл. Визначити зміну потенційної енергії контуру при повороті його навколо осі, що лежить в площини контуру на кут рівний 180°.

задача 16649

Постійний магніт південним полюсом наближають до провідного контуру, розташованого перпендикулярно до площини малюнка. В якому напрямку буде протікати індукційний струм Ii в контурі? Вкажіть номер правильної відповіді і поясніть свій вибір.

задача 16650

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф. У яких одиницях він вимірюється?

Магнітний потік Ф, зчеплений з провідним контуром, змінюється з часом так, як показано на малюнку на графіку під номером 1. Вкажіть номер графіка, що відповідає залежності від часу ЕРС індукції εi, що виникає в контурі. Поясніть свій вибір.

задача 17079

По двох рейках, з'єднаних перпендикулярною поперечиною, починають тягнути перемичку в напрямку стрілки. Вся система розташована в магнітному полі, лінії індукції якого спрямовані перпендикулярно площині, в якій лежать рейки. Користуючись правилом Ленца, показати напрямок індукційного струму, що виникає в контурі і напрямок сили, з якою магнітне поле діє на перемичку.

задача 17873

Квадратний контур зі стороною 10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0,9 Тл під кутом 60° до ліній індукції. У контурі тече струм 5 А. Визначити роботу, яку потрібно зробити, щоб повернути контур на кут, який відповідає максимальному потоку через контур і при незмінній силі струму змінити її форму на коло.

задача 18116

Магнітна стрілка, поміщена в центрі кругового дроту радіусом R = 10 см, утворює кут α = 20° з вертикальною площиною, в якій знаходиться провід. Коли по дроту пустили струм I = 3 А, то стрілка повернулася в такому напрямку, що кут α збільшився. Визначити кут повороту стрілки. Горизонтальну складову Bг магнітної індукції поля Землі прийняти рівною 20 мкТл. Відповідь виразити в градусах.

задача 18126

П- подібний контур знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному площині контуру (див. рис.). Індукція магнітного поля В = 0,2 Тл. По контуру з постійною швидкістю ковзає перемичка довжиною l = 20 см і опором R = 15 Ом. Сила індукційного струму в контурі I = 4 мА. Перемичка рухається зі швидкістю ... .

задача 18183

В чому полягає явище електромагнітної індукції? Провідний контур знаходиться в магнітному полі, індукція якого зростає по модулю (см.рисунок). Вкажіть суму номерів правильних тверджень. 1. У контурі виникає ЕРС індукції. 2. Індукційний струм спрямований проти руху годинникової стрілки. 3. На вільні носії електричного заряду в контурі діють сили Лоренца. 4. Сторонніми силами, що викликають ЕРС індукції в контурі, є сили вихрового електричного поля.

задача 19122

Квадратна рамка з дроту зі стороною а = 10 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією B = At3, де А = 0,01 мТл/c3 (t — час). Нормаль до площини рамки становить з лініями магнітної індукції кут 30°. Яка кількість теплоти виділиться в рамці за проміжок часу Δt від 0 до 10 с? Діаметр дроту 0,5 мм, а її питомий опір 1,75·10–8 Ом·м.

задача 19172

Квадратна рамка зі стороною b = 10 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією, що змінюється за законом: В = kt, (t — час, k = 100 мТл

задача 19507

По контуру, наведеному на малюнку, тече струм I = 10 А. Знайдіть напрямок і модуль вектора В0 магнітного поля контуру в точці О, розташованої в центрі дуги АС радіуса R = 10 см з кутом φ = 60°.

задача 19527

Знайти індукцію магнітного поля на осі кругового контуру на відстані 3 см від його площини. Радіус контуру 4 см, сила струму в контурі 2 А.

задача 26360

Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля в точці, розташованій в центрі рамки зі струмом I = 7 A, що має форму правильного трикутника зі стороною 40 см.

задача 26672

По контуру АВС тече струм I = 0,4 А. Визначити магнітну індукцію в точці О, якщо ОВ = ОС = R = 10 см, АВ = ОА, BC - дуга радіуса R.

задача 70163

Алюмінієве кільце радіусом R = 12 см виготовлене з дроту діаметром d = 2 мм, знаходиться в однорідному магнітному полі, направленому перпендикулярно до площини кільця. Визначте швидкість зміни індукції ΔB/Δt, якщо сила індукційного струму в кільці I = 12 А.

задача 70208

Яка ЕРС індукції виникає в круговому контурі, радіус якого 5 см, якщо він розташований перпендикулярно лініям індукції магнітного поля, індукція якого рівномірно змінюється від 0,02 Тл до 0 за 0,04 с?

задача 70319

Плоский замкнутий металевий контур площею S1 = 10 см2 деформується в однорідному магнітному полі, індукція якого B = 1·10–2 Тл. Площа контуру за час τ = 2 с рівномірно зменшується (площина контура при цьому залишається перпендикулярною силовим лініям поля) до величини S2 = 2 см2. Визначити силу струму, що проходить по контуру протягом часу τ, якщо опір контуру R = 1 Ом.

задача 70322

Квадратна рамка зі стороною 10 см поміщена в магнітне поле з індукцією 0,1 Тл так, що її площина перпендикулярна лініям індукції. Про рамці тече струм 20 А. Яку роботу треба здійснити, щоб видалити рамку з магнітного поля?