промінь світла поверхня кут показник переломлення дорівнює

промінь світла поверхня кут показник переломлення дорівнює


задача 12198

Водолазу, що знаходиться під водою, здається, що промені падають під кутом φ 1 = 60° до поверхні води. Яка кутова висота φ2 Сонця над горизонтом? Показник заломлення води n = 1,33.

задача 12201

На дні водойми, глибина якої 1,5 м, лежить плоске дзеркало. Показник заломлення води дорівнює 4/3. На якій відстані від точки входу в воду вийде промінь світла після відбиття від дзеркала, якщо кут падіння дорівнює 45°.

задача 12780

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. Плівка освітлена випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. При рассматривании в отражённом свете под углом 20° к плёнке она кажется черной. Найти в нм наименьшую толщину плёнки, если показатель преломления метилового спирта равен 1,33, воды — 1,362. Ответ округлить до целого числа.

задача 12782

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. При розгляданні у відбитому світлі під кутом у 45° до плівки вона здається чорною. Оцінити найменшу можливу товщину плівки, якщо вона висвітлюється випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. Показник заломлення води для цієї довжини хвилі 1,333, а показник заломлення метилового спирту 1,330.

задача 13163

Світловий промінь падає під кутом 60° на платівку з показником заломлення, рівним . Визначити у градусах кут заломлення. Пластина знаходиться у повітрі.

задача 13712

Промінь світла переходить з води в повітря (n = 1,3). Кут падіння дорівнює 30°. Визначте кут заломлення.

задача 13809

На горизонтальному дні басейну глибиною h = 1,5 м лежить плоске дзеркало. Промінь світла входить у воду під кутом i1 = 45°. Визначте відстань s від місця входження променя в воду до місця виходу його на поверхню води після відбиття від дзеркала. Показник заломлення води n = 1,33.

задача 13826

Визначте побудовою хід променя після заломлення його лінзами, що збирає (рис. а) і розсіює (рис. б). На малюнках MN - положення головної оптичної осі; О - оптичний центр лінзи; F - фокуси лінзи. Середовища по обидві сторони лінзи однакові.

задача 13960

Пучок природного світла падає на скляну призму з кутом α = 30°. Визначте показник заломлення скла, якщо відбитий промінь є плоскополяризованим.

задача 14240

Світловий промінь проходить шлях L, причому частина шляху r — в однорідному середовищі з показником заломлення п = 1,33, іншу частину шляху r0 — в вакуумі (n = 1). Оптична довжина шляху променя найбільша в разі, представленому під номером ... .

задача 15660

Світло проходить з повітря в скло. Кут падіння на поверхню скла дорівнює 45 градусам, кут заломлення 30 градусам. Визначити показник заломлення другого середовища. Де швидкість світла більше - в повітрі чи в склі і у скільки разів?

задача 16734

Відстань від джерела світла до екрана дорівнює L. Частина цієї відстані L1 = 2L/5 світловий промінь пройшов в однорідному середовищі з показником заломлення n, іншу частину відстані L2 = 3L/5 — в повітрі (пвоз0 = 1). Оптична довжина шляху при цьому виявилася рівною l = 1,2L. Показник заломлення n середовища дорівнює ...

задача 16735

Відстань від джерела світла до екрана дорівнює L. Частина цього шляху L1 = 3L/5 світловий промінь пройшов в однорідному середовищі з показником заломлення n = 1,5, іншу частину шляху L2 = 2L/5 — в повітрі (nв = 1). Оптичний шлях l світлового променя дорівнює ...

задача 16739

Світловий промінь падає нормально на скляну пластинку товщиною h = 12 см. На скільки можуть відрізнятися один від одного показники заломлення в різних місцях пластинки, щоб зміна оптичного шляху променя від цієї неоднорідності не перевищувала ΔL = 1 мкм?

задача 16895

Сонячні промені, проходячи через маленьку ополонку в льоду, висвітлюють дно озера. Відстань між точками дна, куди потрапляють промені відразу після сходу і перед заходом Сонця в день весняного рівнодення, L = 3 м. Визначте глибину озера. Показник заломлення води n = 1,3.

задача 16945

Чому дорівнює граничний кут повного внутрішнього відображення і кут повної поляризації в разі переходу променя зі скла в воду? (Показник заломлення скла n = 1,7).

задача 16946

Визначити граничний кут повного відображення при переході променя з рідині в повітря, якщо кут повної поляризації для цього випадку дорівнює 36° 19

задача 16974

Тонкий пучок світла направлений в повітрі на поверхню деякої рідини під кутом падіння 40°. Кут заломлення при цьому дорівнює 24°. Який буде кут заломлення при куті падіння 80°?

задача 16992

Знайти показник заломлення скипидару і швидкість поширення світла в ньому, якщо при куті падіння 45° кут заломлення 30°.

задача 16993

При переході з повітря в воду промінь світла відхиляється на 20°. Як зміниться цей кут, якщо налити на поверхню води тонкий шар масла? Показники заломлення води і масла рівні відповідно 1,33 і 1,52.

задача 16994

На кордон розділу води і скла падає промінь світла під кутом 45°. Визначити кут відхилення променя при ламанні, якщо він йде з води в скло і зі скла в воду. Як треба направляти промінь, щоб отримати повне внутрішнє відбиття? Показники заломлення води і скла відповідно рівні 1,33 і 1,5.

задача 17059

У дно озера вбита паля висотою 4 м, яка виступає з води на висоту 1 м. Визначити довжину тіні палі на дні озера, якщо сонячні промені падають під кутом 45°. Показник заломлення води 4/3.

задача 17148

Світловий промінь пройшов відстань L (геометричний шлях), причому частину шляху L1 = 2L/3 — в однорідному середовищі з показником заломлення n, іншу частину шляху L2 = L/3 — в повітрі (nвозд = 1). Оптична довжина шляху при цьому виявилася рівною l = 1,22L. Показник заломлення n середовища дорівнює... 1) 1,52 2) 1,45 3) 1,33 4) 1,22.

задача 17665

На тонку лінзу падає промінь світла. Знайти побудовою хід променя після заломлення його лінзою: а) збиральної (рисунок до задачі, а); б) розсіювальної (рисунок до задачі, б). На малюнку: О — оптичний центр лінзи; F — головний фокус.

задача 18032

Знайти ступінь поляризації світла, відбитого від поверхні скла під кутами: 0°, 45°, 56°51', 90°. Показник заломлення скла n = 1,53. Падаюче світло - природне.

задача 18033

Показник заломлення кристала ne = 1,544, no = 1,553. Яка повинна бути мінімальна товщина кристала, щоб зрушення фаз звичайного і незвичайного променів склало 90°, якщо використовується λ = 5460 А? Направление распространения падающего луча перпендикулярно оптической оси кристалла.

задача 19140

Промінь світла переходить зі скла з показником заломлення 1,6 в повітря. При якому куті падіння кут заломлення буде вдвічі більше кута падіння?

задача 19233

Світловий промінь проходить відстань r в однорідному середовищі з показником заломлення п = 1,5 і відстань r0 в вакуумі (n = 1). В якому із зазначених нижче випадку оптична довжина шляху променя більше?
1) r = 6 см, r0 = 0; 2) r = 2 см, r0 = 4 см;
3) r = 4 см, r0 = 2 см; 4) r = 0, r0 = 6 см.

задача 19697

Світловий промінь проходить відстань r в однорідному середовищі з показником заломлення n = 1,5 і відстань r0 в вакуумі (n = 1). В якому із зазначених нижче випадків оптична довжина шляху променя менше?
1) r = 3 см, r0 = 0;
2) r = 1 см, r0 = 2 см;
3) r = 2 см, r0 = 1 см; 4) r = 0, r0 = 3 см.

задача 19698

Світло падає на тонку плівку з показником заломлення n, більшим, ніж показник заломлення навколишнього середовища. Різниця ходу променів на виході з тонкої плівки дорівнює ...
1) ВС+СD+BM + λ/2; 2) (BC+CD) n – BM –λ/2;
3) BC + CD – BM; 4) (BC + CD) n – BM.

задача 19709

Світловий промінь проходить шлях L, причому частина шляху r - в однорідному середовищі з показником заломлення n = 1,5, іншу частину шляху r0 — в вакуумі (n = 1). Оптична довжина шляху променя найменша в разі, представленому під номером ...

задача 19710

Світловий промінь пройшов відстань L (геометричний шлях): частину цієї відстані L1 = L/2 в однорідному середовищі з показником заломлення n, іншу частину L2 = L/2 — в повітрі (nвозд = 1). Оптичний шлях променя виявився рівним l = 1,25L. Показник заломлення n середовища дорівнює ...
1) 1,5; 2) 1,3; 3) 1,2; 4) 1,7.

задача 19712

На шляху променя, що йде в повітрі, поставили скляну пластинку товщиною d = 3 мм. Показник заломлення скла n = 1,5. Як змінилася при цьому оптична довжина шляху променя, якщо промінь падає на пластинку нормально?

задача 20303

Кут падіння променя на пластинку товщиною 6 мм і показником заломлення, рівним кореню з 3, дорівнює куту повного внутрішнього відображення для скла, з якого виготовлена пластинка. Обчислити в мм зміщення променя при проходженні через пластинку.

задача 20809

Сейсмічна пружна хвиля з довжиною хвилі 3,1 км, падаюча під кутом 45° на границю розділу між двома шарами земної кори з різними властивостями, відчуває переломлення, причому кут заломлення дорівнює 30°, після чого поширюється зі швидкістю 2,2 км/с. Визначити частоту сейсмічної хвилі в першому середовищі.

задача 21168

Природний промінь світла падає на поліровану поверхню скляної пластини. Відбитий від пластини промінь становить кут 97 ° з падаючим променем. Визначити показник заломлення скла, якщо відбите світло максимально поляризоване.

задача 21742

Якою має бути товщина скляної пластинки, щоб при висвітленні її пучком паралельних променів різниця між максимальною різницею ходу, що виникає між променями в відбитому світлі, і мінімальної різницею ходу були рівні 0,4 мкм. Показник заломлення скла 1,4.

задача 22151

Промінь світла падає під кутом 30° на плоскопараллельную скляну пластинку і виходить з неї паралельно до початкового променю. Показник заломлення скла 1,5. Яка товщина пластинки, якщо відстань між променями дорівнює 1,94 см?

задача 22152

Промінь світла падає під кутом 40° на плоскопараллельную скляну пластинку товщиною d = 15 см і виходить з неї паралельно до початкового променю. Визначити показник заломлення скла, якщо відстань між променями дорівнює 2 см.

задача 22233

Плоскополяризоване світло, довжина хвилі якого у вакуумі λ = 530 нм, падає на пластинку з кварцу перпендикулярно її оптичної осі. Визначте показники заломлення кварцу для звичайного nо і незвичайного nе променів, якщо довжини хвиль цих променів в кристалі відповідно рівні λо = 344 нм і λе = 341 нм.

задача 22588

Якою має бути товщина скляної пластинки, щоб при висвітленні її пучком паралельних променів різниця між максимальною різницею ходу Δlmax, виникає між променями в відбитому світлі, і мінімальною різницею ходу Δlmin дорівнювали 0,4 мкм. Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 22748

На плоскопаралельну пластинку товщиною t, що має показник заломлення n1 і вміщену в середу з показником заломлення n2, падає промінь світла під кутом α. Визначити величину зсуву променя.

задача 23234

Визначте роздільну здатність імерсійного мікроскопа при довжині хвилі 550 нм і за умови, що показник заломлення олії становить 1,8, а синус кута приблизно дорівнює 0,9.

задача 23245

Визначити показник заломлення води, якщо людина, що знаходиться під водою, бачить сонце під кутом 70° до горизонту, тоді як насправді висота сонця над горизонтом. 63°.

задача 23611

Визначити значення граничного кута повного відображення для променя світла, що переходить з алмазу в скло. Абсолютний показник заломлення біля скла 1,5, у алмазу — 2,4.

задача 23796

Природне світло падає на кристал кам'яної солі з показником заломлення 1,544. Визначити коефіцієнт відбиття при нормальному падінні променів.

задача 23796

Природне світло падає на кристал кам'яної солі з показником заломлення 1,544. Визначити коефіцієнт відбиття при нормальному падінні променів.

задача 23960

Промінь світла проходить через рідину, налиту в скляну посудину з показником заломлення скла 1,6 і відбивається від дна. Відбитий промінь повністю поляризується під час падіння його на дно судини під кутом 43°. Знайти показник заломлення рідини. Під яким кутом має падати на дно судини промінь світла, що йде в цій рідині, щоб настало повне внутрішнє відбиття?

задача 24123

Світло переходить зі скла у воду. Визначте граничний кут повного внутрішнього відображення межі цих середовищ. Показники заломлення скла 1,52 води 1,33.

задача 40776

Щоб зменшити коефіцієнт відбиття світла від поверхні скла, на неї наносять тонку прозору плівку з показником заломлення nп меншим, ніж у скла (так зване "просвітлення оптики"). Вважаючи nп = , де n — показник заломлення скла, визначте необхідну товщину плівки h. Довжина хвилі світла λ = 500 нм, світло падає на поверхню нормально.

задача 80231

Промінь світла переходить зі скла в повітря. Кут падіння променя 30°, заломлення – 45°. Чому дорівнює показник заломлення даного сорту скла?

задача 80260

Промінь падає на поверхню води (n1 = 1,33) під кутом 40°. Під яким кутом повинен впасти промінь на поверхню скла (n2 = 1,5), щоб кут заломлення виявився таким же?

задача 80452

На плівку товщиною 0,16 мкм під кутом 30 ° падає білий світ. Визначити показник заломлення плівки, якщо в прохідному світлі плівка здається фіолетовою. Довжина хвилі фіолетових променів 0,4 мкм. Порядок спектра дорівнює 1.

Другие предметы