розсіювання Комптона на кут довжина хвилі фотона енергія електрона

розсіювання Комптона на кут довжина хвилі фотона енергія електрона


задача 10399

До розсіювання фотон мав енергію ε1 = 1,02 МэВ. За рахунок ефекту Комптона фотон був розсіяний на вільному електроні на кут θ = π/2. Визначте імпульс р (в МеВ / с) електрона.

задача 10401

Яка частка енергії фотона припадає при ефекті Комптона на електрон віддачі, якщо розсіювання фотона відбувається на кут θ = π/2? Енергія фотона до розсіювання ε1 = 0,51 МэВ.

задача 10402

Визначити максимальну зміну довжини хвилі (δλ)max при комптонівському розсіянні світла на вільних електронах і вільних протонах.

задача 10404

При ефекті Комптона фотон розсіявся на вільному електроні на кут 180°. Знайти значення кінетичної енергії Т електрона віддачі, якщо початкова енергія фотона дорівнює ε1 = 0,51 МэВ.

задача 10405

У результаті ефекту Комптона фотон з енергією ε1 = 1,02 МэВ розсіяний на вільних електронах на кут θ = 150°. Визначити енергію ε2 розсіяного фотона.

задача 10406

Визначити кут θ, на який був розсіяний квант з енергією ε1 = 1,53 МэВ при ефекті Комптона, якщо кінетична енергія електрона віддачі T = 0,51 МэВ.

задача 10854

Визначити відношення імпульсу р електрона з кінетичною енергією Т = 1,02 МеВ до комптонівського імпульсу m0с электрона.

задача 10876

У результаті ефекту Комптона на вільних електронах фотон з енергією ε1 = 0,51 МэВ був розсіяний на кут θ = 120°. Визначити енергію ε2 розсіяного фотона.

задача 10877

Фотон з енергією ε1 = 1,02 МэВ був розсіяний при ефекті Комптона на вільному електроні на кут θ = 180°. Визначити кінетичну енергію Т електрона віддачі.

задача 10878

Знайти частку енергії фотона, яка передається при ефекті Комптона електрону віддачі, якщо розсіювання фотона відбувається на кут θ = 180°? Енергія фотона до розсіювання ε1 = 0,255 МэВ.

задача 10879

Фотон при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = π. Визначити імпульс р (в одиницях МеВ/с), придбаний електроном, якщо енергія фотона до розсіювання була ε1 = 0,5 МеВ.

задача 10880

Визначити кут θ, на який був розсіяний γ-квант з енергією ε1 = l,02 МеВ при ефекті Комптона, якщо кінетична енергія електрона віддачі Т = 0,51 МеВ.

задача 11245

У результаті комптонівського розсіяння під кутом 178° довжина хвилі фотона стала рівною 6 пм. У скільки разів зменшилася частота фотона?

задача 11246

Після комптонівського розсіяння енергія фотона стала рівною 269 кеВ. Знайти зміну довжини хвилі фотона (в пм), якщо його початкова енергія була вдвічі більше.

задача 11395

Яку кінетичну енергію повинен мати електрон, щоб його довжина хвилі де Бройля дорівнювала комптонівській довжині хвилі?

задача 11424

Після комптонівського розсіяння енергія фотона стала рівною 330 кеВ. Знайти зміну довжини хвилі фотона (в пм), якщо його початкова енергія була вдвічі більше.

задача 11915

Довжина хвилі λ фотона дорівнює комптонівській довжині λс електрона. Визначити енергію ε і імпульс р фотона.

задача 12123

Фотон з довжиною хвилі 12 пм при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = π/2. Визначити, яку частку своєї енергії фотон передав електрону?

задача 12366

Фотон з довжиною хвилі λ = 5 пм випробував комптонівське розсіювання під кутом θ = 90° на спочатку покоївся вільному електроні. Визначте: 1) зміна довжини хвилі при розсіюванні; 2) енергію електрона віддачі; 3) імпульс електрона віддачі.

задача 12438

Рентгенівське випромінювання довжиною хвилі λ = 55,8 пм розсіюється плиткою графіту (Комптон-ефект). Визначити довжину хвилі λ' світла, розсіяного під кутом θ = 60° до напрямку падаючого пучка світла.

задача 12442

Рентгенівське випромінювання довжиною хвилі λ = 55,8 пм розсіюється плиткою графіту (Комптон-ефект). Визначити довжину хвилі λ' світла, розсіяного під кутом θ = 60° до напрямку падаючого пучка світла.

задача 12443

Яка частка енергії фотона при ефекті Комптона припадає на електрон віддачі, якщо фотон зазнав розсіювання на кут θ = 180°? Енергія ε фотона до розсіювання дорівнює 0,255 МеВ.

Задача 12481

З якою швидкістю рухається електрон, якщо довжина хвилі де-Бройля електрона дорівнює його комптонівській довжині хвилі?

задача 12456

В результаті ефекту Комптона на вільному електроні фотон з енергією 0,51 МеВ був розсіяний на кут θ = π/3. Визначити імпульс, придбаний електроном.

задача 12457

В результаті ефекту Комптона на вільному електроні фотон з енергією 1,53 МэВ був розсіяний на кут θ = π/2. Визначити імпульс, придбаний електроном.

задача 12459

В результаті ефекту Комптона на вільному електроні фотон з енергією 1,02 МэВ був розсіяний на кут θ = π/2. Визначити імпульс, придбаний електроном.

задача 14094

Обчислити кінетичну енергію T, при якій числові значення довжини хвилі де Бройля електрона і його комптонівської довжини хвилі збігаються.

задача 14188

Фотон рентгенівського випромінювання з частотою ν відхилився в результаті комптонівського розсіювання на вільному електроні на кут θ. Визначити кут φ між напрямом первинного фотона і електрона віддачі.

задача 14189

Фотон з енергією ε = 0,51 МеВ був розсіяний при ефекті Комптона на вільному електроні на кут θ = 50°. Визначити кінетичну енергію Eк електрона віддачі і кут α, між напрямками вильоту електрона і падаючого випромінювання.

задача 15260

При проведенні пошуково — рятувальних робіт у нічний час з виявлення постраждалої людини необхідно побачити точкове джерело світла, яке вона включила. Джерело світла випромінює на довжині хвилі λ = 500 нм з потужністю Р = 0,1 Вт. На якій найбільшій відстані це джерело світла може побачити людина, якщо її око реагує на світловий потік n = 80 фотонів в секунду і діаметр зіниці ока d = 0,5 см? Поглинання і розсіювання світла в повітрі не враховувати. Вважати, що джерело світла випромінює однаковий в усіх напрямках.

задача 15710

У явищі Комптона енергія падаючого фотона розподіляється порівну між розсіяним фотоном і електроном віддачі. Кут розсіювання дорівнює 90°. Знайти енергію і імпульс розсіяного фотона.

задача 16281

Фотон з довжиною хвилі λ = 6 пм зазнав комптонівське розсіювання під кутом θ = 90° на вільному електроні, що спочатку покоївся. Визначте імпульс електрона віддачі.

задача 16363

Фотон с импульсом р1 = 1,02 МэВ/с (здесь с – скорость света в вакууме) в результате эффекта Комптона был рассеян на свободном электроне на угол θ = 30°. Определите импульс р2 (в МэВ/с) рассеянного фотона.

задача 16501

Фотон при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = 90°. Визначити імпульс рe, набутий електроном, якщо енергія фотона до розсіювання дорівнювала ε1 = 1,02 МэВ.

задача 16502

Фотон при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = 3π/2. Визначити імпульс рe, набутий електроном, якщо енергія фотона до розсіювання дорівнювала ε1 = 1,02 МэВ.

задача 16503

Фотон при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = π/3. Визначити імпульс рe, набутий електроном, якщо енергія фотона до розсіювання дорівнювала ε1 = 1,02 МэВ.

задача 16549

Фотон з енергією ε1 = 1,3 МеВ в результаті ефекту Комптона був розсіяний на вільному електроні. Визначте Комптонівську довжину хвилі λ2 розсіяного фотона, якщо кут розсіювання фотона θ = 60°.

задача 16902

Фотон з енергією ε = 0,51 МеВ при розсіянні на вільному електроні втратив половину своєї енергії. Визначити кут розсіювання θ і напрямок руху комптонівського електрона.

задача 16933

Фотон з довжиною хвилі 10 пм в результаті ефекту Комптона був розсіяний на електроні на кут 120°. Визначити довжину хвилі розсіяного фотона і його імпульс.

задача 16935

Фотон з енергією mc2 при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут 90° (m – маса електрона). Визначити імпульс електрона.

задача 16984

Фотон з імпульсом р1 = 0,2 МеВ/c зазнав комптонівське розсіювання на кут θ = 90° на електроні. Визначити імпульс р2 фотона після розсіювання.

задача 17213

Фотон рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі 21,4 нм в результаті ефекту Комптон зазнав розсіювання під кутом 90 градусів до початкового напрямку. Яку частину своєї енергії фотон передав електрону? В якому напрямку полетить електрон?

задача 17237

В результаті комптонівського розсіювання довжина хвилі електромагнітного випромінювання змінилася на 3 пм. Знайти (в градусах) кут розсіювання.

задача 17544

Знайдіть довжину хвилі рентгенівських променів, якщо максимальна кінетична енергія комптонівського електрона Тмакс = 0,19 МеВ.

задача 17756

Протон має кінетичну енергію 25 еВ. Обчисліть його довжину хвилі де Бройля. Як потрібно змінити кінетичну енергію протона, щоб його довжина хвилі де Бройля стала рівною комптонівській довжині хвилі електрона?

задача 17774

Фотон з енергією 0,15 МеВ розсіявся на електроні, що покоївся, в результаті чого його довжина хвилі змінилася на 3 пм. Знайти кут, під яким вилетів комптоновській електрон.

задача 18180

Визначити довжину хвилі рентгенівських променів, для яких комптонівське розсіювання на кут 90 градусів подвоює довжину хвилі.

задача 18279

Фотон з імпульсом 5,44·10–22 кг·м/с був розсіяний на вільному електроні на кут 30° у результаті ефекту Комптона. Визначити імпульс розсіяного фотона.

задача 18322

Рентгенівські промені з довжиною хвилі 20 пм відчувають комптонівське розсіювання під кутом 90°. Знайти зміну довжини хвилі рентгенівських променів при розсіюванні, енергію і імпульс електронів віддачі.

задача 19511

Енергія рентгенівських променів 0,5 МеВ. Знайти енергію електрона віддачі, якщо довжина хвилі рентгенівських променів після комптонівського розсіювання змінилася на 30%. Визначити кут розсіювання.

задача 19512

Енергія рентгенівських променів ε = 0,6 МэВ. Знайти енергію Wе електрона віддачі, якщо довжина хвилі рентгенівських променів після комптонівського розсіювання змінилася на 20%.

задача 20198

В результаті комптонівського ефекту електрон придбав енергію 0,5 МеВ. Визначити енергію падаючого фотона, якщо довжина хвилі розсіяного фотона 2,5·10–12 м.

задача 20434

Рентгенівські промені з довжиною хвилі 20 пм відчувають комптонівське розсіювання. Знайти зміну довжини хвилі рентгенівських променів при розсіюванні, енергію і імпульс електронів віддачі. Кут розсіювання дорівнює 60°.

задача 20655

Фотон рентгенівського випромінювання з енергією 0,15 МеВ зазнав розсіювання на вільному електроні, що покоївся, в результаті чого його довжина хвилі збільшилася на Δλ = 0,015 A. Знайти кут φ, під яким вилетів комптоновський електрон віддачі.

задача 20694

Фотон при ефекті Комптона на вільному електроні був розсіяний на кут θ = π. Визначити енергію, придбану електроном, якщо енергія фотона до розсіювання була E1 = 0,51 МеВ.

задача 20972

Фотон з довжиною хвилі 15 пм був розсіяний при ефекті Комптона на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона 16 пм. Визначити кут розсіювання і кінетичну енергію електрона.

задача 21060

При взаємодії вільного електрона з квантом світла, що має довжину хвилі 0,01 нм, комптонівське зміщення виявилося рівним 0,0024 нм. Визначити кут розсіювання кванта; енергію розсіяного кванта; енергію, передану електрону.

задача 21116

Фотон з енергією 374 кеВ розсіявся на вільному електроні, що покоївся. Визначити кут між напрямками розльоту розсіяного фотона і електрона віддачі, якщо комптонівське зміщення довжини хвилі фотона становить 1,20 пм.

задача 21163

На шар речовини, який знаходиться в камері Вільсона, падають рентгенівські промені. Камера поміщена в магнітне поле з індукцією 0,02 Тл. Комптоновські електрони віддачі утворюють треки з радіусом кривизни радіусом 2,4 см. Визначити мінімально можливу енергію рентгенівських фотонів, при якій можуть утворюватися такі електрони віддачі.

задача 21564

В результаті пружного розсіювання γ-фотона на вільному електроні, що перебував у спокої, енергія фотона змінилася від 414 кеВ до 248 кеВ, а електрон отримав імпульс 3,94·10–22 кг·м/с. Під яким кутом один щодо одного рухаються електрон і фотон після розсіювання?

задача 22707

Яка була довжина хвилі λ рентгенівського випромінювання, якщо при комптонівському розсіюванні цього випромінювання графітом під кутом θ = 60° довжина хвилі розсіяного випромінювання виявилася рівною λ' = 25,4 пм.

задача 22947

Довжина хвилі падаючого кванта дорівнює 0,03 А. Яку енергію набуває комптонівський електрон віддачі при розсіянні кванта під кутом 60, 90, 180°?

задача 23248

Фотон від рубінового лазера (λ = 0,6943 мкм) відчуває лобове зіткнення з електроном, що має кінетичну енергію Т = 500 МэВ. Оцінити енергію Eγ фотона, що утворюється в результаті "зворотного комптон-ефекту" (тобто при 180°-розсіянні фотона на електроні, що рухається).

задача 23583

Якою енергією ε в одиницях т0c2 повинен мати фотон, щоб при комптонівському розсіюванні на кут θ = 60° передати електрону, що спочатку покоївся, енергію т0c2?

задача 24278

γ-фотон зазнав комптонівського розсіювання на вільному електроні. Енергія ε2 γ-фотона після розсіювання виявилася рівною 0,255 МеВ (1/2m0c2). Визначити імпульс р електрона віддачі, якщо кут розсіювання γ-фотонa θ = π/2.

задача 24364

Під яким кутом спостерігатиметься розсіяне випромінювання при ефекті Комптону, якщо довжина хвилі падаючого випромінювання дорівнює комптонівській довжині хвилі електрона, а енергія електрона віддачі дорівнює енергії розсіяного кванта?

задача 24662

Фотон з енергією ε = 1,025 МеВ розсіявся на вільному електроні, що спочатку спочивав. Визначте кут розсіювання фотона, якщо довжина хвилі розсіяного фотона дорівнювала комптонівській довжині хвилі λс = 2,43 пм.

задача 80022

У результаті ефекту Комптона фотон при зіткненні з електроном був розсіяний на кут θ = 90°. Енергія ε' розсіяного фотона дорівнює 0,4 МеВ. Визначити енергію ε фотона до розсіювання.

задача 80345

Початкова довжина хвилі фотона дорівнює комптонівській довжині хвилі електрона. Знайти в МеВ енергію фотона після комптонівського розсіювання під кутом 30°.

задача 80358

Довжина хвилі падаючого фотона дорівнює 5 пм. Яку частку своєї енергії збереже фотон після комптонівського розсіювання під кутом 90°?

задача 80384

Після комптонівського розсіювання енергія фотона стала рівною 200 кеВ. Знайти в пм зміну довжини хвилі фотона, якщо його початкова енергія була вдвічі більше.

задача 80395

Визначити в МеВ кінетичну енергію електрона віддачі при ефекті Комптона, якщо фотон з енергією, рівною енергії спокою електрона, розсіявся на кут 40°.

задача 80396

Довжина хвилі випромінювання, що падає на речовину з вільними електронами, 1 пм. Яку енергію передасть фотон електрону віддачі при комптонівському розсіянні на кут 60°? Відповідь дати в МеВ.

задача 80413

При комптонівському розсіянні довжина хвилі падаючого випромінювання l = 0,003 нм, швидкість електрона віддачі дорівнює 0,6с (с – швидкість світла). Визначити зміну довжини хвилі фотона і кут, під яким він розсіється.

задача 80421

Після комптонівського розсіювання під кутом 180 град, довжина хвилі фотона стала рівною 17 пм. Знайти первісну довжину хвилі фотона (у пм).

задача 80424

В результаті комптонівського розсіювання під кутом 30° довжина хвилі фотона стала рівною 5 пм. У скільки разів зменшилася частота фотона?

задача 80467

В результаті комптонівського ефекту електрон придбав кінетичну енергію (віддачі) Тmax = 0,5 МеВ. Визначте енергію ε1 падаючого фотона, якщо довжина хвилі розсіяного фотона λ2 = 0,025 нм.

задача 80491

Вузький пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання падає на розсіюючу речовину. Знайти кут комптонівського розсіювання, якщо довжина хвилі випромінювання збільшилася на 4 пм.

задача 80512

Фотон з енергією, рівною енергії спокою електрона, відчуває комптонівське розсіювання на вільному електроні. Визначити (в МеВ) максимальну енергію електрона віддачі.

задача 80587

Рентгенівське випромінювання розсіюється електронами, які можна вважати практично вільними. Визначити максимальне комптонівське зміщення.

Другие предметы