описується рівнянням

описується рівнянням


задача 12239

Рух точки описується рівнянням s = 4t4 + 2t2 + 7. Знайти швидкість і прискорення точки в момент часу 2 с і середню швидкість за перші 2 с руху.

задача 13037

Тіло масою m рухається так, що залежність пройденого шляху від часу описується рівнянням s = A cos ωt, де А і ω - постійні. Запишіть закон зміни сили від часу.

задача 13304

Рух матеріальної точки в площині ху описується законом х = At, y = At(1 + Bt), де А і В - додатні сталі. Визначте: 1) рівняння траєкторії матеріальної точки у(х); 2) радіус-вектор r точки в залежності від часу; 3) швидкість v точки в залежності від часу; 4) прискорення а точки в залежності від часу.

задача 18213

Знайти хвильовий вектор k і швидкість хвилі V. Хвиля описується рівнянням f(х, у, z, t) = A cos(ωt – αX – βy – γz), де α, β и γ — сталі.

задача 18238

Електромагнітна хвиля в вакуумі описується рівнянням E = E0cos(ωt–kx), H = H0cos(ωt–kx). Хвиля відбивається від площини, перпендикулярної до осі X, без втрати енергії. Написати рівняння, що описує відбиту хвилю.

задача 23636

Рух двох матеріальних точок описується такими рівняннями: x1 = A1+B1t+C1t2 і x2 = A2+B2t+C2t2, де А1 = 20 м; В1 = 12 м/с; С1 = –4 м/с2; А2 = 2 м; В2 = 2 м/с; С2 = 0,5 м/с2. У який момент швидкості цих точок будуть однакові? Чому дорівнюють швидкості та прискорення точок у цей момент?

задача 40765

Рівняння коливань матеріальної точки описано рівнянням x = sin20πt см. Яке прискорення точки в момент, коли її зсув дорівнює 0,5 см?

задача 40834

Рух вантажного автомобіля описується рівнянням x = –270 + 12t. Опишіть характер руху автомобіля. Знайдіть початкову координату, модуль і напрям вектора швидкості, координату і переміщення автомобіля за 20 с. Коли автомобіль пройде через початок координат?

задача 50287

Процес розширення 11 молей неону описується рівнянням pV2 = const. Знайти теплоємність газу в цьому процесі.

Другие предметы