індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається

індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається


задача 10295

Альфа-частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і, потрапивши в однорідне магнітне поле, стала рухатися по гвинтовій лінії радіусом R = 1 см і кроком h = 4 см. Визначити магнітну індукцію В поля.

задача 10777

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої R = 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період T обертання електрона і його швидкість v.

задача 11671

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 1 см і крок 7,8 см. Визначити енергію електрона.

задача 11786

Іон, що несе один елементарний заряд, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,015 Тл по колу радіусом R = 10 см. Визначити імпульс р іона.

задача 11791

Заряджена частинка, що пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 2 кВ, рухається в однорідному магнітному поле з індукцією B = 15,1 мТл по колу радіусом R = 1 см. Визначити відношення |е|/m заряду частинки до її маси і швидкість v частинки.

задача 11802

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 100 мТл рухається електрон по гвинтовій лінії. Визначити швидкість v електрона, якщо крок h гвинтової лінії дорівнює 20 см, а радіус R = 5 см.

задача 11803

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус R якої дорівнює 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період Т обертання електрона і його швидкість v.

задача 11809

Електрон рухається по колу в магнітному полі зі швидкістю v = 0,8с (с — швидкість світла у вакуумі). Магнітна індукція В поля дорівнює 0,01 Тл. Визначити радіус кола в двох випадках: 1) без урахування збільшення маси зі швидкістю; 2) з огляду на це збільшення.

задача 11815

Прямой провод длиной l = 40 см движется в однородном магнитном поле со скоростью v = 5 м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов U между концами провода равна 0,6 В. Вычислить индукцию В магнитного поля.

задача 11819

В однородном магнитном поле с индукцией В = 1 Тл находится прямой провод длиной l = 20 см, концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление R всей цепи равно 0,1 Ом. Найти силу F, которую нужно приложить к проводу, чтобы перемещать его перпендикулярно линиям индукции со скоростью v = 2,5 м/с.

задача 12088

Кільце з дроту опором 1 мОм знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,4 Тл). Площина кільця складає кут 90° з лініями індукції. Визначити заряд, що пройшов по кільцю, якщо його висмикнути з поля. Площа кільця 10 см2.

задача 12363

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 Мм/с в магнітному полі індукцією 0,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 13422

α-частинка, прискорена електричним полем, пройшла відстань S = 21 см і потрапила в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,5 Тл. У магнітному полі α-частинка рухається по гвинтовій лінії з радіусом R = 5 см і кроком h = 20 см. Визначити напруженість прискорюючого електричного поля.

задача 13531

Відповідно до теорії Бора, електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті радіусом r = 52,8 пм. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного електроном в центрі кругової орбіти.

задача 13532

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл по колу. Визначте кутову швидкість обертання електрона.

задача 13539

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 мТл по гвинтовій лінії. Визначте швидкість v електрона, якщо радіус гвинтової лінії R = 3 см, а крок h = 9 см.

задача 13566

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 1,0 кВ, рухається в однорідному магнітному полі під кутом α = 30° до вектору магнітної індукції, модуль якого 29 мТл. Знайти крок гвинтової лінії.

задача 14862

Як зміниться радіус гвинтової траєкторії електрона, що рухається в однорідному магнітному полі, якщо збільшити: а) швидкість електрона, не змінюючи кут між швидкістю і лініями індукції, б) індукцію магнітного поля?

задача 16128

На малюнку показано напрямок руху електрона в магнітному полі. Вкажіть напрями векторів: 1) Магнітної індукції B поля. 2) Моменту імпульсу L електрона. 3) Магнітного моменту pm. Дайте докладні пояснення.

задача 16499

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією В = 4 мТл по колу радіусом R = 0,8 см. Визначити кінетичну енергію електрона.

задача 17118

У прямокутному провіднику довжиною 15 см, що рухається зі швидкістю 13 м/с перпендикулярно силовим лініям однорідного магнітного поля, виникає ЕРС індукції величиною 0,5 В. Визначити індукцію магнітного поля.

задача 17504

Електрон рухається в магнітному полі, індукція якого дорівнює 2 мТл, по гвинтовій лінії радіусом 2 см і кроком 5 см. Визначити швидкість електрона.

задача 17685

Заряджена частинка рухається по колу радіусом R = 2 см в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Паралельно магнітному полю порушено електричне поле напруженістю 50 В/м. Визначити відстань, яку має пролетіти частка, щоб її кінетична енергія збільшилася в 1,5 рази. Питома заряд частинки 1,7·1011 кг/Кл.

задача 17720

Кільце з мідного дроту масою 20 г поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 0,8 Тл так, що площина кільця складає кут 60° з лініями магнітної індукції. Визначити заряд, який пройде по кільцю, якщо магнітне поле вимкнути.

задача 17794

Електрон рухається у вакуумі зі швидкістю v = 10 м/с в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 Тл. Чому дорівнює сила FL, діє на електрон, якщо кут між напрямком швидкості електрона і лініями індукції дорівнює α = 30°?

задача 17859

Під яким кутом до ліній індукції однорідного магнітного поля повинен бути розташований провідник з активною довжиною 0,4 м, щоб поле з індукцією 0,8 Тл діяло з силою 1,6 Н, якщо по ньому проходить струм з силою 5 А. Побудувати картину силових ліній індукції магнітного поля.

задача 17860

Електрон, прискорений напругою 200 В, рухається в магнітному полі Землі зі швидкістю, яка перпендикулярна лініям магнітної індукції B. Радіус кола руху електрона 0,68 м. Знайти індукцію магнітного поля Землі. Побудувати траєкторію руху електрона.

задача 18123

Альфа-частинка обертається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 1,67 см. Знайти швидкість частинки, якщо індукція магнітного поля дорівнює 1 Тл. Відповідь виразити в СІ і поділити на 105.

задача 18293

Атом водню поміщений під зовнішнє однорідне магнітне поле з індукцією В, причому орбітальний механічний момент атома Ll направлений до індукції магнітного поля під кутом α. Визначте енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в d-стані.

задача 19171

Квадратна рамка з дроту зі стороною b = 1 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією, що змінюється за законом: В = kt (t — час, k = 200 Тл/с. Нормаль до рамки становить з напрямком В кут β = 30°. За допомогою двох проводів рамка з'єднана з двома послідовно з'єднаними конденсаторами, ємності яких С1 = 1 мкФ і С2 = 2 мкФ. Визначити напругу на конденсаторах, вважаючи, що вони повністю зарядилися (Конденсатори і підводячі дроти знаходяться поза магнітним полем) .

задача 19450

В результаті ядерної реакції два електрона розлітаються взаємно перпендикулярно з однієї точки з однаковими за величиною швидкостями. Все це відбувається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл, направленому перпендикулярно швидкостям обох електронів. Через якийсь час після реакції електрони могли б знову зустрітися, якщо знехтувати їх взаємодією один з одним?

задача 19516

Електрон рухається в поперечному магнітному полі з індукцією 30 мТл по колу радіусом 5 мм. Знайдіть його довжину хвилі деБройля.

задача 19768

Електрон рухається прямолінійно і рівномірно зі швидкістю v = 3,00·105 м/с. Знайти індукцію В поля, створюваного електроном в точці, що знаходиться на відстані від нього r = 1,00·10–9 м (10 А) і що лежить на перпендикулярі до v, який проходить через миттєве положення електрона.

задача 19803

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл рухається α-частка. Траєкторія її руху являє собою гвинтову лінію з радіусом R = 2 см і кроком гвинта h = 6 см. Під яким кутом α частка влетіла в магнітне поле? Визначити кінетичну енергію α-частки.

задача 19811

Частка масою m = 6,7·10–27 кг з електричним зарядом q = 3,2·10–19 Кл рухається зі швидкістю v = 4,0·104 м/с під кутом φ = 60° до ліній індукції магнітного поля. Індукція поля дорівнює B = 30 мТл. Визначити крок спіралі, по якій рухається частинка.

задача 19817

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 8 кВ, влітає в однорідне магнітне поле під кутом α = 45° до напрямку поля і рухається по гвинтовій траєкторії. Індукція магнітного поля B = 12 мТл. Визначити радіус R і крок h гвинтової траєкторії.

задача 20006

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів, потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією В = 30 мТл. Траєкторія його руху є кручена лінія з радіусом R = 0,2 і кроком h = 2,1 мм. Визначити прискорюючу різницю потенціалів електричного поля.

задача 20489

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією 0,1 Тл по колу радіуса 1 мм. Визначити силу, що діє на електрон з боку поля, період обертання і кінетичну енергію електрона.

задача 20524

Електрон влітає в магнітне поле з магнітною індукцією В = 0,1 Тл і рухається по гвинтовій лінії з радіусом 2 см і кроком 5 см. Визначити кінетичну енергію електрона.

задача 20786

α-частка розганяється електричним полем і потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл. Траєкторія руху частинки в магнітному полі є коло радіуса R = 15 см. Визначте напругу поля, що розганяє.

задача 20857

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 10–4 Тл по гвинтовій ліній. Чому дорівнює швидкість електрона, якщо крок гвинтової лінії h = 20 см, R = 5 см ?

задача 20860

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл рухається електрон. Траєкторія його руху являє собою гвинтову лінію радіуса R = 0,1 м і кроку h = 0,6 м. Обчислити кінетичну енергію електрона?

задача 20861

Електрон влетів в простір, де на нього діють два взаємно перпендикулярних магнітних поля з магнітними індукціями рівними В = 1,73·10–6 Тл і В = 2,3·10–6 Тл. Початкова швидкість електрона v = 5·105 м/с. Вектор швидкості електрона перпендикулярний векторам індукції магнітних полів. Обчислити радіус кривизни траєкторії руху електрона.

задача 21080

Електрон, що влітає в однорідне магнітне поле під кутом α = 60° до ліній магнітної індукції, рухається по спіралі діаметром d = 10 см з періодом обертання Т = 6×10–5 с. Визначте швидкість електрона, напруженість магнітного поля і крок спіралі.

задача 21228

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 100 B і влетів в однорідне магнітне поле з індукцією В = 2,0 мТл. Вектор швидкості електрона спрямований під кутом α = 30° до ліній індукції. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій буде рухатися частка.

задача 21300

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 25 мТл. Швидкість електрона дорівнює 350 м/с і становить з лініями індукції кут 30°. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій буде рухатися електрон.

задача 21611

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, потрапив в однорідне магнітне поле з індукцією В = 10 мТл, і почав рухатися по гвинтовій лінії, радіус якої R = 1,5 см, а крок h = 10 см. Визначити прискорюючу різницю потенціалів.

задача 21612

Електрон, прискорений різницею потенціалів потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією 9 мТл і рухається по гвинтовій лінії з радіусом 0,9 см і кроком 7,8 см. Визначити прискорюючу різницю потенціалів електричного поля.

задача 22133

Визначити ЕРС індукції в провіднику довжиною l = 20 см, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 10 мТл зі швидкістю v = 1,0 м/с під кутом α = 30° до вектору магнітної індукції.

задача 22349

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, частка масою m з зарядом q потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією B таким чином, що напрямок її швидкості υ складає кут φ з напрямком магнітного поля. У магнітному полі частка рухається по спіралі, період її обертання T, радіус орбіти R, крок спіралі d. Визначте значення величин, позначених "?".
Вариант4
mmp
q-e
U, В300
B, мТл?
φ?
T, мс40
R, см15
d, м?
υ, Мм/с?

задача 22350

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, частка масою m з зарядом q потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією B таким чином, що напрямок її швидкості υ складає кут φ з напрямком магнітного поля. У магнітному полі частка рухається по спіралі, період її обертання T, радіус орбіти R, крок спіралі d. Визначте значення величин, позначених "?".
Вариант8
mmp
q+e
U, В?
B, мТл10
φ30
T, мс?
R, см10
d, м?
υ, Мм/с?

задача 22386

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і, влетівши в однорідне магнітне поле індукцією В = 4,7 мТл, став рухатися по гвинтовій лінії з кроком H = 6 см. Визначити радіус R гвинтової лінії.

задача 22450

Протон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і влетів в однорідне магнітне поле (В = 20 мТл) під кутом α = 30° до ліній магнітної індукції. Визначити крок h і радіус R гвинтової лінії, по якій буде рухатися протон в магнітному полі.

задача 22853

Електрон з кінетичної енергією 4,00 кеВ потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією 10,0 мТл перпендикулярно його лініях. Знайти радіус кривизни траєкторії електрона в магнітному полі.

задача 22977

Електрон зі стану спокою пройшов уздовж ліній однорідного електричного поля з напруженістю 300 В/см шлях 50,0 мм і потрапив до однорідного магнітного поля з індукцією 1,00 мТл перпендикулярно до його ліній індукції. Знайти тангенціальне та нормальне прискорення електрона в електричному та магнітному полях.

задача 23235

Визначте радіус траєкторії електрона, який влетів у магнітне поле з індукцією 10 Тл перпендикулярно до силових ліній зі швидкістю 2,0·107 м/с.

задача 26212

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 мм/с в магнітному полі індукцією 6,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 26350

Протон і електрон рухаються в однорідному магнітому полі перпендикулярно лініям магнітної індукції. У скільки разів відрізняються їх кутові швидкості, якщо у частинок однакові лінійні швидкості? Питомі заряди частинок: e/mе = 1,76·1011 Кл/кг, е/mp = 9,58·107 Кл/кг.

задача 26491

Частинка володіє енергією W = 16 МеВ, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 2,4 Тл по колу радіусом R = 24,5 см. Визначте заряд цієї частинки, якщо її швидкість u = 2,72•107 м/с.

задача 70230

Знайти кутову швидкість обертання електрона по колу, яку він описує в магнітному полі, якщо індукція поля 0,02 Тл.

задача 70235

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 2 мТл по колу радіусом R = 5 мм. Визначити швидкість електрона v і період обігу T.

задача 70303

Електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції по окружності радіусом 0,2 см. Магнітна індукція 0,2 Тл. Знайти швидкість електрона.

задача 70308

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі з індукцією 5·10–3 Тл. Радіус кола, по якому він рухається, дорівнює 1 см. Визначте швидкість руху електрона.

Другие предметы