потенційна енергія маса сила знайти работe поле

потенційна енергія маса сила знайти работe поле


задача 11100

Під дією постійної сили F = 400 H, спрямованої вертикально вгору, вантаж масою m = 20 кг був піднятий на висоту h = 15 м. Якою потенційною енергією П володітиме піднятий вантаж? Яку роботу А здійснить сила F?

задача 11278

Повна енергія тіла зросла на ΔE = 1 Дж. На скільки при цьому зміниться маса тіла?

задача 11333

Коливання матеріальної точки відбуваються згідно з рівнянням х = Acosωt, де A = 8 см, ω = π/6 с–1. У момент, коли повертаюча сила F в перший раз досягла значення -5 мН, потенційна енергія П точки стала рівною 100 мкДж. Знайти цей момент часу t і відповідну йому фазу ωt.

задача 11966

Частка знаходиться в потенційному ящику. Знайти відношення різниці сусідніх енергетичних рівнів ΔEn+1,n до енергії Еn частинки в трьох випадках: 1) n = 3; 2) n = 10; 3) n > ∞. Пояснити отримані результати.

задача 13365

Залежність потенційної енергії П тіла в центральному силовому полі від відстані r до центру поля задається функцією П(r) = A/r2–B/r (А = 6 мкДж·м2, В = 0,3 мДж·м). Визначте, при яких значеннях r максимальне значення приймають: 1) потенційна енергія тіла; 2) сила, що діє на тіло.

задача 14515

Камінь падає з деякої висоти протягом часу t = 1,43 с. Знайти кінетичну Wк і потенційну Wп енергії каменю в середній точці шляху. Маса каменю m = 2 кг.

задача 14516

З вежі висотою h = 25 м горизонтально кинутий камінь зі швидкістю v0 = 15 м/с. Знайти кінетичну Wк і потенційну Wп енергії каменю через час t = 1 с після початку руху. Маса каменю m = 0,2 кг.

задача 16240

Знайдіть силу, діючу в полі, потенційна енергія якого дорівнює ЕP = 2x2y + 5xy3, Дж.

задача 16241

Знайдіть силу, діючу в полі, потенційна енергія якого дорівнює ЕP = 4x2 – 3y3, Дж.

задача 16242

Знайдіть силу, діючу в полі, потенційна енергія якого дорівнює ЕP = (4x4 + 2у2), Дж.

задача 16243

Знайдіть потенційну енергію в полі сил F = (4/r4 – 6/r3), H.

задача 16244

Знайдіть потенційну енергію в полі сил F = (3/r3 – 2/r2), H.

задача 16245

Знайдіть потенційну енергію в полі сил F = (3/r5 – 4/r2), H.

задача 17676

Тіло масою m = 1,2 кг кидають вгору під кутом α = 30° до горизонту з висоти h = 18 м з початковою швидкістю v0 = 18 м/с. Визначити відносно поверхні землі залежність потенційної енергії тіла U(t) і U(x) від часу t руху і від координати х. Використовуючи ці функції, знайти чисельні значення часу t0 руху тіла до моменту падіння і координату x0 цієї точки.

задача 23723

Дано графік залежності потенційної енергії матеріальної точки від координати. Проаналізувати потенційну криву та визначити напрямок сили в точках Х1, Х2, Х3, Х4.

задача 24633

Визначте об'ємну густину потенційної енергії пружно розтягнутого мідного стрижня, якщо відносна зміна довжини стрижня ε = 0,01 та для міді модуль Юнга Е = 118 ГПа.

задача 40654

Визначити, яку роботу виконає людина, яка піднімає тіло масою m = 4 кг на висоту h = 1 м з прискоренням а = 1,2 м/с2. Визначити кінетичну і потенційну енергію тіла на висоті 1 м.

Другие предметы