промінь світла поверхня кут показник переломлення дорівнює

промінь світла поверхня кут показник переломлення дорівнює


задача 12198

Водолазу, що знаходиться під водою, здається, що промені падають під кутом φ 1 = 60° до поверхні води. Яка кутова висота φ2 Сонця над горизонтом? Показник заломлення води n = 1,33.

задача 12201

На дні водойми, глибина якої 1,5 м, лежить плоске дзеркало. Показник заломлення води дорівнює 4/3. На якій відстані від точки входу в воду вийде промінь світла після відбиття від дзеркала, якщо кут падіння дорівнює 45°.

задача 12780

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. Плівка освітлена випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. При рассматривании в отражённом свете под углом 20° к плёнке она кажется черной. Найти в нм наименьшую толщину плёнки, если показатель преломления метилового спирта равен 1,33, воды — 1,362. Ответ округлить до целого числа.

задача 12782

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. При розгляданні у відбитому світлі під кутом у 45° до плівки вона здається чорною. Оцінити найменшу можливу товщину плівки, якщо вона висвітлюється випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. Показник заломлення води для цієї довжини хвилі 1,333, а показник заломлення метилового спирту 1,330.

задача 13163

Світловий промінь падає під кутом 60° на платівку з показником заломлення, рівним . Визначити у градусах кут заломлення. Пластина знаходиться у повітрі.

задача 13712

Промінь світла переходить з води в повітря (n = 1,3). Кут падіння дорівнює 30°. Визначте кут заломлення.

задача 13809

На горизонтальному дні басейну глибиною h = 1,5 м лежить плоске дзеркало. Промінь світла входить у воду під кутом i1 = 45°. Визначте відстань s від місця входження променя в воду до місця виходу його на поверхню води після відбиття від дзеркала. Показник заломлення води n = 1,33.

задача 13826

Визначте побудовою хід променя після заломлення його лінзами, що збирає (рис. а) і розсіює (рис. б). На малюнках MN - положення головної оптичної осі; О - оптичний центр лінзи; F - фокуси лінзи. Середовища по обидві сторони лінзи однакові.

задача 13960

Пучок природного світла падає на скляну призму з кутом α = 30°. Визначте показник заломлення скла, якщо відбитий промінь є плоскополяризованим.

задача 14240

Світловий промінь проходить шлях L, причому частина шляху r — в однорідному середовищі з показником заломлення п = 1,33, іншу частину шляху r0 — в вакуумі (n = 1). Оптична довжина шляху променя найбільша в разі, представленому під номером ... .

задача 15660

Світло проходить з повітря в скло. Кут падіння на поверхню скла дорівнює 45 градусам, кут заломлення 30 градусам. Визначити показник заломлення другого середовища. Де швидкість світла більше - в повітрі чи в склі і у скільки разів?

задача 16734

Відстань від джерела світла до екрана дорівнює L. Частина цієї відстані L1 = 2L/5 світловий промінь пройшов в однорідному середовищі з показником заломлення n, іншу частину відстані L2 = 3L/5 — в повітрі (пвоз0 = 1). Оптична довжина шляху при цьому виявилася рівною l = 1,2L. Показник заломлення n середовища дорівнює ...

задача 16735

Відстань від джерела світла до екрана дорівнює L. Частина цього шляху L1 = 3L/5 світловий промінь пройшов в однорідному середовищі з показником заломлення n = 1,5, іншу частину шляху L2 = 2L/5 — в повітрі (nв = 1). Оптичний шлях l світлового променя дорівнює ...

задача 16739

Світловий промінь падає нормально на скляну пластинку товщиною h = 12 см. На скільки можуть відрізнятися один від одного показники заломлення в різних місцях пластинки, щоб зміна оптичного шляху променя від цієї неоднорідності не перевищувала ΔL = 1 мкм?

задача 16895

Сонячні промені, проходячи через маленьку ополонку в льоду, висвітлюють дно озера. Відстань між точками дна, куди потрапляють промені відразу після сходу і перед заходом Сонця в день весняного рівнодення, L = 3 м. Визначте глибину озера. Показник заломлення води n = 1,3.

задача 16945

Чому дорівнює граничний кут повного внутрішнього відображення і кут повної поляризації в разі переходу променя зі скла в воду? (Показник заломлення скла n = 1,7).

задача 16946

Визначити граничний кут повного відображення при переході променя з рідині в повітря, якщо кут повної поляризації для цього випадку дорівнює 36° 19

задача 16974

Тонкий пучок світла направлений в повітрі на поверхню деякої рідини під кутом падіння 40°. Кут заломлення при цьому дорівнює 24°. Який буде кут заломлення при куті падіння 80°?

задача 16992

Знайти показник заломлення скипидару і швидкість поширення світла в ньому, якщо при куті падіння 45° кут заломлення 30°.

задача 16993

При переході з повітря в воду промінь світла відхиляється на 20°. Як зміниться цей кут, якщо налити на поверхню води тонкий шар масла? Показники заломлення води і масла рівні відповідно 1,33 і 1,52.

задача 16994

На кордон розділу води і скла падає промінь світла під кутом 45°. Визначити кут відхилення променя при ламанні, якщо він йде з води в скло і зі скла в воду. Як треба направляти промінь, щоб отримати повне внутрішнє відбиття? Показники заломлення води і скла відповідно рівні 1,33 і 1,5.

задача 17059

У дно озера вбита паля висотою 4 м, яка виступає з води на висоту 1 м. Визначити довжину тіні палі на дні озера, якщо сонячні промені падають під кутом 45°. Показник заломлення води 4/3.

задача 17148

Світловий промінь пройшов відстань L (геометричний шлях), причому частину шляху L1 = 2L/3 — в однорідному середовищі з показником заломлення n, іншу частину шляху L2 = L/3 — в повітрі (nвозд = 1). Оптична довжина шляху при цьому виявилася рівною l = 1,22L. Показник заломлення n середовища дорівнює... 1) 1,52 2) 1,45 3) 1,33 4) 1,22.

задача 17665

На тонку лінзу падає промінь світла. Знайти побудовою хід променя після заломлення його лінзою: а) збиральної (рисунок до задачі, а); б) розсіювальної (рисунок до задачі, б). На малюнку: О — оптичний центр лінзи; F — головний фокус.

задача 18032

Знайти ступінь поляризації світла, відбитого від поверхні скла під кутами: 0°, 45°, 56°51', 90°. Показник заломлення скла n = 1,53. Падаюче світло - природне.

задача 18033

Показник заломлення кристала ne = 1,544, no = 1,553. Яка повинна бути мінімальна товщина кристала, щоб зрушення фаз звичайного і незвичайного променів склало 90°, якщо використовується λ = 5460 А? Направление распространения падающего луча перпендикулярно оптической оси кристалла.

задача 19140

Промінь світла переходить зі скла з показником заломлення 1,6 в повітря. При якому куті падіння кут заломлення буде вдвічі більше кута падіння?

задача 19233

Світловий промінь проходить відстань r в однорідному середовищі з показником заломлення п = 1,5 і відстань r0 в вакуумі (n = 1). В якому із зазначених нижче випадку оптична довжина шляху променя більше?
1) r = 6 см, r0 = 0; 2) r = 2 см, r0 = 4 см;
3) r = 4 см, r0 = 2 см; 4) r = 0, r0 = 6 см.

задача 40776

Щоб зменшити коефіцієнт відбиття світла від поверхні скла, на неї наносять тонку прозору плівку з показником заломлення nп меншим, ніж у скла (так зване "просвітлення оптики"). Вважаючи nп = , де n — показник заломлення скла, визначте необхідну товщину плівки h. Довжина хвилі світла λ = 500 нм, світло падає на поверхню нормально.

задача 80231

Промінь світла переходить зі скла в повітря. Кут падіння променя 30°, заломлення – 45°. Чому дорівнює показник заломлення даного сорту скла?

задача 80260

Промінь падає на поверхню води (n1 = 1,33) під кутом 40°. Під яким кутом повинен впасти промінь на поверхню скла (n2 = 1,5), щоб кут заломлення виявився таким же?

задача 80452

На плівку товщиною 0,16 мкм під кутом 30 ° падає білий світ. Визначити показник заломлення плівки, якщо в прохідному світлі плівка здається фіолетовою. Довжина хвилі фіолетових променів 0,4 мкм. Порядок спектра дорівнює 1.