кінетична енергія протон рухається зі швидкістю

кінетична енергія протон рухається зі швидкістю


задача 10228

Якою мінімальною швидкістю vmin повинен володіти протон, щоб він міг досягти поверхні зарядженої до потенціалу φ = 400 В металевої кулі?

задача 10477

Ядерна реакція 14N (α, р) 17О викликана α-часткою, що володіла кінетичної енергією Тα = 4,2 МеВ. Визначити тепловий ефект цієї реакції, якщо протон, що вилетів під кутом θ = 60° до напрямку руху α-частинки, отримав кінетичну енергію Т = 2 МеВ.

задача 10780

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл рухається протон. Траєкторія його руху являє собою кручену лінію з радіусом R = 10 см і кроком h = 60 см. Визначити кінетичну енергію протона.

задача 10855

Протон має імпульс р = 938 МеВ / с. Яку кінетичну енергію необхідно додатково надати протону, щоб його імпульс зріс удвічі?

задача 11708

Уздовж силової лінії однорідного електричного поля рухається протон. У точці поля з потенціалом φ1 протон мав швидкість v1 = 0,1 Мм/с. Визначити потенціал φ2 точки поля, в якій швидкість протона зростає в n = 2 рази. Ставлення заряду протона до його маси е/m = 96 МКл/кг.

задача 11785

Обчислити радіус R дуги окружності, яку описує протон в магнітному полі з індукцією В = 15 мТл, якщо швидкість v протона дорівнює 2 Мм/с.

задача 11947

Знайти мінімальну енергію Е, необхідну для видалення одного протона з ядра азоту 147N.

задача 11984

У скільки разів енергія електростатичної взаємодії двох частинок з зарядом q і масою m більше енергії їх гравітаційної взаємодії? Вирішіть задачу для 1) електронів; 2) протонів. (Заряд електрона –1,6·10–19 Кл, маса еtлектрона 9,11·10–31 кг; заряд протона +1,6·10–19 Кл, масса протона 1,627·10–27 кг).

задача 12121

Протон рухається в однорідному магнітному полі з напруженістю 100 кА/м по колу радіусом 2 см. Знайти кінетичну енергію протона.

задача 12337

Знайти радіус траєкторії протона в магнітному полі з індукцією 0,5 Тл, якщо він рухається перпендикулярно силовим лініям поля і має кінетичну енергію 3 МеВ.

задача 12646

У скільки разів збільшиться маса протона при прискоренні його від початкової швидкості, що дорівнює нулю, до швидкості рівній 0,85 швидкості світла.

задача 12737

Знайти відношення сили електричного взаємодії 1) двох електронів, 2) двох протонів, 3) електрона і протона до відповідної силі гравітаційного притягання між ними.

задача 13943

Визначте кінетичну енергію протонів, які в середовищі з показником заломлення n = 1,6 випромінюють світло під кутом θ = 20° до напрямку свого руху. Відповідь висловіть в електрон-вольтах.

задача 14859

В однорідному магнітному полі рухаються по колах протон 1

задача 15731

Протон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 600 В, рухається паралельно довгому прямому проводу на відстані r = 2 мм від нього. Яка сила діє на протон, якщо по проводу йде струм I = 10 А?

задача 15753

Синхрофазотрон дає пучок протонів з кінетичною енергією Wк = 10 ГеВ. Яку частку β швидкості світла складає швидкість протонів в цьому пучку?

задача 18265

Два протона рухаються в магнітному полі в площині, перпендикулярній лініям магнітної індукції по колу; радіуси дорівнюють відповідно 1 см і 2 см. Визначте відношення кінетичних енергій протонів.

задача 19767

Гамма-квант з енергією ε = 1,00 МеВ розсіюється під кутом θ = 90° на вільному протоні, що покоїться. Визначити: а) яку кінетичну енергію Ек повідомляє гамма-квант протону, б) з якою швидкістю v буде рухатися протон після "зіткнення".

задача 19805

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 2,0 Тл рухається протон. Траєкторія його руху є кручена лінія радіусом R = 1,0 мм і кроком h = 6,0 мм. Обчислити кінетичну енергію WК протона.

задача 19871

З якою швидкістю має рухатися частка, щоб її кінетична енергія збільшилася в 2 рази, якщо спочатку швидкість її була 1/2с (с – швидкість світла)?

задача 19949

Протон рухається зі швидкістю v = 0,7 с швидкості світла. Знайти імпульс і кінетичну енергію протона.

задача 21141

Кінетична енергія протона дорівнює його енергії спокою. Як зміниться довжина хвилі де Бройля цього протона, якщо його кінетична енергія зменшиться в 10 разів?

задача 21298

Уздовж силової лінії однорідного електричного поля рухається протон. У точці поля з потенціалом φ1 = 300 В протон мав швидкість v1 = 0,1 Мм/с. Визначити: 1) потенціал φ2 точки поля, в якій швидкість протона зростає в 3 рази; 2) роботу, яку при цьому вчинила поле.

задача 22762

Яку частку швидкості світла складає швидкість протона з кінетичною енергією 60 000 МеВ?

задача 22768

Маса рухомого протона в 1,5 рази більше його маси спокою. Визначити повну і кінетичну енергії цього протона.

задача 23559

Протон знаходиться в одновимірній потенційній скриньці. Використовуючи співвідношення невизначеностей, оцінити ширину l ящика, якщо відомо, що мінімальна енергія Emin протона дорівнює 20 МеВ.

задача 24614

Протон локалізовано в області розміром l = 0,1 нм. Оцінити кінетичну енергію протону Ек, при якій її відносна невизначеність ΔЕКк буде близько 0,01. Відповідь навести в електрон-вольтах.

задача 25915

Синхрофазотрон дає пучок протонів з кінетичною енергією Wк = 10000 МеВ. Яку частку β швидкості світла становить швидкість протонів в цьому пучку?

задача 26349

Протон і електрон рухаються в однорідному магнітому полі перпендикулярно лініям магнітної індукції. У скільки разів відрізняються радіуси кіл, які описують частинки, якщо у них однакові кінетичні енергії? Питомі заряди частинок: e/mе = 1,76·1011 Кл/кг, е/mp = 9,58·107 Кл/кг.

задача 60433

Протон проходить поле з прискорюючою різницею потенціалів 19,5·105 В. Чому дорівнює його кінцева швидкість, повна і кінетична енергія?

задача 70239

Протон, рухаючись в однорідному магнітному полі індукцією 1,25 Тл, описав коло радіусом 3 см (див. малюнок). Визначте кінетичну енергію і період обертання протона.

Другие предметы