збуджений атом стані енергія хвилі

збуджений атом стані енергія хвилі


задача 10585

Визначити масу m1 одного атома водню і число N атомів, що містяться в одному грамі водню.

задача 10911

Випромінювання збудженого атома відбувається протягом часу τ = 10 нс, довжина хвилі λ випромінювання дорівнює 663 нм. Визначити, з якою найбільшою точністю (Δε) може бути визначена енергія ε випромінювання.

задача 11954

При реакции 6Li(d, p) 7Li освобождается энергия Q = 5,028 МэВ. Определить массу m 6Li. Массы остальных атомов взять из табл. 21.

задача 11955

При реакції 2H(d, p) 3H звільняється енергія Q = 4,033 МэВ. Визначити масу m атома 3H. Маси інших атомів взяти з табл. 21.

задача 12164

Атом водню переведений з нормального стану в збуджений, що характеризується головним квантовим числом 2. Знайти енергію W збудження атома.

задача 13280

Визначте число N атомів в 1 кг водню і масу одного атома водню.

задача 14116

Довжина хвилі λ випромінюваного атомом фотона становить 0,6 мкм. Беручи час життя збудженого стану Δt = 10–8 с, визначте відношення природної ширини енергетичного рівня, на який був збуджений електрон, до енергії, що випромінює атом.

задача 14751

Збуджений атом водню перейшов в основний енергетичний стан і випромінюючи фотон з довжиною хвилі 97,3 нм. Обчислити енергію зв'язку електрона у початковому збудженому стані.

задача 20311

Енергія іонізації атомa водню з основного стану дорівнює Е0. Яку мінімальну енергію потрібно затратити, щоб електрон перейшов з першого збудженого в третій збуджений стан?

задача 26627

Тривалість збудженого стану атома водню відповідає приблизно Δt