між обкладками конденсатора радіус опір сила струму

між обкладками конденсатора радіус опір сила струму


задача 12196

Коливальний контур містить конденсатор електроємністю С = 8 пФ і котушку індуктивністю L = 0,5 мГн. Яка максимальна напруга Umax на обкладинках конденсатора, якщо максимальна сила струму Imax = 40 мА?

задача 13451

Сферичний конденсатор складається з двох концентричних сфер радіусами r1 = 5 см і r2 = 5,5 см. Простір між обкладками конденсатора заповнений маслом (ε = 2,2). Визначте: 1) ємність цього конденсатора; 2) куля якого радіуса, поміщена в масло, має таку ж ємність.

задача 13755

Відома залежність від часу напруги на обкладках конденсатора в ідеальному коливальному контурі. На другому графіку вкажіть номер відповідної залежності від часу сили струму в цьому коливальному контурі.

задача 13795

Визначте довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, на яку налаштований коливальний контур, якщо максимальний заряд на обкладинках конденсатора Qm = 50 нКл, а максимальна сила струму в контурі Im = 1,5 А. Активним опором контуру знехтувати.

задача 13796

Довжина λ електромагнітної хвилі у вакуумі, на яку налаштований коливальний контур, дорівнює 12 м. Нехтуючи активним опором контуру, визначте максимальний заряд Qm на обкладинках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі Im = 1 А.

задача 14029

Конденсатор коливального контуру підключений до джерела постійної напруги (див. малюнок). Графіки А і Б представляють зміни фізичних величин, що характеризують коливання в контурі після переведення перемикача К в положення 2. Установіть відповідність між графіками і фізичними величинами, залежності яких від часу ці графіки можуть представляти.


ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
1) заряд лівої обкладки конденсатора
2) енергія електричного поля конденсатора
3) сила струму в котушці
4) енергія магнітного поля котушки

задача 16200

У коливальному контурі з індуктивністю L = 10–3 Гн відбуваються вільні гармонічні коливання. При цьому максимальні значення сили струму і заряду на обкладинках конденсатора відповідно рівні Im = 1 А, qm = 10–6 Кл. Яка ємність С цього контуру?

задача 17807

Яку швидкість придбає електрон, рухаючись від внутрішньої обкладки циліндричного конденсатора до зовнішньої, якщо заряд внутрішньої обкладки дорівнює Q = –8 нКл, радіуси обкладок складають R1 = 0,8 см і R2 = 1,6 см відповідно, а висота конденсатора дорівнює H = 20 см. Між обкладками — вакуум.

задача 17809

Визначте опір ізоляції між обкладинками циліндричного конденсатора, якщо радіуси внутрішньої і зовнішньої обкладок складають відповідно а = 1,2 см і b = 1,5 см, довжина конденсатора l = 30 см, а питомий опір ізоляції між ними ρ = 1010 Ом·м.

задача 17974

У коливальному контурі з індуктивністю котушки 150 мГн відбуваються електромагнітні коливання з частотою 410 Гц. Коливання напруги на обкладках включеного в контур конденсатора описуються рівнянням U = Um0·e–β·t·сos(ω·t), де Um0 = 15 В і β = 0,021 с–1. Побудуйте графік убування амплітуди напруги на конденсаторі. Знайдіть мінімальний (критичний) опір резистора, який потрібно включити в контур, щоб коливання в контурі не виникали.

задача 18191

Рівняння зміни струму з часом в коливальному контурі має вигляд I = –0,05sin400πt, А. Якщо індуктивність контуру складає L = 1 Гн, то максимальна напруга між обкладками дорівнює ... В.

задача 18318

Обкладкам конденсатора ємністю С = 2 мкФ надаються різнойменні заряди q = 1 мкл. Потім обкладки замикаються через опір R = 5000 Ом. Знайдіть: 1) закон зміни струму, що тече через опір; 2) заряд q, що пройшов через опір за час t = 2 мс; 3) кількість теплоти Q, що виділилася в опорі за цей же час.

задача 20293

Довжина хвилі в вакуумі, на яку налаштований коливальний контур, дорівнює 12 м. Нехтуючи активним опором, визначте максимальний заряд на обкладинках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі 1 А.

задача 20819

Сила струму в коливальному контурі, що містить котушку індуктивністю L = 0,1 Гн і конденсатор, з часом змінюється відповідно до рівняння I = –0,1·sin 200πt, A. Визначити максимальне значення енергії магнітного поля Wм max і максимальна напруга на обкладинках конденсатора Umax.

задача 21952

У зарядженому циліндричному конденсаторі електрон починає рухатися в електричному полі від внутрішньої від'ємної обкладки радіусу 1,95 мм до позитивної обкладки радіусу 6,43 мм. На якій відстані від негативної обкладки кінетична енергія електрона матиме значення, що дорівнює половині значення кінетичної енергії, яку придбав би електрон, пройшовши всю відстань між обкладинками?

задача 22007

У коливальному контурі без втрат в початковий момент t0 сила струму, змінюваного згідно із законом синуса, дорівнює i0 = 1,2 A, початкова фаза коливань φ0 = π/3, частота коливань 2,6 кГц. Знайти амплітуду коливань сили струму в колі і заряду на обкладинках конденсатора, а також значення заряду q0 в початковий момент.

задача 22317

Визначити добротність L-R-C послідовного електричного контуру, що містить періодичну ЕРС, якщо індуктивність котушки L = 2,5 Гн, активний опір контуру R = 12,5 Ом, а максимальне значення напруги на резисторі Um = 50 В досягається при частоті ν = 9,28 Гц. Вважати загасання малим. Визначити резонансну амплітуду коливань сили струму. Записати диференціальне рівняння коливань заряду на обкладинках конденсатора і його рішення в сталому режимі.

задача 22560

До котушки з індуктивністю 0,30 Гн і опором 6,2 Ом підключили заряджений до напруги 500 В конденсатор і в контурі, що утворився, виникли електромагнітні коливання. У початковий момент енергія зарядженого конденсатора дорівнювала 62,5 мДж, а струм в контурі був відсутній. Запишіть рівняння затухаючих коливань для зміни заряду на обкладинках конденсатора. Побудуйте графік залежності заряду однієї з пластин конденсатора від часу.

задача 22567

Диференціальне рівняння коливань в контурі має вигляд: d2q/dt2 + 4·104dq/dt + 1010q = 0, Кл/с2. У початковий момент часу заряд на обкладинках конденсатора дорівнював 25 нКл, а струм в конденсаторі - нулю. Запишіть рівняння коливань заряду на обкладинках конденсатора, побудуйте графіки цієї величини в залежності від часу.

задача 23546

Визначити добротність L-R-C послідовного електричного контуру, що містить періодичну ЕРС, якщо індуктивність котушки L = 2,5 Гн, активний опір контуру R = 0,125 Ом, а максимальне значення напруги на обкладинках конденсатора Um = 50 B досягається при частоті ν = 9,28 Гц. Вважаючи загасання малим, визначити резонансну амплітуду коливань сили струму.

задача 24069

Визначити сили струмів на ділянках кола, що виділяється в колі за десять секунд теплоту та заряд на обкладках конденсатора. Внутрішні опори джерел струму зневажливо малі. R1 = 8 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 5 Ом, C = 4 мкФ, ε1 = 6 В, ε2 = 11 В.

задача 24070

Визначити сили струмів на ділянках кола, що виділяється в колі за десять секунд теплоту та заряд на обкладках конденсатора. Внутрішні опори джерел струму зневажливо малі. R1 = 10 Ом, R2 = 22 Ом, R3 = 25 Ом, C = 1,2 мкФ, ε1 = 8 В, ε2 = 12 В.

задача 24757

Сила струму в коливальному контурі змінюється згідно із законом i = 6sin(200t+π/3), мА. Амплітуда коливань заряду на обкладках конденсатора дорівнює ... мкКл. 1) 2; 2) 6; 3) 12; 4) 30.

задача 26145

Ідеальний коливальний контур, що складається з котушки індуктивності і плоского конденсатора, налаштований на довжину хвилі λ = 1884 м. Визначити максимальний заряд на обкладках конденсатора, якщо максимальне значення сили струму в контурі Im = 2 мА. Швидкість світла у вакуумі дорівнює u = 3·108 м/c.

задача 60180

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 6 мкФ і котушки індуктивністю 0,24 Гн. Визначити максимальну силу струму в контурі, якщо максимальна напруга на обкладинках конденсатора дорівнює 400 В. Опір контуру прийняти рівним нулю.

задача 60480

Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 5 мкФ і котушки індуктивністю 2 мГн. Яка максимальна сила струму в котушці, якщо максимальна напруга на обкладинках конденсатора дорівнює 1,2 В?

Другие предметы