знайти електричний струм визначити напруженість магнітного поля

знайти електричний струм визначити напруженість магнітного поля


задача 10798

В однорідному магнітному полі напруженістю Н = 2000 А/м, рівномірно з частотою n = 10 с–1 обертається стрижень довжиною l = 20 см так, що площина його обертання перпендикулярна лініям напруженості, а вісь обертання проходить через один з його кінців. Визначити індуковану на кінцях стрижня різницю потенціалів.

задача 11182

Потенціал поля задається функцією φ = a·y·sin(πx2–2πz2). Визначити напруженість електричного поля.

задача 11184

Потенціал поля задається функцією φ = a·x·exp(πz2y). Визначити напруженість електричного поля.

задача 11576

В алюмінієвому провіднику об'ємом 6 см3 при проходженні по ньому постійного струму за 5 хв виділилася кількість теплоти, що дорівнює 130 Дж. Обчислити напруженість електричного поля в провіднику.

задача 11576

В алюмінієвому провіднику об'ємом 6 см3 при проходженні по ньому постійного струму за 5 хв виділилася кількість теплоти, що дорівнює 130 Дж. Обчислити напруженість електричного поля в провіднику.

задача 11794

Електрон рухається в однорідному магнітному полі напруженістю H = 4 кВ/м зі швидкістю v = 10 Мм/с. Вектор швидкості спрямований перпендикулярно лініям напруженості. Знайти силу F, з якою поле діє на електрон, і радіус R кола, по якому він рухається.

задача 12297

Протон, прискорений електричним полем на відстані d = 1 см, рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 2 мТл по колу з радіусом R = 1,6 м. Визначити напруженість електричного поля.

задача 12513

По кільцевому провіднику радіусом 10 см тече струм 4 А. Перпендикулярно площині кільцевого дроту на відстані 5 см від його центру проходить нескінченно довгий провід зі струмом 5 А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі кільця.

задача 12605

Провідник зі струмом 10 А має форму квадрата зі стороною 94 см. Знайти напруженість магнітного поля у одній з його вершин.

задача 12606

Провідник зі струмом 30 А має форму квадрата зі стороною 31 см. Знайти напруженість магнітного поля у одній з його вершин.

задача 12607

Провідник зі струмом 30 А має форму квадрата зі стороною 20 см. Знайти напруженість магнітного поля у одній з його вершин.

задача 12640

В однорідне магнітне поле напруженістю 1000 А/м поміщений прямий провідник довжиною 20 см. Визначити силу, що діє на провідник, якщо по ньому тече струм 50 А, а кут між напрямом струму і вектором напруженості 30°. До вирішення завдання докласти малюнок, на якому вказати напрямок сили.

задача 12806

Горизонтальна складова напруженості магнітного поля Землі дорівнює 3 А/м. Який струм треба пропустити по кільцю радіусом 40 см, щоб на його осі на відстані від центру 12 см створилося таке ж магнітне поле?

задача 12808

По двом великим колам кулі, вертикальному і горизонтальному, течуть однакові струми 46 А. Знайти радіус кулі, якщо напруженість магнітного поля у його центрі дорівнює 56 А/м.

задача 12809

По двом великим колам кулі, вертикальному і горизонтальному, течуть однакові струми 4 А. Знайти (у см) радіус кулі, якщо напруженість магнітного поля у його центрі дорівнює 15 А/м.

задача 12810

По двом великим колам кулі, вертикальному і горизонтальному, течуть однакові струми 7 А. Знайти радіус кулі, якщо напруженість магнітного поля у його центрі дорівнює 90 А/м.

задача 12895

Провідник зі струмом 20 А має форму квадрата, одна зі сторін якого замінена дугою кола, описаного навколо нього. Визначити напруженість магнітного поля у центрі квадрата, сторона якого дорівнює 50 см.

задача 12921

Провідник зі струмом 18 А має форму квадрата зі стороною 35 см. Знайти напруженість магнітного поля у одній з його вершин.

задача 12969

Горизонтальна складова напруженості магнітного поля Землі дорівнює 46 А/м. Який струм треба пропустити по кільцю радіусом 20 см, щоб на його осі на відстані від центру 32 см склалося таке ж магнітне поле?

задача 12987

У центрі мідного кільця з перетином дроту 10 мм2, по якому тече струм 9 А, створюється магнітне поле з напруженістю 163 А/м. Знайти різницю потенціалів, до якої підключене це кільце.

задача 13528

По трьох довгих прямих дротах, розташованих в одній площині паралельно один до одного на відстані 3 см, течуть струми I1 = I2 і I3 = –(I1+I2). Визначити положення прямої, на якій напруженість магнітного поля, що створюється всіма струмами, дорівнює нулю.

задача 13547

Прямий нескінченний провід має кругову петлю радіусом R = 8 см. Визначте силу струму в проводі, якщо відомо, що напруженість магнітного поля в центрі петлі Н = 100 (А/м).

задача 13698

Горизонтальна складова напруженості магнітного поля Землі становить 40 А/м. Який струм треба пропустити по кільцю радіусом 22 см, щоб на його осі на відстані від центру 21 см склалося таке ж магнітне поле?

задача 13785

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля орієнтований в напрямку...

задача 14802

В якій області графіка φ(х), зображеного на малюнку, вектор напруженості електричного поля з плоскою симетрією Е = const і спрямований у позитивну сторону осі Ox?

задача 14805

Напруженість електричного поля Е, паралельного осі Ох, змінюється як показано на малюнку.

Як змінюється потенціал цього поля у напрямку осі Ох в областях а і б?

задача 15346

По довгому вертикальному провіднику зверху вниз йде струм I = 8 А. На якій відстані а від нього напруженість поля, що одержується від складання земного магнітного поля і поля струму, спрямована вертикально вгору? Горизонтальна складова напруженості земного поля Нг = 16 А/м.

задача 15359

З дроту довжиною l = 1 м і зроблена квадратна рамка. По рамці тече струм I = 10 А. Знайти напруженість H магнітного поля в центрі рамки.

задача 15431

Швидкість літака з реактивним двигуном v = 950 км/год. Знайти е.р.с. індукції ε, що виникає на кінцях крил такого літака, якщо вертикальна складова напруженості земного магнітного поля Нв = 39,8 А/м і розмах крил літака l = 12,5 м.

задача 15871

Визначити напруженість поля, створюваного протоном на відстані r = 5·10–11 м від нього.

задача 16234

Знайдіть щільність струму в провіднику, в якому при напруженості поля в ньому 400 В/м в 1 см3 виділяється 20 Вт тепла.

задача 16909

При русі залізничного вагона на кінцях його осі, довжина якої 1,6 м, виникає різниця потенціалів 12 мВ. Визначити швидкість поїзда, якщо вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі 40 А/м.

задача 17303

По довгій металевій трубі з радіусами R1 = 30 см і R2 = 50 см тече струм з густиною j = 1 А/м2. Знайти напруженість магнітного поля H в точці на відстані r = 40 см від осі труби.

задача 18104

В деякій точці простору вектор напруженості електричного поля = 20y В/м, в той час як вектор Пойнтінга = 10x + 30z Вт/м2. Визначити вектор напруженості магнітного поля.

задача 18109

Електронна орбіта прецесує в однорідному магнітному полі з круговою частотою ωL = 108 с–1. Визначити напруженість Н магнітного поля.

задача 18220

Щільність потоку електромагнітного випромінювання Сонця біля поверхні Землі становить 1400 Вт/м2. Яка середня напруженість електричного поля випромінювання?

задача 19518

Визначити напруженість і потенціал електричного поля в центрі 0 квадрата (рис. 8.3), в вершинах якого знаходяться заряди Q1, Q2, Q3 і Q4, а також енергію взаємодії даної системи зарядів. Сторона квадрата а = 5 см, величини зарядів вказані в табл. 8.1 відповідно до номером завдання. Q1 = 5, Q2 = 2, Q3 = 1, Q4 = –4 нКл.

задача 20072

По квадратній рамці зі стороною 0,2 м тече струм 4 А. Визначити напруженість і індукцію магнітного поля в центрі рамки.

задача 20474

Напруженість електричного поля залежить тільки від координат х і у за законом E = a(xi + yj)/(x22), де а — постійна, i і j - орти осей х і у. Знайти потік вектора E через сферу радіусом R з центром на початку координат.

задача 20822

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля орієнтований в напрямку ...

задача 21155

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного () і магнітного () полів в електромагнітній хвилі. Вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля орієнтований в напрямку ...

задача 21251

Потенціал залежить від координат в площині хОу за формулою , (С – позитивна стала). Знайдіть формулу напруженості і покажіть приблизно хід силових ліній електричного поля поблизу початку координат.

задача 21504

По дроту, зігнутому у вигляді правильного шестикутника з довжиною сторони 10 см, тече струм 5 А. Знайти напруженість магнітного поля в центрі шестикутника.

задача 21523

При якій напруженості електричного поля в вакуумі об'ємна щільність енергії цього поля буде такою ж, як у магнітного поля з індукцією В = 1 Тл (теж в вакуумі)?

задача 22533

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (Е) і магнітного (Н) полів в електромагнітній хвилі. Вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля орієнтований в напрямку...

задача 22536

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля орієнтований в напрямку...

задача 22876

Стрілка компаса має довжину 8 см масу m = 4 г; період коливань її у магнітному полі Землі Т = 1 с. Горизонтальна складова напруженості магнітного поля Землі Н = 16 А/м. Визначити магнітний момент стрілки.

задача 23204

Визначити щільність струму j, якщо об'ємна щільність теплової потужності w = 10 кВт/м3. Напруженість електричного поля у провіднику дорівнює 10 мВ/м.

задача 23215

Визначити напруженість E електричного поля у провіднику, якщо об'ємна щільність теплової потужності w = 15 кВт/м3. Щільність струму j = 1 А/мм2?

задача 23220

Запишіть повну систему рівнянь Максвелла. Який фізичний сенс полягає у теоремі Гауса для вектора магнітної індукції? Вкажіть номер правильної відповіді та поясніть свій вибір. 1. Джерелом магнітного поля є струми провідності. 2. Джерелом магнітного поля є електричне поле, що змінюється з часом. 3. У природі відсутні магнітні заряди.

задача 23465

На малюнку показано орієнтацію векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор густини потоку енергії електромагнітного поля орієнтований у напрямку ...

задача 23467

На малюнку показано орієнтацію векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор густини потоку енергії електромагнітного поля орієнтований у напрямку ...

задача 23630

Знайти напруженість електричного поля в мідному дроті діаметром 1,5 мм при силі струму 12 А. Питомий опір міді 1,7·10–8 Ом·м.

задача 23705

Залізний зразок вміщений у магнітне поле напруженістю Н = 796 А/м. Знайти магнітну проникність & # 956; заліза.

задача 24676

По провіднику, що має форму рівностороннього трикутника зі стороною 30 см, тече струм 40 А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі трикутника.

задача 24749

На малюнку представлена миттєва "фотографія" електричної складової електромагнітної хвилі, що переходить із середовища 1 в середу 2 перпендикулярно межі розділу АВ. Напруженість електричного поля в першому та другому середовищі змінюється відповідно до рівнянь: E1 = E0sin(ωt–5·106πx) і E2 = E0sin(ωt–8·106πx). Визначити відносний показник заломлення цих двох середовищ.

задача 60091

Електрон рухається у напрямку силової лінії однорідного електричного поля, напруженість якого 664 В/м. Яку відстань пролетить електрон до повної його зупинки, якщо його початкова швидкість 767 км/с? Відповідь дати в мм.

задача 60451

Яка сила і щільність струму в алюмінієвому дроті перерізом 2 мм2, якщо напруженість електричного поля в ньому дорівнює 1,0 В/м? Питомий опір алюмінію 2,8·10–8 Ом·м.

задача 60606

На площини повітряного конденсатора з товщиною повітряного шару 1 см подається напруга 40 кВ. Чи можливий електричний пробій і виникнення пожежі, якщо гранична напруженість електричного поля повітря в даних умовах дорівнює 2·106 В/м?

задача 60607

Обчислити напруженість електричного поля в мідному провіднику перерізом 1,5 мм2, при силі струму 1 А.

задача 70059

Розрахувати напруженість магнітного поля в центрі контура, що має вигляд квадрата зі стороною 10 см. Сила струму дорівнює 10 А.

задача 70060

Знайти напруженість магнітного поля, створеного в точці А провідником із струмом 10 А, зображеним на малюнку. Відрізки AC = AB = BD = а = 10 см.

задача 70197

Горизонтальна складова напруженості магнітного поля Землі дорівнює 48 A/м. Який струм треба пропустити по кільцю радіусом 14 см, щоб на його осі на відстані від центру 27 см створилося таке ж магнітне поле?

задача 70198

Провідник із струмом 49 А має форму квадрата, одна зі сторін якого замінена дугою кола, описаного навколо нього. Визначити напруженість магнітного поля в центрі квадрата, сторона якого дорівнює 6 см.

задача 70205

У центрі мідного кільця з перетином дроту 10 мм2, по якому тече струм 98 А, створюється магнітне поле з напруженістю 117 А/м. Знайти різницю потенціалів, до якої підключено це кільце.

задача 70306

По квадратній рамці тече струм силою I = 2 А. Напруженість магнітного поля в центрі рамки дорівнює H = 45 А/м. Визначити периметр рамки.

задача 70320

Автомобіль рухається по горизонтальній дорозі зі швидкістю 120 км/год. Визначте різницю потенціалів, що виникає на кінцях задньої осі автомобіля, якщо її довжина 1,8 м, а вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі дорівнює 40 А/м.

Другие предметы