індуктивність витка перетином дорівнює обмотка соленоїда магнітне поле довжина визначити силу струму

індуктивність витка перетином дорівнює обмотка соленоїда магнітне поле довжина визначити силу струму


задача 10084

В обмотці соленоїда, опір якої дорівнює 1 Ом, а індуктивність 20 мГн, сила струму дорівнює 5 А. Чому дорівнює енергія магнітного поля соленоїда через 1 мс після відключення джерела?

задача 10315

На довгий картонний каркас діаметром d = 5 см прокладена одношарова обмотка (виток до витка) з дроту діаметром d = 0,2 мм. Визначити магнітний потік Ф, створюваний таким соленоидом при силі струму I = 0,5 А.

задача 10334

Котушка, намотана на магнітний циліндричний каркас, має N = 250 витків і індуктивність L1 = 36 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 100 мГн, обмотку котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася колишньою. Скільки витків виявилося в котушці після перемотування?

задача 10668

Визначити енергію W магнітного поля соленоїда, що містить N = 200 витків, які намотані на картонний каркас радіусом r = 4 см і довжиною l = 0,5 м, якщо по його обмотці тече струм I = 10 А.

задача 10788

На довгий картонний каркас діаметром D = 2 см прокладена одношарова обмотка (виток до витка) з дроту діаметром d = 0,5 мм. Визначити магнітний потік Ф, створюваний таким соленоидом при силі струму I = 4 А.

задача 10806

Соленоїд містить N = 800 витків. При силі струму I = 6 A магнітний потік Ф = 30 мкВб. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10873

Знайти магнітний потік, створюваний соленоїдом перетином 20 см2, якщо він має 40 витків на кожний сантиметр його довжини при силі струму 10 А.

задача 11403

Електрон, що пройшов прискорювальну різницю потенціалів Uуск = 1 кВ, влетів у магнітне поле соленоїда під малим кутом до його осі. Визначити крок h гвинтової траєкторії електрона, якщо щільність намотування n соленоїда дорівнює 20 витків/см і за його обмотці тече струм I = 5 А.

задача 11420

Якої довжини потрібно взяти дріт діаметром d = 1 мм, щоб виготовити одношаровий соленоїд з індуктивністю L = 1 мГн. Площа поперечного перерізу соленоїда S = 7,5 см2.

задача 11588

Соленоїд містить 1500 витків. По обмотці соленоїда тече струм силою 2 А. Обчислити енергію магнітного поля соленоїда, якщо магнітний потік через його поперечний переріз дорівнює 0,5 МВБ.

задача 11608

Джерело струму замкнули на соленоїд з індуктивністю L = 6,5 Гн і опором 185 Ом. Через скільки часу сила струму в ланцюзі досягне 75% максимального значення?

задача 11763

Довгий прямий соленоїд з дроту діаметром d = 0,5 мм намотаний так, що витки щільно прилягають один до одного. Яка напруженість Н магнітного поля всередині соленоїда при силі струму I = 4 А? Товщиною ізоляції знехтувати.

задача 11829

Соленоїд, площа S перерізу якого дорівнює 5 см2, містить N = 1200 витків. Індукція В магнітного поля всередині соленоїда при силі струму I = 2 А дорівнює 0,01 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 12122

По обмотці соленоїда з числом витків 1500 і площею поперечного перетину 10 см2 тече струм, що створює поле з індукцією 20 мТл. Знайти середнє значення ЕРС самоіндукції, що виникає в соленоїді, якщо сила струму зменшується до нуля за час 1 мс.

задача 12138

Визначити магнітний потік в соленоїді при силі струму 5 А. Перетин соленоїда прямокутної форми (h = 0,5 см, R = 7 см, r = 4 см), 500 вітков.

задача 13523

На довгий прямий соленоїд має діаметр перетину D = 5 см і містить n = 20 (витков/см), щільно надітий круговий виток з мідного дроту перетином S = 1 мм2. Знайдіть силу струму в витку, якщо сила струму в обмотці соленоїда збільшується з постійною швидкістю (dI/dt) = 100 (А/с) індуктивністю витка знехтувати. Сердечника немає.

задача 13553

Використовуючи теорему про циркуляцію вектора В, розрахуйте магнітну індукцію поля всередині соленоїда (у вакуумі), якщо число витків соленоїда дорівнює N і довжина соленоїда дорівнює I.

задача 13554

Соленоїд довжиною l = 0,5 м містить N = 1000 витків. Визначте магнітну індукцію B поля всередині соленоїда, якщо опір його обмотки R = 120 Ом, а напруга на її кінцях U = 60 В.

задача 13568

Соленоїд діаметром d = 4 см, що має N = 500 витків, поміщений в магнітне поле, індукція якого змінюється зі швидкістю 1 мТл/с. Вісь соленоїда складає c вектором магнітної індукції кут α = 45°. Визначте ЕРС індукції, що виникає в соленоїді.

задача 13583

Довгий соленоїд індуктивністю L = 4 мГн містить W = 600 витків. Площа поперечного перерізу соленоїда S = 20 см2. Визначте магнітну індукцію поля всередині соленоїда, якщо сила струму, що протікає по його обмотці, дорівнює 6 А.

задача 13586

Визначте індуктивність соленоїда довжиною l і опором R, якщо обмоткою соленоїда є дріт масою m (прийняти щільність дроту і її питомий опір відповідно за ρ і ρ').

задача 13594

Соленоїд діаметром d = 3 см має одношарову обмотку з щільно прилеглих один до одного витків алюмінієвого проводу (ρ = 26 нОм·м) діаметром d1 = 0,3 мм. По соленоїду тече струм I0 = 0,5 А. Визначте кількість електрики Q, що протікає по соленоїду, якщо його кінці закоротити.

задача 13597

Два соленоїда (L1 = 0,64 Гн, L2 = 1 Гн) однакової довжини і практично рівних перетинів вставлені один у другий. Визначте взаємну індуктивність соленоїдів.

задача 13671

Коливальний контур містить соленоїд (довжина l = 5 см, площа поперечного перерізу S1 = 1,5 см2, число витків N = 500) і плоский конденсатор (відстань між пластинами d = 1,5 мм, площа пластин S2 = 100 см2). Визначте частоту ω0 власних коливань контуру.

задача 13915

Обчислити постійну часу прямого соленоїда довжиною 1 м, що містить один шар обмотки з мідного дроту масою 1 кг, якщо діаметр поперечного перерізу соленоїда значно менше його довжини. ПРИМІТКА. Постійною часу називають відношення індуктивності до активного опору.

задача 14225

Знайти магнітний потік, створюваний соленоїдом перетином 10 см2, якщо він має 10 витків на кожний сантиметр його довжини при силі струму 20 А.

задача 14331

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 6·10–2 Тл знаходиться соленоїд діаметром d = 8 см, що має N = 80 витків мідного дроту перетином S0 = 1 мм2. Соленоїд повертають на кут α = 180° за час Δt = 0,2 с так, що його вісь залишається спрямованою уздовж поля. Знайти середнє значення ЕРС, що виникає в соленоїді, і індукційний заряд. Питомий опір міді ρ = 1,7·10–8 Ом·м.

задача 14535

Індукція магнітного поля соленоїда 0,01 Тл. Знайти струм через обмотку соленоїда, якщо число витків 100, довжина соленоїда 10 см.

задача 15121

В соленоїді при силі струму I енергія магнітного поля W. Опір обмотки R. Який електричний заряд q пройде по обмотці при рівномірному зменшенні сили струму I в n разів? На скільки зміниться енергія магнітного поля?

задача 15439

На соленоїд довжиною l = 20 см і площею поперечного перерізу S = 30 см2 надітий дротяний виток. Обмотка соленоїда має N = 320 витків, і по ньому йде струм I = 3 А. Яка середня е.р.с. εср індукується в надітому на соленоїд витку, коли струм в соленоїді вимикається протягом часу t = 1 мс?

задача 15444

Обмотка соленоїда складається з N витків мідного дроту, поперечний переріз якої S = 1 мм2. Довжина соленоїда l = 25 см; його опір R = 0,2 Ом. Знайти індуктивність L соленоїда.

задача 15448

Соленоїд довжиною l = 50 см і площею поперечного перерізу S = 2 см2 має індуктивність L = 0,2 мкГн. При якому струмі I об'ємна щільність енергії магнітного поля всередині соленоїда W0 = 1 мДж/м3?

задача 15956

Соленоїд індуктивністю L = 4 мГн містить N = 600 витків. Визначити магнітний потік Ф, якщо сила струму I, що протікає по обмотці, дорівнює 12 А.

задача 16433

Соленоїд довжиною l = 60 см і діаметром d = 10 см має N = 103 витків. Сила струму в ньому поступово збільшується на 0,2 А за 1 с. На соленоїд надіто кільце з мідного дроту, що має площу поперечного перерізу S = 2 мм2. Знайти силу індукційного струму, що виникає в кільці.

задача 16546

У соленоїді довжиною l = 0,4 м і діаметром D = 5 см створюється магнітне поле, індукція якого В = 1,884·10–3 Тл. Визначити різницю потенціалів U на кінцях обмотки, якщо для неї використовується алюмінієвий дріт (ρ = 26 нОм·м, D = 1 мм).

задача 16795

Визначити енергію W магнітного поля соленоїда, що містить N = 500 витків, які намотані на картонний каркас радіусом r = 2 см і довжиною l = 0,5 м, якщо за його обмотці тече струм I = 5 А.

задача 16912

По соленоїду довжиною L = 2 М, що має n = 1000 витків, тече струм I = 2 А. У центрі соленоїда знаходиться виток радіуса R = 2 см, по якому тече струм i = 0,2 А. Площина витка паралельна лініям індукції магнітного поля. Знайти напрямки і величини сил, що діють на контур.

задача 16913

По соленоїду довжиною L = 2 м, що має n = 1000 витків, тече струм I = 1 А. В центрі соленоїда знаходиться виток радіуса R = 2 см, по якому тече струм i = 0,3 А. Площина витка паралельна лініям індукції магнітного поля. Знайти напрямки і величини сил, що діють на контур.

задача 16966

Два соленоїда однакової довжини і майже однакового перетину вставлені повністю один у другий. Знайти їх взаємну індуктивність, якщо їх індуктивності рівні L1 і L2.

задача 17702

На довгий прямий соленоїд, який має діаметр перетину 5 см і містить 20 витків на 1 см довжини, щільно надітий круговий виток з мідного дроту перетином 1 мм2. Яку роботу потрібно зробити, щоб зняти виток з соленоїда, якщо струм в обмотці соленоїда збільшують з постійною швидкістю dI/dt = 10 А/с, а струм в цей момент часу в котушці дорівнює 20 А? Питомий опір міді 1,7·10–8 Ом·м.

задача 19300

По соленоїду довжини l = 1 м йде струм I = 10 А. Загальна кількість витків в соленоїді N = 1000, радіус витка соленоїда R = 10 см. Визначити індукцію магнітного поля в середині осі соленоїда.

задача 19537

Довгий прямий соленоїд, що містить n = 5 витків на кожний сантиметр довжини, розташований перпендикулярно площині магнітного меридіана. Усередині соленоїда, в його середній частині, знаходиться магнітна стрілка, що встановилася в магнітному полі Землі. Коли по соленоїду пустили струм, стрілка відхилилася на кут α = 60°. Знайти силу струму I.

задача 19595

Визначити магнітний потік, який пронизує виток діаметром 2 см, поміщений в середній частині соленоїда, що містить 16 витків на кожний сантиметр довжини, якщо по обмотці його тече струм силою 6 А. Площина витка розташована під кутом 60° до осі соленоїда.

задача 20089

Індуктивність соленоїда 128 Гн, діаметр 4 см. По обмотці соленоїда тече струм 0,1 А і створює всередині соленоїда магнітне поле з індукцією 1,7 Тл. На соленоїд надіто ізольоване кільце того ж діаметру. Визначити ЕРС індукції в кільці і ЕРС самоіндукції в соленоїді, якщо за 0,01 с струм в його обмотці рівномірно знижується до нуля.

задача 20251

Визначити частоту власних коливань в контурі, що складається з соленоїда довжиною 10 см, площею перетину 5 см2 і плоского конденсатора з площею пластин 25 см2 і відстанню між ними 0,2 см. Число витків соленоїда 800.

задача 20298

Визначити частоту власних коливань в контурі, що складається з соленоїда довжиною 10 см, площею перетину 5 см2 і плоского конденсатора з площею пластин 25 см2 і відстанню між ними 0,2 см. Число витків соленоїда 800.

задача 20567

На довгий прямий соленоїд, який має діаметр перетину 5 см і містить 20 витків на 1 см довжини щільно надітий круговий виток з мідного дроту перетином 1 мм2. Kaкую роботу потрібно зробити, щоб зняти виток з соленоїда, якщо струм в обмотці соленоїда збільшують з постійною швидкістю dI/dt = 100 A/с. Питомий опір міді 1,7·10–8 Ом·м.

задача 20568

На довгий прямий соленоїд, який має діаметр перетину d = 5 см і містить n = 20 витків на один сантиметр довжини, щільно надітий круговий виток з мідного дроту перетином S = 1 мм2. Знайдіть силу индуцируемого струму в витку, якщо струм в обмотці соленоїда збільшується з постійною швидкістю, рівною 100 А/с. Питомий опір міді ρ = 16 нОм·м. Індуктивністю витка знехтувати.

задача 20637

Число витків на одиницю довжини соленоїда 20 см–1. Перпендінкулярно осі соленоїда, по обмотці якого тече струм 0,01 А, по діаметру проходить ізольований прямолінійний провідник великої довжини з струмом 2 А. Визначити індукцію магнітного поля на осі соленоїда на відстані 10 см від прямого проводу. Поле всередині соленоїда вважати однорідним.

задача 20762

По соленоїду довжиною l = 30 см, площею поперечного перерізу S = 4 см 2 і числом витків N = 320 тече струм I = 5 А. Яка середня ЕРС індукції знаходиться в надітому на соленоїд витку при зменшенні струму до нуля за час Δt = 2·10–3 с.

задача 20773

Соленоїд містить N = 1000. Сила струму I в його обмотці дорівнює 1 А, магнітний потік Ф через поперечний переріз соленоїда дорівнює 0,1 мВб. Обчислити енергію W магнітного поля.

задача 21181

Електричне коло складається з соленоїда індуктивністю L = 0,33 Гн і джерела струму. Джерело відключили, не пориваючи кола. Через час τ = 0,1 с сила струму в соленоїді зменшилася в 500 разів від свого первісного значення. Визначити опір R соленоїда.

задача 21208

Струм, що протікає по обмотці довгого прямого соленоїда, збільшують. Покажіть, що швидкість зростання енергії магнітного поля в соленоїді дорівнює потоку вектора Пойнтінга через його бічну поверхню.

задача 21259

Під кутом 60° до осі довгого соленоїда рухається електрон, прискорений різницею потенціалів 10 кВ. Яка сила діє на електрон, якщо по соленоїду тече струм 20 А і його щільність намотування 5 витків/см? Якою приблизно буде траєкторія електрона?

задача 21647

Число витків в соленоїді N = 800, його довжина l = 20 см, а поперечний переріз S = 4 см2. При якій швидкості зміни сили струму в соленоїді індукується ЕРС самоіндукції, що дорівнює 0,4 В?

задача 22220

Визначте енергію магнітного поля соленоїда, що містить N = 500 витків, які намотані на картонний каркас радіусом R = 2,0 см і довжиною l = 0,50 м, якщо сила струму в ньому I = 5,0 А.

задача 22714

Соленоїд перетином S = 10 см2 містить N = 1000 витків. Індукція В магнітного поля всередині соленоїда при силі струму I = 5 А дорівнює 0,1 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 23057

У якому разі індуктивність котушки залежить від величини струму, що протікає по її обмотці?

задача 23218

У чому явище самоіндукції? Що називається індуктивністю контуру? Запишіть формулу для індуктивності довгого соленоїда. Число витків, що припадають на одиницю довжини соленоїда, збільшилося вдвічі, а його об'єм залишився незмінним. Як змінилася індуктивність соленоїда? Вкажіть номер правильної відповіді та поясніть свій вибір. 1. Збільшилася у 2 рази. 2. Збільшилася у 4 рази. 3. Зменшилася у 2 рази. 4. Чи не змінилася.

задача 23503

Визначити індуктивність соленоїда, в якому при перебігу струму силою 5 А створюється магнітне поле з магнітною індукцією 0,1 Тл. Довжина соленоїда 60 см, його діаметр 2 см. У скільки разів зміниться діаметр дроту, з якого намотаний соленоїд, якщо за тієї ж його довжини магнітна індукція поля збільшиться в 2 рази. Сила струму, що протікає по обмотці, не змінилася.

задача 23505

Знайти число витків, що припадає на одиницю довжини соленоїда, якщо при силі струму 0,5 енергія магнітного поля соленоїда 103 Дж. Довжина соленоїда 0,4 м, площа поперечного перерізу 5 см2.

задача 23507

Соленоїд довжиною 10 см та площею поперечного перерізу 2 см2 має обмотку із 500 витків дроту. При якій силі струму об'ємна щільність енергії магнітного поля всередині соленоїда дорівнюватиме 1 мДж/м3?

задача 23515

По котушці індуктивності протікає струм силою 1 А, причому енергія магнітного поля дорівнює 10–4 Дж. Визначити об'єм соленоїда, якщо кількість витків на одиницю його довжини дорівнює 104 м–1.

задача 23517

На круглому дерев'яному циліндрі довжиною 60 см є обмотка з мідного дроту, маса якого 0,05 кг. (Довжина циліндра набагато більша за його діаметр). Опір обмотки 30 Ом. Визначити величину індуктивності одержаної котушки.

задача 23981

По обмотці довгого соленоїда без осердя довжини l = 0,4 м з числом витків N = 800 тече струм I = 0,6 А. Напруженість магнітного поля всередині соленоїда - Н, індукція магнітного поля - В. Витки обмотки намотані з дроту діаметром d щільно один до одного. Знайти d, H, B.

задача 24430

Усередині довгого соленоїда розташована квадратна рамка так, що її площина становить кут α = 60° з віссю соленоїда. По рамці протікає струм I0. Сторона рамки дорівнює а. Соленоїд має n витків на одиницю довжини. Знайти момент сили, що діє на рамку при пропусканні обмотки соленоїда струму I.

задача 24447

Соленоїд поперечним перерізом 10 см2 і довжиною 1 м має осердя з магнітною проникністю 1400. Магнітний потік у ньому дорівнює 1,4 мВб при індуктивності 0,44 Гн. Визначити силу струму, що тече в обмотці соленоїда.

задача 24648

Сила струму I в обмотці соленоїда, що містить N = 1500 витків, дорівнює 5 А. Магнітний потік через поперечний переріз соленоїда становить 200 мкВб. Визначте енергію магнітного поля в соленоїді.

задача 24680

Обмотка соленоїда складається з одного шару витків мідного дроту діаметром d = 0,2 мм, що щільно прилягають один до одного. Діаметр D соленоїда дорівнює 5 см. По соленоїду тече струм I = 1 А. Визначити кількість електрики Q, що протікає через обмотку, якщо кінці її замкнути коротко. Товщиною ізоляції знехтувати.

задача 24843

Довгий тонкий соленоїд завдовжки l з площею поперечного перерізу S містить шар з N1 витків щільного намотування. Поверх нього також ізольованим дротом щільно намотана котушка з N2 витками. Обчислити взаємну індуктивність, вважаючи, весь магнітний потік соленоїда проходить через котушку.

задача 24846

Простір усередині довгого соленоїда, що складається з N витків дроту, заповнений однорідною речовиною з діелектричною ε і магнітною μ проникностями. Довжина соленоїда l, радіус R. По обмотці соленоїда тече струм I = I0 cos ωt. Нехтуючи крайовими ефектами, обчислити електричну We і магнітну Wm енергії, локалізовані усередині соленоїда. Знайти відношення максимальних значень цих енергій.

задача 26224

Знайти швидкість зміни магнітного потоку в соленоїді, що складається з N = 200 витків при збудженні в ньому ЕРС індукції, що дорівнює 120 В.

задача 26339

Два соленоїда (індуктивність одного L1 = 0,36 Гн, другого L2 = 0,64 Гн) однакової довжини і практично різного перерізу вставлені один в іншій. Визначити взаємну індуктивність соленоїдів.

задача 26427

Школяр Владислав проводить досліди з трансформатором і джерелом живлення, який видає змінну напругу U(t) = U0 cos(ωt), де U0 = 12 В. Трансформатор має дві обмотки з двома виводами у кожній. Число витків першої обмотки N, другої обмотки 3N. Змінні напруги з якими амплітудами може отримати Владислав за допомогою даного устаткування? Для кожного значення амплітуди напруги намалюйте відповідну схему з'єднань.

задача 26675

Знайти магнітну індукцію поля в центрі соленоїда довжиною l = 20 см і діаметром d = 4,0 см, що містить N = 400 витків, якщо сила струму в обмотці соленоїда I = 2,0 А.

задача 60288

Чинне значення напруги на кінцях первинної обмотки трансформатора 220 В, діюче значення сили струму у вторинній обмотці 2 А, потужність трансформатора 22 Вт, Визначте коефіцієнт трансформації і число витків у вторинній обмотці, якщо в первинній обмотці мається 880 витків.

задача 60295

Скільки метрів тонкого дроту треба взяти для виготовлення соленоїда довжини 50 см з індуктивністю 6086 мкГн, якщо діаметр перетину соленоїда багато менше його довжини?

задача 60359

Знайти індуктивність соленоїда довжиною 74 см, обмоткою якого є мідний дріт масою 9 кг. Опір обмотки 25 Ом. Діаметр перетину соленоїда багато менше його довжини. Для міді питомий опір дорівнює 1,6·10–8 Ом·м, щільність 8,9·103 кг/м3.

задача 60510

Джерело струму замкнули на соленоїд з індуктивністю L = 2,5 Гн і опором R = 15 Ом. Через скільки часу сила струму замикання досягне 0,9 граничного значення?

задача 70135

Скільки метрів тонкого дроту треба взяти для виготовлення соленоїда довжини 82 см м індуктивністю 5433 мкГн, якщо діаметр перетину соленоїда багато менше його довжини?

задача 70151

На дерев'яному циліндрі є обмотка з мідного дроту, маса якого 55 м. Відстань між крайніми витками багато більше діаметра циліндра і дорівнює 81 см. Опір обмотки 18 Ом. Знайти енергію магнітного поля на осі циліндра, якщо по обмотці тече струм 6 А. Питомий опір і щільність міді рівні 0,016 мкОм і 8,9 кг/м3.

задача 70152

Соленоїд містить 3911 віт, а струм в його обмотці дорівнює 4 А. Знайти енергію магнітного поля всередині соленоїда, вважаючи його нескінченно довгим. Магнітний струм через поперечний переріз соленоїда дорівнює 827 мкВб.

задача 70288

По обмотці соленоїда індуктивністю 259 мГн тече струм силою 26 A. Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

Другие предметы