миттєва середня швидкість руху точки сила

миттєва середня швидкість руху точки сила


задача 11461

Залежність координати тіла від часу задана рівнянням x = At+Bt2+Ct3, де A = 12 м/c, B = -3 м/с2, C = -4 м/c3. Знайти в явному вигляді залежність швидкості і прискорення від часу; відстань, пройдену тілом, миттєві швидкість і прискорення тіла через 2 секунди після початку руху; середню швидкість за проміжок часу від t1 = 2c до t2 = 5с.

задача 13082

Вітер діє на вітрило площею S з силою F = Asp (v0v)²/2, де А - деяка постійна; р - щільність повітря; v0 - швидкість вітру; v - швидкість човна. Визначити, при якій швидкості човна миттєва потужність вітру максимальна.

задача 13749

На малюнку представлена миттєва фотографія електричної складової електромагнітної хвилі, що переходить із середовища 1 в середу 2 перпендикулярно межі поділу середовищ АВ. Відношення швидкості світла в середовищі 2 до його швидкості в середовищі 1 дорівнює... .

задача 14386

Рівняння руху точки по прямій має вигляд: x = A+Bt+Ct3, де А = 4 м, В = 2 м/с і С = 0,2 м/с2. Знайти: 1) положення точки в моменти часу t1 = 2 с і t2 = 5 с; 2) середню швидкість за час, що минув між цими моментами; 3) миттєві швидкості і прискорення в зазначені моменти часу.

задача 16447

Тіло масою m = 450 г кинуто зі швидкістю v0 = 16,8 м/с горизонтально поверхні землі з висоти h = 24 м. Знайти миттєву потужність P(t) його сили тяжіння в момент падіння на землю і середню потужність <Р> за час руху тіла.

задача 17199

В електричному колі з малим активним опором, що містить конденсатор ємністю C = 0,2 мкФ і котушку індуктивністю L = 1 мГн, сила струму при резонансі змінюється за законом I = 0,02sinωt. Знайти миттєве значення сили струму, а також миттєві значення напруги на конденсаторі і котушці через 1/3 періоду від початку виникнення коливань. Побудувати графіки залежності сили струму і напруги від часу.

задача 17417

Рівняння руху точки по прямій має вигляд: x = A+Bt+Ct3, де А = 4 м, В = 2 м/с і С = 0,2 м/с2. Знайти: 1) положення точки в моменти часу t1 = 2 с і t2 = 5 с; 2) середню швидкість за час, що минув між цими моментами; 3) миттєві швидкості і прискорення в зазначені моменти часу.

задача 17507

Прямолінійний рух тіла вздовж осі X описується рівнянням X = 4–2t+3t2. Для моменту часу t = 2 с визначити координату, миттєву швидкість і миттєве прискорення тіла. Знайти середню швидкість (шляхову і переміщення) і середнє прискорення за перші дві секунди руху.

задача 18190

На малюнку представлена миттєва фотографія електричної складової електромагнітної хвилі, що переходить із середовища 1 в середу 2 перпендикулярно межі поділу середовищ АВ. Відношення швидкості світла в середовищі 2 до його швидкості в середовищі 1 дорівнює ... .

задача 18972

Рівняння руху матеріальної точки по прямій має вигляд x = A + Bt + Ct2, де А = 4 м, В = 2 м/с, С = –0,5 м/с2. Для моменту часу t1 = 2 секунди визначити координату точки і миттєве прискорення. Знайти шлях, пройдений точкою, і середню швидкість за проміжок часу від t1 = 2c до t2 = 6c.

задача 21192

Матеріальна точка масою 0,2 кг починає рухатися під дією змінної сили: F = 3t2, де F — сила, Н; t — час, с. Яка швидкість точки в кінці другої секунди руху?

задача 23472

На малюнку представлена миттєва фотографія електричної складової електромагнітної хвилі, що переходить із середовища 1 в середу 2 перпендикулярно до кордону розділ АВ. Синус граничного кута повного внутрішнього відображення дорівнює ...

задача 40004

Кінематичне рівняння руху матеріальної точки по прямій (вісь x) має вигляд х = A+Bt+Сt3, де А = 4 м, В = 2 м/с, С = –0,5 м/с3. Для моменту часу t1 = 2 с визначити: 1) координату x1 точки, 2) миттєву швидкість v1; 3) миттєве прискорення а1.

задача 40762

Тіло без початкової швидкості падає в шахту глибиною 100 км. Побудувати графік залежності миттєвої швидкості від часу. Оцінити максимальну швидкість руху тіла.

Другие предметы