прирощення енергії швидкість

прирощення енергії швидкість


задача 11418

Гелій масою m = 1 г був нагрітий на ΔT = 100 К при постійному тиску p. Визначити: 1) кількість теплоти Q, передану газу; 2) роботу A розширення; 3) приріст ΔU внутрішньої енергії газу.

задача 13873

Для ізобарного нагрівання 800 моль газу на 500 К йому надали теплоти 9,4 МДж. Визначити роботу газу і збільшення внутрішньої енергії.

задача 16078

Два моля вуглекислого газу знаходяться при нормальних умовах. В результаті ізобарного нагрівання коефіцієнт в'язкості збільшився в два рази. Визначити, у скільки разів збільшиться коефіцієнт дифузії, а також приріст внутрішньої енергії газу в цьому процесі.

задача 17128

Спочатку 1,00 кг азоту (

задача 17188

У закритій посудині знаходиться маса m1 = 20 г азоту і маса m2 = 32 г кисню. Знайти приріст ΔU внутрішньої енергії суміші газів при охолодженні її на ΔT = 28 К.

задача 17307

Початкове значення швидкості дорівнює v1 = 1ex+3ey+5ez (м/с), кінцеве v2 = 2еx+4еу+6еz(м/с). Знайти: а) збільшення швидкості Δv, б) модуль збільшення швидкості |Δv|, в) приріст модуля швидкості Δ|v|.

задача 17566

В результаті ізобарного нагрівання двох молей вуглекислого газу, що знаходиться при нормальних умовах, коефіцієнт дифузії збільшився 8 разів. Визначити, у скільки разів збільшаться коефіцієнти в'язкості і теплопровідності, а також приріст внутрішньої енергії.

задача 17599

Приріст внутрішньої енергії одного моля вуглекислого газу ΔU = 20,5 кДж. У скільки разів збільшаться коефіцієнти дифузії і теплопровідності, якщо спочатку газ знаходився при нормальних умовах?

задача 23544

Коефіцієнт дифузії вуглекислого газу збільшився у 8 разів. Розрахувати збільшення внутрішньої енергії для одного моля цього газу, якщо спочатку він знаходився за нормальних умов.

задача 24133

Початкове значення швидкості дорівнює v1 = 1i + 3j + 5k (м/с), кінцеве v2 = 2i + 4j + 6k (м/с). Знайти: а) збільшення вектора швидкості Δ, б) модуль збільшення вектора швидкості |Δ|, в) збільшення модуля швидкості Δv.

задача 26048

Початкове значення швидкості дорівнює v1=1ex+3ey+5ez (м/с), кінцеве v2=2еx+4еу+6еz(м/с). Знайти: а) приріст швидкості Δv, б) модуль прирощення прискорення |Δа|, в) прирощення модуля швидкості Δv.

задача 26100

Початкове значення швидкості дорівнює v= i+3j+5k (м/с), кінцеве v= 2i+4j+6k (м/с). Знайти: а) приріст швидкості Δv, модуль прирощення швидкості |Δv|.

задача 26358

Знайти прирощення кутової швидкості Δω обертання планети навколо власної осі, що відбувається внаслідок падіння на її поверхню метеорита масою m = 3·103 кг. Метеорит летів в площині екватора планети зі швидкістю v = 15·103 м/с під кутом α = 30° до вертикалі до її поверхні. Маса планети і її радіус відповідно рівні M = 2·1027 кг, R = 72·103 кг.

задача 70177

Потік магнітної індукції через майданчик дорівнює 0,4 Вб. Визначити модуль прирощення магнітного потоку при повороті майданчика на 180 ° щодо осі, що лежить в площині майданчика.

Другие предметы