між обкладками конденсатора радіус опір сила струму

між обкладками конденсатора радіус опір сила струму


задача 12196

Коливальний контур містить конденсатор електроємністю С = 8 пФ і котушку індуктивністю L = 0,5 мГн. Яка максимальна напруга Umax на обкладинках конденсатора, якщо максимальна сила струму Imax = 40 мА?

задача 13451

Сферичний конденсатор складається з двох концентричних сфер радіусами r1 = 5 см і r2 = 5,5 см. Простір між обкладками конденсатора заповнений маслом (ε = 2,2). Визначте: 1) ємність цього конденсатора; 2) куля якого радіуса, поміщена в масло, має таку ж ємність.

задача 13755

Відома залежність від часу напруги на обкладках конденсатора в ідеальному коливальному контурі. На другому графіку вкажіть номер відповідної залежності від часу сили струму в цьому коливальному контурі.

задача 13795

Визначте довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, на яку налаштований коливальний контур, якщо максимальний заряд на обкладинках конденсатора Qm = 50 нКл, а максимальна сила струму в контурі Im = 1,5 А. Активним опором контуру знехтувати.

задача 13796

Довжина λ електромагнітної хвилі у вакуумі, на яку налаштований коливальний контур, дорівнює 12 м. Нехтуючи активним опором контуру, визначте максимальний заряд Qm на обкладинках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі Im = 1 А.

задача 14029

Конденсатор коливального контуру підключений до джерела постійної напруги (див. малюнок). Графіки А і Б представляють зміни фізичних величин, що характеризують коливання в контурі після переведення перемикача К в положення 2. Установіть відповідність між графіками і фізичними величинами, залежності яких від часу ці графіки можуть представляти.


ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
1) заряд лівої обкладки конденсатора
2) енергія електричного поля конденсатора
3) сила струму в котушці
4) енергія магнітного поля котушки

задача 16200

У коливальному контурі з індуктивністю L = 10–3 Гн відбуваються вільні гармонічні коливання. При цьому максимальні значення сили струму і заряду на обкладинках конденсатора відповідно рівні Im = 1 А, qm = 10–6 Кл. Яка ємність С цього контуру?

задача 17807

Яку швидкість придбає електрон, рухаючись від внутрішньої обкладки циліндричного конденсатора до зовнішньої, якщо заряд внутрішньої обкладки дорівнює Q = –8 нКл, радіуси обкладок складають R1 = 0,8 см і R2 = 1,6 см відповідно, а висота конденсатора дорівнює H = 20 см. Між обкладками — вакуум.

задача 17809

Визначте опір ізоляції між обкладинками циліндричного конденсатора, якщо радіуси внутрішньої і зовнішньої обкладок складають відповідно а = 1,2 см і b = 1,5 см, довжина конденсатора l = 30 см, а питомий опір ізоляції між ними ρ = 1010 Ом·м.

задача 17974

У коливальному контурі з індуктивністю котушки 150 мГн відбуваються електромагнітні коливання з частотою 410 Гц. Коливання напруги на обкладках включеного в контур конденсатора описуються рівнянням U = Um0·e–β·t·сos(ω·t), де Um0 = 15 В і β = 0,021 с–1. Побудуйте графік убування амплітуди напруги на конденсаторі. Знайдіть мінімальний (критичний) опір резистора, який потрібно включити в контур, щоб коливання в контурі не виникали.

задача 18191

Рівняння зміни струму з часом в коливальному контурі має вигляд I = –0,05sin400πt, А. Якщо індуктивність контуру складає L = 1 Гн, то максимальна напруга між обкладками дорівнює ... В.

задача 18318

Обкладкам конденсатора ємністю С = 2 мкФ надаються різнойменні заряди q = 1 мкл. Потім обкладки замикаються через опір R = 5000 Ом. Знайдіть: 1) закон зміни струму, що тече через опір; 2) заряд q, що пройшов через опір за час t = 2 мс; 3) кількість теплоти Q, що виділилася в опорі за цей же час.

задача 26145

Ідеальний коливальний контур, що складається з котушки індуктивності і плоского конденсатора, налаштований на довжину хвилі λ = 1884 м. Визначити максимальний заряд на обкладках конденсатора, якщо максимальне значення сили струму в контурі Im = 2 мА. Швидкість світла у вакуумі дорівнює u = 3·108 м/c.

задача 60180

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 6 мкФ і котушки індуктивністю 0,24 Гн. Визначити максимальну силу струму в контурі, якщо максимальна напруга на обкладинках конденсатора дорівнює 400 В. Опір контуру прийняти рівним нулю.

задача 60480

Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 5 мкФ і котушки індуктивністю 2 мГн. Яка максимальна сила струму в котушці, якщо максимальна напруга на обкладинках конденсатора дорівнює 1,2 В?