атом знаходиться орбіта електрона визначити

атом знаходиться орбіта електрона визначити


задача 10420

Обчислити по теорій Бора радіус r2 другої стаціонарної орбіти і швидкість v2 електрона на цій орбіті для атома водню.

задача 10421

Обчислити з теорії Бора радіус другої стаціонарної орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію.

задача 10423

Визначити зміну енергії δЕ електрона в атомі водню при випромінюванні атомом фотона з частотою ν = 6,28•1014 Гц.

задача 10428

Електрон в атомі водню знаходиться на третьому енергетичному рівні. Визначити кінетичну T, потенційну П і повну Е енергію електрона. Відповідь виразити в електрон-вольтах.

задача 10893

Електрон в атомі водню знаходиться на другому енергетичному рівні. Визначити кінетичну Т, потенційну П і повну Е енергію електрона. Відповідь виразити в електрон-вольтах.

задача 10961

Вважаючи, що на кожен атом міді в кристалі припадає по одному вільному електрону, визначити максимальну енергію Емакс електронів при абсолютному нулі.

задача 10962

Визначити частку вільних електронів в металі при абсолютному нулі, енергії яких менше (1/2)Емакс.

задача 11867

Визначити повну енергію атома водню на другій і третій орбіті.

задача 11917

Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода.

задача 11918

Визначити потенційну П, кінетичну Т і повну Е енергії електрона, що знаходиться на першій орбіті атома водню.

задача 11921

Вычислить частоты f1 и f2 вращения электрона в атоме водорода на второй и третьей орбитах. Сравнить эти частоты с частотой v излучения при переходе электрона с третьей на вторую орбиту.

задача 11969

Використовуючи векторну модель атома, визначити найменший кут α, який може утворити вектор Ll моменту імпульсу орбітального руху електрона в атомі з напрямком зовнішнього магнітного поля. Електрон в атомі знаходиться в d-стані.

задача 12984

Вільний електрон знаходиться в постійному магнітному полі (B0 = 1 Тл). Визначити частоту ν0 змінного магнітного поля, при якій відбувається резонансне поглинання енергій електроном (g-фактор для вільного електрона дорівнює 2).

задача 14065

Визначте швидкість ν електрона на третій орбіті атома водню.

задача 14067

Визначте частоту f обертання електрона по третій орбіті атома водню в теорії Бора.

задача 14455

У першому наближенні можна вважати, що електрон в атомі водню рухається по круговій орбіті з лінійною швидкістю v. Знайти кутову швидкість ω обертання електрона навколо ядра і його нормальне прискорення an. Вважати радіус орбіти r = 0,5·10–10 м і лінійну швидкість електрона на цій орбіті v = 2,2·106 м/с.

задача 14684

З яким прискоренням рухається електрон по першій орбіті в атомі водню?

задача 15738

Визначте, у скільки разів орбітальний момент імпульсу Ll електрона, що знаходиться в h-стані, більше, ніж для електрона в p-стані.

задача 15739

Електрон в атомі знаходиться в p-стані. Визначте орбітальний момент імпульсу Ll електрона.

задача 15756

Визначте, у скільки разів орбітальний момент імпульсу Ll електрона, що знаходиться в p-стані, більше, ніж для електрона в s-стані.

задача 15758

Електрон в атомі знаходиться в p-стані. Визначте орбітальний момент імпульсу Ll електрона.

задача 15760

Враховуючи принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 10-му енергетичному рівні.

задача 16266

Використовуючи теорію Бора, визначте орбітальний магнітний момент електрона, що рухається по другій орбіті атома водню.

задача 17054

Ядро цинку 30Zn65 захопило електрон з K-оболонки атома (K-захват). Вказати, в ядро якого елемента перетворилося ядро цинку (написати хімічний символ елементу, масове і зарядове число).

задача 18181

Користуючись теорією Бора, визначити для електрона, що знаходиться на першій і другій орбітах в атомі водню, відношення: а) радіусів орбіт (r2/r1); б) відношення магнітного моменту до механічного (Рm/L) для другої орбіти.

задача 18274

Знайти кінетичну енергію електрона, що знаходиться на k-й орбіті атома водню, для k = 1, 2, 3 і ∞?

задача 18837

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 10 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18838

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 10 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18839

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 10 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18840

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 20 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18841

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 20 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18842

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 20 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18843

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 25 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18844

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 25 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18845

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 25 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18846

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 30 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18847

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 30 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18848

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 30 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18849

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 35 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18850

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 35 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18851

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 35 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18852

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 40 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18853

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 40 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18854

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 40 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = d.

задача 18855

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 45 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18856

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 45 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18857

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 45 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18858

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 50 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18859

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 50 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18860

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 50 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = g.

задача 18861

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 55 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18862

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 55 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18863

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 55 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = f.

задача 18864

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 60 Тл, під кутом α = 30° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18865

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 60 Тл, під кутом α = 60° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 18866

Атом водню поміщений в зовнішнє магнітне поле з індукцією В = 60 Тл, під кутом α = 45° до орбітального механічного моменту атома L. Визначити енергію взаємодії магнітного моменту з полем, якщо електрон в атомі водню знаходиться в стані з вказаним значенням орбітального квантового числа l = p.

задача 19363

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 5-му енергетичному рівні.

задача 19364

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 7-му енергетичному рівні.

задача 19365

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 1-му енергетичному рівні.

задача 19366

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 3-му енергетичному рівні.

задача 19367

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 4-му енергетичному рівні.

задача 19368

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 8-му енергетичному рівні.

задача 19369

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 6-му енергетичному рівні.

задача 19370

З огляду на принцип заборони Паулі, визначте максимальне число електронів, які можуть перебувати на 9-му енергетичному рівні.

задача 19999

Знайти частоти обертання електрона на першій орбіті в атомі водню і в іоні Не+.

задача 20525

Фотон ультрафіолетового випромінювання з енергією 16 еВ вибиває електрон з атома водню, що знаходиться в першому збудженому стані. Якою буде швидкість електрона далеко від ядра водню.

задача 21883

Чому дорівнює максимальна енергія електронів в сріблі? Вважати, що на кожен атом припадає по одному вільному електрону.

задача 22118

Використовуючи теорію Бора для атома водню, визначте: 1) радіус 4-й орбіти; 2) швидкість руху електрона по цій орбіті.

задача 22395

Електрон в атомі водню знаходиться в основному стані. Визначити кінетичну T, потенційну П і повну енергії Е електрона. Відповідь виразити в електрон-вольтах.

задача 22441

Щоб встановити належність електрона до даного атому, положення електрона має бути визначено з точністю до 10 нм. Знайдіть невизначеність його швидкості в цьому випадку і порівняйте її зі швидкістю електрона на першій боровській орбіті в атомі водню.

задача 22492

Квант енергії (λ = 108 нм) вибиває електрон з атома водню, що знаходиться в третьому енергетичному стані. Визначити кінетичну енергію (в електрон-вольтах) вибитого електрона.

задача 22605

Використовуючи теорію Бора, обчисліть радіус електрона на першій орбіті і швидкість електрона на ній.

задача 22859

Визначити максимальну енергію і максимальну швидкість електронів в золоті при Т = 0 К, приймаючи, що на кожен атом припадає по одному вільному електрону. Щільність золота ρ = 19,3·103 кг/м3, молярна маса золота М = 197·10–3 кг/моль.

задача 23058

Кінетична енергія електрона в атомі становить величину близько 10 еВ. Оцініть відносну неточність Δv/v, з якою можна визначити швидкість електрона. Прийняти лінійні розміри атома l = 0,12 нм.

задача 23174

Обчислити повну енергію електрона на першій орбіті в атомі водню та в іоні Не+.

задача 23202

Визначити можливі значення проекції моменту імпульсу орбітального руху електрона в атомі на напрямок зовнішнього магнітного поля, якщо електрон знаходиться в d-стані.

задача 23301

Електрон в атомі водню знаходиться в стані d. Визначити модуль орбітального моменту імпульсу електрона та його проекцію на обраний напрямок Z.

задача 23331

Визначити швидкість та частоту обертання електрона на третій орбіті атома водню.

задача 23337

У яких межах мають лежати енергії електронів, щоб за збудження атомів водню ударами цих електронів радіус орбіти електрона збільшився 9 раз? Атом водню перебуває у основному стані.

задача 23374

На скільки відрізняються швидкості електронів на першій орбіті в атомі водню та в іоні Не+?

задача 23378

Визначити кінетичну енергію електрона на першій орбіті в атомі водню. Як вона змінюватиметься зі збільшенням номера орбіти?

задача 23379

Наскільки відрізняються періоди обертання електрона на другій орбіті в іоні Не+ та в атомі водню?

задача 23563

Квант енергії (λ = 1080 нм) вибиває електрон з атома водню, що у третьому енергетичному стані. Визначити кінетичну енергію (в електрон-вольтах) вибитого електрона.

задача 23574

Визначити швидкість та частоту обігу електрона на другій орбіті атома водню.

задача 23594

На якій орбіті швидкість електрона атома водню дорівнює 734 км/с?

задача 23797

Електрон рухається в атомі водню першою боровською орбітою. Приймаючи, що невизначеність швидкості, що допускається, становить 1% від її числового значення, визначити невизначеність координати електрона.

задача 23850

Обчислити середню енергію вільних електронів у металевому натрії при Т = 0 К. Відомо, що 1 м3 натрію містить 2,53·1028 атомів.

задача 23854

Визначити максимальну швидкість Vmax електронів у металі при Т = 0 К, якщо EF = 5 еВ.

задача 23855

Метал перебуває при температурі Т = 0 К. Визначити скільки разів число електронів зі швидкостями Vmax/2 до Vmax більше числа електронів зі швидкостями від 0 до Vmax/2.

задача 23904

Обчислити прискорення, що повідомляється одним електроном іншому, що знаходиться від першого на відстані 1 мм.

задача 24128

Визначте швидкість електрона на найближчій до ядра атома водню орбіті.

задача 24152

Вважаючи, що на кожен атом алюмінію в кристалі припадає по 3 вільні електрони, визначте максимальну енергію електронів при абсолютному нулі (щільність алюмінію ρ = 2,7·10 кг/м3).

задача 26523

Обчислити повну енергію електрона Е, орбітальний момент імпульсу L і його проекцію на вісь z. Електрон знаходиться в 2р-стані в атомі водню.

задача 70204

Електрон обертається по орбіті радіусом 114 пм. Визначити швидкість електрона, якщо в центрі орбіти ним створюється магнітне поле з індукцією 9 Тл.

задача 90136

Визначити максимальну енергію (в еВ), якою можуть володіти вільні електрони в металі при абсолютному нулі. Прийняти, що на кожен атом металу доводиться по одному електрону. Масове число металу дорівнює 60, а щільність металу дорівнює 8871 кг/м3.

Другие предметы