збуджений атом стані енергія хвилі

збуджений атом стані енергія хвилі


задача 10585

Визначити масу m1 одного атома водню і число N атомів, що містяться в одному грамі водню.

задача 10911

Випромінювання збудженого атома відбувається протягом часу τ = 10 нс, довжина хвилі λ випромінювання дорівнює 663 нм. Визначити, з якою найбільшою точністю (Δε) може бути визначена енергія ε випромінювання.

задача 11954

При реакции 6Li(d, p) 7Li освобождается энергия Q = 5,028 МэВ. Определить массу m 6Li. Массы остальных атомов взять из табл. 21.

задача 11955

При реакції 2H(d, p) 3H звільняється енергія Q = 4,033 МэВ. Визначити масу m атома 3H. Маси інших атомів взяти з табл. 21.

задача 12164

Атом водню переведений з нормального стану в збуджений, що характеризується головним квантовим числом 2. Знайти енергію W збудження атома.

задача 13280

Визначте число N атомів в 1 кг водню і масу одного атома водню.

задача 14116

Довжина хвилі λ випромінюваного атомом фотона становить 0,6 мкм. Беручи час життя збудженого стану Δt = 10–8 с, визначте відношення природної ширини енергетичного рівня, на який був збуджений електрон, до енергії, що випромінює атом.

задача 14751

Збуджений атом водню перейшов в основний енергетичний стан і випромінюючи фотон з довжиною хвилі 97,3 нм. Обчислити енергію зв'язку електрона у початковому збудженому стані.

задача 20311

Енергія іонізації атомa водню з основного стану дорівнює Е0. Яку мінімальну енергію потрібно затратити, щоб електрон перейшов з першого збудженого в третій збуджений стан?

задача 21859

Атом водню в основному стані поглинув квант світла з енергією 12,09 еВ. Визначити кінетичну, потенційну і повну енергію електрона в збудженому атомі.

задача 21970

Один з порушених атомів водню при переході в основний стан випустив послідовно три кванта з довжинами хвиль 1611 нм; 486,6 нм; 121,6 нм. Яке головне квантове число відповідає порушеному стану? Постійну Ридберга вважати рівною R = 1,0965·107 м–1.

задача 22412

На атом водню, що знаходиться в збудженому стані з квантовим числом 2, падає фотон і вибиває з атома електрон з кінетичною енергією 4 еВ. Визначити енергію фотона.

задача 22513

Визначити квантове число n збудженого стану атома водню, якщо відомо, що при переході в основний стан атом випромінив: а) фотон з довжиною хвилі λ = 97,25 нм; б) два фотони, с λ1 = 656,3 нм и λ2 = 121,6 нм.

задача 22603

Атом випромінює фотон з довжиною хвилі 800 нм. Знайдіть невизначеність довжини хвилі, якщо час життя атома в збудженому стані 10 нс.

задача 23001

Збуджений атом водню при переході в основний стан випустив два кванти, послідовно з довжинами хвиль 40510 А і 972,5 А. Визначте енергію початкового стану даного атома і відповідне йому квантове число.

задача 23341

Використовуючи співвідношення невизначеностей енергії та часу, визначте середній час життя атома у збудженому стані τ, якщо природна ширина спектральної лінії випромінювання атома при переході його з збудженого стану в основний Δλ = 20 фм, а довжина хвилі випромінювання λ = 600 нм.

задача 23343

Довжина хвилі λ випромінюваного атомом фотона становить 0,6 мкм. Приймаючи час життя збудженого стану Δt = 10–8 с, визначте відношення природної ширини Δλ збудженого енергетичного рівня енергії Е, випромінюваної атомом.

задача 23344

Використовуючи співвідношення невизначеностей енергії та часу, визначте довжину хвилі випромінювання λ, якщо середній час життя атома у збудженому стані τ = 10–8 с, а природна ширина спектральної лінії випромінювання атома при переході його зі збудженого стану в основний Δλ = 20 фм.

задача 23346

Випромінювання збудженого атома відбувається протягом часу τ = 10 нс, довжина хвилі випромінювання λ = 663 нм. Визначити, з якою найбільшою точністю (ΔE/E) може бути знайдено енергію Е випромінювання.

задача 23718

Час життя атома у збудженому стані становить 10–8 с, а частота випромінюваного фотона дорівнює 5·1015 Гц. Чому дорівнює відносна ширина спектральної лінії на частоті ν?

задача 24341

Час життя збудженого ядра близько 1 нс, довжина хвилі випромінювання становить 0,1 нм. З якою найбільшою точністю можна визначити енергія випромінювання?

задача 26627

Тривалість збудженого стану атома водню відповідає приблизно Δt

Другие предметы