індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається

індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається


задача 10295

Альфа-частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і, потрапивши в однорідне магнітне поле, стала рухатися по гвинтовій лінії радіусом R = 1 см і кроком h = 4 см. Визначити магнітну індукцію В поля.

задача 10777

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої R = 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період T обертання електрона і його швидкість v.

задача 11671

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 1 см і крок 7,8 см. Визначити енергію електрона.

задача 11786

Іон, що несе один елементарний заряд, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,015 Тл по колу радіусом R = 10 см. Визначити імпульс р іона.

задача 11791

Заряджена частинка, що пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 2 кВ, рухається в однорідному магнітному поле з індукцією B = 15,1 мТл по колу радіусом R = 1 см. Визначити відношення |е|/m заряду частинки до її маси і швидкість v частинки.

задача 11802

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 100 мТл рухається електрон по гвинтовій лінії. Визначити швидкість v електрона, якщо крок h гвинтової лінії дорівнює 20 см, а радіус R = 5 см.

задача 11803

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус R якої дорівнює 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період Т обертання електрона і його швидкість v.

задача 11809

Електрон рухається по колу в магнітному полі зі швидкістю v = 0,8с (с — швидкість світла у вакуумі). Магнітна індукція В поля дорівнює 0,01 Тл. Визначити радіус кола в двох випадках: 1) без урахування збільшення маси зі швидкістю; 2) з огляду на це збільшення.

задача 11815

Прямой провод длиной l = 40 см движется в однородном магнитном поле со скоростью v = 5 м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов U между концами провода равна 0,6 В. Вычислить индукцию В магнитного поля.

задача 11819

В однородном магнитном поле с индукцией В = 1 Тл находится прямой провод длиной l = 20 см, концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление R всей цепи равно 0,1 Ом. Найти силу F, которую нужно приложить к проводу, чтобы перемещать его перпендикулярно линиям индукции со скоростью v = 2,5 м/с.

задача 12088

Кільце з дроту опором 1 мОм знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,4 Тл). Площина кільця складає кут 90° з лініями індукції. Визначити заряд, що пройшов по кільцю, якщо його висмикнути з поля. Площа кільця 10 см2.

задача 12363

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 Мм/с в магнітному полі індукцією 0,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 13422

α-частинка, прискорена електричним полем, пройшла відстань S = 21 см і потрапила в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,5 Тл. У магнітному полі α-частинка рухається по гвинтовій лінії з радіусом R = 5 см і кроком h = 20 см. Визначити напруженість прискорюючого електричного поля.

задача 13531

Відповідно до теорії Бора, електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті радіусом r = 52,8 пм. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного електроном в центрі кругової орбіти.

задача 13532

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл по колу. Визначте кутову швидкість обертання електрона.

задача 13539

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 мТл по гвинтовій лінії. Визначте швидкість v електрона, якщо радіус гвинтової лінії R = 3 см, а крок h = 9 см.

задача 13566

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 1,0 кВ, рухається в однорідному магнітному полі під кутом α = 30° до вектору магнітної індукції, модуль якого 29 мТл. Знайти крок гвинтової лінії.

задача 14862

Як зміниться радіус гвинтової траєкторії електрона, що рухається в однорідному магнітному полі, якщо збільшити: а) швидкість електрона, не змінюючи кут між швидкістю і лініями індукції, б) індукцію магнітного поля?

задача 16128

На малюнку показано напрямок руху електрона в магнітному полі. Вкажіть напрями векторів: 1) Магнітної індукції B поля. 2) Моменту імпульсу L електрона. 3) Магнітного моменту pm. Дайте докладні пояснення.

задача 16499

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією В = 4 мТл по колу радіусом R = 0,8 см. Визначити кінетичну енергію електрона.

задача 17118

У прямокутному провіднику довжиною 15 см, що рухається зі швидкістю 13 м/с перпендикулярно силовим лініям однорідного магнітного поля, виникає ЕРС індукції величиною 0,5 В. Визначити індукцію магнітного поля.

задача 17504

Електрон рухається в магнітному полі, індукція якого дорівнює 2 мТл, по гвинтовій лінії радіусом 2 см і кроком 5 см. Визначити швидкість електрона.

задача 17685

Заряджена частинка рухається по колу радіусом R = 2 см в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Паралельно магнітному полю порушено електричне поле напруженістю 50 В/м. Визначити відстань, яку має пролетіти частка, щоб її кінетична енергія збільшилася в 1,5 рази. Питома заряд частинки 1,7·1011 кг/Кл.

задача 17720

Кільце з мідного дроту масою 20 г поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 0,8 Тл так, що площина кільця складає кут 60° з лініями магнітної індукції. Визначити заряд, який пройде по кільцю, якщо магнітне поле вимкнути.

задача 17794

Електрон рухається у вакуумі зі швидкістю v = 10 м/с в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 Тл. Чому дорівнює сила FL, діє на електрон, якщо кут між напрямком швидкості електрона і лініями індукції дорівнює α = 30°?

задача 17859

Під яким кутом до ліній індукції однорідного магнітного поля повинен бути розташований провідник з активною довжиною 0,4 м, щоб поле з індукцією 0,8 Тл діяло з силою 1,6 Н, якщо по ньому проходить струм з силою 5 А. Побудувати картину силових ліній індукції магнітного поля.

задача 17860

Електрон, прискорений напругою 200 В, рухається в магнітному полі Землі зі швидкістю, яка перпендикулярна лініям магнітної індукції B. Радіус кола руху електрона 0,68 м. Знайти індукцію магнітного поля Землі. Побудувати траєкторію руху електрона.

задача 18123

Альфа-частинка обертається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 1,67 см. Знайти швидкість частинки, якщо індукція магнітного поля дорівнює 1 Тл. Відповідь виразити в СІ і поділити на 105.

задача 18293

Атом водню поміщений під зовнішнє однорідне магнітне поле з індукцією В, причому орбітальний механічний момент атома Ll направлений до індукції магнітного поля під кутом α. Визначте енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в d-стані.

задача 19171

Квадратна рамка з дроту зі стороною b = 1 см розташована в однорідному магнітному полі з індукцією, що змінюється за законом: В = kt (t — час, k = 200 Тл/с. Нормаль до рамки становить з напрямком В кут β = 30°. За допомогою двох проводів рамка з'єднана з двома послідовно з'єднаними конденсаторами, ємності яких С1 = 1 мкФ і С2 = 2 мкФ. Визначити напругу на конденсаторах, вважаючи, що вони повністю зарядилися (Конденсатори і підводячі дроти знаходяться поза магнітним полем) .

задача 19450

В результаті ядерної реакції два електрона розлітаються взаємно перпендикулярно з однієї точки з однаковими за величиною швидкостями. Все це відбувається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл, направленому перпендикулярно швидкостям обох електронів. Через якийсь час після реакції електрони могли б знову зустрітися, якщо знехтувати їх взаємодією один з одним?

задача 19516

Електрон рухається в поперечному магнітному полі з індукцією 30 мТл по колу радіусом 5 мм. Знайдіть його довжину хвилі деБройля.

задача 19768

Електрон рухається прямолінійно і рівномірно зі швидкістю v = 3,00·105 м/с. Знайти індукцію В поля, створюваного електроном в точці, що знаходиться на відстані від нього r = 1,00·10–9 м (10 А) і що лежить на перпендикулярі до v, який проходить через миттєве положення електрона.

задача 19803

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл рухається α-частка. Траєкторія її руху являє собою гвинтову лінію з радіусом R = 2 см і кроком гвинта h = 6 см. Під яким кутом α частка влетіла в магнітне поле? Визначити кінетичну енергію α-частки.

задача 19811

Частка масою m = 6,7·10–27 кг з електричним зарядом q = 3,2·10–19 Кл рухається зі швидкістю v = 4,0·104 м/с під кутом φ = 60° до ліній індукції магнітного поля. Індукція поля дорівнює B = 30 мТл. Визначити крок спіралі, по якій рухається частинка.

задача 19817

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 8 кВ, влітає в однорідне магнітне поле під кутом α = 45° до напрямку поля і рухається по гвинтовій траєкторії. Індукція магнітного поля B = 12 мТл. Визначити радіус R і крок h гвинтової траєкторії.

задача 20006

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів, потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією В = 30 мТл. Траєкторія його руху є кручена лінія з радіусом R = 0,2 і кроком h = 2,1 мм. Визначити прискорюючу різницю потенціалів електричного поля.

задача 20489

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією 0,1 Тл по колу радіуса 1 мм. Визначити силу, що діє на електрон з боку поля, період обертання і кінетичну енергію електрона.

задача 20524

Електрон влітає в магнітне поле з магнітною індукцією В = 0,1 Тл і рухається по гвинтовій лінії з радіусом 2 см і кроком 5 см. Визначити кінетичну енергію електрона.

задача 20786

α-частка розганяється електричним полем і потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл. Траєкторія руху частинки в магнітному полі є коло радіуса R = 15 см. Визначте напругу поля, що розганяє.

задача 20857

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 10–4 Тл по гвинтовій ліній. Чому дорівнює швидкість електрона, якщо крок гвинтової лінії h = 20 см, R = 5 см ?

задача 20860

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл рухається електрон. Траєкторія його руху являє собою гвинтову лінію радіуса R = 0,1 м і кроку h = 0,6 м. Обчислити кінетичну енергію електрона?

задача 20861

Електрон влетів в простір, де на нього діють два взаємно перпендикулярних магнітних поля з магнітними індукціями рівними В = 1,73·10–6 Тл і В = 2,3·10–6 Тл. Початкова швидкість електрона v = 5·105 м/с. Вектор швидкості електрона перпендикулярний векторам індукції магнітних полів. Обчислити радіус кривизни траєкторії руху електрона.

задача 21080

Електрон, що влітає в однорідне магнітне поле під кутом α = 60° до ліній магнітної індукції, рухається по спіралі діаметром d = 10 см з періодом обертання Т = 6×10–5 с. Визначте швидкість електрона, напруженість магнітного поля і крок спіралі.

задача 21228

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 100 B і влетів в однорідне магнітне поле з індукцією В = 2,0 мТл. Вектор швидкості електрона спрямований під кутом α = 30° до ліній індукції. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій буде рухатися частка.

задача 21300

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 25 мТл. Швидкість електрона дорівнює 350 м/с і становить з лініями індукції кут 30°. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій буде рухатися електрон.

задача 21611

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, потрапив в однорідне магнітне поле з індукцією В = 10 мТл, і почав рухатися по гвинтовій лінії, радіус якої R = 1,5 см, а крок h = 10 см. Визначити прискорюючу різницю потенціалів.

задача 21612

Електрон, прискорений різницею потенціалів потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією 9 мТл і рухається по гвинтовій лінії з радіусом 0,9 см і кроком 7,8 см. Визначити прискорюючу різницю потенціалів електричного поля.

задача 22133

Визначити ЕРС індукції в провіднику довжиною l = 20 см, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 10 мТл зі швидкістю v = 1,0 м/с під кутом α = 30° до вектору магнітної індукції.

задача 22349

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, частка масою m з зарядом q потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією B таким чином, що напрямок її швидкості υ складає кут φ з напрямком магнітного поля. У магнітному полі частка рухається по спіралі, період її обертання T, радіус орбіти R, крок спіралі d. Визначте значення величин, позначених "?".
Вариант4
mmp
q-e
U, В300
B, мТл?
φ?
T, мс40
R, см15
d, м?
υ, Мм/с?

задача 22350

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U, частка масою m з зарядом q потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією B таким чином, що напрямок її швидкості υ складає кут φ з напрямком магнітного поля. У магнітному полі частка рухається по спіралі, період її обертання T, радіус орбіти R, крок спіралі d. Визначте значення величин, позначених "?".
Вариант8
mmp
q+e
U, В?
B, мТл10
φ30
T, мс?
R, см10
d, м?
υ, Мм/с?

задача 22386

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і, влетівши в однорідне магнітне поле індукцією В = 4,7 мТл, став рухатися по гвинтовій лінії з кроком H = 6 см. Визначити радіус R гвинтової лінії.

задача 22450

Протон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і влетів в однорідне магнітне поле (В = 20 мТл) під кутом α = 30° до ліній магнітної індукції. Визначити крок h і радіус R гвинтової лінії, по якій буде рухатися протон в магнітному полі.

задача 22853

Електрон з кінетичної енергією 4,00 кеВ потрапляє в однорідне магнітне поле з індукцією 10,0 мТл перпендикулярно його лініях. Знайти радіус кривизни траєкторії електрона в магнітному полі.

задача 22977

Електрон зі стану спокою пройшов уздовж ліній однорідного електричного поля з напруженістю 300 В/см шлях 50,0 мм і потрапив до однорідного магнітного поля з індукцією 1,00 мТл перпендикулярно до його ліній індукції. Знайти тангенціальне та нормальне прискорення електрона в електричному та магнітному полях.

задача 23235

Визначте радіус траєкторії електрона, який влетів у магнітне поле з індукцією 10 Тл перпендикулярно до силових ліній зі швидкістю 2,0·107 м/с.

задача 23359

Сформулюйте закон Фарадея явища електромагнітної індукції. Провідник довжини l рухається з постійною швидкістю V однорідному полі з індукцією B перпендикулярно до його ліній. Виведіть формулу, що визначає ЕРС індукції, що виникає у провіднику та вкажіть номер правильної відповіді.
1) εi = –BlV; 2) εi = BlV2; 3) εi = B2l2V; 4) εi = –Bl/V.

задача 23497

Позитивно заряджена частка, що має заряд q = 1,6·10–19 Кл зі швидкістю 1 км/с влітає в однорідне магнітне поле з магнітною індукцією 10 мТл під кутом 30° до силових ліній поля і рухається гвинтовою лінією радіусом 3,6 мм. Знайти масу частки.

задача 23502

У магнітному полі з індукцією 100 мкТл рухається електрон гвинтовою лінією. Визначити швидкість електрона та кут між V та В, якщо крок спіралі дорівнює 20 см, а радіус 5 см.

задача 23785

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією 6 мТл по колу радіусом 2 см. Яка кінетична енергія електрона?

задача 23917

Електрон в однорідному магнітному полі рухається гвинтовою лінією радіусом 5 см і кроком 20 см. Визначити швидкість електрона, якщо індукція магнітного поля 10–4 Тл.

задача 23918

Визначити ЕРС індукції, що виникає на кінцях крил турбореактивного літака, що рухається горизонтально зі швидкістю 900 км/год, якщо розмах крил літака 36,5 м, а вертикальна складова індукції магнітного поля Землі дорівнює 5·10–5 Тл.

задача 24156

Електрон влетів у магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції і описав дугу радіусом 1 см. Визначити швидкість і частоту обігу електрона, якщо індукція магнітного поля 1 мТл.

задача 24392

Альфа-частка, рухаючись зі швидкістю v = 3,5·106 м/с, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 1,0 Тл, що становить кут α  = 30° із напрямом її швидкості. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, якою буде рухатися частка, якщо її маса mα = 6,65·10–27 кг.

задача 24489

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією В = 1 Тл перпендикулярно до його силових ліній зі швидкістю 3·107 м/с. Визначити радіус кривизни траєкторії електрона.

задача 24971

Електрон рухається в однорідному магнітному полі по гвинтовій лінії радіусу R = 40 мм та кроком L = 200 мм. Індукція магнітного поля B = 5,0·10–3 Тл. Визначте швидкість ν електрона.

задача 26212

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 мм/с в магнітному полі індукцією 6,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 26350

Протон і електрон рухаються в однорідному магнітому полі перпендикулярно лініям магнітної індукції. У скільки разів відрізняються їх кутові швидкості, якщо у частинок однакові лінійні швидкості? Питомі заряди частинок: e/mе = 1,76·1011 Кл/кг, е/mp = 9,58·107 Кл/кг.

задача 26491

Частинка володіє енергією W = 16 МеВ, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 2,4 Тл по колу радіусом R = 24,5 см. Визначте заряд цієї частинки, якщо її швидкість u = 2,72•107 м/с.

задача 70230

Знайти кутову швидкість обертання електрона по колу, яку він описує в магнітному полі, якщо індукція поля 0,02 Тл.

задача 70235

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 2 мТл по колу радіусом R = 5 мм. Визначити швидкість електрона v і період обігу T.

задача 70303

Електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції по окружності радіусом 0,2 см. Магнітна індукція 0,2 Тл. Знайти швидкість електрона.

задача 70308

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі з індукцією 5·10–3 Тл. Радіус кола, по якому він рухається, дорівнює 1 см. Визначте швидкість руху електрона.

Другие предметы