індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається

індукція однорідне магнітне поле радіус крок гвинтової лінії визначити швидкість електрон рухається


задача 10295

Альфа-частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і, потрапивши в однорідне магнітне поле, стала рухатися по гвинтовій лінії радіусом R = 1 см і кроком h = 4 см. Визначити магнітну індукцію В поля.

задача 10777

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої R = 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період T обертання електрона і його швидкість v.

задача 11671

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 1 см і крок 7,8 см. Визначити енергію електрона.

задача 11786

Іон, що несе один елементарний заряд, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,015 Тл по колу радіусом R = 10 см. Визначити імпульс р іона.

задача 11791

Заряджена частинка, що пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 2 кВ, рухається в однорідному магнітному поле з індукцією B = 15,1 мТл по колу радіусом R = 1 см. Визначити відношення |е|/m заряду частинки до її маси і швидкість v частинки.

задача 11802

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 100 мТл рухається електрон по гвинтовій лінії. Визначити швидкість v електрона, якщо крок h гвинтової лінії дорівнює 20 см, а радіус R = 5 см.

задача 11803

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус R якої дорівнює 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період Т обертання електрона і його швидкість v.

задача 11809

Електрон рухається по колу в магнітному полі зі швидкістю v = 0,8с (с — швидкість світла у вакуумі). Магнітна індукція В поля дорівнює 0,01 Тл. Визначити радіус кола в двох випадках: 1) без урахування збільшення маси зі швидкістю; 2) з огляду на це збільшення.

задача 11815

Прямой провод длиной l = 40 см движется в однородном магнитном поле со скоростью v = 5 м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов U между концами провода равна 0,6 В. Вычислить индукцию В магнитного поля.

задача 11819

В однородном магнитном поле с индукцией В = 1 Тл находится прямой провод длиной l = 20 см, концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление R всей цепи равно 0,1 Ом. Найти силу F, которую нужно приложить к проводу, чтобы перемещать его перпендикулярно линиям индукции со скоростью v = 2,5 м/с.

задача 12088

Кільце з дроту опором 1 мОм знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,4 Тл). Площина кільця складає кут 90° з лініями індукції. Визначити заряд, що пройшов по кільцю, якщо його висмикнути з поля. Площа кільця 10 см2.

задача 12363

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 Мм/с в магнітному полі індукцією 0,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 13422

α-частинка, прискорена електричним полем, пройшла відстань S = 21 см і потрапила в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,5 Тл. У магнітному полі α-частинка рухається по гвинтовій лінії з радіусом R = 5 см і кроком h = 20 см. Визначити напруженість прискорюючого електричного поля.

задача 13531

Відповідно до теорії Бора, електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті радіусом r = 52,8 пм. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного електроном в центрі кругової орбіти.

задача 13532

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл по колу. Визначте кутову швидкість обертання електрона.

задача 13539

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 мТл по гвинтовій лінії. Визначте швидкість v електрона, якщо радіус гвинтової лінії R = 3 см, а крок h = 9 см.

задача 13566

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 1,0 кВ, рухається в однорідному магнітному полі під кутом α = 30° до вектору магнітної індукції, модуль якого 29 мТл. Знайти крок гвинтової лінії.

задача 14862

Як зміниться радіус гвинтової траєкторії електрона, що рухається в однорідному магнітному полі, якщо збільшити: а) швидкість електрона, не змінюючи кут між швидкістю і лініями індукції, б) індукцію магнітного поля?

задача 16128

На малюнку показано напрямок руху електрона в магнітному полі. Вкажіть напрями векторів: 1) Магнітної індукції B поля. 2) Моменту імпульсу L електрона. 3) Магнітного моменту pm. Дайте докладні пояснення.

задача 16499

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією В = 4 мТл по колу радіусом R = 0,8 см. Визначити кінетичну енергію електрона.

задача 17118

У прямокутному провіднику довжиною 15 см, що рухається зі швидкістю 13 м/с перпендикулярно силовим лініям однорідного магнітного поля, виникає ЕРС індукції величиною 0,5 В. Визначити індукцію магнітного поля.

задача 26212

Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 мм/с в магнітному полі індукцією 6,2 Тл перпендикулярно лініям індукції?

задача 26350

Протон і електрон рухаються в однорідному магнітому полі перпендикулярно лініям магнітної індукції. У скільки разів відрізняються їх кутові швидкості, якщо у частинок однакові лінійні швидкості? Питомі заряди частинок: e/mе = 1,76·1011 Кл/кг, е/mp = 9,58·107 Кл/кг.

задача 26491

Частинка володіє енергією W = 16 МеВ, рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 2,4 Тл по колу радіусом R = 24,5 см. Визначте заряд цієї частинки, якщо її швидкість u = 2,72•107 м/с.

задача 70230

Знайти кутову швидкість обертання електрона по колу, яку він описує в магнітному полі, якщо індукція поля 0,02 Тл.

задача 70235

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 2 мТл по колу радіусом R = 5 мм. Визначити швидкість електрона v і період обігу T.

задача 70303

Електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції по окружності радіусом 0,2 см. Магнітна індукція 0,2 Тл. Знайти швидкість електрона.

задача 70308

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі з індукцією 5·10–3 Тл. Радіус кола, по якому він рухається, дорівнює 1 см. Визначте швидкість руху електрона.